4
Pingindanan nu Palin si Isus
(Mateo 4:1-11; Marcos 1:12-13)
Naa mendadi kini si Isus, minuliꞌ genat ditu tubig Jordan, pingepuꞌan na nug Balakat nu Megbebayaꞌ. Benaꞌ ndaꞌ maiben, inabay dayun si Isus nug Balakat nu Megbebayaꞌ mekpanawpanaw tug limawaꞌ. Saananen dia, pingindanan nu Palin si Isus seled paat puluꞌ gebii. Laak gikteb nu kegbebenwanen dia, ndaꞌ siben aan si Isus. Kaas benaꞌ mitektaki paat puluꞌ gebii, migutem gupia.
Mendadi, miktaluꞌ su Palin dini Isus, “Mendadi, yaꞌa sug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, daw. Naa saꞌ pinenggiꞌ metuud, naa kig batu kinuꞌ, pebaluy mu daw pan.”
Dagid sumimbag si Isus, laungen, “Paa, duuni sinulat ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, laung, ‘Kanaꞌ gaan laaki ketubuꞌan nu kilawan.’ ”
Naa saꞌ maꞌantu, pituad pelum nu Palin si Isus, pinitaꞌen dayun diniin selingka su kelaunan peglegediꞌan dinig dibabaw lumbang. Miktaluꞌ pelum su Palin dini Isus, “Naa kig launanen kiin, yaꞌa nai begayan ku dun, yaꞌai pebiaꞌen ku dun, mukaꞌ daniꞌa su kelaunlaun kelengasen. Puꞌ naani pigwekilan dun, kaas pia taꞌ taway duni pegwekilan ku dun, naan dai metau dun. Kaas saꞌ mengamuyuꞌa dinaan, daniꞌa na su kelaunanen.”
Dagid sumimbag si Isus, laungen, “Duun pagidi misulat, ‘Su Kaunutan mu Megbebayaꞌ laaki penluꞌudan mu, ndaꞌig lain temuyen mu.’ ”
Mendadi, iwit na pelum nu Palin si Isus tu Jerusalem, piꞌindegen dayun ditu tampusan ditaas nug Balay Pengedapan tu Megbebayaꞌ. Miktaluꞌ dayun su Palin diniin, “Saꞌ metuud puꞌ yaꞌa tuꞌu sug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, naa sampaka diag lupaꞌ. 10 Puꞌ duuni misulat ditu Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, laung, ‘Suguꞌen nu Megbebayaꞌ su nga sesuguꞌenen getaw langit megingat diniꞌa.’ 11 Mukaꞌ duun pa pagidi misulat, ‘Sipupuun ka nilan, adun ndiꞌa meseknun dig batu.’ ”
12 Dagid sumimbag si Isus, laungen, “Duun pagidi misulat, ‘Su Kaunutan mu Megbebayaꞌ, ndiꞌ mu pengindanay mekatag di tinaluꞌen.’ ”
13 Naa benaꞌ mitubus si Isus penulayay sia di kelaun gininisan kengindan dun, bilengan pa deliꞌ nu Palin.
Mikpuun Mektituluꞌ si Isus tu Prubinsya Galilea
(Mateo 4:12-17; Marcos 1:14-15)
14 Naa saꞌ maꞌantu, mipuliꞌ si Isus ditu Galilea, ginuungan, sabaꞌ pingepuꞌan nug Balakat nu Megbebayaꞌ. Mileep dig lumibut benwa sug dengeganen. 15 Minamal mektituluꞌ dia nga simbaan nu getaw Judea, enalen dadema nu kelaun getaw.
Pimilas si Isus tug Lunsud Nazaret
(Mateo 13:53-58; Marcos 6:1-6)
16 Naa minateng puliꞌ si Isus ditu Nazaret, sug lunsud tandaꞌ mitenudanen. Benaꞌ sala Gendaw Pelali, minangay si Isus tu simbaan nu getaw Judea, maaꞌ nug betaden. Benaꞌ dia seled simbaan, migindeg adun megbasa di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ. 17 Mendadi, tinulun diniin su sinulat nu pimuunan nu Megbebayaꞌ si Isaias. Kaliꞌ belatay ni Isus su sinulat, minitaꞌen ki misulat dakus binasanen, laungen,
18 “Naan, pingepuꞌanu nug Balakat nu Kaunutan Megbebayaꞌ,
puꞌ tinduꞌu niin megukit Gempia Petenday tu nga gempusuk getaw.
Pimuunanu niin adun petendayu tu nga dinaap sug bian kebeluy dinilan.
Pimuunanu niin adun petendayu tu ngag buta sug bian keneguliꞌ di mata nilan.
Sinuguꞌu niin tu nga getaw pilaatan, adun lukatu dinilan
19 dakus pesuun ku dinilan su taun nu kegawen nu Kaunutan Megbebayaꞌ di nga kilawan.”
20 Benaꞌ mitubusen besaay, linulun puliꞌ ni Isus su sinulat, inuliꞌen di sala tawan migabang dia. Migingkud puliꞌ si Isus, pinentengan gupia nu kelaun getaw dia simbaan. 21 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus di nga getaw dia, “Mendadi, ki misulat kini di Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, minuud gupia nandaw, pebian di kegbasau dun diniu.”
22 Saꞌ maꞌantu, didial si Isus nu kelaun getaw dia. Misebuꞌan ilan ditu melengas gupia taluꞌen. Dagid maaꞌ laung pa nilan, “Asa ki getaw kini, kanaꞌ bain sug bataꞌ laak ni Jose?”
23 Benaꞌ midengeg ni Isus, kaliꞌ sembag, “Mabuꞌ teluꞌen pa niu dinaan ki penteluꞌen nu getaw, laung, ‘Memulung, pauliꞌay muig lawas mu. Saꞌitada su nga mekesalebuꞌ tuꞌus midengeg nami pinggulaula ditug lunsud Capernaum, naa iini baal mu pa pagid dinig daan benwa mu.’ 24 Naa metuud daan,” maaꞌ laung pa ni Isus, “ki pimuunan nu Megbebayaꞌ, kanaꞌ mpenembaꞌ diag daan benwanen. 25 Naa taluꞌu diniu tuꞌu, maꞌnia dademai mipenggulaula dengantu, su timpu pa ni Elias. Kig benwa Judea kini, ndaꞌig dupiꞌ dun gikteb telu taun buꞌ ginengaꞌ, kaas mibianan meliget gutem su tibuuk benwa. Laak pia melaun paig balulibun dinig benwa ta Israel, 26 ndaꞌ nu Megbebayaꞌ suguꞌay si Elias ditu nilan, subay ditu laak sala tawan balulibun tug lain bansa, ditu Sarepta sakup Sidon. 27 Mesama dadema ditu timpu nu pimuunan nu Megbebayaꞌ si Eliseo. Melaun pasiꞌ sakup Israel pegladu mekesalebuꞌ nuka, laak ndaꞌidun lain piuliꞌanen, daal da ki sala tawan ngalanen si Naaman, getaw Siria.”
28 Mendadi, su melaun getaw dig dialem simbaan, benaꞌ midengeg nilani tinaluꞌ kia ni Isus, mitutung ilan gangit. 29 Minlibuat ilan megutid dini Isus diag lunsud. Inagak nilan tu gilidan nug bentud tandaꞌ pisekan tug lunsud. Benaꞌ midepet ilan tu keba, lebuꞌen nilan sia si Isus. 30 Laak dagid minguliksuk si Isus di tebenan getaw, mikegliaw dinilan.
Piuliꞌan ni Isusi Getaw Piglegetan Menulay
(Marcos 1:21-28)
31 Naa tumigbeng si Isus tu Capernaum, sala lunsud na pelum, sakup dadema Galilea. Benaꞌ Gendaw Pelali na, mikpetuꞌun dia simbaan nu getaw Judea. 32 Saꞌ mikpetuꞌun si Isus, misebuꞌan su nga getaw, puꞌ su tituluꞌanen, duuni pegbayaꞌen. 33 Naa duuni sala tawan dia, piglegetan menulay. Iin, benaꞌ minitaꞌen si Isus, miktegas dayun, laungen, 34 “Ii, yaꞌa Isus kiin, getaw Nazaret, taꞌ maig labet mu dinami? Midiniin ka ba mekpatay dinami? Mailalau yaꞌa, yaꞌa ma su Pimiliꞌ nu Megbebayaꞌ!”
35 Pimaag ni Isus su menulay, laungen, “Ndiꞌa pesasak! Pegawaꞌa di getaw kiin!” Naa ki menulay kini, pibuksaken su getaw di gedapan nilan, dayun tuꞌu megawaꞌ diniin, ndaꞌen tanan mpesaitay ki piglegetanen kia.
36 Mendadi su kelaun getaw dia, misebuꞌan ilan dun gupia. Laung nilan, “Alandun ini, ki tituluꞌan nu getaw kini? Pia su menenulay, duuni ginuungen mukaꞌ pegbayaꞌen mesuguꞌen, mautidan ilan dayun!” 37 Saꞌ maꞌantu, migleleep ditug lumibut benwa sug dengegan ni Isus.
Pineguliꞌan ni Isusi Melaun Getaw
(Mateo 8:14-17; Marcos 1:29-34)
38 Naa benaꞌ gumiwaꞌ si nga Isus dia simbaan nu getaw Judea, minangay ilan ditug balay ni Simon. Mendadi mitaang dun dema, pegladu ki penugangan ni Simon libun, gembagai panasen. Mendadi, inubug nu nga getaw dini Isus, pegebanganen kig libun kia. 39 Mikpesempel diniin si Isus, sinuguꞌen dayun mawaꞌ su panasen. Migwanan dayun. Suminambut megbuat sug libun mukaꞌ mikpelutuꞌ, migilak dayun dini nga Isus.
40 Naa benaꞌ sungu na mesindepi gendaw, adini nga getaw duunig dumanen pegladu, pinguit nilan ditu ni Isus, migininisan naig leduun nilan. Pigleteb ia ni Isus depenay, diadia piuliꞌanen. 41 Mukaꞌ pa padun, melaun getaw piglegetan menenulay, pingutidan dadema ni Isus dinilan su menenulay. Miktegas su menenulay, laung nilan, “Yaꞌa sug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ!”
Laak ndaꞌ begay ni Isus mektaluꞌtaluꞌ su menenulay, puꞌ misuunan nilan, iin tuꞌu su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan.
Su Kegwali ni Isus tu nga Simbaan nu Getaw Judea
(Marcos 1:35-39)
42 Naa benaꞌ miglegendaw, minawaꞌ si Isus diag lunsud, minangay tug limawaꞌ. Laak pinengaw nu nga getaw dia. Naa benaꞌ mibaangan nilan, inubug nilan sia diniin, ndiꞌ na mekpesuay dinilan. 43 Laak kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Subay megwali pau dema Gempia Petenday nu Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ ditu ngag lain lunsud, puꞌ iini sinuguꞌ dinaan nu Megbebayaꞌ.”
44 Naa saꞌ maꞌantu, minundas si Isus, pegwali dia nga simbaan nug benwa Judea.