7
Si Isus mukaꞌ su nga Pateden
Genat itu, mipanaw si Isus dia laak benwa Galilea. Ndaꞌ peditu Judea, puꞌ su nga kaunutan nu getaw Judea ditu, mekpatay ilan sia diniin. Mendadi, sungu na mektelipuun sug lumpuk nu nga getaw Judea piningalan dun sug Lumpuk ngag Bebelayan. Kaliꞌ pektaluꞌ dini Isus su nga pateden, “Tumuꞌ awaꞌa dini, dituun ka Judea, adun maitaꞌ nu nga sakup mu ditu ki penggulaulaan mu. Puꞌ su getaw saꞌ mekpededengeg, ndiꞌen egluden su penggulaulaanen. Ki nga penggulaulaan mu kini, subay pedayag mu tu tibaꞌan getaw!” (Iini tinaluꞌ dun nu nga patedeni maꞌnia, puꞌ pia ilan, ndaꞌ ilan pekpetuud diniin.)
Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Paa, naan, ndaꞌ pa dateng ki gendawu. Yamu, pia taꞌ endaway dun, megdadi da. Ndiꞌ amu mesengay nu nga kilawan, dagid naan, misengayu nilan, puꞌ penluksaden ku dinilan melaatig betad nilan. Mendadi, yamu nai peditug lumpuk. Naan, ndiꞌu meditu, puꞌ ndaꞌ pa dateng ki gendawu.” Saꞌ maꞌniai tinaluꞌen, mibilin dia Galilea si Isus.
Su Kangay ni Isus tug Lumpuk ngag Bebelayan
10 Mendadi benaꞌ miditug lumpuk su nga pated ni Isus mukaꞌ duuni santaꞌ gebii, miditu dadema si Isus, laak dagid ndaꞌ pailagilag dia. 11 Naa ki nga kaunutan nu getaw Judea, pekpenengaun nilan si Isus diag lumpuk, sinaak nilan tu nga getaw, “Adin main?”
12 Su nga melaun getaw suminaup, miglelekemeday ilan patiꞌ mekatag dini Isus. Duuni miktaluꞌ, “Gempia getaw iin,” duun dademai miktaluꞌ, “Kanaꞌ ma da, peglimbunganen su nga getaw.” 13 Laak pigbuni nilan su teluꞌen nilan kia, puꞌ mindek ilan tu nga kaunutan nu getaw Judea.
14 Mendadi benaꞌ miginengaꞌ na saan sug lumpuk, miditu si Isus Balay Pengedapan tu Megbebayaꞌ, piktuꞌunanen su nga getaw dia. 15 Ki nga kaunutan nu getaw Judea, misebuꞌan ilan dun, kaliꞌ ilan peksinaakay, “Paa, ki getaw kini, pikendun ma dun metaasi sinuunanen, asa ndaꞌ ma petuꞌunay di Palinta ta?”
16 Mendadi kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Ki tinituluꞌu kini, kanaꞌ danaan delendeman, segaga danu suminuguꞌ dinaan. 17 Adin su getaw delendemanen penggulaulaanen su mauyaꞌan nu Megbebayaꞌ, mesuunanen saꞌ taꞌi pigenatan nu tituluꞌu, saꞌ genat ba tu Megbebayaꞌ, saꞌ mikpuun bain tug danaan laak pegbayaꞌ. 18 Adin su mekpetuꞌun puun dig daniin laak pegbayaꞌ, mekpenalenal da, laak dagid adin su mekpetuꞌun adun pegleleepenenig dengegan nu Megbebayaꞌ, su suminuguꞌ diniin, iini tantu mekpetuꞌun, kanaꞌ belusen. 19 Maꞌniin ni Moises, bigayanen amu Palinta nu Megbebayaꞌ dengantu, laak dagid, ndaꞌiduni getaw diniu dinunutanen gelaꞌ su Palinta kia. Puꞌ saꞌ sia duun diniui getaw dinunutanen gelaꞌ su Palinta, mauma dema naan, petain ma niau sia, asa duuni pinalinta ni Moises, ndiꞌ mekpatay?”
20 Kaliꞌ sembag su melaun getaw, “Pingepuꞌan ka menulay! Pia ndaꞌi miksaad matay diniꞌa.”
21 Kaliꞌ padun sembag si Isus dinilan, “Naa, mainsan pinggulaulaui mekesalebuꞌ, mitekawan amu dun, launan niu. 22 Bentayay pa daan niu. Pinalinta diniu ni Moises pentuꞌusan niuig bataꞌ niu puꞌ getaw Judea nailan, kaas megbaal amu tuꞌus, pia di Gendaw Pelali (laak kanaꞌ ni Moisesi pigenatanen, su laak nga ginepuꞌay niu).* 7:22 Ki tuꞌus kini, iin sug betad nu nga getaw Judea peksirkunsisu, tinituluꞌ nu Megbebayaꞌ su gembataꞌ laki, saꞌ walu endaw genat di kegigetawen, tebiaꞌ tuliꞌen, puꞌ guluganen, gindan puꞌ getaw Judea, saꞌitada getaw mektamuy tu Megbebayaꞌ. 23 Naa, saꞌ sirkunsisuuni getaw di Gendaw Pelali, puꞌ adun medunutani palinta ni Moises, taꞌ mai mangit amu dun dinaan saꞌ pineguliꞌan ku gupiaig lawas nu getaw kiin di Gendaw Pelali? 24 Mendadi, ndiꞌ amu pegdedaliꞌ mengukum di minitaꞌ niu, subay unaan pa niu pegdelendem saꞌ gempia ba su pinggulaula, saꞌ melaaten ba.”
Si Isus ba su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan?
25 Naa duuni nga getaw Jerusalem miktaluꞌ, “Ki getaw kini, kanaꞌ bain su petain sia nu nga kaunutan? 26 Laak bentayay pa daan niu, megyaga iin di gedapan, laak ndiꞌ nilan pemaagen! Aa, mabuꞌ misuunan ba nilan puꞌ iinen tuꞌu su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan? 27 Dagid saꞌ mateng daw su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ, ndaꞌ dawi mekesuun dun ki pegenatanen. Naa kig launan ta kini, misuunan ta su pigenatan nu getaw kini.”
28 Mendadi, selian ni Isus mekpetuꞌun dia Pengedapan tu Megbebayaꞌ, minekeg mektaluꞌ, laungen, “Naa, laung niu dun puꞌ miꞌilala ba niau mukaꞌ misuunan ba niui pigenatan ku? Kanaꞌ danaan delendeman su kediniin ku. Metuud, duuni Megbebayaꞌ mukaꞌ iini suminuguꞌ dinaan, laak iin, kanaꞌ niu mailala. 29 Dagid naan, mikesuunu diniin, puꞌ iini pigenatan ku, mukaꞌ iini suminuguꞌ dinaan medini.”
30 Mendadi ki nga kaunutan kia, sikna midengeg nilan, daapen nilan sia si Isus, laak ndaꞌi mekedaap dun, puꞌ ndaꞌ pa dateng ki gendawen. 31 Laak melaun getaw dia, mituudan ilan dini Isus, laung nilan, “Saꞌ metuaꞌ su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, melaun pai mekesalebuꞌ penggulaulaanen, sabayaꞌ nu getaw kini?”
Su Keksuguꞌ Daapen sia si Isus
32 Naa ki nga Pariseo, midengeg nilan su kaunlumunlum kia nu nga melaun getaw mekatag dini Isus. Saꞌ maꞌnia, ilan kia mukaꞌ su nga kaunutan nug belian nu getaw Judea, sinuguꞌ nilan dayuni nga megingat tu Pengedapan tu Megbebayaꞌ, adun daapen nilan si Isus. 33 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Dumuma pau diniu ndiꞌ maiben, dayun megawaꞌu dini, mpuliꞌu ditu suminuguꞌ dinaan. 34 Dayun penengaun niau, laak ndiꞌ niau mbaangan, puꞌ ndiꞌ amu mekeditu pegengayan ku.”
35 Naa ki nga kaunutan nu getaw Judea kia, miksinaakay ilan dayun, laung nilan, “Adin ma saan angayi getaw kini, ndiꞌ ta mbaangan? Mabuꞌ mangay ditu ngag duma ta misigwag, su luminamug tu nga getaw Grecia, puꞌ adun petuꞌunanen pelum su nga getaw Grecia? 36 Taꞌ mai guluganen ki tinaluꞌen kia puꞌ penengaun ta, laak ndiꞌ tain mbaangan, puꞌ ndiꞌ ita mekeditu daw pegengayanen?”
Su Tubig Mekegbegay Ketubuꞌ ndaꞌi Tamanen
37 Naa benaꞌ sug deksuꞌan nug Lumpuk nug Liniusan, si Isus, migindeg di gedapan nug launan getaw, minekeg dayun mektaluꞌ dinilan, “Pia adini getaw kuaun, mekangay minum dini naan. 38 Ndaꞌ ba mesulat di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, ‘Adin su metuudan dinaan, duuni maaꞌ nu tebud dig dialem ginaanen menelegan megbegay ketubuꞌ ndaꞌi tamanen.’ ” 39 Naa, ki tinaluꞌ ni Isus kia, iini mekatag di penggulaula nug Balakat nu Megbebayaꞌ, su sungu begay tu nga mekpetuud diniin. Ndaꞌ pa ia begay, puꞌ ndaꞌ pa lentu si Isus ditu gekbus langit adun maitaꞌ nug launan biwat su kelengas nu pegbayaꞌen.
Su Sumpakiꞌ nug Delendeman nu nga Getaw
40 Naa benaꞌ midengeg nu nga melaun getaw ki tinaluꞌ kia ni Isus, duuni miktaluꞌ, “Ki getaw kini, iinen na tuꞌu su pedetengen ta Pimuunan nu Megbebayaꞌ!”
41 Saꞌ sug dumai mektaluꞌ, laung nilan, “Iinen na tuꞌu su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan!”
Dagid duun pa pagidi mektaluꞌ, “Su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, kanaꞌ ma genat tu Galilea! 42 Iini sinulat ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, sapuꞌ ni Adiꞌ David, kaas genat dig Betlehem, sug lunsud ni David.” 43 Iin dayuni sumpakiꞌ nug delendeman nu nga getaw mekatag dini Isus. 44 Sug duma, mauyaꞌan nilan sia daapen iin, laak ndaꞌ pai kedaap diniin.
Su Kemilas nu nga Kaunutan nu Getaw Judea
45 Naa su nga megingat tu Pengedapan kiin, benaꞌ mipuliꞌ ilan ditu nga kaunutan nug belian mukaꞌ tu nga Pariseo kia, sinaakan ilan, “Naa, mauma dema ndaꞌ ma niu iin uitay?”
46 Kaliꞌ sembag su nga megingat, “Puꞌ iin pa duuni getaw mikiteluꞌay maaꞌ nu getaw kiin!”
47 “Apelai!” sinaak nu nga Pariseo. “Milimbungan damu niin dema? 48 Saꞌ yami nu nga kaunutan mukaꞌ Pariseo, duun bai misuunan niu sala tawan dinami mituudan di getaw kiin? 49 Baa, nga melaun getaw kini! Ndaꞌ nilan mesuunay su Palinta nu Megbebayaꞌ pisulaten dini Moises, kaas inukuman nailan nu Megbebayaꞌ!”
50 Naa sala tawan di nga Pariseo kia, si Nicodemo, su miditu ni Isus sug diin kiin. Kaliꞌ pektaluꞌ si Nicodemo, 51 “Asa binandu ditu Palinta ta, ukumani getaw subay unaan pa biselaay.”
52 Kaliꞌ sembag su nga Pariseo, “Masiꞌ yaꞌa, dumaa dadema niin getaw Galilea? Naa, penilung mu su Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ. Mesuunan mu dayun, ndaꞌi pimuunan nu Megbebayaꞌ genat tu Galilea.” 53 [Saꞌ maꞌantu, minuliꞌ su nga kelaun getaw.]

*7:22 7:22 Ki tuꞌus kini, iin sug betad nu nga getaw Judea peksirkunsisu, tinituluꞌ nu Megbebayaꞌ su gembataꞌ laki, saꞌ walu endaw genat di kegigetawen, tebiaꞌ tuliꞌen, puꞌ guluganen, gindan puꞌ getaw Judea, saꞌitada getaw mektamuy tu Megbebayaꞌ.