16
Maaꞌ laung padun ni Isus, “Naa iini tinaluꞌu dun diniuig launanen, adun pia melegenan amu, ndiꞌ amu lumukas sumalig dinaan, kaas tuliud amu tu kekpetuud niu. Duuni gendaw mateng, utidan amu nu nga getaw Judea dia simbaan nilan. Mukaꞌ dema, duuni nga getaw, saꞌ bunuꞌen amu nilan, laung nilan dun, suminugut ilan tu Megbebayaꞌ. Memaꞌantu ilan, puꞌ ndaꞌ ilan sambat tu Gamaꞌ ta, mukaꞌ ndaꞌ ilan dema sambat dinaan. Iini tinaluꞌu dun diniu, adun saꞌ matengi gendaw nu kegleget nilan diniu maꞌnia, melabuꞌ dayun dig delendeman niu puꞌ iin na su pekteluꞌen ku.”
Su Gabang nug Balakat nu Megbebayaꞌ
Laung padun ni Isus, “Naa ki nga tinaluꞌu kini diniu, genat tu puunanen, ndaꞌu pesuun diniu, puꞌ duminuma pau diniu. Nandaw pisuun ku na diniu, puꞌ muliꞌu tu suminuguꞌ dinaan. Bisan maꞌantu, pia sala tawan diniu, ndaꞌi suminaak dun dinaan saꞌ tandaꞌu pangay. Laak dagid miubaꞌ amu gupia sabaꞌ nu tinaluꞌu diniu. Taman taluꞌu diniu, mpianan amu saꞌ mawaꞌ nau dini. Saꞌ ndiꞌu mawaꞌ dini, naa su Mengingabang diniu, ndiꞌ medini niu. Laak saꞌ mawaꞌu dini, suguꞌen ku iin medini. Mukaꞌ ki Mengingabang kini, saꞌ mateng, pesuunen di nga kilawan su sayep nilan mekatag di salaꞌ, di kekesuun, mukaꞌ di ginukuman. Pesuunen dinilan su sayep nilan mekatag di salaꞌ, puꞌ su puun nug limbung, iin su kemilas nilan dinaan. 10 Pesuunen dadema dinilan su sayep nilan mekatag dig bianan nu kekesuun, puꞌ muliꞌu tu Gamaꞌu, ndiꞌ niau dayun maitaꞌ. 11 Pesuunen pa padun dinilan su sayep nilan mekatag di ginukuman di nga kilawan, puꞌ su Palin, su kaunutan nu tibaꞌan kilawan, daan na inukuman.
12 “Melaun pai teluꞌen ku diniu, laak nemun, ndiꞌ na niu muitan. 13 Laak kig Balakat nu Megbebayaꞌ, su megbuas di metuud mekatag di Megbebayaꞌ, saꞌ mateng na, munut diniu tu taman metuud. Su teluꞌenen, kanaꞌ mikpuun tu pegbayaꞌen, iini pesuunen su da medengegen. Teluꞌenen dadema su gembianan tug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw. 14 Megleepig dengegan ku puun diniin, puꞌ petendayen dadema diniu su pemuun ku. 15 Adin sug danu Gamaꞌu, danaan dadema, kaas kiai tinaluꞌu dun puꞌ petenday diniu nug Balakat nu Megbebayaꞌ su pemuun ku.”
Su Kelegenay niu, Mbaluy Leliag niu
16 Laung padun ni Isus, “Naa naan kini, ndiꞌ nau maiben di mata niu. Dayun laak ndiꞌ maiben, maitaꞌ da niau puliꞌ.”
17 Duun dayuni nga sakupen miksinaakay, laung nilan, “Taꞌ mai tinaluꞌen dun dinita puꞌ ndiꞌ na maiben di mata ta, dayun ndiꞌ maiben, maitaꞌ ta daw puliꞌ? Taꞌ alanduni guluganeni tinaluꞌen kia, ‘Puꞌ muliꞌu,’ laungen, ‘tu Gamaꞌu’? 18 Taꞌ mai guluganeni tinaluꞌen kia, ‘Ndiꞌ maiben’? Ndiꞌ ta mesabut!”
19 Naa, si Isus, misuunanen puꞌ saakan nilan sia. Kaliꞌ pektaluꞌ dinilan, “Iin mai migduaꞌduaꞌig delendeman niu dun su gulugan nu tinaluꞌu diniu puꞌ ndiꞌ nau maiben di mata niu, dayun ndiꞌ maiben, maitaꞌ da niau puliꞌ? 20 Taman taluꞌu diniu, mektenlis amu mengaduy, melegenan amu, laak su ngag lain kilawan, leliagen. Su kelegenay niu, ndiꞌ maiben mbaluy leliag niu. 21 Pinenggiꞌ duunig libun megbataꞌ. Saꞌ sungu megbatik tian, melibuleng. Laak saꞌ migbataꞌ na, milingawanen su kelibulengen, puꞌ liliag tug bataꞌen migigetaw na dinig dibabaw lumbang ta kini. 22 Yamu, maꞌantu damu dema, melegenan namu. Laak dagid mekitaꞌ ita puliꞌ, dayun megelaꞌig leliag niu, mukaꞌ ndaꞌidun nai mekepalin dun diniu.
23 “Taman taluꞌu diniu, ki gendaw kiin, ndiꞌ na niau mesaakan, puꞌ iini penengian niu su Gamaꞌu. Pia alanduni penenebiin niu diniin, begayen diniu saꞌ sumalabuuk amu dinaan. 24 Sampay nemun, ndaꞌi pinenabi niu mesembayan pa niui ngalan ku. Naa, penenabi amu, begayan amu dayun, adun megelaꞌig leliag niu.”
Dinaag na ni Isus su Kaunutan nu Tibaꞌan Getaw
25 Mendadi, diksuꞌ ni Isus ki tinaluꞌen, laungen, “Naa, kiai sinambingayu diniu, laak sungu matengi gendaw, ndiꞌ nau meksambingay, puꞌ penluksaden ku na diniu gupia sug betad nu Gamaꞌ ta. 26 Naa ki gendaw kiin, saꞌ menenabi amu, mesambay niui ngalan ku. Ndiꞌu namu kambat penenebian tu Gamaꞌ ta, 27 puꞌ iin, melelaat dadema diniu gupia. Melelaat diniu, puꞌ mekpetail amu dinaan, mukaꞌ mituudan amu dun puꞌ pigenatan ku iin. 28 Su kediniin ku lumbang, genatu tu Gamaꞌ ta. Nandaw, mawaꞌu dinig lumbang, puꞌ muliꞌu tu Gamaꞌ ta.”
29 Kaliꞌ pektaluꞌ su nga sakupen, “Naa, pinluksad mu na, ndaꞌ mu na sambingayay. 30 Misuunan na nami puꞌ yaꞌai mekesuun tug launanen. Puꞌ pia ndiꞌa saakan nu getaw, sembagen mui misebuꞌan dun, kaas mituudan ami dun puꞌ genata tu Megbebayaꞌ.”
31 Kaliꞌ taluꞌ si Isus, “Mituudan bamu dun nandaw? 32 Bentayay pa daan, pegdateng na su gendaw megelaꞌ amu mesigwag, puꞌ belengan niau, piksesala tawan diniu, muliꞌ tug balayen. Mukaꞌ minateng nai gendaw kia. Laak kanaꞌu da sala, puꞌ suminalabuuk dinaan su Gamaꞌu. 33 Iini tinaluꞌu dun diniu, adun mpiai ginaa niu puun di keksalabuuk niu dinaan. Peglegetan amu nu nga kilawan sabaꞌ nu keksalabuuk niu dinaan. Laak ndiꞌ amu mendek, puꞌ dinaagu na su nga kilawan!”