5
Piuliꞌan ni Isusi Getaw tu Geksid Bulenaw
Tubus itu, miglumpuk su nga getaw Judea ditu Jerusalem adun mektamuy tu Megbebayaꞌ, mukaꞌ suminaup dadema si Isus. Naa dia Jerusalem duunig bulenaw, mesempel di gengaꞌan nug lunsud piningalan dun su Gengaꞌan nu Karniru. Piningalan dun di Hinebreo sug bulenaw kia, Betsata. Lima buuki kemalig binaal dia, megbelilid dia su nga pegladu. Melaun gupia pemegladu dia, duuni ngag buta, duun dademai nga mipilung mukaꞌ nga minatay seputul lawasen. [Pegelatan nilan ki keglibual nu tubig, puꞌ taang dun, duuni sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ getaw langit lumusad dia tubig, meglibual dayun su tubig. Genat tu keglibual nu tubig, adin dayuni getaw mauna sugbu dia, mauliꞌan dayun, pia alandunig leduunen.] Naa duuni sala tawan dia, telu puluꞌ buꞌ walu taun na migladu. Mendadi si Isus, benaꞌ minitaꞌen ki pegladu kini mukaꞌ misuunanen miniben na megladu, sinaaken diniin, “Mauyaꞌan mu ma mauliꞌan ka?”
Kaliꞌ sembagi pegladu kia, “Waꞌa sia, Sir, laak saꞌ meglibual su tubig, ndaꞌi megabang dinaan sugbu dia, kaas saanan ku sugbu sia, maunanan nau dumau.”
“Naa, pegbuata,” laung ni Isus. “Sikwat mui sinampuyuan diniꞌa kiin, mukaꞌ panawa.” Mitekaw dayun mauliꞌay. Sinikwaten tuꞌu su sinampuyuan diniin kia, dayun mpanaw.
Naa su kauliꞌay nu getaw kia, mitaang di Gendaw Pelali. 10 Mendadi ki nga kaunutan nu getaw Judea, kaliꞌ ilan pektaluꞌ tu piuliꞌan, “Naa, Gendaw Pelali maini. Binandu ma ditu Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ, uiten mu nandawi sinampuyuan diniꞌa kiin.”
11 Kaliꞌ sembag, “Ki getaw kiin mineguliꞌ dinaan, tinaluꞌen dinaan, sikwaten kui sinampuyuan dinaan, mukaꞌ mpanawu.”
12 Sinaak nilan pelum diniin, “Naa, taꞌ taway duni miktaluꞌ dun diniꞌa?”
13 Naa ki piuliꞌan kia, ndaꞌen suunay, puꞌ migawaꞌ na dia si Isus adun meliawen su tebenan getaw.
14 Mendadi tubus itu ndaꞌ maiben, milabet ni Isus ki piuliꞌan kia diag Balay Pengedapan tu Megbebayaꞌ. Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus diniin, “Naa, bentayay mu pa daan, miuliꞌan ka na. Ndiꞌa puliꞌ pegbaal salaꞌ, puꞌ tekaw mbuus mbianan mui melaat pa ditug leduun mu kitu.”
15 Saꞌ maꞌnia, mipuliꞌ su miuliꞌan ditu nga kaunutan nu getaw Judea, pisuunen dinilan puꞌ si Isusi mineguliꞌ dun. 16 Mendadi, iin dayuni puunan nu kegleget nu nga getaw Judea dini Isus, puꞌ mineguliꞌ kia metaang di Gendaw Pelali. 17 Laak sumimbag si Isus dinilan, “Su Gamaꞌu Megbebayaꞌ, ndaꞌi kelalinen. Iin dademai pinunggilingan ku.”
18 Mendadi ki nga kaunutan nu nga getaw Judea, benaꞌ midengeg nilani tinaluꞌ kia ni Isus, minamal laakig delendeman nilan petain nilan si Isus. Puꞌ pimilasen daw su Gendaw Pelali, mukaꞌ inangkenen pa padun, iini Gamaꞌen su Megbebayaꞌ, saꞌitada pilepengenig lawasen tu Megbebayaꞌ.
Su Pegbayaꞌ ni Isus
19 Kaliꞌ gusay sembag si Isus di nga kaunutan, “Taman taluꞌu diniu, naan kini kig Bataꞌen, ndaꞌiduni penggulaulaan ku saꞌ ndiꞌu maitaꞌ puꞌ iin dademai penggulaulaan nu Gamaꞌu. Adin su penggulaulaan nu Gamaꞌu, iin dademai penunggilingan ku. 20 Puꞌ naan kini, kig Bataꞌen, petailenu nu Gamaꞌu, kaas pinitaꞌen dinaan sug launan penggulaulaanen. Mukaꞌ duuni mekesesebuꞌ pa dun di kauliꞌay nu mipilung kia, paitaꞌen pa dinaan, kaas mesebuꞌan amu dun gupia. 21 Petubuꞌen puliꞌ nu Gamaꞌu su minatay. Naa maꞌantu dadema danaan, adin su mauyaꞌan ku, petubuꞌen ku dadema puliꞌ. 22 Kanaꞌ na nu Gamaꞌui mengukum di nga getaw, puꞌ naan nai paukumenen dun, 23 adun pegbesaanu nu ngag launan getaw maaꞌ nu kegbasa nilan tu Gamaꞌu. Adin su ndiꞌ megbasa dinaan kig Bataꞌen, ndiꞌ dadema megbasa tu Gamaꞌu, puꞌ iini suminuguꞌ dinaan medini.”
24 Laung padun ni Isus, “Taman taluꞌu diniu, adin su mekedengeg tu teluꞌen ku mukaꞌ mekpetuud tu suminuguꞌ dinaan, iini mpeduma tu ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Ndiꞌ maukuman, puꞌ migawen na di kepatayen mukaꞌ mialapenig begu ketubuꞌ. 25 Taman taluꞌu diniu, sungu matengi gendaw mekedengeg di tingegu su nga minatay, puꞌ naanig Bataꞌ nu Megbebayaꞌ. Adin su mekedengeg di tingegu, mpeduma dayun di ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Mukaꞌ ki gendaw kia, minateng na. 26 Naa su Gamaꞌu, iini puun nu ketubuꞌ. Maꞌnia dadema naan, kig Bataꞌen. Bigayanu niin pegbayaꞌu, puun dau dema nu ketubuꞌ. 27 Bigayan dau niin dema pegbayaꞌu mengukum tu nga getaw, puꞌ naanig Bataꞌ nu Kilawan. 28 Mauma dema mesebuꞌan amu dun su tinaluꞌu diniu? Bentayay pa daan niu, duun daani gendaw mateng medengeg nug launan minatay su tingegu 29 mukaꞌ megbuat ilan tu ngag lebeng nilan. Dayun adin su melengasi pigbetaden, iini metubuꞌ puliꞌ di ndaꞌi tamanen. Mukaꞌ adin su melaati pigbetaden, megbuat tug lebengen, dayun iini ginukuman dun gupia, segbuun ditug linaw gapuy.”
Su nga Takesiꞌ dini Isus
30 Laung gusay ni Isus, “Ndaꞌiduni penggulaulaan ku mikpuun tu pegbayaꞌu, laak dagid saꞌ mengukumu, iini pektalentenan ku, su da teluꞌen dinaan nu Gamaꞌu, kaas melegdengi kengukumu, puꞌ medunut tu mauyaꞌan nu Gamaꞌu suminuguꞌ dinaan, kanaꞌ nug danaan laak mauyaꞌan.
31 “Naa saꞌ upama naani tumakesiꞌ mekatag dig lawasu, ndiꞌ kambat medawat su teluꞌen ku. 32 Laak tumuꞌ duunig duma tumakesiꞌ mekatag dinaan. Misuunan ku dadema puꞌ metuudi teluꞌenen mekatag dinaan. 33 Naa si Juan, saꞌ piksaakan niu iin, miglegintuud mekatag dinaan. 34 Laak naan, kanaꞌu seligan takesiꞌanu nu nga getaw. Mitaluꞌu da dun diniu su mekatag dini Juan kia, adun megawen amu. 35 Si Juan kiin, iin su maaꞌ nu suluꞌ mikpedelag diniu, pisuunanen amu tu metuud. Miuyaꞌan niu su piktuꞌunen diniu, laak ndaꞌ maiben. 36 Duun pai metaas takesiꞌ di tinakesiꞌan ni Juan kiin. Adin su pipenggulaula dinaan nu Gamaꞌu, iini takesiꞌ mekatag dinaan puꞌ sinuguꞌu nu Gamaꞌu Megbebayaꞌ medini. 37 Tuminakesiꞌ dadema dinaan su Gamaꞌu suminuguꞌ dinaan, laak ndaꞌ niu mainsan medengeg su tingegen, mukaꞌ ndaꞌ niu mainsan maitaꞌ su palasen. 38 Ndaꞌ niu pa pagid pektalentenay su taluꞌ nu Gamaꞌu, puꞌ ndiꞌ amu metuudan dun su sinuguꞌen medini. 39 Penilung niu su Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, puꞌ laung niu dun saꞌ penemalan niu gupia besaay, mpeduma amu tu ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Laak dagid ki sinulat kiin, miketakesiꞌ dadema dinaan. 40 Laak dagid pia mitakesiꞌanu dun, ndaꞌ amu pekpaingabang dinaan, adun mpeduma amu sia tu ketubuꞌ ndaꞌi tamanen.”
41 Diksuꞌ ni Isus su taluꞌen, “Naa, kanaꞌu tuyuꞌ penalanu nu nga getaw. 42 Laak yamu nu nga kaunutan, misuunan ku sug betad niu, misuunan ku dadema puꞌ ndiꞌ amu mekpetail tu Megbebayaꞌ. 43 Pigwekilanu nu Gamaꞌu medini, laak dagid ndaꞌ niau penembaꞌay. Saꞌ upama lain tawani medini mekpuun tu pegbayaꞌen laak, iini penembaꞌen niu. 44 Iini mauyaꞌan niu, mpenalan amu nu ngag duma niu, laak mpauk amu penalan nu Megbebayaꞌ salanen da, kaas mekendutaꞌ mai kekpetuud niu dinaan? 45 Naa mabuꞌ laung niu dun dengaten ku amu tu Gamaꞌu. Ndiꞌu. Iini dumangat, si Moises, su siligan niu tantu. 46 Laung niu dun mituudan amu ditu sinulat ni Moises, laak dagid saꞌ iin siai pituud niu, pituud niau dadema sia, puꞌ itu su sinulaten mekatag dinaan. 47 Mendadi kagina ndiꞌ amu mekpetuud ditu sinulat ni Moises, ndiꞌ damu dema mekpetuud ditu petuꞌun ku.”