12
Binunagan Pagemut si Isus tug Betania
(Mateo 26:6-13; Marcos 14:3-9)
Naa saꞌ genem gebii pa mektelipuun sug Lumpuk tug Liniusan, miditug Betania si Isus, sug lunsud ni Lazaro, su pitubuꞌ puliꞌ kiin ni Isus. Benaꞌ minateng dia si Isus, pigbesaan nu nga getaw dia di gaan. Iini migilak dun si Marta, dumingan dini nga Isus maan si Lazaro. Mendadi benaꞌ pekaan nailan, si Maria, minalap sala butilya melagaꞌ pagemut piningalan dun nardo, binunagen dayun di geksud ni Isus mukaꞌ pinunasen dun sug buuken. Mileep dayun tu seled balay su sapu nu pagemut. Naa sala tawan sakup ni Isus, si Judas Iscariote, su tumipu pa dini Isus, kaliꞌ pektaluꞌ, “Baa, mauma dema ki pagemut kiin, ndaꞌ ma peksaluy, mabuꞌ malin sia telu gatus denario, adun begay tu nga pubri su galinen?” Laak kanaꞌ iini tinaluꞌ dun ni Judas puꞌ melelaat tu nga pubri. Tinaluꞌen duni maꞌnia, puꞌ megdaaw. Kagina iini meguit tu kwarta ni nga Isus, taang dun malap dun.
Dagid miktaluꞌ si Isus, “Aba, maꞌnia da! Melengas teguꞌenen, pengandamen di gendaw nu kelebeng dinaan. Su pubri, lelayun niu mpungun megbenwa. Naan dagid, kanaꞌ nau maiben dumuma diniu dini.”
Su Sabut nu Getaw, Binesaan si Lazaro
Naa su nga getaw miglumpuk dia Jerusalem, benaꞌ midengeg nilan puꞌ minateng na si Isus ditug lunsud Betania, miditu dailan dema, melaun ilan gupia. Mauyaꞌan nilan kitaꞌen nilan pa pagid si Lazaro, su pitubuꞌ puliꞌ ni Isus. 10 Mendadi sug delendeman nu nga kaunutan nug belian, petain da nilan dema si Lazaro, 11 puꞌ iini puunanen, melaun getaw Judea sumiway dinilan, suminakup ilan dini Isus.
Pigbesaan si Isus tu Kedatengen tu Syudad Jerusalem
(Mateo 21:1-11; Marcos 11:1-11; Lucas 19:28-40)
12 Naa benaꞌ migendaw, su nga melaun getaw kia suminaup tug Lumpuk, midengeg nilan pegdateng si Isus dia Jerusalem. 13 Mendadi mingalap su nga getaw paka pisa pegbaasbaas nilan basa nilan dini Isus, dayun lumiu ilan diag lunsud, sungkaken nilan si Isus. Mimeksay ilan, laung nilan, “Pegbesaan kini! Melengas pepianan iin nu Megbebayaꞌ, ki minateng na pigwekilan nu Kaunutan Megbebayaꞌ, ki Gadiꞌ nu getaw Israel!”
14 Mendadi kini si Isus, duuni minitaꞌen petubuꞌen nati asno. Sikayanen dayun, maaꞌ dadema nu sinulat pedaan ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, laung,
15 “Yamu nga getaw Sion, ndiꞌ amu mendek!* 12:15 Ki Sion kini, iini sala ngalan nu syudad Jerusalem.
Puꞌ bentayay pa daan niu, pegdateng na su gadiꞌ niu,
peksakay di nati asno.”
16 Naa su nga sakup ni Isus, ndaꞌ nilan mesabut di gendaw kia saꞌ taꞌ mai suminakay dun si Isus. Laak benaꞌ midayag na su kelengas nu pegbayaꞌ ni Isus, milabuꞌ dayun dig delendeman nilan su sinulat kia ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, dakus su kenggulaula nilan dun diniin di gendaw kia. 12:16 Ki teluꞌen kelengas nu pegbayaꞌ ni Isus, maꞌananen su kegantiꞌen tu kepatay nu getaw mukaꞌ su ketubuꞌen puliꞌ, kampuꞌ nu kelentunen ditu dapit lintu nu Megbebayaꞌ.
17 Naa su nga melaun getaw tumindug dini Isus su kesabinen dini Lazaro ditug dialem sangyab dayunen petubuꞌay puliꞌ, inukitan nilan dun su nga getaw pegbebenwa dia Jerusalem. 18 Iini minangay dun sumungkak dini Isus su nga getaw, puꞌ midengeg nilan ki mekesalebuꞌ pinggulaulanen kia. 19 Mendadi ki nga Pariseo, kaliꞌ nilan pegyegayegaay, “Naa, bentayay pa daan niu, daagen ita! Minampuꞌ na diniin su tibaꞌan getaw!”
Kuminitaꞌ sia dini Isusi nga Getaw Grecia
20 Naa duuni nga getaw Grecia minampuꞌ di nga getaw Judea mangay dia Jerusalem mengamuyuꞌ tu Megbebayaꞌ metaang dig Lumpuk kia. 21 Mendadi ilan kini, luminabet ilan dini Felipe, (si Felipe, getaw Betsaida sakup Galilea). Kaliꞌ ilan pektaluꞌ diniin, “Sir, kumitaꞌ ami sia dini Isus.”
22 Saꞌ maꞌnia, linaawan ni Andres si Felipe, pisuunen diniin su kenengi nu getaw Grecia, dayun ilan duaꞌ mangay mekpesuun dini Isus. 23 Mendadi benaꞌ midengeg ni Isus, kaliꞌ pektaluꞌ, “Naa, mitektak na su sesaꞌ. Naan kini, kig Bataꞌ nu Kilawan, begay na dinaan nu Megbebayaꞌ su kelengas nu pegbayaꞌu. 24 Taman taluꞌu diniu, pinenggiꞌ su sebalu trigo, saꞌ ndiꞌ metenaꞌ tug lupaꞌ mukaꞌ lebengen, ndaꞌi pulesen. Laak saꞌ metenaꞌ tug lupaꞌ mukaꞌ lebengen, iini sungkuꞌ gupia. 12:24 Maꞌananen, saꞌ matay si Isus, melaun dayuni sumakup diniin. 25 Naa adini mpauk megwakil gumulen dinaan, mbeleng diniin su ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Adin su pegwakilen dinaan su gumulen, iin, malapen sungkin su ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. 26 Mendadi saꞌ duuni getaw mauyaꞌanen megabang dinaan, iin, subay dumunut dinaan. Pia tandaꞌu, ditu dadema iin. Saꞌ megabang dinaan, iin demai pegbesaan nu Gamaꞌu.”
Su Kepesuun na ni Isus tu Kepatay diniin
27 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Milegenanu ini. Ndiꞌu mesuunani gempia penenebiin ku. Penenebiin ku taꞌ, ‘Uu Amaꞌ, gawen mau di kelegenayu’? Ndiꞌ mesuꞌat, puꞌ iini luminusadu dun dinig lumbang, adun melegenanu.” 28 Minenabi dayun si Isus, laungen, “Uu Amaꞌ, pegleep mu sug dengegan mu!”
Duun dayuni miktaluꞌ ditug langit, laungen, “Pigleepu na sug dengegan ku mukaꞌ pegleepen ku pa puliꞌ.”
29 Benaꞌ midengeg nu melaun getaw pegindeg dia, laung dun nug duma, limuduꞌan. Laung dun pagid nug duma, “Mabuꞌ duuni sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ getaw langit migabitabit diniin!”
30 Dagid kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Kanaꞌ naani pidengegan dun ki tingeg kiin, pidengeg diniu. 31 Puꞌ minateng nai gendaw tinduꞌ nu Megbebayaꞌ, ukumanen su tibaꞌan getaw. Nemun su meglekaunutan di tibaꞌan getaw, su Palin, daagen iin. 32 Naan, saꞌ mainatu adun melansangu dia, empunen ku sug launan getaw megelaꞌ mekesakup dinaan.” 33 (Iini miktaluꞌ dun si Isus, puꞌ adun mesuunan nu nga getaw kig bian nu kepatayen.)
34 Kaliꞌ sembag su melaun getaw, “Naa iini mipesuun dinami nu Palinta dinami kanugdiin, puꞌ su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, ndaꞌi gumulen. Naa saꞌ maꞌantu, saꞌ iinig laung mu Bataꞌ nu Kilawan, mauma tinaluꞌ mu mainat iin adun melansang dia? Taꞌ taway duni Bataꞌ nu Kilawan kiin?”
35 Kaliꞌ sembag si Isus, “Taman taluꞌu diniu, ki Tiag kini, ndiꞌ na maiben di mata niu, kaas sinegay dini pa su Tiag, bundas amu panaw, adun ndiꞌ amu medepetan nu medelem. Adin su mpanaw di medelem, ndiꞌen mesuunani gengayanen. 36 Selian diin pa mata niu, subay metuudan amu tu Tiag, adun mbaal amu sakup nu Tiag.”
Su Kemilas nu nga Getaw Judea
Mendadi sikna mideksuꞌ mektaluꞌ si Isus, bilenganen su nga getaw kia, pigliawen ilan dayun. 37 Puꞌ pia melaun mekesalebuꞌ pinggulaulanen dia gedapan nilan, ndaꞌ ilan metuuday dun diniin. 38 Maꞌnia, minuud su sinulat dengantu nu pimuunan nu Megbebayaꞌ si Isaias, laungen,
“Uu Kaunutan, taꞌ taway duni mituudan dun su ginukit nami dinilan? Ndaꞌidun.
Mukaꞌ taꞌ taway duni pinitaꞌan di pegbayaꞌ nu Kaunutan? Ndaꞌidun.”
39 Saꞌ maꞌnia, su nga mikaitaꞌ tu mekesalebuꞌ pinggulaula ni Isus, ndaꞌ ilan metuuday dun. Puꞌ duun pagidi sala sinulat ni Isaias, laungen,
40 “Lininged nu Megbebayaꞌ su nga mata nilan,
adun ndiꞌ nilan maitaꞌ.
Pitegasen su nga gulu nilan
adun ndiꞌ nilan mesabut,
puꞌ tekaw mbuus lumingay dailan puliꞌ dinaan, laung nu Megbebayaꞌ,
adun peneguliꞌan ku ilan.”
41 Iini miktaluꞌ dun si Isaias maꞌnia, puꞌ minitaꞌen su kelengas nu pegbayaꞌ ni Isus, dayun inukiten.
42 Pia maꞌantu, melauni kaunutan nu getaw Judea mituudan dini Isus, laak pigbuni nilan. Ndaꞌ nilan pekpailag, puꞌ mindek ilan mbuus utidan ilan nu nga Pariseo di simbaan nu getaw Judea. 43 Iini mauyaꞌan nilan, pegbesaan ilan nu nga getaw, sabayaꞌ nu Megbebayaꞌ.
Su Taluꞌ ni Isus, iini Mukum tu nga Getaw
44 Naa mendadi, minekeg mektaluꞌ si Isus, laungen, “Adin su metuudan dinaan, kanaꞌ naan laak su pituuden, puꞌ pituuden dadema su suminuguꞌ dinaan. 45 Mukaꞌ adin su getaw mekaitaꞌ dinaan, maitaꞌen dadema su suminuguꞌ dinaan. 46 Naani Tiag, midiniinu lumbang adun pedelagan ku sug delendeman nu nga getaw. Adin su getaw metuudan dinaan, ndiꞌ metenlen di medelem. 47 Mukaꞌ, adin su mekedengeg tu taluꞌu, asa ndiꞌen pektalentenan, kanaꞌu mukum dun. Puꞌ kanaꞌ iini midiniinu dun puꞌ adun mengukum tu nga getaw, segaga iin sungkini midiniinu dun, guunen ku su nga getaw. 48 Adin su memilas dinaan mukaꞌ memilas dadema tu taluꞌu, duuni mengukum dun. Su tinaluꞌu, iini mengukum dun saꞌ sungu melengkebig benwa. 49 Di menepet metuud lai daan, kanaꞌ mikpuun tu pegbayaꞌu su tinaluꞌu, iini tinaluꞌu tu nga getaw, su laak sinuguꞌan dinaan nu Gamaꞌ ta. 50 Suunan ku su sinuguꞌanen, iini megbegay ketubuꞌ ndaꞌi tamanen, kaas iini tinaluꞌu, su sinuguꞌan dinaan nu Gamaꞌ ta.”

*12:15 12:15 Ki Sion kini, iini sala ngalan nu syudad Jerusalem.

12:16 12:16 Ki teluꞌen kelengas nu pegbayaꞌ ni Isus, maꞌananen su kegantiꞌen tu kepatay nu getaw mukaꞌ su ketubuꞌen puliꞌ, kampuꞌ nu kelentunen ditu dapit lintu nu Megbebayaꞌ.

12:24 12:24 Maꞌananen, saꞌ matay si Isus, melaun dayuni sumakup diniin.