19
Tubus itu si Isus, pibadas ni Pilato tu nga sundalu. Miglingkin ilan dugi, tautau tundek gadiꞌ, dayun nilan peselup di gulunen. Mukaꞌ pikselukan nilan melambung suub gempula, tautau suub gadiꞌ. Minadap ilan dayun diniin, laung nilan, “Naa mpianan ka, Sir, Gadiꞌa daw nu nga getaw Judea!” Pinemalan nilan padun depiꞌay si Isus.
Mendadi si Pilato, lumiu na pelum dia gedapan nu melaun getaw kia, kaliꞌ pektaluꞌ dinilan, “Naa bentayay pa daan niu, pediniin ku puliꞌ iin di gedapan niu, adun mesuunan niu puꞌ ndaꞌidun ma daani misimaꞌu salaꞌen.” Lumiu dayun si Isus dia gedapan nu nga getaw, piselupan pa tundek dugi kia mukaꞌ piselukan pa nu melambung suub gempula. Laung ni Pilato tu nga getaw, “Naa, bentayay pa daan niu! Kini na su getaw!”
Mendadi ki nga kaunutan nug belian kini mukaꞌ nga megingat tu Pengedapan tu Megbebayaꞌ, saꞌ minitaꞌ nilan si Isus, mimeksay ilan, laung nilan, “Lensangen di kurus! Lensangen di kurus!”
Laung ni Pilato dinilan, “Naa, alap niu, yamu nai lansang dun di kurus. Naan, ndaꞌidun daan tuꞌui misimaꞌu salaꞌen.”
Kaliꞌ pelum sembag su nga melaun getaw, “Duunig balaꞌud nami subay matayi getaw kiin, puꞌ inangkenen iin sug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ.”
Sikna midengeg ni Pilato su tinaluꞌ nilan, migiseg laaki gendeken. Sumiled puliꞌ diag balayen, sinaaken puliꞌ dini Isus, “Naa taꞌ mai tantu pigenatan mu?”
Laak dagid ndaꞌ sembag si Isus. 10 Laung ni Pilato diniin, “Masiꞌ ndiꞌ mau sembagen? Ndaꞌ mu ba mesuunay puꞌ duuni pegbayaꞌu lekaten ka atawaka lensangen ka di kurus?”
11 Simbag ni Isus, “Ndaꞌidun siai pegbayaꞌ mu dinaan, saꞌ kanaꞌ laak bigay diniꞌa nu Megbebayaꞌ. Kaas su getaw migwakil dinaan diniꞌa, iini gembagel paduni salaꞌen.”
12 Benaꞌ midengeg ni Pilato, anguten dun gupia beluyenen si Isus. Dagid mimeksay puliꞌ su nga getaw Judea, laung nilan, “Saꞌ beluyen mu ki getaw kiin, kanaꞌa sugut nu tampusan gadiꞌ si Cesar! Adin su mekpeꞌadiꞌadiꞌ, mingatu iin dini Cesar!”
13 Sikna midengeg ni Pilato, iwiten puliꞌ diag liu si Isus. Migingkud dayun si Pilato ditu gingkudan pengukuman bitang dia tandaꞌ piningalan dun “Platapurma Batu.” (Piningalan dun di Hinebreo su platapurma kia, “Gabata.”) 14 Naa su gendaw kia, Birnis, su pengandam dig Lumpuk tug Liniusan. Benaꞌ sungu mektui gendaw, laung ni Pilato tu nga getaw Judea, “Bentayay pa daan niu, kini na ki gadiꞌ niu!”
15 Laak dagid mimeksay ilan, laung nilan, “Petain! Petain! Lensangen di kurus!”
“Lensangen ku ba su gadiꞌ niu?” sinaak ni Pilato.
Simbag nu nga kaunutan nug belian, “Ndaꞌi gadiꞌ nami subay si Cesar.”
16 Dayun pegwakil ni Pilato si Isus dinilan, puꞌ adun lensangen nilan di kurus.
Su Kelansang dini Isus tu Kurus
(Mateo 27:32-44; Marcos 15:21-32; Lucas 23:26-43)
Mendadi, inagak si Isus nu nga sundalu 17 lumiu ilan dia syudad, si Isusi mekpisan di kurusen. Saꞌ maꞌnia, midepet ilan dia dapit nu syudad piningalan dun “Tulan Gulu.” (Di Hinebreo, piningalan dun “Golgota.”) 18 Dia nilan dayun lensangay tu kurus si Isus. Piduma nilan dadema lensangayig duaꞌ tawan, miktimpang di kurus ni Isus su kurus nilan, dia titengaꞌ si Isus. 19 Mikpesulat dayun si Pilato tuꞌus pidekepen tu kurus, iini sinulat dun, “Kini si Isus, getaw Nazaret, su Gadiꞌ nu nga getaw Judea.” 20 Melaun getaw Judea mikebasa dun, puꞌ mesempel tu syudad sug linsangan dini Isus. Mukaꞌ ki tuꞌus kia, misulat di Hinebreo mukaꞌ dig Linatin sampay di Ginerecia.* 19:20 Iin su pikebitan nu getaw Judea, su getaw Roma, sampay sug danu getaw Grecia. 21 Naa ki nga kaunutan nug belian nu getaw Judea, kaliꞌ ilan pektaluꞌ dini Pilato, “Ndiꞌ mu sia pesulat ‘Kini su Gadiꞌ nu nga getaw Judea.’ Melengas sia iini pesulat mu, ‘Laung nu getaw kini, naan, laung, su Gadiꞌ nu nga getaw Judea.’ ”
22 Kaliꞌ sembag si Pilato, “Ki pisulatu, ndiꞌ pelinen.”
23 Benaꞌ milansang nilan na tu kurus si Isus, inalap nu nga sundalu su nga penepetenen. Pikilas nilan paat ilasan, piksailas dinilan. Inalap dadema nilan su melambung suuben. Kagina ndaꞌi tinaiꞌanen puꞌ tinibuuki kabel dun, 24 laung nilan, “Ndiꞌ ta gediten, pekteliin ta, saꞌ adin dun dinitai mekalap dun.” Kinii mipenggulaula adun menuud su sinulat dengantu ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, laung,
“Pikilas nilan su nga penepeten ku,
mukaꞌ su melambung suubu, piktali nilan.”
Naa maꞌantu dademai binaal nu nga sundalu kia.
25 Naa pegindeg dia mesempel nu kurus ni Isus su ginaꞌen mukaꞌ su pated nu ginaꞌen libun, sampay si Maria sawa ni Cleofas, kepaaten si Maria Magdalena. 26 Naa benaꞌ minitaꞌ ni Isus pegindeg dia su ginaꞌen mukaꞌ su sakupen kiin su petailenen gupia, laungen tu ginaꞌen, “Libun, bentayay mu pa daan, kini naig bataꞌ mu.”
27 Mukaꞌ laungen tu sakupen kia, “Bentayay mu pa daan, kini nai ginaꞌ mu.” Kaas genat itu, piuliꞌ na nu sakupen kia su ginaꞌ ni Isus diag balayen.
Su Kepatay na ni Isus
(Mateo 27:45-56; Marcos 15:33-41; Lucas 23:44-49)
28 Tubus itu, misuunan ni Isus puꞌ mitubus na su kelaun mpenggulaula. Mendadi adun megelaꞌ gupia menuud su sinulat dengantu ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ mekatag diniin, laungen, “Kuaunu.”
29 Naa duunig yaꞌung dia, mipenuꞌ penginumen. Inulem dun dayuni maaꞌ palas napes, tinangen di gayu sigbet, pisangal dayun tug babaꞌ ni Isus. 30 Mendadi si Isus, benaꞌ mitubus megeksep di penginumen kia, miktaluꞌ, “Naa, mitubus na!”
Migdungguꞌ dayun, mukaꞌ migetusi ginaanen.
Tinugdaꞌan Telawan su Gilid ni Isus
31 Mendadi inubug nu nga kaunutan nu nga getaw Judea dini Pilato, beliꞌen nilan su geksud nu ngag linansang kia adun matay ilan ganam, puꞌ adun egwaten ilan dayun dia nga kurus. Puꞌ su gendaw kia, Birnis, pengandam di Gendaw Pelali nilan, ndiꞌ pia saꞌ duunig bangkay mbilin di nga kurus di Gendaw Pelali kia, puꞌ pegbesaan gupia gendaw. 32 Saꞌ maꞌnia, minangay su nga sundalu megbaliꞌ di geksud nug bekna getaw linansang di gupid ni Isus, dayun sug dumanen. 33 Laak benaꞌ mikpesempel ilan dini Isus, minitaꞌ nilan puꞌ minatay na, kaas ndaꞌ nilan iin beliꞌay geksud. 34 Laak dagid sala tawan sundalu, tinugdaꞌanen telawan su gilid ni Isus. Mibugyag dayun di gilidenig duguꞌ mukaꞌ tubig. 35 (Naa su mikaitaꞌ dun gupia kini, iini migukit dun, adun metuudan amu dun. Ki takesiꞌen kini, minget metuud, pinanteken puꞌ metuud.) 36 Maꞌantui mipenggulaula, adun menuud su sinulat dengantu ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, laung, “Ndaꞌig bekegen mbaliꞌ, pia salabuuk.” 37 Mukaꞌ duun paduni sala sinulat dun, laung, “Pegenlengan nilan su tinugdaꞌan nilan.”
Libeng si Isus
(Mateo 27:57-61; Marcos 15:42-47; Lucas 23:50-56)
38 Mendadi tubus itu si Jose, getaw dig lunsud Arimatea, inubugen dini Pilato, elapenen sug bangkay ni Isus. (Si Jose, sakup ni Isus, laak melegludi kesakupen, puꞌ mendek tu nga kaunutan nu getaw Judea.) Sinanguꞌ dadema ni Pilato. Naa saꞌ maꞌnia, inangay dayun ni Jose egwatay dia kurus sug bangkay ni Isus. 39 Naa si Nicodemo, su Pariseo kiin kuminitaꞌ begudiin dini Isus gebii, migdunut dini Jose, peguit si Nicodemo lima puluꞌ kilui piglamug pagemut piningalan dun mira mukaꞌ aloe. 40 Mendadi benaꞌ miagwat nilan duaꞌ sug bangkay ni Isus, pinutus nilan dayun di penepeten gemputiꞌ pidumanan pagemut, puꞌ iinig betad nu getaw Judea saꞌ meglebeng ilan. 41 Naa duuni pegimulanan gayu dia mesempel tug linsangan dini Isus, duuni sangyab dia begu luakay, ki ndaꞌ mainsan melebengay getaw. 42 Naa kagina mitaang di pengandam di Gendaw Pelali nu getaw Judea, linagut nilan lebengay sug bangkay ni Isus dia sangyab kia, puꞌ mesempel da dia.

*19:20 19:20 Iin su pikebitan nu getaw Judea, su getaw Roma, sampay sug danu getaw Grecia.