4
Migabitabit diag Delungan si Isus mukaꞌ sug Libun
1-3 Naa ki nga Pariseo kini, midengeg nilan puꞌ melaun getaw daw pisakup ni Isus mukaꞌ binunaganen tubig, melaun pa dig dani Juan. (Asa kanaꞌ si Isusi mimunag tubig, su laak nga sakupen.) Naa benaꞌ misuunan ni Isus su teluꞌen nu nga Pariseo, migawaꞌ dayun diag benwa Judea, ilan nu nga sakupen, minuliꞌ ilan tu Galilea. Laak subay minayan ilan tug benwa Samaria.
Benaꞌ dia na Samaria si Isus, midepet tug lunsud Sikar, mesempel dig lupaꞌ bigay dengantu ni Jacob tug bataꞌen si Jose. Dia pa sug delungan pigbaal ni Jacob. Dayun migingkud si Isus dia gupid nug delungan kia, puꞌ bilayan sabaꞌ nu kepanawen. Duun saan miktui gendaw.
Mendadi, duunig libun mituaꞌ diag delungan kia, puꞌ mangay tubig. Laung ni Isus diniin, “Begayay mau di tubig kiin.” (Naa su nga sakupen, minundas ilan tug lunsud menaluy gaan.)
“Aba,” simbag nug libun kia, “mauma pinengian mau tubig, asa yaꞌa, getaw Judeaa, mukaꞌ naan, getaw Samaria mau?” (Puꞌ su nga getaw Judea mukaꞌ getaw Samaria, migbanta ilan.)
10 Kaliꞌ sembag si Isus, “Naa saꞌ misuunan mu siaig begay nu Megbebayaꞌ di nga getaw, mukaꞌ saꞌ miꞌilala mu sia ki minengi diniꞌa kini tubig, naa yaꞌa siai menengi dinaan tubig. Begayu dayun diniꞌa ki tubig mekpetubuꞌ di getaw.”
11 “Naa Sir,” laung nug libun, “ndaꞌiduni sigeb mu, medalem dademaig delungan kini. Adin mu elapay ki tubig mekpetubuꞌ di getaw? 12 Mukaꞌ keduaꞌen, su ginepuꞌay nami si Jacob, pingumbilinen dinamiig delungan kini, iin dademai ginumanen, ilan nu ngag bataꞌen, pia su nga petubuꞌenen. Yaꞌa, metaasa pa ba dini Jacob?”
13 Sumimbag si Isus, “Adin su minum di tubig dig delungan kini, kuaun da puliꞌ. 14 Dagid adin su minum di tubig begayu, ndiꞌ na puliꞌ kuaun. Kig begayu diniin, mbaluy maaꞌ nu tebud dig dialem delendeman nu getaw, puꞌ mekegbegay gupia diniin ketubuꞌ ndaꞌi tamanen.”
15 “Sir!” laung nug libun. “Saꞌ mesuꞌat, begayay mau dun ki tubig kiin, adun ndiꞌ nau kuaun puliꞌ, mukaꞌ ndiꞌ nau megangay tubig dini.”
16 Kaliꞌ sembag si Isus, “Naa, laaway mu deliꞌ su sawa mu, peduma mu dayun mpuliꞌ dini.”
17 Kaliꞌ sembag, “Ndaꞌiduni sawau.”
Laung ni Isus, “Waꞌa daan, metuud, ndaꞌiduni sawa mu. 18 Lima tawani minginsawa diniꞌa, mukaꞌ kig duma mu kiin nemun, kanaꞌ amu bilaꞌi. Metuudi tinaluꞌ mu kia.”
19 “Masiꞌ daan, Sir,” laung nug libun, “pimuunan ka nu Megbebayaꞌ. 20 Naa su ginepuꞌay nami, miktamuy ilan tu Megbebayaꞌ dinig bentud kini. Laak yamu nga getaw Judea, laung niu subay ditu da daw Jerusalem pektemuyay su Megbebayaꞌ.”
21 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Aa lai, petuud mau, duuni gendaw mateng, su nga getaw, ndiꞌ nailan mektamuy tu Gamaꞌ ta dinig bentud kini sampay ditu Jerusalem. 22 Yamu nu nga getaw Samaria, ndaꞌ niu mesuunay su tantu pektemuyen niu. Yami nu nga getaw Judea, misuunan nami su pektemuyen nami, puꞌ su keglegawen di kilawan, mikpuun di getaw Judea. 23 Laak duuni gendaw mateng, mektamuy su nga getaw tu Megbebayaꞌ meksekat di ginuung nug Balakaten, pektemuyen nilan su tantu Diwata. Maꞌantu su kektamuy nilan, iin sug betad mauyaꞌan nu Gamaꞌ ta Megbebayaꞌ. Mukaꞌ ki gendaw kia, minateng na tuꞌu. 24 Ndiꞌ maitaꞌ su Megbebayaꞌ, kaas su nga mektamuy dun, subay meksekat dig Balakat nu Megbebayaꞌ su kektamuy nilan diniin, puꞌ adun pektemuyen nilan su tantu Diwata.”
25 Laung nug libun, “Naa misuunan ku duuni gendaw, mateng su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, su piningalan dun si Kristu. Naa saꞌ mateng iin, pesuunenen daw dinita sug launanen.”
26 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Kig duma mu kini megabitabit, iin naini, naan ma.”
27 Naa iin dademai kedateng puliꞌ nu nga sakup ni Isus. Misebuꞌan ilan dun gupia puꞌ dumanen megabitabit, libun. Laak ndaꞌi mekakuꞌ sumaak tug libun saꞌ taꞌ mai tuyuꞌen, atawaka sumaak dini Isus saꞌ taꞌ mai migabitabit ilan dun.
28 Mendadi binilin nug libun dia sug bandi bitanganen tubig, minuliꞌ dayun tug lunsud, inukitanen dayun su nga getaw dia, laungen, 29 “Dunutay niau, paitaꞌu diniu ki migukit dinaan tu kelaun mipenggulaulau genat kaikaꞌayu. Taꞌ ma, kanaꞌ ba iinen na saan su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan?” 30 Benaꞌ midengeg nu nga getaw su tinaluꞌ nug libun kia, migawaꞌ ilan diag lunsud, miditu ilan ni Isus.
31 Mendadi su keteliud nug libun, ginuut sia nu nga sakupen si Isus, laung nilan, “Sir, aan ka deliꞌ!”
32 Dagid simbag ni Isus dinilan, “Duun nai gaan ku, ki ndaꞌ niu mesuunay.”
33 Benaꞌ midengeg nu nga sakupen, miksinaakay ilan, laung nilan, “Aw, masiꞌ duuni migilak diniin saanan ta ditug lunsud?”
34 Laak kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Iini maꞌniin gaan ku, su kegdunutu tu mauyaꞌan nu suminuguꞌ dinaan, mukaꞌ su ketubusu di pibaalen dinaan. 35 Duuni peneluꞌen niu puꞌ paat bulan dekag pai meglegani.* 4:35 Miksambingay si Isus mekatag di nga getaw miuyaꞌ na sumakup tu Megbebayaꞌ, damikian dun kig binaalan, saꞌ gempia na geniin. Laak taluꞌu diniu, pengmata amu, pegbentayay niu su ngag binaalan duminalag na, mpia na geniin. 36 Su meglegani, sukayan, puꞌ empunenen su ginani, su bigayan di ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Su memula taluꞌ nu Megbebayaꞌ di ginaa nu nga getaw, mukaꞌ su meglegani, meksamasama ilan dayun leliagay. 37 Metuud su peneluꞌen niu puꞌ sala laungi memula, salai gumani. 38 Sinuguꞌu amu gumani dinig benwa ndaꞌ niu pengimbaalay. Lain tawani mingimbaal dini, laak miꞌilasan amu di sengkuꞌen.”
39 Mendadi, melaun getaw Samaria dig lunsud kia mikpetuud dini Isus sabaꞌ nu tinaluꞌ nug libun kia, “Inukiten dinaan su kelaun pinggulaulau genat kaikaꞌayu.” 40 Saꞌ maꞌnia, benaꞌ minangay dia ni Isusi nga getaw Samaria kia, ginuut nilan tunlen pa dia nilan, miduaꞌ gebii pa si Isus dia nilan.
41 Mukaꞌ melaun pa padun getaw Samaria mikpetuud dini Isus saꞌ midengeg nilan su taluꞌen na gupia. 42 Laung nilan tug libun kia, “Bekna, mikpetuud ami sabaꞌ nu ginukit mu. Laak nemun, telinga na namii mikedengeg di piktuꞌunen, kaas mituudan ami gupia, iini tantu Meglegawen tu tibaꞌan getaw.”
Piuliꞌan ni Isus sug Bataꞌ nu Kaunutan
43 Benaꞌ mipapas naig duaꞌ gebii kia, minundas si nga Isus tu Galilea. 44 Selian nilan mpanaw, kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Ki pimuunan nu Megbebayaꞌ, ndiꞌ pegbesaan diag daan benwanen.” 45 Laak benaꞌ minateng ilan dia Galilea, pinembaꞌ si Isus nu nga getaw dia, puꞌ mikesaup ilan tug Lumpuk kiin tug Liniusan ditu Jerusalem, kaas minitaꞌ nilan su kelaun pinggulaula ni Isus saanan nug lumpuk kitu.
46 Naa mipuliꞌ si Isus tu Cana, sakup Galilea, sug lunsud tandaꞌ pibaluyen penginumeni tubig. Naa duuni getaw dia metaasi gelalen, pegladu kig bataꞌen ditu Capernaum. 47 Mendadi benaꞌ midengeg nu metaas getaw kia su kedateng ni Isus dia Galilea genat tu Judea, linaawanen si Isus, pinenginen dayun diniin meditu Capernaum meneguliꞌ tug bataꞌen, pekagawinaa na. 48 Dagid kaliꞌ pektaluꞌ si Isus diniin, “Paa, yamu pa di getaw, saꞌ ndiꞌ niu maitaꞌi mekesalebuꞌ penggulaula mukaꞌ tuꞌus, ndiꞌ amu mekpetuud.”
49 “Sir,” laung nu kaunutan, “dunuta dema tuꞌu dinaan, puꞌ mbuus matayig bataꞌu.”
50 Kaliꞌ sembag si Isus diniin, “Naa, uliꞌa na. Metubuꞌ da kig bataꞌ mu!”
Mituudan dun dayun ki getaw kia tu tinaluꞌ ni Isus, dayun muliꞌ. 51 Mendadi saananen muliꞌ tug benwanen, suminungkak diniin su nga sesuguꞌenen, laung nilan, “Mitubuꞌ da sug bataꞌ mu!” 52 Sinaaken dayun dinilan saꞌ taꞌ urasay dun mikpuuni kepia ginaa nug bataꞌen. Kaliꞌ ilan sembag, “Kalabung di palisi gendaw ki kawaꞌ panasen.” 53 Milabuꞌ dayun dig delendeman nu gamaꞌen, mitaang dun gupia su ketaluꞌ ni Isus diniin, “Metubuꞌ da sug bataꞌ mu.” Mikpetuud dayun dini Isus, sampay su nga kelaun gapenen.
54 Kinii keduaꞌ mekesalebuꞌ pinggulaula ni Isus sikna minateng dia Galilea genat tu Judea.

*4:35 4:35 Miksambingay si Isus mekatag di nga getaw miuyaꞌ na sumakup tu Megbebayaꞌ, damikian dun kig binaalan, saꞌ gempia na geniin.