20
Su Ketubuꞌ Puliꞌ ni Isus
(Mateo 28:1-8; Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-12)
Mendadi benaꞌ sikna siselem di gendaw Duminggu, si Maria Magdalena, milapus mangay ditu sangyab, medelemdelem pa. Mendadi benaꞌ minateng si Maria, iini minitaꞌen, su gembagel batu tinakep tu sangyab, masiꞌ inawaꞌ na dia. Gumibek dayun si Maria, linaawanen si Simon Pedro mukaꞌ su sala tawan sakup kiin ni Isus, su petailenen gupia. Kaliꞌ pektaluꞌ dinilan si Maria, “Inawaꞌ nilan tug lebengen su Kaunutan! Ndaꞌ nami suunay saꞌ adin nilan bitang!”
Sikna midengeg ni Pedro mukaꞌ su sala tawan sakup kia, miditu ilan dema sangyab. Minggebek ilan duaꞌ, laak su sala tawan sakup, miunananen si Pedro, iini miuna dateng diag lebeng. Benaꞌ midepet dia sangyab, migdungguꞌ mekselip diag dialem, minitaꞌen dia su penepeten kamun pinutus dig bangkay ni Isus. Laak ndaꞌen suutay su sangyab. Mikelendug si Pedro, suminuut dayun diag dialem sangyab. Minitaꞌen dayun dia su penepeten gemputiꞌ, mukaꞌ ki tulapuk kamun pinutus tu gulu ni Isus, dia da pagid, laak ndaꞌ melamug dia, mipain da melulun. Miglendug dayun suled su sala tawan sakup kia, su miuna dateng dia sangyab. Benaꞌ minitaꞌeni kebetang nu penepeten, mituudan dun dayun. (Puꞌ kiin, ndaꞌ gusay mesabut nu nga sakup ni Isus kia su sinulat dengantu ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ puꞌ subay metubuꞌ puliꞌ iin.) 10 Mendadi, minuliꞌ dayun sug duaꞌ tawan kia sakup ni Isus.
Mikpaitaꞌ si Isus dini Maria Magdalena
(Mateo 28:9-10; Marcos 16:9-11)
11 Naa si Maria kia, pegindeg diag liu nu sangyab, luminalek. Mendadi selianen lumalek, migdungguꞌ mekselip diag dialem sangyab. 12 Minitaꞌen masiꞌ diag dialem duaꞌ tawan sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ getaw langit mikseluk gemputiꞌ, pegingkud ilan dia tandaꞌ bililidan dini Isus. Sala tawan, dia dapit gulunanen, sala tawan di sikwayanen. 13 Kaliꞌ ilan pektaluꞌ, “Libun, taꞌ mai mingaduya dun?”
Kaliꞌ sembag, “Duuni migalap tug bangkay nu Kaunutan ku, mukaꞌ ndaꞌu suunay saꞌ adin bitang!”
14 Sikna mitaluꞌ ni Maria, luminingay. Minitaꞌen dayun, si Isus, pegindeg dia gupiden. Laak ndaꞌen mailala. 15 Sinabi ni Isus, “Libun, taꞌ mai mingaduya dun? Taꞌ taway duni penengaun mu?”
Laung dun dayun ni Maria, kia su megingat tu pegimulanan gayu kia. Laungen diniin, “Naa Sir, saꞌ yaꞌai migawaꞌ dun dini, pesuun mu dinaan saꞌ adin mu bitang, adun engain ku.”
16 “Maria!” laung ni Isus.
Sikna midengegen, minadap diniin, mitaluꞌen di Hinebreo, “Rabboni!” (Guluganen, “Mekpetuꞌun.”)
17 “Ndiꞌ mau peguiday,” laung ni Isus. “Puꞌ ndaꞌ pau kelentu puliꞌ ditu Gamaꞌu. Naa, angaya ditu nga kepetedan ku, taluꞌ mu dinilan puꞌ luntuu puliꞌ ditu Gamaꞌu, ki Gamaꞌ nilan dema, ditu Megbebayaꞌ pektemuyen ku, ki pektemuyen nilan dema.”
18 Linaawan dayun ni Maria su nga sakupen, inukiten dinilan puꞌ minitaꞌen su Kaunutan, mukaꞌ pitendayen dema dinilan ki pimuun kia ni Isus diniin.
Mikpaitaꞌ si Isus di nga Sakupen
(Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-18; Lucas 24:36-49)
19 Naa benaꞌ gebii kia di gendaw Duminggu, mabuꞌ duun nai tulug bataꞌ, su nga sakup ni Isus, mipungun ilan dia salabuuk balay, piksibaꞌan nilan tekepay sug balay, puꞌ mindek ilan tu nga kaunutan nu getaw Judea. Mendadi, mitekaw metuaꞌ si Isus, suminaing dinilan megindeg. Kaliꞌ pektaluꞌ, “Naa, gempiai ginaa niu.” 20 Mitubusen teluꞌay, pinitaꞌen dinilan ki kemeten mukaꞌ giliden. Mipatiꞌ ilan leliagay sabaꞌ minitaꞌ nilan su Kaunutan. 21 Kaliꞌ puliꞌ pektaluꞌ si Isus dinilan, “Gempiai ginaa niu. Mendadi, suguꞌen ku amu mangay megukit, maaꞌ nu kesuguꞌ dinaan nu Gamaꞌu.” 22 Sikna mitaluꞌen, pisengawanen ilan ginaa, dunut mektaluꞌ, “Tabuk niu ini Balakat nu Megbebayaꞌ. 23 Mendadi yamu, adin su getaw pedesunen niui salaꞌen, mpedasun tuꞌu. Mukaꞌ adin su getaw ndiꞌ niu pedesuneni salaꞌen, ndiꞌ dema mpedasun.”
Migduaꞌduaꞌig Delendeman ni Tomas
24 Naa sala tawan di nga sepuluꞌ buꞌ duaꞌ tawan sakup ni Isus, si Tomas (piningalan dun su Gapid), ndaꞌ kedunut dinilan su ketuaꞌ ni Isus dinilan kia. 25 Mendadi inukitan nu nga samasakupen si Tomas, laung nilan, “Minitaꞌ nami su Kaunutan!”
Kaliꞌ sembag si Tomas, “Naan, ndiꞌu metuudan dun, subay maitaꞌu pa ki paliꞌ nug lansang dia kemeten mukaꞌ mpulegu, sampay mpulegu ki giliden.”
26 Naa tubus itu benaꞌ walu gebii na, mipungun puliꞌ su nga sakup ni Isus dig dialem balay, minampuꞌ dinilan si Tomas. Mendadi, tinakep puliꞌ sug balay, laak pia maꞌantu, mitekaw na pelum metuaꞌ si Isus, suminaing mindeg dinilan, laungen, “Naa, gempiai ginaa niu.” 27 Laung dayun ni Isus dini Tomas, “Bentayay mu pa daan ki kemetu kini, puleg mu tenduꞌ mu. Mukaꞌ tenggal mui kemet mu, puleg mui gilidu. Ndiꞌ mu dega pegduaꞌduaꞌayig delendeman mu dinaan, petuuda dinaan!”
28 Simbag ni Tomas diniin, “Yaꞌai Kaunutan ku, yaꞌai Megbebayaꞌ pektemuyen ku!”
29 Laung dayun ni Isus, “Mituudan ka ba dinaan sabaꞌ minitaꞌ mau? Labi na leliagen ki nga getaw ndaꞌ mekaitaꞌ dinaan, laak mukaꞌ mituudan ilan dinaan!”
Su Pikpuunan nu Kesulat dig Libru kini
30 Naa, melaun pai tuꞌus pinggulaula ni Isus di gedapan nu nga sakupen, laak ndaꞌ mesulat dig libru kini. 31 Laak su gikteben kini, sinulat adun metuudan amu dun puꞌ si Isus su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, sug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ. Puꞌ saꞌ metuudan amu dun, naa mpeduma amu tu ketubuꞌ ndaꞌi tamanen meksekat tu pegbayaꞌen.