13
Inugasan ni Isus su Geksud nu nga Sakupen
Naa, sendaw pa mektelipuun sug Lumpuk tug Liniusan. Mendadi kini si Isus, misuunanen puꞌ minateng na ki kegawaꞌen dinig lumbang, adun muliꞌ ditu Gamaꞌen. Kagina melelaat gupia tu nga piglegetawanen dinig lumbang, mauyaꞌanen paitaꞌen dinilan su gikteb lelaaten dinilan.
Mendadi, miglebungan si nga Isus. Naa kini si Judas Iscariote, bataꞌ ni Simon, daan na pinulayan nu Palin tumipu dini Isus. Si Isus, misuunanen puꞌ migelaꞌ pegwakil diniin nu Gamaꞌen su pegbayaꞌ dig launanen. Misuunanen dadema puꞌ pigenatanen su Megbebayaꞌ, mukaꞌ su Megbebayaꞌ dademai uliꞌanen. Mendadi migbuat si Isus dia pengaanan, liwasen su suuben mukaꞌ linibedanen tualyai gawaken. Tinukakanen dayun tubigi palenggana, mikpuun dayun mengugas di geksud nu nga sakupen, pimunasanen dayun tualya kia linibed di gawaken. Laak benaꞌ midepet dini Simon Pedro, laung ni Pedro, “Aba, Sir, masiꞌ yaꞌa mai mengugas di geksudu?”
Kaliꞌ sembag si Isus, “Ndaꞌ mu pa mesabut nandaw ki pinggulaulaan ku kini diniꞌa. Laak mesuunan mu da saꞌ maiben.”
Laung ni Pedro, “Sampay saumulu, ndiꞌu lai begay ugasan mui geksudu!”
“Saꞌ ndiꞌ mu paugasi geksud mu dinaan, kanaꞌa na sakupu,” simbag ni Isus.
Kaliꞌ sembag si Simon Pedro, “Saꞌ maꞌantu, Sir, kanaꞌ laak nu geksudui ugasan mu! Sampay kemetu mukaꞌ guluu pa pagid!”
10 Miksembag pelum si Isus, “Naa kanaꞌ. Adin su mikeliguꞌ na, miugasan nai tibuuk lawasen, ndiꞌ na kambat meliguꞌ puliꞌ. Subay ugasan laaki geksuden dig lepup lupaꞌ. Naa, yamu dema, miugasan namu, laak ndaꞌ amu megelaꞌ.” 11 (Kaas tinaluꞌ dun ni Isusi maꞌnia puꞌ ndaꞌ ilan megelaꞌ maugasay, puꞌ misuunanen saꞌ taꞌ taway dun dinilani tumipu diniin.)
12 Benaꞌ mitubusen ugasay su geksud nilan, si Isus, siluken puliꞌi suuben mukaꞌ mipuliꞌ diag lemisaan. Kaliꞌ pektaluꞌ dinilan, “Naa mesabut ma niui pinggulaulau diniu kini? 13 Gilal niau Mekpetuꞌun mukaꞌ Kaunutan. Paladpalad saꞌ maꞌnia, puꞌ naan, tantu mikpetuꞌunu diniu mukaꞌ miglekaunutanu diniu. 14 Naa, saꞌ naani mikpetuꞌun diniu mukaꞌ miglekaunutan diniu, dayun naani mingugas di geksud niu, subay peginugasay amu geksud niu. 15 Ki pinggulaulau kini, binaalu lendasan, adun penunggilingan niu, kaas pekpepianay amu. 16 Taman taluꞌu diniu, su sesuguꞌen, kanaꞌ metaas pa di suminuguꞌ diniin, mukaꞌ su pegwekilan, kanaꞌ metaas pa di migwakil dun. 17 Maꞌantu, saꞌ mesabut niu ini, leliagen amu dun saꞌ penggulaulaan niu!”
18 Diksuꞌ ni Isus, “Laak dagid ki tinaluꞌu kini, kanaꞌ mekatag diniu gelaꞌ. Misuunan kuig delendeman nu nga pimiliꞌu sumakup dinaan, laak dagid iini mpenggulaula, adun menuud su sinulat ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, laung, ‘Ki suminalu gupia dinaan maan, iin dademai tuminipu dinaan.’ 19 Naa, iini teluꞌen ku diniu nandaw, su ndaꞌ pa mpenggulaula, adun saꞌ mpenggulaula na, metuudan amu dun naan su pekteluꞌen ku. 20 Taman taluꞌu diniu, adin su menembaꞌ tu suguꞌen ku, naa gitunganen, naani mipenembaꞌen. Pidag pa tanan, kagina pinembaꞌu niin, mipenembaꞌen dadema su suminuguꞌ dinaan.”
Pisuun Pedaan ni Isus su Ketipu diniin
(Mateo 26:20-25; Marcos 14:17-21; Lucas 22:21-23)
21 Benaꞌ mideksuꞌi tinaluꞌen kia, milayuꞌ dayuni ginaa ni Isus. Pinluksaden dayun teluꞌay di nga peneliganen kia, “Taman taluꞌu diniu, ki sala tawan diniu, mektipu dinaan.”
22 Miksesindapay dayun su nga sakupen, puꞌ misebuꞌan ilan dun gupia saꞌ taꞌ taway duni mitenduꞌanen tu taluꞌen kiin. 23 Naa sala tawan di nga sakup ni Isus, su petailenen gupia, pegingkud dia gupid ni Isus. 24 Mendadi kinipayan dayun iin ni Pedro, laungen, “Saak mu lai diniin saꞌ taꞌ taway duni pekteluꞌenen kia.”
25 Minigini sakupen kia dia mesempel ni Isus, sinaaken dayun diniin, “Sir, taꞌ taway dun iin?”
26 Kaliꞌ sembag si Isus, “Naa, duliten ku di sabawi pan kini. Adin su tulunan ku dun, iin nain.” Benaꞌ dinuliten tuꞌu, tinulunen dayun dini Judas, sug bataꞌ ni Simon Iscariote. 27 Kini si Judas, benaꞌ mitabuken su pan, pingepuꞌan dayun ni Satanas. Laung ni Isus diniin, “Naa kig baalen mu, baal mu na dayun!” 28 Naa su ngag duma sakup ni Isus dia pengaanan kia, ndaꞌidun dinilani mekesabut dun saꞌ taꞌ alanduni tinaluꞌ dun kia ni Isus dini Judas. 29 Laung dun nu ngag duma, kagina si Judasi meguit tug bataꞌ kahun betangan nu kwarta nilan, sinuguꞌ ni Isus diniin mangay menaluy gimpan dig Lebungan nilan gindan ditug Liniusan. Laung dun nug duma, suguꞌen ni Isus pemegayanen su nga pubri.
30 Benaꞌ inaanen su pan kia, tumikaw dayun guaꞌ si Judas. Gebii kia dema.
Sug Begu Tituluꞌan
31 Benaꞌ gumiwaꞌ dia si Judas, kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Naa naan kini, kig Bataꞌ nu Kilawan, mbuasan nai kelengas nu pegbayaꞌu. Buasan ku dadema su kelengas nu pegbayaꞌ nu Megbebayaꞌ. 32 Saꞌ mbuasan na su kelengas nu pegbayaꞌ nu Megbebayaꞌ pebian dinaan, su kelengas nu pegbayaꞌu, buasan ganam nu Megbebayaꞌ meksekat di keksalabuuku diniin, naan kini, kig Bataꞌ nu Kilawan. 33 Yamu nu nga binataꞌu, kanaꞌ nau maiben dumuma diniu dini. Penengaun niau dayun, laak puliꞌan ku taluꞌ diniu su tinaluꞌu tu nga kaunutan nu getaw Judea puꞌ ndiꞌ amu mekeditu pegengayan ku. 34 Laak pengumbilin ku diniu kig begu palinta, pekpinetailay amu gupia. Pekpinetailay amu maaꞌ nu kepetailu diniu. 35 Iin dayuni kesuun dun nu nga getaw puꞌ yamui sakupu, saꞌ mekpinetailay amu.”
Pisuun Pedaan ni Isus su Kemalaw ni Pedro diniin
(Mateo 26:31-35; Marcos 14:27-31; Lucas 22:31-34)
36 Sinaak ni Simon Pedro dini Isus, “Sir, adin ka ma angay?”
Kaliꞌ sembag si Isus, “Ndiꞌa pa mekedunut dinaan nandaw ditu pegengayan ku. Dagid duuni gendaw, mekeglenduga daan tuꞌu.”
37 “Laak Sir,” sinaak ni Pedro, “mauma dema ndiꞌ pau mekedunut diniꞌa nandaw? Minuyaꞌ nau meksaliunung diniꞌa!”
38 “Taꞌ ma, Pedro,” simbag ni Isus, “meksaliununga tantu dinaan? Taman taluꞌu diniꞌa, dekag pasiꞌ peguni su manuk, metelu deksuꞌa na memalaw puꞌ kanaꞌ mau mailala.”