21
Mikpaitaꞌ si Isus di Pitu Tawan Sakupen
Genat itu, si Isus, mikpaitaꞌ na pelum di nga sakupen diag Linaw Tiberias. Kiniig bian nu mipenggulaula. Si Simon Pedro, si Tomas (piningalan dun su Gapid), si Natanael (getaw Cana sakup Galilea), sug duaꞌ tawan bataꞌ ni Sebedeo, mukaꞌ duaꞌ tawan pai sakup, mipungun ilan dia geksid linaw. Mendadi laung ni Simon Pedro tu ngag dumanen, “Naan, menegutusu.”
“Megdunut ami diniꞌa,” laung nu ngag dumanen. Luminulan ilan dayun di sekayan. Piglegendawan ilan dayun memaling, ndaꞌ ilan tanan mekelaam. Benaꞌ dumilag na, pegindeg si Isus dia geksid linaw, laak ndaꞌ mailala nu nga sakupen kia. Kaliꞌ tawag si Isus, “Naa lai, mikelaam damu?”
“Baa, ndaꞌ,” simbag nilan.
Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Dia niu ektakayig baling niu dapit lintu nu sekayan niu kia. Mekelaam amu dayun.” Iktak nilan tuꞌu sug baling, dayun ndaꞌ nilan megaga betunay puliꞌ, sabaꞌ kelaun sedaꞌ milaam nilan.
Naa sala tawan dinilan, ki sakup ni Isus kiin petailenen gupia, kaliꞌ pektaluꞌ dini Pedro, “Su Kaunutan maia!” Sikna midengeg ni Pedro puꞌ su Kaunutan si Isus, mikseluk dayun suuben (puꞌ migluas suub kamun), suminampak dayun dia tubig, luminanguy. Su ngag dumanen, suminakay ilan dema pangay dia geksid, pegbintengen nilan sug baling mipenuꞌ sedaꞌ. Mesempel dailan di geksid, mabuꞌ lima puluꞌ depa saanig layuꞌen. Benaꞌ mikekawas ilan tu geksid, minitaꞌ nilani guklak musing, duuni sedaꞌ tinitiꞌ mukaꞌ duun dademai pan dia. 10 Laung ni Isus dinilan, “Uit niu dinii santaꞌ buuk di sedaꞌ kia milaam niu.”
11 Mendadi duminangan puliꞌ si Simon Pedro tu sekayan, biniglasen dayun di pentadan sug baling, mipenuꞌ mekebagel sedaꞌ, megatus buꞌ lima puluꞌ buꞌ telu buukig launen. Laak pia maꞌantu, ndaꞌ peglegetus sug baling. 12 Laung dayun ni Isus dinilan, “Pedini amu, maan naita.” Naa, ndaꞌiduni mikakuꞌ sumaak diniin saꞌ taꞌ taway dun iin, puꞌ misuunan nilan iin su Kaunutan. 13 Mendadi, inimud ni Isus su pan, dayunen pentulunay dinilan. Maꞌantu dadema su sedaꞌ.
14 Kiai ketelunen mekpaitaꞌ si Isus di nga sakupen genat tu kepetubuꞌ puliꞌ diniin.
Su Kegyaga ni Isus mukaꞌ ni Pedro
15 Naa benaꞌ mitubus ilan maan, sinaak ni Isus dini Simon Pedro, “Uu Simon, bataꞌa ni Juan, petailen mau ba, labi pa di kepetail dinaan nu ngag duma mu kini?”
“Waꞌa, Kaunutan,” simbag ni Pedro, “suunan mu puꞌ petailen ku yaꞌa.”
Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Naa saꞌ maꞌantu, tagikul mu ki nga maaꞌ nu nati karniruu.” 16 Sinaak puliꞌ ni Isus, “Simon, bataꞌa ni Juan, petailen mau ba?”
“Waꞌa, Kaunutan,” simbagen puliꞌ, “suunan mu puꞌ petailen ku yaꞌa.”
Kaliꞌ puliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Naa, ingat mu su nga karniruu.” 17 Ketelu deksuꞌen na sumaak si Isus, laungen, “Simon, bataꞌa ni Juan, petailen mau ba?”
Sikna midengeg ni Simon Pedro su ketelunen sumaak, “Petailen mau ba?” milegenan dun. Laung ni Pedro, “Uu Kaunutan, misuunan mu sug launanen, kaas suunan mu puꞌ petailen ku yaꞌa!”
Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus diniin, “Tagikul mu daan su nga karniruu. 18 Mukaꞌ taman taluꞌu diniꞌa, su begu getawa pa, mimakesa, dayun pia adini mauyaꞌan mu gengayan mu, medituun ka dayun. Laak dagid saꞌ megulanga na, subay tenggalen muig baingken mu, adun mbaluda nug lain getaw, dayun ka egakay tu kanaꞌ mu mauyaꞌan gengayan.” 19 (Naa ki tinaluꞌ kia ni Isus, pisuunen diniin kig bian nu kepatay ni Pedro, adun megleepig dengegan nu Megbebayaꞌ.) Laung ni Isus dini Pedro, “Naa, dunuta dinaan!”
Su Suminulat dig Libru kini
20 Naa kini si Pedro, miglingay, minitaꞌen dayun meglendug ki sakup kia ni Isus su petailenen gupia, su pegingkud dia gupid ni Isus su pingaanan nilan nu gebii kiin mukaꞌ sinaaken, “Uu Kaunutan, taꞌ taway duni tumipu pa diniꞌa?” 21 Sikna minitaꞌ ni Pedro ki sala tawan sakup kia, sinaaken dini Isus, “Naa Kaunutan, ki getaw kia, taꞌi mpenggulaulanen?”
22 Kaliꞌ sembag si Isus dini Pedro, “Saꞌ mauyaꞌan ku puꞌ metubuꞌ iin sampay matengu puliꞌ, naa taꞌ maig labet mu dun? Yaꞌa, dunuta dinaan!”
23 Mendadi duun dayuni gukiten mipelak tu nga sakup ni Isus, ndiꞌ daw matay ki sakupen kia. Laak dagid ndaꞌ metaluꞌ ni Isus puꞌ ndiꞌ matay. Iini tinaluꞌen, “Saꞌ mauyaꞌan ku puꞌ metubuꞌ iin sampay matengu puliꞌ, naa yaꞌa, taꞌ maig labet mu dun?”
24 Naa su sakupen kia, iinen iin su suminulat dun ini, mukaꞌ piglegintuuden sug launan mipenggulaula. Misuunan ta puꞌ metuudi pingukiten.
Deksuꞌan
25 Naa melaun pa pinggulaula ni Isus. Saꞌ sia gelaꞌen sulatay, mabuꞌ ndiꞌ megelaꞌ dig dibabaw lumbang ki ngag libru mesulat.