10
Su Sambingay mekatag di Megingat tu Karniru
Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Taman taluꞌu diniu, pinenggiꞌ duuni galad melauni karniru dun. Naa, adin su ndiꞌ mian di gengaꞌan saꞌ suled, laak mengkalemikit tug labat, iini megdaaw mukaꞌ tulisan. Laak dagid adin su mian tu gengaꞌan saꞌ suled, iin su tantu megingat tu karniru. Iin, saꞌ mateng tu galad, pukaꞌan nu megingat tu gengaꞌan. Saꞌ suled, medengeg dayun nu nga karniru su tingegen. Tuaganen su ngag daniin karniru, piksesalabuuk ingelananen ilan, mukaꞌ egakenen ilan mangay ditug liu. Benaꞌ megelaꞌen ilan uitay ditug liu, meguna dinilan mpanaw. Dunutan nilan iin gupia, puꞌ mailala nilan su tingegen. Ndiꞌ ilan dumunut tug lain getaw, segaga menggebek ilan, puꞌ ndiꞌ nilan mailalai tingeg nug lain getaw.”
Naa iini sinambingay ni Isus tu nga kaunutan nu getaw Judea, laak ndaꞌ nilan mesabuti guluganen.
Si Isusi Metau Megingat
Mendadi, laung dayun ni Isus, “Taman taluꞌu diniu, naani gengaꞌan bianan nu nga karniru saꞌ suled. Sug launan getaw miuna dinaan, tautau pegwekilan ilan nu Megbebayaꞌ, ilani megdaaw mukaꞌ tulisan, laak ndaꞌ ilan pekineegay nu nga karniru. Naani gengaꞌan, adin su mian di gengaꞌan kini saꞌ suled, iini megawen. Suled dayun mukaꞌ luyu meksukat meseksaben. 10 Naa saꞌ pinenggiꞌ su megdaaw, metuaꞌ adun laak megdaaw mukaꞌ mekpatay sampay menggebaꞌ. Iini midiniinu dun puꞌ adun mpeduunan su sumakup dinaan ketubuꞌ ndaꞌi tamanen, su ketubuꞌ ndaꞌ dademai taman nu kelengasen.”
11 Laung pa ni Isus, “Naani gempia megingat tu nga karniru. Naa, su gempia megingat tu nga karniru, iin su miuyaꞌ gumantiꞌ di kepetayan nilan. 12 Laak dagid su tinindanan, su kanaꞌ megingat tantu, saꞌ maitaꞌen mesebangi mendapaꞌ tu karniru, gubek, belenganen su nga karniru, puꞌ kanaꞌ maini gapuꞌen. Dumapaꞌ dayun su mendapaꞌ tu karniru mukaꞌ mpelak su ngag duma. 13 Gubek su tinindanan, puꞌ tinindanan laak mukaꞌ ndiꞌ melelaat tu nga karniru. 14 Laak naan su gempia megingat. Suminambatu tug danaan karniru mukaꞌ suminambat ilan dinaan, 15 maaꞌ nu kesambat nu Gamaꞌu dinaan sampay su kesambatu diniin. Miuyaꞌ nau gumantiꞌ dadema di kepatay nu nga karniruu. 16 Naa duun pai ngag lain karniruu kanaꞌ pa di sekauluan kini. Subay engain ku ilan dema. Mektalenten ilan di tingegu, mbaluy ilan pa pagid sekauluan, sala tawan dai megingat dun.
17 “Iini pegbesaanu dun nu Gamaꞌu, begayu matayig lawasu, puꞌ metubuꞌu puliꞌ. 18 Pia taꞌ taway dun, ndaꞌi mekegbayaꞌ mekpatay dinaan, subay begayan ku pegbayaꞌen mekpatay dinaan. Mukaꞌ saꞌ begayu, danaan da delendeman. Duuni pegbayaꞌu megbegay dun, mukaꞌ duun dademai pegbayaꞌu metubuꞌu puliꞌ. Iini sinuguꞌan dinaan nu Gamaꞌu.”
19 Naa sikna midengeg nu nga getaw Judea su tinaluꞌ kia ni Isus, miksumpakiꞌ puliꞌig delendeman nilan. 20 Melaun mektaluꞌ, “Pingepuꞌan ma menulay ki getaw kiin! Mibuꞌang! Mauma dema pekineegan niu?”
21 Laak sug duma, laung nilan, “Saꞌ pinenggiꞌ pingepuꞌan menulay, kanaꞌ maꞌniai teluꞌenen. Ki menulay, mekeneguliꞌ ba dig buta?”
Pimilas nu nga Getaw Judea si Isus
22 Naa kagina timpu na metegdaw, miktelipuun dia Jerusalem sug lumpuk nu getaw Judea gindan tu Kegugas Balay Pengedapan tu Megbebayaꞌ. 23 Si Isus, mikpanawpanaw dia Pengedapan, dia silung piningalan dun Silung ni Salomon. 24 Mendadi ki nga getaw Judea, miktabuꞌ ilan diniin, kaliꞌ ilan pektaluꞌ, “Taꞌ ma, maiben mu pa pekegelegelayig delendeman nami? Pemantek mu dinami, yaꞌa ba tuꞌu su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan?”
25 Kaliꞌ sembag si Isus, “Mitubusu na taluꞌ diniu, laak ndaꞌ amu metuuday dun. Iini miketakesiꞌ gupia dinaan, su pinggulaulau, su pigwakil dinaan nu Gamaꞌu. 26 Laak dagid, ndiꞌ niu petuuden, puꞌ kanaꞌu amu karniru.* 10:26 Su nga karnirunen, piulugan dun ni Isus su nga suminakup diniin. 27 Puꞌ saꞌ su nga karniruu, pektalentenan nilan su tingegu. Suminambat dau dema dinilan, kaas duminunut ilan dinaan. 28 Begayan ku ilan ketubuꞌ ndaꞌi tamanen, ndiꞌ ilan matay, mukaꞌ ndaꞌ demai mekagaw dun di gengkeman ku. 29 Su Gamaꞌu migbegay dun dinaan, iin su megbayaꞌ pa dun dig launan. Ndaꞌi mekagaw dun di gengkemanen.” 30 Diksuꞌ ni Isus su taluꞌen, “Naa, naan mukaꞌ su Gamaꞌu, iin da.”
31 Benaꞌ midengeg nu nga getaw Judea, mingimud ilan puliꞌ batu, puꞌ betuun nilan sia si Isus adun matay. 32 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Naa, melaun gempia pinitaꞌu diniu di pipenggulaula nu Gamaꞌu dinaan. Taꞌ mai betuun niau dun?”
33 Kaliꞌ ilan sembag, “Kanaꞌ nu gempia pinggulaula mu. Iinig betuun ka nami dun, puꞌ sudiꞌan mu su Megbebayaꞌ! Puꞌ pilepeng mu sug lawas mu tu Megbebayaꞌ, asa kilawan ka da!”
34 Laung dayun ni Isus, “Ndaꞌ ba mesulat di Palinta niu puꞌ miktaluꞌ su Megbebayaꞌ, ‘Yamui ngag diwata’? 35 Misuunan ta puꞌ su Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, ndaꞌi gikteb nu ketuuden. Mukaꞌ su nga getaw kia dengantu pimuunan nu Megbebayaꞌ, piningalanen dun ngag diwata. 36 Saꞌ maꞌantu, ndiꞌ niu mpia teluꞌen puꞌ piksudiꞌan ku su Megbebayaꞌ saꞌ tinaluꞌu puꞌ naanig Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, asa pimiliꞌu niin medinig lumbang. 37 Saꞌ pinenggiꞌ ndiꞌu sia penggulaulaan su pibaal dinaan nu Gamaꞌu, naa megdadi ndiꞌ amu metuudan dun. 38 Laak dagid, saꞌ penggulaulaan ku tuꞌui pibaalen dinaan, naa pia ndiꞌ niu duateni taluꞌu, subay petuuden niu su nga penggulaulau. Saꞌ pemaꞌantuun niu, naa subay metuudan amu dun, naan mukaꞌ su Gamaꞌu, iin da tanan.”
39 Mendadi, pikpulingkasan puliꞌ nu nga getaw Judea daapay si Isus, dagid migliaw dinilan.
40 Saꞌ maꞌnia, mipuliꞌ si Isus ditug dipag tubig Jordan tandaꞌ pigbunagan ni Juan diniin tubig, migbebenwa pa dia. 41 Melaun getaw miditu niin, laung nilan, “Si Juan kiin, ndaꞌi mekesalebuꞌ pinggulaulanen. Laak dagid ki kelaun tinaluꞌ ni Juan mekatag di getaw kini, lumbus minuud.” 42 Melaun dayun getaw dia mituudan dini Isus.

*10:26 10:26 Su nga karnirunen, piulugan dun ni Isus su nga suminakup diniin.