11
Su Kepatay ni Lazaro
Naa duuni getaw pegladu, ngalanen si Lazaro. Kini si Lazaro, pegbenwa diag Betania, ilan nu nga pateden si Maria mukaꞌ si Marta. (Si Maria kini, iin su migbunag kiin pagemut tu geksud nu Kaunutan si Isus mukaꞌ pinunasen dun kig buuken. Su pateden si Lazaro, iin su migladu kia.) Mendadi, pimuun si Isus nug duaꞌ tawan libun kia mekpated, laung nilan, “Sir, pegladu ki petailen mu sambat si Lazaro.”
Mendadi kini si Isus, benaꞌ midengegen, kaliꞌ pektaluꞌ, “Naa, ki kegladu kini ni Lazaro, kanaꞌ iinig deksuꞌanen su petayanen. Iini migladu dun, puꞌ adun megleepig dengegan nu Megbebayaꞌ, mukaꞌ adun megleep dadema kig dengegan nug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ.”
Naa si Isus, milelaat gupia dini Marta mukaꞌ su pateden kia libun sampay si Lazaro. Laak pia maꞌantu, benaꞌ misuunanen puꞌ migladu si Lazaro, milangan pa duaꞌ gebii. Benaꞌ mitektakig duaꞌ gebii, laung ni Isus tu nga sakupen, “Mpuliꞌ ita ditu Judea.”
“Aba, Sir,” simbag nu nga sakupen. “Mpuliꞌa na pelum ditu, asa begua da betuay sia nu nga getaw Judea dia?”
Kaliꞌ sembag si Isus, “Naa su gendaw, kanaꞌ ba sepuluꞌ buꞌ duaꞌ uras? Naa saꞌ mpanawi getaw metaang di gendaw, ndiꞌ medapal, puꞌ maitaꞌen su mekpedelag dig lumbang.* 11:9 Kiai sinambingay ni Isus ditu nga sakupen, puꞌ adun mesuunan nilan puꞌ ndiꞌ ilan mekendun dun ditu Judea. 10 Laak saꞌ dagid mengelem, naa medapal, puꞌ ndaꞌi mekpedelag diniin.” 11 Saꞌ mideksuꞌen teluꞌay kia, miktaluꞌ padun si Isus, “Naa su sambat ta si Lazaro, tinulug na. Dagid meditu dau niin, adun tenuden ku.”
12 Kaliꞌ sembag su nga sakupen, “Sir, saꞌ tinulug da, mauliꞌan da.”
13 Naa ki tinaluꞌ ni Isus kia, pingmaꞌananen dun, minatay si Lazaro. Laak laung dun nu nga sakupen, tulug laaki teluꞌenen. 14 Saꞌ maꞌnia, pinluksad ni Isus dinilan, laungen, “Minatay na si Lazaro. 15 Laak dagid sabaꞌ diniu,” maaꞌ laung pa ni Isus, “liliagu dun puꞌ ndaꞌu ditu, puꞌ adun sumalig amu dinaan. Naa laawan taitu.”
16 Mendadi sala tawan dinilan si Tomas (piningalan dun su Gapid), laungen tu nga samasakupen kia, “Naa megdunut daita dema di Mekpetuꞌun dinita, adun saꞌ petain, meksaliunung daita diniin!”
Si Isusi Mekpetubuꞌ Puliꞌ tu Getaw mukaꞌ iin su Puun nu Ketubuꞌ
17 Naa benaꞌ minateng si Isus diag Betania, pisuun diniin puꞌ paat gebii na dig lupaꞌ si Lazaro. 18 Naa kig lunsud Betania kia, duun saani telu kilumitru laakig layuꞌen tu Jerusalem. 19 Saꞌ maꞌnia, melaun getaw Judea miditu ni nga Marta mukaꞌ si Maria, adun megbelangbelang ilan di ginaa nilan mekatag di kepatay nu pated nilan kia.
20 Naa si Marta, benaꞌ midengegen puꞌ pegdateng si Isus, inangayen sungkakay, laak si Maria, mibilin diag balay nilan. 21 Mendadi kini si Marta, kaliꞌ pektaluꞌ dini Isus, “Sir, saꞌ sia diniin ka, ndiꞌ sia matay su patedu! 22 Dagid pia maꞌantu, suunan ku puꞌ adini penengiin mu tu Megbebayaꞌ, begayen diniꞌa.”
23 “Metubuꞌ puliꞌ ki pated mu kiin,” laung ni Isus.
24 “Naa suunan ku,” simbag ni Marta, “petubuꞌen puliꞌ nu Megbebayaꞌ su nga getaw di gendaw kiin saꞌ sungu na melengkebig benwa, kaas metubuꞌ daan puliꞌ si Lazaro.”
25 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus diniin, “Naani mekpetubuꞌ puliꞌ tu nga getaw, mukaꞌ naan dademai puun nu ketubuꞌ nu getaw. Adin su getaw metuudan dinaan, pia matay, metubuꞌ puliꞌ. 26 Mukaꞌ adin su metubuꞌ mukaꞌ sumalig dinaan, ndiꞌ na matay iin. Metuudan ka dun?”
27 “Waꞌa, Sir!” simbag ni Marta. “Mituudanu dun puꞌ yaꞌa na tuꞌu su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, sug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, su pidateng nami lumusad dinig lumbang.”
Su Kengaduy ni Isus
28 Benaꞌ mideksuꞌ mektaluꞌ si Marta, minangay meksabi tu pateden kia si Maria. Kimeden dun dayun, laungen, “Diin na su Mekpetuꞌun, sinabia niin.” 29 Kaliꞌ medengeg ni Maria, migdedaliꞌ megbuat, miditu dayun sumungkak dini Isus. 30 (Puꞌ ndaꞌ pa dateng diag lunsud si Isus, ditu pa tandaꞌ nu pekitaꞌan nilan ni Marta.) 31 Naa su nga getaw Judea kia megbelangbelang dini Maria diag dialem balay, benaꞌ minitaꞌ nilan si Maria migdedaliꞌ megbuat mukaꞌ luyu, lindug nilan, puꞌ laung nilan dun meditug lebeng lumalek.
32 Naa si Maria, benaꞌ minateng dia ni Isus, miglaub di gedapanen. “Uu Kaunutan,” laungen, “saꞌ sia diniin ka, ndiꞌ sia matay su patedu!”
33 Mendadi si Isus, saꞌ minitaꞌen si Maria luminalek sampay su ngag dumanen getaw Judea luminalek dailan dema, misasawi ginaanen, milegenan patiꞌ. 34 “Adin niu libeng?” sinaaken.
Kaliꞌ ilan sembag, “Naa Sir, unutan ka nami ditu, adun maitaꞌ mu.”
35 Mikengaduy si Isus. 36 Laung nu nga getaw dia, “Pegbentayay pa daan niu, mikpetail gupia dini Lazaro.”
37 Laak sug duma, laung nilan, “Naa, pipengitaꞌ nu getaw kini sug buta. Mauma ndaꞌen ma metabangi gumul ni Lazaro?”
Su Kepetubuꞌ puliꞌ dini Lazaro
38 Benaꞌ minateng si Isus tug lebeng ni Lazaro, mipatiꞌ puliꞌ mesasawi ginaanen. Naa kig lebeng kia, sinangyab, tinakep gembagel batu. 39 Laung dayun ni Isus, “Pegawaꞌ niuig batu kia!”
“Dagid Sir,” laung ni Marta, su pated nu minatay kia, “paat gebii na dig lupaꞌ! Meduꞌ na.”
40 Kaliꞌ sembag si Isus, “Naa, ndaꞌ bau pektaluꞌ diniꞌa puꞌ saꞌ sumaliga dinaan, maitaꞌ mu ki kelengas nu pegbayaꞌ nu Megbebayaꞌ?” 41 Inawaꞌ nilan dayun su gembagel batu. Migangag dayun si Isus, kaliꞌ pektaluꞌ, “Uu Amaꞌ, mikpaladpaladu diniꞌa, puꞌ mipenembaꞌ mui kenengiu. 42 Misuunan ku gebii gendaw pekineegan mau, laak iini mipedengegu dun ki kenengiu diniꞌa kini, sabaꞌ nu nga getaw kini, puꞌ adun metuudan ilan dun puꞌ sinuguꞌ mau lumusad dinig lumbang.”
43 Mideksuꞌ menenabi si Isus, minekeg dayun meksabi, laungen, “Uu Lazaro, guaꞌa na dini!” 44 Gumiwaꞌ dayun si Lazaro. Laak linibedan pa penepeten sampay su kemeten mukaꞌ geksuden, pinutus dema tulapuki gulunen. “Ubaday niu,” laung ni Isus, “adun mekepanaw.”
Su Sabut nu Getaw Binesaan si Isus
(Mateo 26:1-5; Marcos 14:1-2; Lucas 22:1-2)
45 Naa melaun getaw tumindug dini Maria, mituudan ilan dini Isus saꞌ minitaꞌ nilan su pinggulaulanen kia. 46 Laak sug duma, miditu ilan nga Pariseo, pisuun nilan dayun dun ki pinggulaula kia ni Isus. 47 Mendadi ki nga Pariseo kini mukaꞌ ki nga kaunutan nug belian nu getaw Judea, mikpungun ilan dayun, ilan nu Pikumpungan nu Metaas Gukum nilan. Kaliꞌ ilan pektaluꞌ, “Naa, alanduni melengas baalen ta? Melaun mekesalebuꞌ pinggulaula nu getaw kiin! 48 Saꞌ ndiꞌ ta pemaagen, megelaꞌ sumakup diniin su nga getaw. Mbuus medengeg nu gubirnu ditug Roma, suguꞌen nilan dayuni nga sundalu medini, peglaatan nilan dayuni gelal ta kaunutan, puꞌ gebaꞌen nilan su Pengedapan ta tu Megbebayaꞌ mukaꞌ leneden nilani nasud ta!”
49 Mendadi sala tawan dinilan si Caifas, iini mitenduꞌ Tampusan Metaas Belian di taun kia, kaliꞌ pektaluꞌ, “Paa, benguꞌbenguꞌen amu! 50 Ndaꞌ niu ba mesuunay puꞌ melengas pa pegantiꞌ ta ki sala tawan di kepatay nug launan getaw batul nu megelaꞌ matay su tibuuk bansa ta?” 51 Naa kagina iini Tampusan Metaas Belian, ki tinaluꞌ kini ni Caifas, kanaꞌ daniin delendeman. Pidelendem diniin nu Megbebayaꞌ puꞌ gumantiꞌ di nga getaw Judea si Isus. 52 Mukaꞌ kanaꞌ laak su kepatay nu nga getaw Judea ki gentiꞌenen, puꞌ pesalabuukenen pa pagid su kelaun piglegetawan nu Megbebayaꞌ misigwag dig dibabaw lumbang.
53 Mendadi genat tu gendaw kia, ki nga kaunutan kini nu getaw Judea, minengaw ilan suꞌatan nilan di kepatay nilan dini Isus. 54 Saꞌ maꞌnia, ndaꞌ pekpaitaꞌ si Isus mekpanawpanaw dia Judea. Miditug lunsud Efraim tu geksid limawaꞌ, migbebenwa dia, ilan nu nga sakupen.
55 Naa saꞌ sungu na mektelipuun sug Lumpuk tug Liniusan, melaun getaw tumiwad ditu Jerusalem genat dig lumibut benwa, minangay ilan mekanu adun mawaꞌ su kelemuꞌay nilan. 56 Naa pekpenengaun nu nga getaw dia Jerusalem si Isus. Saꞌ mikpungun ilan ditug Balay Pengedapan tu Megbebayaꞌ, miksinaakay ilan, laung nilan, “Naa, taꞌi ketaluꞌ niu dun? Si Isus, mabuꞌ ndiꞌ sumaup dig Lumpuk kini?” 57 Puꞌ su nga kaunutan nug belian mukaꞌ nga Pariseo kia, pilaktag nilan tu nga getaw, saꞌ duuni mekesuun dun saꞌ adin si Isus, subay pesuunen dinilan, adun daapen nilan iin.

*11:9 11:9 Kiai sinambingay ni Isus ditu nga sakupen, puꞌ adun mesuunan nilan puꞌ ndiꞌ ilan mekendun dun ditu Judea.