17
Pinenebian ni Isus su nga Sakupen
Mendadi si Isus, benaꞌ mideksuꞌ mektaluꞌ, migangag tug langit, kaliꞌ penenabi, laungen, “Amaꞌ, mitektak na su sesaꞌ. Paitaꞌ mu di nga getaw su kelengas nu pegbayaꞌu, naan kig Bataꞌ mu, adun paitaꞌu dinilan su kelengas nug daniꞌa. Puꞌ bigay mu megbayaꞌu di tibaꞌan getaw, adun begayan ku ketubuꞌ ndaꞌi tamanen su nga getaw pisalig mu dinaan. Adin su getaw mekesuun diniꞌa, su tantu Diwata, mukaꞌ mekesuun dinaan, si Isukristu ki sinuguꞌ mu medinig lumbang, iini mpeduunan ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Su kelengas nu pegbayaꞌ mu, pinitaꞌu na di nga kilawan dinig lumbang kini, puꞌ gilaꞌu tubusay su pipenggulaula mu dinaan. Uu, Amaꞌ! Su ndaꞌ pa mbaalig lumbang, miksalabuuk ita di kelengas nu pegbayaꞌ ta. Nandaw, uliꞌ mu dinaan su kelengasen.
“Naa, ki nga getaw kini pisakup mu dinaan pimiliꞌ mu tu nga kilawan, pisuun ku dinilan ki gasal mu. Bekna, sakup mu ilan, dayun pisakup mu ilan dinaan. Pituud nilan dadema su tinaluꞌ mu. Mukaꞌ nemun, misuunan nilan puꞌ yaꞌai pigenatan nug launan taman nug bigay mu dinaan. Pitendayu dinilan su pimuun mu dinaan, mukaꞌ dinawat nilan ia, kaas misuunan nilan tuꞌu puꞌ yaꞌai pigenatan ku. Mituudan ilan dun puꞌ suminuguꞌa dinaan medini.”
Laung pa ni Isus, “Naa ki nga bigay mu dinaan, penenebian ku ilan diniꞌa, puꞌ ilan, daniꞌa tuꞌu. Kanaꞌ nu tibaꞌan getaw dig lumbang kinii penenebian ku. 10 Kig launan danaan, daniꞌa dadema. Sug launan daniꞌa, danaan da pagid, kaas maitaꞌ na su kelengas nu pegbayaꞌu pebian dinilan nu nga sakup bigay mu dinaan. 11 Mekauliꞌ nau tu niꞌa, mekawaꞌu dinig lumbang kini, laak ki nga sakupu kini, dini pailan lumbang. Uu Amaꞌ, mekesuun ka, Amaꞌ! Ingat mu ilan, pebian di ginuung nu ngalan mu, ki ngalan bigay mu dinaan, adun meksalabuuk ilan maꞌniin nu keksalabuuk ta. 12 Sinegay diin pau nilan, iningatu ilan gupia pebian di ginuung nu ngalan mu bigay mu dinaan. Pilayuꞌu ilan tu melaat, kaas ndaꞌi mbeleng, subay su getaw tinduꞌan dun mbeleng tuꞌu. Iini mbeleng adun menuud su sinulat dengantu di Misulat Taluꞌ mu. 13 Nandaw sunguu muliꞌ tu niꞌa, kaas su saanan ku dini pa lumbang, pekteluꞌen ku ini, adun meleep di nga sakupuig leliagu mukaꞌ megelaꞌig leliag nilan. 14 Pitendayu dadema dinilan su pimuun mu dinaan. Kaas binanta ilan nu nga kilawan dig lumbang kini, puꞌ kanaꞌ nailan duma nu nga kilawan, maꞌniin dinaan, kanaꞌu duma nu nga kilawan. 15 Mendadi, kanaꞌ iini pekpenenebiin kui kekpawaꞌ mu dinilan dig lumbang kini, puꞌ iini pinenabiu diniꞌa, pelayuꞌ mu ilan di Palin, adun ndiꞌ ilan metalin. 16 Kanaꞌu duma nu nga kilawan dig lumbang kini. Mesama da, kanaꞌ dailan dema duma ditu. 17 Pegwakil mu ilan dig lawas mu pebian di metuud. Iini metuud su taluꞌ mu. 18 Sinuguꞌu ilan mekpelak ilan di tibuuk benwa maaꞌ nu kesuguꞌ mu dinaan kediniin ku lumbang. 19 Mukaꞌ pegwakilu diniꞌaig lawasu gumantiꞌ di kepatay nilan, adun mpegwakil dailan dema diniꞌa tantu.
20 “Naa ki nga sakupu kini, kanaꞌ laak ilani penenebian ku, puꞌ duun pai nga metuudan dinaan sabaꞌ nu gukiten nilan. Naa, ilan pai penenebian ku, 21 adun megelaꞌ ilan meksalabuuk, maꞌniin nu keksalabuuk ta di ginaa. Iini mauyaꞌan ku, Amaꞌ, salabuuk ilan di ginaa, launan nilan, puꞌ adun metuudan dun su nga kilawan dig lumbang puꞌ yaꞌai suminuguꞌ dinaan tuꞌu medini. 22 Su kelengas nu pegbayaꞌu bigay mu dinaan, bigayu dadema dinilan, adun meksalabuuk dailan dema maꞌniin keksalabuuk ta. 23 Miksalabuuku dinilan mukaꞌ suminalabuuka dinaan, puꞌ adun mengganget su keksalabuuk nilan. Mesuunan dayun nu nga kilawan puꞌ sinuguꞌ mau medini mukaꞌ pitail mu su nga sakupu maaꞌ nu kepetail mu dinaan.”
24 Diksuꞌ ni Isus ki kenenabinen, “Naa, uu Amaꞌ! Iini mauyaꞌan ku dadema, su nga sakup bigay mu dinaan, dumunut ilan dinaan pia tandaꞌu, adun maitaꞌ nilan su kelengas nu pegbayaꞌu bigay mu dinaan sabaꞌ nu kepetail mu dinaan, saꞌ ndaꞌ pa mbaalig lumbang. 25 Amaꞌ, mekesuun ka! Ndaꞌ sambat su nga kilawan diniꞌa, laak dagid naan, suminambatu diniꞌa mukaꞌ ki nga sakupu kini, misuunan nilan puꞌ sinuguꞌ mau. 26 Inukitan ku ilan mekatag diniꞌa mukaꞌ ukitan ku pa gusay, adun mengganget dig delendeman nilan su kepetail mu dinaan, mukaꞌ adun meksalabuuk ami nu nga sakupu kini.”