9
Piuliꞌan ni Isusig Buta
Mendadi selian ni Isus mekpanaw, duuni mipekitaꞌen buta, mibuta sikna mbataꞌen. Sinaak nu nga sakup ni Isus, “Sir, taꞌ mai mikesalaꞌ di maꞌnia kia, migigetaw, daan ma na buta? Iin, atawaka su nga mekegulangen?”
Kaliꞌ sembag si Isus, “Kanaꞌ iini mikesabaꞌ dun butai kegigetawen, puun di salaꞌen, sampay salaꞌ nu mekegulangen. Ki getaw kini, migigetaw dun buta, adun mpaitaꞌ nu Megbebayaꞌ su ginuungen pebian di penggulaulaanen diniin. Naa selian gendaw pa, subay penggulaulaan ta su pipenggulaula dinita nu suminuguꞌ dinaan. Puꞌ ndiꞌ maiben, meglegebii na, dayun ndaꞌidun nai mekenggulaula dun. Selian ku dinig lumbang, naani tiag tu tibaꞌan getaw.”
Selian ni Isus mektaluꞌ, migdulaꞌ dig lupaꞌ, binasaꞌen dun sug lawayen. Inugidanen dun dayun ki mata nug buta kia, dunut miktaluꞌ diniin, “Naa, angaya tug Bulenaw Siloe, pengulamusa ditu.” (Su gulugan nu ngalan kia Siloe, “Sinuguꞌ.”) Mipanaw dayun kig buta kia diag bulenaw, mingulamus, dayun mipuliꞌ, mikengitaꞌ na.
Naa su nga sumbalay nug buta kia kampuꞌ nu getaw mikaitaꞌ diniin mekpenengi limus, sinaak nilan, “Kanaꞌ ba iinen ini su pegingkudingkud mekpenengi limus?”
Simbag nu ngag duma, “Iin main.” Laak laung nug duma getaw, “Kanaꞌen, ganggiden laak.”
Kaliꞌ dayun pektaluꞌ ki miuliꞌan kia, “Naan laꞌ lai.”
10 “Naa saꞌ maꞌantu,” sinaak nilan, “taꞌ mai mikengitaꞌa dun nandaw?”
11 Kaliꞌ sembag, “Ki getaw pegingelanan si Isus, migbasaꞌ lupaꞌ, binasaꞌen dun lawayen, inugiden dayun di matau. Tinaluꞌen dayun dinaan mangayu ditug Bulenaw Siloe, mengulamusu. Minangayu dayun mengulamus, iin dayuni kengitaꞌu.”
12 Sinaak nilan, “Naa ki getaw kiin, adin ma dun?”
Kaliꞌ sembag su minayan buta, “Taꞌ dun.”
Sinaakan nu nga Pariseo su Miuliꞌan Buta
13 Naa ki minayan buta kia, iwit nu getaw tu gedapan nu nga Pariseo. 14 Naa su kegbasaꞌ ni Isus lupaꞌ mukaꞌ kepauliꞌayen tug buta kia, mitaang di Gendaw Pelali. 15 Mendadi, sinaakan pelum nu nga Pariseo ki getaw kia, saꞌ taꞌig bian nu kengitaꞌen. Kaliꞌ sembag, “Ki getaw kiin, inugidanen ki matau basak. Benaꞌ mingulamusu, mikengitaꞌ nau dayun.”
16 Naa ki nga Pariseo kini, kaliꞌ pektaluꞌ sug duma, “Ki getaw kiin mineguliꞌ dun, kanaꞌ genat tu Megbebayaꞌ, puꞌ ndiꞌen pektalentenani Gendaw Pelali.”
Laak sug duma pelum, laung nilan, “Naa saꞌ pinenggiꞌ mikesalaꞌ tuꞌui getaw kiin, mekendutaꞌ bai kenggulaulanen di nga mekesalebuꞌ kia?” Saꞌ maꞌnia, miksumpakiꞌ ilan dun.
17 Naa saꞌ maꞌnia, sinaakan puliꞌ nu nga Pariseo su miuliꞌan kia, laung nilan, “Kagina yaꞌai pipengitaꞌ nu getaw kitu, taꞌ mai ketaluꞌ mu mekatag diniin?”
Kaliꞌ sembag, “Mituudanu dun puꞌ pimuunan iin nu Megbebayaꞌ.”
18 Naa ki nga kaunutan nu nga getaw Judea kini, beknanen, ndaꞌ ilan metuuday dun puꞌ ki getaw kia, daan buta, dayun mikengitaꞌ na. Saꞌ maꞌnia, pinsabi nilan su nga mekegulangen, 19 suminaak ilan dayun dinilan, “Bataꞌ niu maini? Naa, pekteluꞌen niu mibuta sikna mbataꞌen. Saꞌ maꞌantu, taꞌ mai mikengitaꞌ dun ia nandaw?”
20 Kaliꞌ sembag su nga mekegulangen, “Kini, misuunan nami puꞌ bataꞌ nami tantu, mukaꞌ misuunan nami, daan buta iin sikna mbataꞌen. 21 Laak tumuꞌ ndaꞌ nami suunay saꞌ taꞌ mai mikengitaꞌ dun nandaw, mukaꞌ ndaꞌ nami dadema suunay saꞌ taꞌ taway duni mineguliꞌ dun. Tumuꞌ iin nai saakay niu, gembagel nain, metau na sumbag!” 22 Kaas maꞌniai simbag dun nu nga mekegulangen, puꞌ mindek ilan di nga kaunutan kia. Puꞌ duuni sabut nu nga kaunutan, adin su meglegintuud dun puꞌ si Isus su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, subay utidan di simbaan nu getaw Judea. 23 Kaas maꞌniai mitaluꞌ dun nu nga mekegulangen, laung nilan, “Gembagel ma na, iini saakay niu!”
24 Mendadi, keduaꞌ deksuꞌ na sebiay ki minayan buta kini. Kaliꞌ ilan pektaluꞌ diniin, “Naa sapaa tu gedapan nu Megbebayaꞌ puꞌ teluꞌen mui metuud! Ki getaw kiin, suunan nami puꞌ mikesalaꞌ getaw iin.”
25 “Taꞌ dun,” simbagen, “saꞌ mikesalaꞌ bain, saꞌ kanaꞌ. Iin laaki misuunan ku, butau, dagid nandaw, mekengitaꞌ nau.”
26 Sinaak nilan diniin, “Taꞌ maig binaalen diniꞌa? Pikendutaꞌen ma kauliꞌayi mata mu?”
27 Kaliꞌ sembag, “Naa, daan ku na tinaluꞌ diniu, laak ndaꞌ niu pekineegay. Naa mauma dema mauyaꞌan ma niu medengeg niu puliꞌ? Mauyaꞌan niu ba, sumakup damu dema diniin?”
28 Pinampalaksaan nilan dayun kig buta kia, laung nilan, “Paa, yaꞌa kiin, sakupa niin. Yami, sakup mami ni Moises. 29 Naa si Moises, misuunan nami puꞌ ginukitan tuꞌu iin nu Megbebayaꞌ. Laak ki getaw kiin, ndaꞌ nami suunay saꞌ adini pigenatanen!”
30 Kaliꞌ pektaluꞌ su miuliꞌan buta, “Misebuꞌanu gupia diniu! Ndaꞌ niu suunay saꞌ adini pigenatanen, asa piuliꞌaneni matau! 31 Suunan ta puꞌ su nga mekesesalaꞌ getaw, ndiꞌ penembaꞌen nu Megbebayaꞌ su kenengi nilan. Penembaꞌen laak nu Megbebayaꞌ su kenengi nu megbasa gupia diniin mukaꞌ menggulaula tu mauyaꞌanen. 32 Puꞌ genat pa dengantu, iin pa pegdedengeg duuni meneguliꞌ dig buta, mibuta sikna mbataꞌen. 33 Naa saꞌ kanaꞌ genat tu Megbebayaꞌ ki getaw kiin, ndaꞌen sia mpenggulaula.”
34 “Apelai, yaꞌa kiin,” simbag nilan. “Genat tu kaikaꞌay mu, mekesesalaꞌa getaw. Dayun yaꞌa bai mekpetuꞌun dinami?” Dayun nilan puaꞌay tu simbaan nilan su miuliꞌan buta.
Pinengaw ni Isus su Piawaꞌ di Simbaan
35 Mendadi si Isus, benaꞌ midengegen puꞌ ki piuliꞌanen kia, piawaꞌ tu simbaan nu getaw Judea, pinengawen. Benaꞌ mibaanganen, sinaaken diniin, “Mikpetuuda ma dig Bataꞌ nu Kilawan?”
36 Kaliꞌ sembag su miuliꞌan kia, “Naa saꞌ mesuꞌat, Sir, pesuun mu dinaan saꞌ taꞌ taway dun iin, adun mekpetuudu diniin!”
37 “Minitaꞌ mu na,” simbag ni Isus. “Iinig duma mu megabitabit.”
38 “Sir,” laungen, “mekpetuudu!” Minginlulud dayun di gedapan ni Isus.
39 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Iini luminusadu dun dinig lumbang, puꞌ adun pekpainen ku ki ngag buta mukaꞌ ki nga getaw mangken puꞌ mekengitaꞌ ilan daw. Mekengitaꞌ dayun sug buta kia, mukaꞌ buta na sug laung nilan dun mekengitaꞌ.”* 9:39 Su ngag buta, piulugan dun ni Isus su getaw mangken puꞌ kulangi sinuunan nilan mekatag di metuud. Su nga laung nilan dun mekengitaꞌ ilan, iin su laung nilan dun migelaꞌ na nilan metekad su metuud.
40 Dekag midengeg nu nga Pariseo pegindeg dia, sinaak nilan dini Isus, “Taꞌi ketaluꞌ mu dun? Yami, buta bami dema?”
41 Kaliꞌ sembag si Isus, “Saꞌ upama buta amu tantu, naa ndaꞌi salaꞌ niu. Dagid kagina engkenen niu puꞌ mekengitaꞌ amu, gempantek, mikesalaꞌ amu.”

*9:39 9:39 Su ngag buta, piulugan dun ni Isus su getaw mangken puꞌ kulangi sinuunan nilan mekatag di metuud. Su nga laung nilan dun mekengitaꞌ ilan, iin su laung nilan dun migelaꞌ na nilan metekad su metuud.