8
Sug Libun Miglaat Pekesuunan
[Laak si Isus, miditug Bentud nu nga Gayu Olibo. Benaꞌ migendaw puliꞌ, milapus mangay ditug Balay Pengedapan tu Megbebayaꞌ. Dekag minateng dia, mikpungun diniin su melaun getaw. Migingkud dayun si Isus, piktuꞌunanen ilan. Naa duunig libun iwit dia nu nga mekpetuꞌun di Palinta nu Megbebayaꞌ mukaꞌ nu nga Pariseo. Kig libun kini, duun dawi mikaitaꞌ dun, tebiaꞌ miglaat pekesuunan. Mendadi, pinindeg nilan dia gedapan nu nga getaw kig libun kia. Laung nu miguit dun dia, “Sir, kig libun kini, duuni mikaitaꞌ dun gupia miglaat pekesuunan daw. Naa, iini palinta nu Megbebayaꞌ dinita pisulaten dini Moises, subay betuun ta. Mendadi yaꞌa, taꞌ mai ketaluꞌ mu dun?” Naa iini tinaluꞌ nilan duni maꞌnia, puꞌ pengimanan nilan sia si Isus di metaluꞌen, adun dengaten nilan sia.
Mendadi si Isus, migdukung, sinulatanen tenduꞌen sug lupaꞌ. Minamal ilan dayun sumaak diniin. Migindeg dayun si Isus, kaliꞌ pektaluꞌ, “Naa, adin diniui ndaꞌi salaꞌen, iini meguna megbatu dun.” Migdukung puliꞌ si Isus, dayun peksulat puliꞌ diag lupaꞌ. Mendadi ki nga getaw kia, mimegawaꞌ ilan dayun dia, piksesala tawan dinilan mipanaw, miguna su nga megulang dinilan. Tigaꞌwan, iin laaki mibilin dia si Isus, dumanen laak sug libun pegindeg pa dia. 10 Mendadi, migindeg puliꞌ si Isus, kaliꞌ saak tug libun, “Ibun, adin mailan? Ndaꞌ bai mbilin mukum diniꞌa?”
11 Kaliꞌ sembag, “Sir, ndaꞌidun.”
“Mendadi naan,” laung ni Isus, “ndiꞌ dau dema mukum diniꞌa. Uliꞌa na, mukaꞌ ndiꞌa puliꞌ pegbaal salaꞌ.”]
Si Isus su Tiag nu Tibaꞌan Getaw
12 Naa, mikpetuꞌun puliꞌ si Isus tu nga getaw. Kaliꞌ pektaluꞌ, “Naa, pektalentenay niu ini. Naani Tiag mekpedelag di tibaꞌan getaw. Adin su getaw dumunut dinaan, iini medelagan nu Tiag, su puun nu ketubuꞌ ndaꞌi tamanen, mukaꞌ iin, ndiꞌ na mekepanaw di medelem.”
13 Kaliꞌ pektaluꞌ su nga Pariseo, “Naa, taꞌ mai metuudan ami dun, puꞌ yaꞌa laaki tuminakesiꞌ dun? Su takesiꞌ mu, ndaꞌi gatagen.”
14 Kaliꞌ sembag si Isus, “Pia naan laaki miketakesiꞌ dig lawasu, laak metuudi tinakesiꞌan ku, puꞌ misuunan kui pigenatan ku mukaꞌ peguliꞌan ku, laak yamu, ndaꞌ niu mesuunay ia. 15 Saꞌ mukum amu, su kinilawan dai pigunut niu. Naan, ndiꞌu mukum di kilawan. 16 Laak saꞌ pinenggiꞌ puꞌ mukumu di nga getaw, mpiai kaukumu dun, puꞌ kanaꞌu laak salai mukum dun, puꞌ dumananu dun nu suminuguꞌ dinaan. 17 Pektalentenay niu ini, misulat di Palinta niu sinulat ni Moises, saꞌ duaꞌ tawani meketakesiꞌ dun, mpemilang metuud su takesiꞌan nilan. 18 Naa, mitakesiꞌan kuig lawasu mukaꞌ tinakesiꞌan dau dema nu Gamaꞌu, su suminuguꞌ dinaan.”
19 Kaliꞌ saak su nga Pariseo, “Naa ki gamaꞌ mu kini, adin ma dun?”
Kaliꞌ sembag si Isus, “Ndiꞌ amu sumambat dinaan, mukaꞌ su Gamaꞌu dema, ndiꞌ amu sumambat dun. Saꞌ sia suminambat amu tantu dinaan, naa suminambat damu dema tantu tu Gamaꞌu.”
20 Kiai tinaluꞌ ni Isus su dia pa Pengedapan tu Megbebayaꞌ mekpetuꞌun dia nga getaw, dia mesempel nug betangan nu nga getaw gamut nilan ditu Pengedapan. Ndaꞌ pai duminaap dini Isus, puꞌ ndaꞌ pa datengi gendaw su tinduꞌ nu Megbebayaꞌ kedaap diniin.
Ndiꞌ amu Mekeditu Pegengayan ku
21 Kaliꞌ padun pektaluꞌ si Isus tu nga getaw, “Naa mawaꞌu dini, penengaun niau dayun, laak ndiꞌ niau mbaangan. Kaas matay damu, ndaꞌ namu lelaatay di salaꞌ niu. Ndiꞌ amu mekeditu pegengayan ku.”
22 Naa, su nga kaunutan nu getaw Judea, kaliꞌ ilan pektaluꞌ, “Kagina tinaluꞌen puꞌ ndiꞌ ita mekeditu pegengayanen, mabuꞌ iini guluganen, megeget.”
23 Kaliꞌ sembag si Isus, “Yamu, dangen amu dinig lumbang. Naan, genatu tu gekbus langit, kaas sakup amu laak nu kekinilawan. Laak naan, kanaꞌu sakup kekinilawan. 24 Kiai tinaluꞌu dun puꞌ matay damu ndaꞌ namu lelaatay di nga salaꞌ niu. Matay amu tuꞌu ndaꞌ amu lelaatay, subay metuudan amu dun naan su pekteluꞌen ku kini.”
25 Kaliꞌ ilan saak, “Adin ka getaw?”
Simbag dayun ni Isus, “Naa genat tu puunanen, naani pekteluꞌen ku diniu. 26 Yamu kiin, melaun pa paduni metaluꞌu mekatag diniu, laak ndiꞌu teluꞌen. Melaun dademai maukuman ku amu dun, laak ndiꞌu dadema mukum. Su taluꞌ nu suminuguꞌ dinaan, iin su metuud mukaꞌ iin laaki ukiten ku di tibaꞌan getaw.”
27 Naa su nga mikedengeg tu tinaluꞌen kia, ndaꞌ nilan mesabut puꞌ su pekteluꞌenen dinilan, iin su Gamaꞌen Megbebayaꞌ. 28 Maꞌantu, kaliꞌ dayun pektaluꞌ si Isus, “Naanig Bataꞌ nu Kilawan. Saꞌ inaten na niau, mesuunan na niu puꞌ naan su pekteluꞌen ku kiin. Mukaꞌ dema mesuunan niu dayun ndaꞌi penggulaulaan ku mikpuun tug danaan pegbayaꞌ, puꞌ teluꞌen ku su laak pisuun dinaan nu Gamaꞌu. 29 Iin su suminuguꞌ dinaan, megduma lelayun dinaan mukaꞌ ndaꞌu niin petuyangay salau, puꞌ pinemalan ku lelayun penggulaulaay su mauyaꞌanen.”
30 Mendadi melauni nga mikedengeg tu tinaluꞌ kia ni Isus, mituudan ilan diniin.
Su Getaw Mekpetuud, iini Megawen
31 Mendadi, kaliꞌ pektaluꞌ si Isus tu nga getaw Judea dia mikpetuud na diniin, “Saꞌ penemalan niu dunutay su teluꞌen ku, naa sakupu namu tantu. 32 Mesuunan pa niu dayuni metuud mukaꞌ pebeluyen amu nu metuud.”
33 Su nga getaw Judea, kaliꞌ ilan pektaluꞌ, “Mauma dema teluꞌen mu puꞌ pebeluyen ami, asa sapuꞌ ami ni Abraham, ndaꞌ nami mainsan mbianayi gulipen di getaw. Taꞌ mai pengmaꞌanan mu pebeluyen ami?”
34 Kaliꞌ sembag si Isus, “Naa, taman taluꞌu diniu, adin su mikesalaꞌ, malap gulipen nu salaꞌen. 35 Saꞌ upama gulipen, kanaꞌ sakup lelayun nu mingulipen dun, laak dagid sug bataꞌ nu mikpaulipen dun, danilan da lelayun. 36 Kaas saꞌ iini mekpebeluy diniu sug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, naa mbeluy damu gupia. 37 Naa, misuunan ku puꞌ yamui sapuꞌ ni Abraham, laak pia maꞌantu, mauyaꞌan niu petain niau, puꞌ ndaꞌ pengganget dig delendeman niu su pekteluꞌen ku. 38 Naan, piktuꞌun ku diniu su pinitaꞌ dinaan nu Gamaꞌu. Yamu dema, penggulaulaan niu su midengeg niu dig daniu gamaꞌ.”
39 Sumimbag ilan, “Sapuꞌ ami ni Abraham.”
“Saꞌ upama sapuꞌ amu ni Abraham, penunggilingan niu sia su pinggulaula ni Abraham, 40 laak dagid iini penggulaulaan niu sia, petain niau. Naa, ndaꞌi pinggulaula ni Abraham maꞌnia. Daal dai pinggulaulau, inukitu diniu su midengegu metuud tinaluꞌ nu Megbebayaꞌ. 41 Yamu, iini pinunggilingan niu, su pinggulaula nu tantu gamaꞌ niu.”
“Salabuuk dai gamaꞌ nami, su da laak Megbebayaꞌ. Bataꞌ ami niin tantu.”
42 “Kanaꞌ, puꞌ saꞌ iini tantu Gamaꞌ niu, petailen niau sia, puꞌ iini pigenatan ku su Megbebayaꞌ, mukaꞌ kini dau. Kanaꞌ laak puun tu pegbayaꞌu su kediniin ku, puꞌ iini suminuguꞌ dinaan su Megbebayaꞌ. 43 Mauma dema ndaꞌ niu mesabuti taluꞌu? Iini pikpuunanen, ndiꞌ niu muit su pekteluꞌen ku. 44 Mingemaꞌan damu gusay tu gamaꞌ niu, su Palin. Iin laaki mauyaꞌan niu pektalentenay, su mauyaꞌan nu Palin. Su Palin, genat tu pikpuunanen, memunuꞌan iin mukaꞌ belusen, puꞌ ndaꞌ na daan pegilengig delendemanen tu metuud, pia maikaꞌ. Saꞌ megbalus, bantangen da, puꞌ belusen, mukaꞌ iin demai pigenatan nug balus. 45 Kaas, iini ndiꞌ amu metuudan dun dinaan, puꞌ teluꞌen ku su metuud. 46 Ndaꞌidun diniui mekeglegintuud dun puꞌ naani mikesalaꞌ. Saꞌ piglegintuudu su kekesuun, mauma dema ndaꞌ amu metuuday dun? 47 Pektalentenay niu ini, adin su tantu sakup nu Megbebayaꞌ, iini mekineeg tu taluꞌ nu Megbebayaꞌ, laak ndiꞌ niu pektalentenan, puꞌ kanaꞌ amu daniin piglegetawan.”
Miguna pa si Isus dini Abraham
48 Mendadi ki nga getaw Judea kia, kaliꞌ ilan saak dini Isus, “Ndiꞌ ba metuud, yaꞌa su pekteluꞌen nami getaw Samaria, su pingepuꞌan menulay?”
49 Kaliꞌ sembag si Isus, “Ndaꞌu lai pengepuꞌay menulay. Adin su pinggulaulau, mekpebasau dun tu Gamaꞌu, laak yamu, piksudiꞌan niau. 50 Ndaꞌu pegelapayi megdedengegu dun, laak dagid duuni mekpededengeg dun dinaan, puꞌ iini metau mukum. 51 Naa, taman taluꞌu diniu, adin su mekpetuud tu tinaluꞌu, ndiꞌ na matay.”
52 Kaliꞌ ilan taluꞌ diniin, “Nandaw, mitekad na nami tantu pingepuꞌan ka tuꞌu menulay! Puꞌ si Abraham mukaꞌ su nga pimuunan nu Megbebayaꞌ dengantu, minatay da. Dayun pelum iini teluꞌen mu, su mekpetuud di tinaluꞌ mu, ndaꞌ nai petayanen. 53 Su ginepuꞌay ta si Abraham, minatay da. Masiꞌ metaasa pa ba diniin? Su nga pimuunan nu Megbebayaꞌ dengantu, minatay dadema. Taiꞌ delendeman mu dun, adin ka getaw?”
54 Laung ni Isus, “Saꞌ naani migalap dun sug dengegan ku, ndaꞌi gatagen. Laak iini migbegay dun dinaan su Gamaꞌu, iin su tinaluꞌ niu pektemuyen niu. 55 Laak dagid sampay nemun, ndaꞌ niu iin sembatay. Naan, suminambatu gupia diniin. Saꞌ pinenggiꞌ gelalen ku ndaꞌu sembatay, naa, belusenu maꞌniin diniu, puꞌ suminambatu gupia diniin, mukaꞌ piktalentenan ku su teluꞌenen. 56 Naa si Abraham kiin, su gamaꞌ niu laung, pigleliag, puꞌ mikpedateng di ketuaꞌu dini. Naa minitaꞌen na, mukaꞌ liliag na gupia.”
57 “Kendutaꞌ mai kaitaꞌ mu dini Abraham, asa ndaꞌ pa peglima puluꞌi taun mu?”
58 “Taman taluꞌu diniu, su ndaꞌ pa pegigetaw si Abraham, naan, daan nau.”
59 Mingimud dayun batu su nga kaunutan kia, puꞌ betuun nilan sia si Isus adun matay. Laak dagid si Isus, luminamug tu tebenan getaw, migawaꞌ dayun dia Pengedapan tu Megbebayaꞌ.