3
Su Kektituluꞌ ni Juan su Memunag Tubig
(Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Juan 1:19-28)
Naa di kesepuluꞌ buꞌ lima taun nu tampusan gadiꞌ nu getaw Roma si Tiberio, iini gubirnadur dig benwa Judea si Poncio Pilato. Su kaunutan tu Galilea, si Herodes. Su kaunutan dig benwa Iturea buꞌ Trakonite, si Felipe, ngudan ni Herodes. Su kaunutan dig Abilena, si Lisanias. Dakus iin su Tampusan Metaas Belian nu getaw Judea, ilan si Anas mukaꞌ si Caifas. Naa mitaang dun kini si Juan, kig bataꞌ kiin ni Zacarias, pimuunan nu Megbebayaꞌ selianen diag limawaꞌ. Mendadi genat itu, lineep ni Juan kig benwa lumibut di tubig Jordan, miktituluꞌ tu nga getaw. Kaliꞌ pektaluꞌ si Juan, “Peksikesuun amu, mukaꞌ pekpebunag amu tubig tuꞌus dun, adun pedesunen nu Megbebayaꞌ ki salaꞌ niu.” Kaas saꞌ migukit si Juan, minuud su sinulat dengantu ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ nu pimuunanen si Isaias, laungen,
“Duuni getaw mektawag diag limawaꞌ, laungen,
‘Pengendamay niu sug bianan nu Kaunutan Megbebayaꞌ,
pelegdeng niu kig dalanen!* 3:4 Saꞌitada pengendamen nu getaw su ginaa nilan tu kenembaꞌ nilan tu Kaunutan Megbebayaꞌ.
Su nga kelaun sebeng, tempulan,
su nga kelaun bentud, maikaꞌ saꞌ gembagel, lumbangen.
Mukaꞌ su nga mekelikuꞌ dalan, pelegdengen,
dakus su mimaledmaled, pelenuꞌen dadema.
Dayun maitaꞌ nu kelaun kilawan ki kegawen nu Megbebayaꞌ!’ ”
Naa saꞌ maꞌantu, melaun gupia getaw minangay ditu ni Juan mekpebunag tubig. Laak dagid sug duma, miktaluꞌ si Juan dinilan, “Paa, yamu pa di nga mamak! Taꞌ taway duni mikpegad diniu, adun sia peleguyan niu ki ginukuman nu Megbebayaꞌ sungu mateng? Subay menggulaula amu gempia, ki mbantang di nga getaw miksikesuun, damikian duni gayu megbunga melengas. Mukaꞌ ndiꞌ amu pektaluꞌ dig dialem ginaa niu puꞌ mipemilang namu nu Megbebayaꞌ mekesuun puun di kesapuꞌ niu dini Abraham. Puꞌ taman taluꞌu diniu, pia ki ngag batu dinig lupaꞌ kini, mesuꞌat dadema beluyay nu Megbebayaꞌ nga sapuꞌ ni Abraham! Dagid nandaw, minuyaꞌ na sug wasay, dia na tuꞌu puun nu gayu. Kaas adini gayu ndiꞌ megbunga gempia, penegaꞌen nu Megbebayaꞌ, dayun piglakay tu gapuy.”
10 Benaꞌ midengeg nu nga melaun getaw ki tinaluꞌ ni Juan, sinaak nilan diniin, “Saꞌ maꞌantu, taꞌ alandun maig baalen nami?”
11 Kaliꞌ sembag si Juan, “Naa maꞌniniꞌ. Adini getaw duaꞌ buuki suuben, subay begayen su salabuuk ditu ndaꞌidunig daniin. Adin pelumig duuni gaanen, maꞌantu dadema.”
12 Naa duun pagidi nga mendawat buis minangay dadema ditu ni Juan mekpebunag diniin tubig. Kaliꞌ ilan saak, “Naa Sir, yami pelum, taꞌ mai pegbetaden nami?”
13 Kaliꞌ sembag si Juan, “Iin na laaki pebuis niu tu nga getaw, su gikteb tinduꞌ diniu.”
14 Naa duun pai nga sundalu, laung nilan pelum, “Yami, taꞌ mai baalen nami?”
Kaliꞌ sembag, “Naa ndiꞌ na niu limbungayi getaw pebian di pendeg atawaka galeg. Adin su gikteb nu tindan diniu, iin dai sanguꞌ niu.”
15 Saꞌ maꞌantu, migisegi kegdedama nu nga getaw, sinaak nilan dig delendeman nilan saꞌ si Juan kini, mabuꞌ iin na tuꞌu su pedetengen nilan Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan. 16 Dagid miktaluꞌ si Juan dinilan, “Baa, naan kini, megbunagu laak tubig diniu. Dagid duuni sungu metuaꞌ, metaas pai ginuungen batul danaan. Pia su sepatusen, kanaꞌu mbantang megubad dun diniin. Iin, bunagen diniu kig Balakat nu Megbebayaꞌ mukaꞌ gapuy. 17 Iin, minuyaꞌ na mekpalid di ginani. Saꞌ metubus mekpalid, pungunenen su trigo, teguꞌenen dayun tug lulunen. Laak dagid su gepis mukaꞌ gebas, sensulanen tu gapuy ndiꞌ na mpaleng.”
18 Naa melaun pa paduni tituluꞌan ni Juan tu nga getaw selianen megukit dinilan Gempia Petenday. 19 Dagid su kaunutan dia si Herodes, pigbeluꞌan ni Juan, puꞌ duunig libun, ngalanen si Herodias, inagaw ni Herodes, asa sawa nu pateden. Mukaꞌ melaun pai melaat gulaula ni Herodes, pigbeluꞌan dadema dun ni Juan iin. 20 Kaas deksuꞌanen, sala paig dugang ni Herodes ditu melaat pinggulaulanen, pipirisunen si Juan.
Mikpebunag Tubig si Isus
(Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11)
21 Laak su saanan pa ni Juan megukit tu kelaun getaw, pimbunaganen ilan tubig. Mendadi si Isus, mikpebunag dadema dini Juan tubig. Benaꞌ mitubus bunagay tubig si Isus, kaliꞌ penenabi, mipukaꞌ sug langit. 22 Dayun sug Balakat nu Megbebayaꞌ, kuminilawan, miglanguban di maꞌniin palas limuun, luminusad dini Isus. Duun dayuni miktaluꞌ ditug langit, laungen, “Yaꞌai petailen ku Bataꞌu, leliagenu gupia diniꞌa.”
Su Gesalan ni Isus
(Mateo 1:1-17)
23 Naa su kekpuun ni Isukristu tu kengimbaalen, minayan na saani telu puluꞌi taunen. Mendadi, kinii gesalan ni Isus. Laung dun nu nga getaw, iini gamaꞌen, si Jose kiin. Si Jose pelum, iini gamaꞌen si Heli. 24 Si Heli, iini gamaꞌen si Matat. Si Matat, iini gamaꞌen si Levi. Si Levi, iini gamaꞌen si Melqui. Si Melqui, iini gamaꞌen si Jana. Si Jana, iini gamaꞌen su sala Jose. 25 Si Jose, iini gamaꞌen si Matatias. Si Matatias, iini gamaꞌen si Amos. Si Amos, iini gamaꞌen si Nahum. Si Nahum, iini gamaꞌen si Esli. Si Esli, iini gamaꞌen si Nagai. 26 Si Nagai, iini gamaꞌen si Maat. Si Maat, iini gamaꞌen si Matatias. Si Matatias, iini gamaꞌen si Semei. Si Semei, iini gamaꞌen si Jose. Si Jose, iini gamaꞌen si Juda. 27 Si Juda, iini gamaꞌen si Joan. Si Joan, iini gamaꞌen si Resa. Si Resa, iini gamaꞌen si Sorobabel. Si Sorobabel, iini gamaꞌen si Salatiel. Si Salatiel, iini gamaꞌen si Neri. 28 Si Neri, iini gamaꞌen si Melqui. Si Melqui, iini gamaꞌen si Adi. Si Adi, iini gamaꞌen si Cosam. Si Cosam, iini gamaꞌen si Elmodam. Si Elmodam, iini gamaꞌen si Er. 29 Si Er, iini gamaꞌen si Josue. Si Josue, iini gamaꞌen si Eliezer. Si Eliezer, iini gamaꞌen si Jorim. Si Jorim, iini gamaꞌen si Matat. Si Matat, iini gamaꞌen si Levi. 30 Si Levi, iini gamaꞌen si Simeon. Si Simeon, iini gamaꞌen si Juda. Si Juda, iini gamaꞌen su sala Jose pelum. Si Jose, iini gamaꞌen si Jonan. Si Jonan, iini gamaꞌen si Eliakim. 31 Si Eliakim, iini gamaꞌen si Melea. Si Melea, iini gamaꞌen si Mainan. Si Mainan, iini gamaꞌen si Matata. Si Matata, iini gamaꞌen si Natan. Si Natan, iin pelumi gamaꞌen si David. 32 Si David, iini gamaꞌen si Isai. Si Isai, iini gamaꞌen si Obed. Si Obed, iini gamaꞌen si Boos. Si Boos, iini gamaꞌen si Salmon. Si Salmon, iini gamaꞌen si Naason. 33 Si Naason, iini gamaꞌen si Aminadab. Si Aminadab, iini gamaꞌen si Admin. Si Admin, iini gamaꞌen si Arni. Si Arni, iini gamaꞌen si Hezron. Si Hezron, iini gamaꞌen si Fares. Si Fares, iini gamaꞌen si Juda. 34 Si Juda, iini gamaꞌen si Jacob. Si Jacob, iini gamaꞌen si Isaac. Si Isaac, iin pelumi gamaꞌen si Abraham. Si Abraham, iini gamaꞌen si Tare. Si Tare, iini gamaꞌen si Nahor. 35 Si Nahor, iini gamaꞌen si Serug. Si Serug, iini gamaꞌen si Ragau. Si Ragau, iini gamaꞌen si Peleg. Si Peleg, iini gamaꞌen si Eber. Si Eber, iini gamaꞌen si Sala. 36 Si Sala, iini gamaꞌen si Cainan. Si Cainan, iini gamaꞌen si Arfaxad. Si Arfaxad, iini gamaꞌen si Sem. Si Sem, iin pelumi gamaꞌen si Noe. Si Noe, iini gamaꞌen si Lamec. 37 Si Lamec, iini gamaꞌen si Matusela. Si Matusela, iini gamaꞌen si Enoc. Si Enoc, iini gamaꞌen si Jared. Si Jared, iini gamaꞌen si Mahalaleel. Si Mahalaleel, iini gamaꞌen si Cainan. 38 Si Cainan, iini gamaꞌen si Enos. Si Enos, iini gamaꞌen si Set. Si Set, iin na pelumi gamaꞌen, naa si Adan. Mukaꞌ si Adan pelum, iin na gupiai gamaꞌen, su Megbebayaꞌ. Kinii gesalan ni Isus.

*3:4 3:4 Saꞌitada pengendamen nu getaw su ginaa nilan tu kenembaꞌ nilan tu Kaunutan Megbebayaꞌ.