6
Pinaan ni Isus sug Lima Ngibu Tawan
(Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; Lucas 9:10-17)
Naa tubus itu, duminipag si Isus dig Linaw Galilea (sala piningalan dun sug Linaw Tiberias). Melaun gupia getaw miglendug dini Isus, sabaꞌ minitaꞌ nilan su nga mekesalebuꞌ tuꞌus pinggulaulanen saꞌ pineguliꞌanen su pemegladu. Tumiwad si Isus dig bentud, ilan nu nga sakupen, dayun ilan megingkud dia. Naa sungu na mektelipuun sug Lumpuk tug Liniusan. Mendadi, benaꞌ midayag ni Isus su nga mimeglendug getaw pangay dia niin, sinaaken dini Felipe, “Adin ta ma mesaluyi gaan, sukal paan ta sia di melaun getaw kini?” (Naa su piksaak kini ni Isus dini Felipe, pingindananen laak si Felipe, puꞌ suunanen ki penggulaulaanen sungu.)
Kaliꞌ sembag si Felipe, “Ndiꞌ ta megaga, puꞌ pia bali duaꞌ gatus denario siai pan, kulang pa dinilan, pia pekaikaꞌen gupia.”
Naa sala tawan sakup ngalanen si Andres, ngudan ni Pedro, laungen dini Isus, “Duuni gembataꞌ dini migbalun lima buuk pan sebada, mukaꞌ duaꞌ buuk sedaꞌ.* 6:9 Ki sebada, ginis pimula maaꞌ nug dawa mukaꞌ palay, baalen nu nga pubri getaw pan. Laak kendutaꞌen ta ma dun pekpaan di nga melaun getaw kini?”
10 “Naa, pemaingkud niui nga getaw kia,” laung ni Isus. (Puꞌ meliwagig lamalama dia.) Saꞌ maꞌnia, mimegingkud dayun su nga getaw, duun saanig lima ngibu tawan su laak lumbus laki. 11 Inalap dayun ni Isus ki pan kia, mikpaladpalad tu Megbebayaꞌ, dayun pikilasilasen tu nga getaw pemegingkud dia. Maꞌantu dadema sug duaꞌ buuk sedaꞌ, pikilasilasen dadema dinilan. Minaan dayun ki kelaun getaw, taman luminukas ilan maan. 12 Naa benaꞌ migelaꞌ ilan mbesug, laung ni Isus tu nga sakupen, “Pengikpes niui nga sawad, adun ndaꞌiduni mekulaꞌulaꞌ.” 13 Kaliꞌ nilan pengikpesay, sepuluꞌ buꞌ duaꞌ dig belanani mipenuꞌ pa nu samaꞌ tug lima buuk pan sebada ginaan nu nga getaw kia.
14 Benaꞌ minitaꞌ nu nga getaw ki mekesalebuꞌ tuꞌus kia pinggulaula ni Isus, laung nilan, “Kini na tuꞌu su Pimuunan nu Megbebayaꞌ pedetengen ta lumusad dinig lumbang!” 15 Laak si Isus, benaꞌ misuunanen puꞌ sungu lumpakay nu nga getaw adun petegelan nilan sia meglegadiꞌ dinilan, laak migawaꞌ dia nilan. Minundas salanen tug binentudan.
Mipanaw si Isus dig Dibabaw Tubig
(Mateo 14:22-33; Marcos 6:45-52)
16 Naa benaꞌ mikagaw gebii buꞌ gendaw, duminiksun su nga sakup ni Isus tu geksid linaw. 17 Duminangan ilan di sekayan, suminakay ilan dayun dumipag pangay tug lunsud Capernaum. Gibii ilan diag linaw, laak ndaꞌ pa peglendug dinilan si Isus. 18 Duminuluki metikteg genus, mimukay sug linaw. 19 Naa benaꞌ pimelulanan nilan, duun saanig lima kilumitrui giniginanen, minitaꞌ nilan si Isus, masiꞌ pekpanaw diag dibabaw tubig, misebang dia sekayan nilan. Mipatiꞌ ilan mendek.
20 Dagid miktaluꞌ si Isus dinilan, “Naa, ndiꞌ amu mendek. Naan daini!” 21 Pisakay nilan dayun iin dia sekayan nilan. Mitekaw dayun mateng tu pegengayan nilan su sekayan nilan kia.
Pinengaw nu nga Getaw si Isus
22 Naa benaꞌ migendaw puliꞌ, su nga getaw mibilin ditug dipag, misuunan nilan puꞌ salabuuk laaki sekayan midengguꞌ dia kalabung, mukaꞌ saꞌ suminakay su nga sakupen, ndaꞌ pegdunut si Isus, su nga sakupen laaki suminakay. 23 Naa duuni ngag duma sekayan genat tu Tiberias midengguꞌ dia tandaꞌ mesempel pingaanan nilan nu nga pan kiin saꞌ genat mekpaladpalad dun tu Megbebayaꞌ su Kaunutan si Isus. 24 Benaꞌ misuunan nu nga getaw puꞌ ndaꞌ na dia si Isus dakus su nga sakupen, suminakay dailan dema di nga sekayan kia, pangay ilan ditu Capernaum, penengaun nilan si Isus.
Si Isus su Gaan Mekegbegay Ketubuꞌ ndaꞌi Tamanen
25 Naa benaꞌ mibaangan nu nga getaw si Isus ditug dipag linaw, sinaak nilan diniin, “Sir, nanuun ka minateng dini?”
26 Kaliꞌ sembag si Isus, “Taman taluꞌu diniu, kanaꞌ iini menengaw amu dun dinaan puꞌ sabaꞌ nu kesabut niu tu tuꞌus pinggulaulau. Segaga, iin sungkini menengaw amu dun, puꞌ sabaꞌ nu kepaꞌaan ku diniu kalabung nu pan, mibesug amu dun gelaꞌ. 27 Naa ndiꞌ namu penamal meksukat gaan mekpetubuꞌ dig lawas niu, puꞌ kiin, duuni gikteben. Subay penamal amu sukat gaan megbegay ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Iin su gaan begayu diniu, puꞌ pinitaꞌ na nu Gamaꞌu Megbebayaꞌ puꞌ bigayanu niin pegbayaꞌu, naan kini, kig Bataꞌ nu Kilawan.”
28 Kaliꞌ ilan saak diniin, “Kendutaꞌ mai kedunut nami tu mauyaꞌan nu Megbebayaꞌ?”
29 Kaliꞌ sembag si Isus, “Iini mauyaꞌan nu Megbebayaꞌ baalen niu, petuuden niu ki sinuguꞌen medini niu.”
30 Kaliꞌ ilan pektaluꞌ, “Naa saꞌ maꞌantu, paitaꞌ mu dinamii mekesalebuꞌ tuꞌus, adun metuudan ami dun. Taꞌ alandun mai penggulaulaan mu? 31 Saꞌ pinenggiꞌ maaꞌ nu ginaan nu ginepuꞌay ta diag limawaꞌ, su gaan genat tug langit, puꞌ sinulat dengantu, ‘Bigay ni Moises dinilan gaan genat tug langit.’ ”
32 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Taman taluꞌu diniu, kanaꞌ ni Moisesi migbegay diniu gaan genat tug langit, su laak Gamaꞌu. Mukaꞌ nemun kini, begay diniu nu Gamaꞌu ki tantu gaan genat tug langit. 33 Puꞌ su gaan begay nu Megbebayaꞌ, lumusad genat tug langit. Ki gaan kini, iin su megbegay tu tibaꞌan getaw ketubuꞌ ndaꞌi tamanen.”
34 “Sir,” laung nilan, “saꞌ megdadi, begayay mu ami lelayun di gaan kiin.”
35 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Naani gaan kini, puꞌ megbegayu tu tibaꞌan getaw ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Adin su getaw mekpaingabang dinaan, ndiꞌ na puliꞌ megutem. Adin su metuudan dinaan, ndiꞌ na puliꞌ kuaun.”
36 “Naa,” laung padun ni Isus, “iini tinaluꞌu diniu puꞌ minitaꞌ niau laak ndaꞌ niau petuuday. 37 Pia na. Adin su tinduꞌ nu Gamaꞌu sumakup dinaan, mekpaingabang dinaan, mukaꞌ lumbus, penembaꞌen ku. 38 Puꞌ ndaꞌu lusad genat tug langit adun petuuden ku sug danaan delendeman. Segaga iini luminusadu dun, petuuden ku su mauyaꞌan nu suminuguꞌ dinaan. 39 Iini mauyaꞌan nu suminguꞌ dinaan, ndiꞌu mbeleng su nga sakup bigayen dinaan, pia sala tawan dinilan. Dayun saꞌ sungu melengkebig benwa, gelaꞌen ku ilan petubuꞌay puliꞌ. 40 Puꞌ iin pa pagidi mauyaꞌan nu Gamaꞌu, adin su mekailala dinaan kini, kig Bataꞌen, mukaꞌ mekpetuud dinaan, naa mpeduunan ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Mukaꞌ saꞌ sungu melengkebig benwa, petubuꞌen ku puliꞌ.”
41 Mendadi su nga getaw Judea dia, mikunlumunlum ilan, pigbensi nilan dun ki tinaluꞌ kia ni Isus, laungen, “Naa, naan laungi gaan kini luminusad genat tug langit.” 42 Kaliꞌ ilan peksinaakay, “Asa ki getaw kini, kanaꞌ bain si Isus, sug bataꞌ laak ni Jose? Miꞌilala ta gupia su mekegulangen. Maumanen ma teluꞌay, iin su genat tug langit?”
43 Kaliꞌ pelum pektaluꞌ si Isus, “Ndiꞌ amu dega pekunlumunlum maꞌniin. 44 Ndaꞌi getaw mekesakup dinaan saꞌ kanaꞌ iini egaken nu Gamaꞌu, su suminuguꞌ dinaan. Mukaꞌ ki sumakup dinaan, petubuꞌen ku puliꞌ saꞌ sungu melengkebig benwa. 45 Ndaꞌ ba sulat nu nga pimuunan nu Megbebayaꞌ dengantu, laung nilan, ‘Ki tibaꞌan getaw, petuꞌunan nu Megbebayaꞌ.’ Naa adin su mektalenten tu pituꞌun nu Gamaꞌu, menembaꞌ dinaan. 46 Laak ndaꞌu teluꞌay puꞌ duuni mikaitaꞌ tu Gamaꞌu. Naan laaki mikaitaꞌ tu Megbebayaꞌ, puꞌ su Megbebayaꞌi pigenatan ku. 47 Taman taluꞌu diniu, adin su metuudan dinaan, iin laaki mpeduunan ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. 48 Puꞌ naani gaan, puꞌ megbegayu tu tibaꞌan getaw ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. 49 Naa su nga ginepuꞌay niu, saanan nilan ditug limawaꞌ, iin daanig lebungan seleman nilan su gaan pilusad dinilan nu Megbebayaꞌ. Laak dagid pia maꞌantu, benaꞌ minatengi gumul nilan, migelaꞌ dailan matay. 50 Laini tantu gaan lumusad genat tug langit, puꞌ adin su maan dun, ndiꞌ na matay. 51 Mukaꞌ naani gaan luminusad genat tug langit megbegay ketubuꞌ. Saꞌ maan su getaw di gaan kini, iini metubuꞌ di ndaꞌi tamanen. Mukaꞌ ki gaan begayu, iini gunedu, begayu adun metubuꞌi tibaꞌan getaw.” 6:51 Su guneden, piulugan dun ni Isus ki kepatayen gumantiꞌ di kepatay nu nga getaw.
52 Benaꞌ midengeg nu nga getaw Judea dia, miksinualay ilan patiꞌ, kaliꞌ ilan pektaluꞌ, “Pekendutaꞌen dun nu getaw kini kepaꞌaanen dinita tu guneden?”
53 Mendadi diksuꞌ ni Isus su taluꞌen dinilan, “Taman taluꞌu diniu, saꞌ ndiꞌ niu aanen su guned nug Bataꞌ nu Kilawan, mukaꞌ saꞌ ndiꞌ niu inumen sug duguꞌen, naa ndiꞌ niu malap su ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. 54 Naa naan kini, kig Bataꞌ nu Kilawan, adin su getaw maan di gunedu mukaꞌ minum dig duguꞌu, iini mpeduma tu ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Saꞌ sungu melengkebig benwa, petubuꞌen ku dadema iin puliꞌ. 55 Puꞌ iini tantu gaan su gunedu, mukaꞌ kig duguꞌui tantu ginumen, 56 kaas adin su getaw maan di gunedu mukaꞌ minum dig duguꞌu, dumangen dini naan, mukaꞌ naan, diin dau dema niin. 57 Suminuguꞌ dinaan su Gamaꞌu. Kagina tetubuꞌ iin, metubuꞌ dau dema. Maꞌantu dadema, adin su maan dinaan, metubuꞌ dadema iin. 58 Mendadi naan laaki tantu gaan luminusad genat tug langit, kanaꞌ maaꞌ nu ginaan nu nga ginepuꞌay niu, puꞌ minatay dailan. Adin su maan di gaan tantu kini, metubuꞌ di ndaꞌi tamanen.”
59 Tinaluꞌ ia ni Isus sinegayen mekpetuꞌun dia simbaan nu getaw Judea ditu Capernaum.
Su Taluꞌ Mekegbegay Ketubuꞌ ndaꞌi Tamanen
60 Benaꞌ midengeg nu nga sakup ni Isusi tinaluꞌen kia, melaun dinilani miktaluꞌ, “Ndiꞌ ta muitani tinaluꞌen kini. Taꞌ mai mekesanguꞌ dun ini?”
61 Mendadi, kini si Isus, misuunanen su kegbensi nu nga sakupen kia pia ndaꞌ pesuun dun. Kaliꞌ pektaluꞌ dinilan, “Mauyaꞌan ba niu mundang amu sabaꞌ nu tinaluꞌu kia? 62 Saꞌ maitaꞌ niu kig Bataꞌ nu Kilawan, naan kini, luntuu puliꞌ ditu pigenatan ku, melegenan pa bamu gusay? 63 Kanaꞌ nu pegbayaꞌ nu getaw megbegay ketubuꞌ tu getaw, su laak Balakat nu Megbebayaꞌ. Naa, ki tinaluꞌu kini, iini meguit diniu Balakat nu Megbebayaꞌ megbegay ketubuꞌ. 64 Laak duun diniui ndiꞌ metuudan dinaan.” (Kaas maꞌniai tinaluꞌ ni Isus, puꞌ genat tu puunanen, misuunanen su nga ndiꞌ metuudan dun, mukaꞌ misuunanen dadema ki tumipu diniin.) 65 Kaliꞌ padun pektaluꞌ si Isus di nga sakupen kia, “Kaas maꞌniai tinaluꞌu diniu, puꞌ ndaꞌi mekenembaꞌ dinaan, subay pedelendem dun nu Gamaꞌu.”
66 Mendadi genat tu ketaluꞌen dun kia, melaun sakup ni Isus tumiliud diniin, ndaꞌ nailan dunut diniin. 67 Saꞌ maꞌnia, suminaak si Isus tu sepuluꞌ buꞌ duaꞌ tawan peneliganen, laungen, “Mendadi yamu, tuliud damu dema dinaan?”
68 Sumimbag si Simon Pedro, “Uu Kaunutan, saꞌ tuliud ami diniꞌa, taway dun bai pegengagan nami? Sug daniꞌa taluꞌ laaki mekegbegay tu ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. 69 Mukaꞌ mituudan ami gupia diniꞌa, suunan nami puꞌ yaꞌa na gupia su Pimiliꞌ nu Megbebayaꞌ.”
70 Kaliꞌ sembag si Isus, “Naa kanaꞌ ba metuud, pimiliꞌu amu nu sepuluꞌ buꞌ duaꞌ tawan? Dayun sala tawan diniu, menulay!” 71 Ki tinaluꞌ kini ni Isus, pilebuꞌanen dun si Judas, kig bataꞌ ni Simon Iscariote kiin. Puꞌ pia sala tawan si Judas di nga sepuluꞌ buꞌ duaꞌ tawan peneliganen, iini tumipu pa dini Isus.

*6:9 6:9 Ki sebada, ginis pimula maaꞌ nug dawa mukaꞌ palay, baalen nu nga pubri getaw pan.

6:51 6:51 Su guneden, piulugan dun ni Isus ki kepatayen gumantiꞌ di kepatay nu nga getaw.