18
Su Kedaap dini Isus
(Mateo 26:47-56; Marcos 14:43-50; Lucas 22:47-53)
Naa benaꞌ mitubus menenabi si Isus, gumiwaꞌ dia, ilan nu nga sakupen, duminipag ilan tu sapaꞌ Kidron. Duuni pegimulanan gayu dia, sumiled dayun dia si nga Isus. Naa kini si Judas, su mektipu dini Isus, misuunaneni pegimulanan gayu kia, puꞌ tatap pekpungunay ni Isus, ilan nu nga sakupen. Mendadi, minangay si Judas dia pegimulanan, inunutanen diai nga sundalu nu getaw Roma mukaꞌ nga pegingat tu Pengedapan tu Megbebayaꞌ, ki sinuguꞌ nu nga kaunutan nug belian nu getaw Judea mukaꞌ nu nga Pariseo. Misangkap ilan besi mukaꞌ tilaw. Mendadi si Isus, kagina daanen na mesuunay sug launan mpenggulaula diniin, suminungkak dinilan, kaliꞌ saak dinilan, “Taꞌ taway duni pekpenengaun niu?”
Kaliꞌ ilan sembag, “Si Isus, getaw Nazaret.”
“Naan main,” laung ni Isus.
Naa pegindeg dia si Judas, su mektipu diniin, kampuꞌ nu melaun dumanen kia. Sikna mitaluꞌ ni Isus dinilan, “Naan,” mingegdud ilan, mikedingkalang ilan tanan. Sinaak puliꞌ ni Isus dinilan, “Taꞌ taway dun daani penengaun niu?”
Laung nilan puliꞌ, “Si Isus, getaw Nazaret.”
Kaliꞌ dayun pektaluꞌ si Isus, “Naa, tinaluꞌu na daan diniu puꞌ naan main kini. Mendadi saꞌ naan da laaki penengaun niu, ndiꞌ da niu peduma ki ngag dumau kini.” (Kaas maꞌniai tinaluꞌ ni Isus, puꞌ adun menuud ki kinenabinen kamun, laungen, “Uu Amaꞌ, su nga piglegetawan ku bigay mu dinaan, pia sala tawan, ndaꞌi mibeleng dun dinaan.”)
10 Naa si Simon Pedro, duunig badungen. Binakuten dayun, tinigbaseni gulipen nu Tampusan Metaas Belian nu getaw Judea. Miseksipi sedibaluy telinganen, dapit lintunen. Su ngalan nu gulipen kia, si Malco. 11 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus dini Pedro, “Baa, gumaꞌ muig badung mu kiin! Ki tasa mipenuꞌ kelegenay pininum dinaan nu Gamaꞌu, ndiꞌu ba tebuken?”
Iwit si Isus tu Gedapan ni Anas
12 Mendadi dinaap si Isus nu nga sundalu mukaꞌ nu nga kaunutan nilan sampay su nga pegingat sinuguꞌ nu getaw Judea. Pinalik nilan dayun. 13 Bekna, inagak nilan tu ni Anas, iin su penugangan ni Caifas, su Tampusan Metaas Belian nu getaw Judea di taun kia. 14 Naa si Caifasi miktaluꞌ kiin tu nga kaunutan nu getaw Judea puꞌ papas sala tawani gumantiꞌ di kepatay nu tibaꞌan getaw.
Mimalaw dini Isus si Pedro
(Mateo 26:69-70; Marcos 14:66-68; Lucas 22:55-57)
15 Naa kini si Pedro, miglendug dini Isus, dumaneni sala tawan samasakupen. Kagina minilala nu Tampusan Metaas Belian su sala sakup ni Isus kia, mikegdunut iin dini Isus suled diag lenuꞌan nug balay nu Tampusan Metaas Belian. 16 Laak si Pedro, pegindeg pa diag liu, mesempel tu gengaꞌan nug lenuꞌan. Dayun puliꞌ gumiwaꞌ su sala sakup kia, migabitabit dayun tug delaga migingat tu gengaꞌan, piseleden dayun si Pedro diag lenuꞌan. 17 Sinaak dayun nug delaga kia dini Pedro, “Kanaꞌa ba sakup dadema nu getaw kiin?”
“Baa, kanaꞌ lai,” laung ni Pedro.
18 Naa su nga sesuguꞌen mukaꞌ su nga megingat dia, miguklak ilan musing, puꞌ metegdaw dia. Pemegindeg ilan menalang dia, luminamug dayun dinilan pegindeg si Pedro, menalang dadema.
Sinaakan si Isus nu Tampusan Metaas Belian nu Getaw Judea
(Mateo 26:59-66; Marcos 14:55-64; Lucas 22:66-71)
19 Mendadi su Tampusan Metaas Belian, sinaakanen si Isus mekatag di nga sakupen mukaꞌ tu tinituluꞌen. 20 Kaliꞌ sembag si Isus, “Ki tinaluꞌu, pinluksadu tu tibaꞌan getaw. Lelayunu mikpetuꞌun dia nga simbaan nu getaw Judea mukaꞌ ditu Pengedapan tu Megbebayaꞌ, dia tandaꞌ pekpungunan nu kelaun getaw. Ndaꞌi taluꞌu mileglud. 21 Naa mauma dema sinaakan mau? Melengas iini penenaakan mu, su nga mikedengeg tu tinaluꞌu kitu, saꞌ taꞌ alanduni tinaluꞌu dinilan. Puꞌ misuunan nilani tinaluꞌu.”
22 Sikna mitaluꞌ ni Isus, dinapiꞌ dayun nu sala tawan pegingat migindeg dia, laungen, “Masiꞌ mekakuꞌa sumbag maꞌnia di Tampusan Metaas Belian?”
23 Kaliꞌ sembag si Isus, “Saꞌ mikektaluꞌu melaat, melengas peglegintuud mu di nga getaw kini. Dagid saꞌ metuudi tinaluꞌu, naa mauma dema depiꞌen mau dun?”
24 Mendadi, sinuguꞌ dayun ni Anas egaken si Isus, pinalik pa gusay, ditu ni Caifas, su sala Tampusan Metaas Belian.
Mimalaw puliꞌ si Pedro dini Isus
(Mateo 26:71-75; Marcos 14:69-72; Lucas 22:58-62)
25 Naa kini si Simon Pedro, pegindeg pa diag lenuꞌan ni Anas, bineeg menalang. Sinaak nu ngag dumanen dia, “Kanaꞌa ba sakup pa pagid nu getaw kiin?”
Dagid mimalaw puliꞌ si Pedro, laungen, “Baa, kanaꞌ lai.”
26 Naa duuni sesuguꞌen nu Tampusan Metaas Belian dia, betaꞌan nu getaw kia tinigbas ni Pedroi telinganen. Iin, suminaak pelum dini Pedro, “Kanaꞌ ba yaꞌa su minitaꞌu dumanen ditu pegimulanan gayu kitu?”
27 “Baa, kanaꞌ lai!” laung ni Pedro. Iin na demai keguni manuk.
Dinangat si Isus tu Gedapan ni Pilato
(Mateo 27:1-2, 11-14; Marcos 15:1-5; Lucas 23:1-5)
28 Naa benaꞌ putiꞌ delagay, su nga kaunutan nu getaw Judea, inagak nilan si Isus tug balay nu gubirnadur genat diag balay ni Caifas. Laak ndaꞌ nilan dayun seledayig balay kia, adun ndiꞌ ilan melemuꞌan, mbuus ndiꞌ ilan mekaꞌaan tug Lebungan gindan ditug Liniusan. 29 Mendadi ki gubirnadur kia si Pilato, lumiu dia gedapan nilan, sinaakanen dayun ilan, laungen, “Mendadi, taꞌ alandunig dangat niu mekatag di getaw kini?”
30 Kaliꞌ sembag su nga kaunutan kini, “Naa saꞌ kanaꞌ da mikesalaꞌi getaw kiin, ndiꞌ nami sia pegwakil diniꞌa.”
31 Kaliꞌ sembag si Pilato, “Naa saꞌ maꞌantu, uit niu iin adun ukumen niu mekatag dig balaꞌud niu.”
Kaliꞌ ilan sembag, “Naa ndiꞌ mesuꞌat, puꞌ ndaꞌi pegbayaꞌ nami ukuman namii getaw lagaꞌ na ginaanen.” 32 (Kinii mipenggulaula, adun menuud ki tinaluꞌ kiin ni Isus, su pisuunen pedaan kig bian nu kepatayen.)
33 Saꞌ maꞌnia, sumiled puliꞌ si Pilato diag balayen, sinabinen si Isus. Mendadi suminaak dayun si Pilato diniin, “Naa, metuud ba, yaꞌai gadiꞌ nu getaw Judea?”
34 Kaliꞌ sembag si Isus, “Ki sinaak mu kini, daniꞌa da delendeman, atawaka lain getaw mai miktaluꞌ dun diniꞌa mekatag dinaan?”
35 Kaliꞌ sembag si Pilato, “Laung mu dun getaw Judea mau? Su nga kaunutan niu mukaꞌ su nga kaunutan nug belian niui migwakil diniꞌa dinaan. Naa, taꞌ alanduni melaat pinggulaula mu?”
36 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Ki keglekaunutan ku, kanaꞌ miksekat dig lumbang kini. Saꞌ upama miksekat sia dig lumbang kini, naa sumugut sia su nga sakupu, adun ndiꞌu mpegwakil tu nga kaunutan nu getaw Judea. Dagid ki keglekaunutan ku, kanaꞌ daan miksekat dig lumbang kini!”
37 Sinaak pelum ni Pilato, “Mendadi, gadiꞌa ba?”
Kaliꞌ sembag si Isus, “Yaꞌa mai miktaluꞌ dun puꞌ gadiꞌu. Iini migigetawu dun mukaꞌ iini luminusadu dun dinig lumbang, puꞌ adun peglegintuuden ku su metuud. Adin su getaw mektalenten tu metuud, mekineeg tu taluꞌu.”
38 Laung ni Pilato, “Naa saꞌ maꞌantu, taꞌ mai metuud?”
Inukuman na tuꞌu Petain si Isus
(Mateo 27:15-31; Marcos 15:6-20; Lucas 23:13-25)
Benaꞌ mideksuꞌ mektaluꞌ si Pilato kia, lumiu puliꞌ dia gedapan nu nga getaw Judea. Kaliꞌ pektaluꞌ dinilan, “Ki getaw kini, ndaꞌidun mai misimaꞌu salaꞌen. 39 Dagid kagina duunig betad niu beluyen kui sala tawan pinikutan metaang dig Lumpuk niu gindan tug Liniusan, naa taꞌ ma? Mauyaꞌan niu beluyen ku diniu ki gadiꞌ nu getaw Judea?”
40 Mimeksay ilan dayun sumbag, laung nilan, “Kanaꞌ iin! Si Barabasi mauyaꞌan nami!” (Naa si Barabas kia, tulisan.)