14
Si Isusig Bianan Mangay tu Gamaꞌ Megbebayaꞌ
Kaliꞌ gusay pektaluꞌ si Isus, “Naa yamu, ndiꞌ amu melibuleng. Salig amu tu Megbebayaꞌ, salig damu dema dinaan. Sug balay nu Gamaꞌu, melauni suguden. Megunau ditu, endamen ku su nga pegbenwanan niu. Saꞌ kanaꞌ metuud, ndiꞌu na sia ukit diniu. Saꞌ ditu nau, mandamu dayun su ngag daniu, mpuliꞌu dini engain ku amu, adun pia tandaꞌu, ditu damu dema. Mukaꞌ mesuunan niuig bianan pangay ditu pegengayan ku.”
Naa sala tawan dinilan si Tomas, kaliꞌ pektaluꞌ, “Sir, ndaꞌ nami suunay su pegengayan mu. Kendutaꞌ mai kesuun nami dun sug bianan?”
Kaliꞌ sembag si Isus, “Naa, naan laig bianan megbuas tu metuud mekatag di Megbebayaꞌ, mukaꞌ naani megbegay tu nga getaw ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Ndaꞌi getaw mekangay ditu Gamaꞌ ta, subay mekebian dinaan. Kagina suminambat amu dinaan, suminambat damu dema tu Gamaꞌu. Genat nandaw sumambat amu gupia diniin, mukaꞌ minitaꞌ na niu su Gamaꞌu.”
Naa sala tawan dinilan pelum si Felipe, kaliꞌ pektaluꞌ, “Sir, saꞌ mesuꞌat, paitaꞌ mu dinami su Gamaꞌ mu, iini sukal dinami.”
Kaliꞌ sembag si Isus, “Kitui kaibenen duminumau diniu, Felipe, laak ndaꞌ mau pa gusay tantu mailala? Adin su mikaitaꞌ dinaan, mikaitaꞌ dadema tu Gamaꞌu. Taꞌ mai teluꞌan mau dun paitaꞌu diniu su Gamaꞌu? 10 Masiꞌ, Felipe, ndaꞌa pa metuuday dun puꞌ naan mukaꞌ su Gamaꞌu, iin da tanan? Su pekteluꞌen ku diniu, kanaꞌ laak delendeman ku, su Gamaꞌu sumalabuuk dinaan, iini mikpepenggulaula dun dinaan. 11 Subay metuudan amu dun ki tinaluꞌu puꞌ salabuuk ami nu Gamaꞌu di ginaa. Laak saꞌ ndiꞌ amu metuudan dun, subay metuudan amu sabaꞌ nu pinggulaulau. 12 Taman taluꞌu diniu, adin su suminalig dinaan, penunggilinganen su pinggulaulau, mukaꞌ mekesalebuꞌ pai penggulaulaanen, puꞌ muliꞌu tu Gamaꞌu. 13 Pia alanduni penenebiin niu, saꞌ sumalabuuk amu dinaan, naa penggulaulaan ku, adun megleepig dengegan nu Gamaꞌ ta Megbebayaꞌ. 14 Pia alanduni penenebiin niu dinaan, saꞌ sumalabuuk amu dinaan, naa penggulaulaan ku.”
Su Pinasad tu nga Mekpetail dini Isus
15 Kaliꞌ gusay pektaluꞌ si Isus, “Naa, saꞌ mekpetail amu dinaan, subay petuuden niu su nga suguꞌan ku. 16 Penengiin ku dayun tu Gamaꞌ ta begayan amu niin sala pa Mengingabang, su dumuma lelayun diniu. 17 Iin sug Balakat nu Megbebayaꞌ, su megbuas diniu tu metuud mekatag di Megbebayaꞌ. Iin, ndiꞌ mpenembaꞌ nu ngag duma kilawan dinig lumbang kini, puꞌ ndiꞌ nilan maitaꞌ, mukaꞌ ndiꞌ ilan sumambat diniin. Laak yamu, suminambat amu diniin, puꞌ suminala na diniu, mukaꞌ bigay na diniu.
18 “Naa, mekawaꞌu pasiꞌ dini, laak ndiꞌu amu belengan maaꞌ nu gidu, puꞌ mpuliꞌ dau dini niu. 19 Ndiꞌ maiben, ndiꞌ nau gusay maitaꞌ nu nga kilawan, laak dagid yamu, maitaꞌ pa niau puliꞌ. Kagina metubuꞌu, metubuꞌ damu dema di ndaꞌi tamanen. 20 Saꞌ mateng ki gendaw kia, mesuunan niu puꞌ naan mukaꞌ su Gamaꞌu, iin da, mukaꞌ salabuuk daita dema di ginaa.
21 “Adin su dumawat tu suguꞌan ku mukaꞌ mekpetuud dun, iini mekpetail dinaan. Mukaꞌ dema adin su mekpetail dinaan, iini petailen dadema nu Gamaꞌu. Melelaat dau dema diniin mukaꞌ mekpaitaꞌu dun gupia.”
22 Naa sala tawan dinilan si Judas (sangay ni Judas Iscariote), kaliꞌ pektaluꞌ, “Sir, taꞌ mai mekpaitaꞌa dun dinami, laak dagid ndiꞌa mekpaitaꞌ tu tibaꞌan getaw?”
23 Kaliꞌ sembag si Isus, “Adini getaw mekpetail dinaan, dunutanen su tituluꞌan ku. Melelaat dun dayun su Gamaꞌu mukaꞌ meditu ami niin. Puꞌ yami duaꞌ nu Gamaꞌu, sumala ami diniin megbenwa. 24 Naa, adin su ndiꞌ mekpetail dinaan, ndiꞌen dunutan su tituluꞌan ku. Su teluꞌen ku medengeg niu, kanaꞌ danaan laak delendeman, puꞌ danu Gamaꞌu, su suminuguꞌ dinaan.
25 “Naa, su saanan ku dini niu, pekteluꞌen ku ia diniu. 26 Saꞌ mpalus nau dini niu, kig Balakat nu Megbebayaꞌ, su Mengingabang, suguꞌen nu Gamaꞌu medini niu, puꞌ iini meksalabuuk gupia dinaan. Pektuꞌunan amu niin dayun dig launanen, mukaꞌ tegyungen amu niin tug launan tinaluꞌu diniu.
27 “Mendadi, iini pengumbilin ku diniu, ki pianan ginaa, maꞌniin nug danaan. Kanaꞌ maaꞌ nu kebegay dun nu kilawan, kaas ndiꞌ amu melibuleng mukaꞌ ndiꞌ amu mendek. 28 Midengeg niu su tinaluꞌu puꞌ mpalus nau dini niu mukaꞌ mpuliꞌ dau dini. Saꞌ mekpetail amu gupia dinaan, leliagen amu dun sia saꞌ muliꞌu tu Gamaꞌu, puꞌ iini metaas pa dinaan. 29 Iini tinaluꞌu dun diniu su ndaꞌ pa mpenggulaula, puꞌ adun saꞌ mpenggulaula na, sumalig amu dinaan. 30 Naa, ndiꞌu paibeneni teluꞌen ku diniu, puꞌ peksebang na dini su kaunutan nu tibaꞌan getaw, su Palin. Ndaꞌi pegbayaꞌen dini naan. 31 Laak dagid penggulaulaan ku laak su sinuguꞌan dinaan nu Gamaꞌu, adun mesuunan nu nga kilawan puꞌ petailen ku su Gamaꞌu.
“Kaas pegbuat amu, puꞌ guaꞌ ita dini.”