5
Inggat ni Isus sug Bekna Sakupen
(Mateo 4:18-22; Marcos 1:16-20)
Laak duuni gendaw, pegindeg si Isus ditu geksid linaw Genesaret. Mikpungunpungun dini Isus su nga getaw, adun kineegan nilan su Gempia Petenday genat tu Megbebayaꞌ. Naa saanan ni Isus megukit dia, minitaꞌenig duaꞌ buuk sekayan midengguꞌ di geksid linaw. Laak su menelisedaꞌ, luminusad na, pingugasan nilan sug baling nilan. Saꞌ maꞌantu, luminulan si Isus di salabuuk sekayan, iini gapuꞌen si Simon, dayunen petulaktulakay dini Simon kemaikaꞌ. Naa benaꞌ miꞌigin su sekayan melayuꞌlayuꞌ di geksid, pegingkud si Isus diag dialem nu sekayan, pituꞌunanen gusay su nga getaw dia geksid.
Mendadi benaꞌ mitubus na megukit, laung ni Isus dini Simon, “Naa, bundas pamu diag laud nug linaw kini, dia amu pemaling, adun mekelaam amu.”
“Laak Sir,” laung ni Simon, “piglegendawan mami metegelan memaling, ndaꞌ ami tanan mekelaam. Dagid saꞌ teluꞌen mu memalingu, naa memalingu gusay.” Mimaling ilan dayun diag laud mukaꞌ mikelaam ilan, ndiꞌ na mbilangi sedaꞌ milaam nilan. Naa benaꞌ meglegetus na sia su ngag baling nilan, kipayan ni nga Simon su ngag duma nilan diag lain sekayan, mikpaingabang ilan dinilan. Mikpesempel ilan, dayun sug duaꞌ buuk sekayan, mipenuꞌ gupia, sampay peglened na sia. Laak si Simon Pedro, benaꞌ minitaꞌen su mipenggulaula, minginlulud di gedapan ni Isus, laungen, “Uu Kaunutan, pelayuꞌa dinaan, puꞌ mikesalaꞌu getaw!”
Kaas maꞌniai tinaluꞌ ni Pedro, puꞌ misebuꞌan patiꞌ, sampay su kelaun dumanen, ditu melaun sedaꞌ milaam nilan. 10 Maꞌantu dademai ngag duma ni Simon, si Santiago buꞌ si Juan, ngag bataꞌ ni Sebedeo. Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus dini Simon, “Ndiꞌa na mendek. Puꞌ genat nandaw, kanaꞌ na sedaꞌi peglaaman mu, puꞌ getaw na, adun sumakup ilan dinaan.”
11 Naa benaꞌ midengguꞌ nilan su nga sekayan nilan, binilin nilan dayun sug launan pimetang nilan, migdunut ilan dayun dini Isus, suminakup ilan diniin.
Piuliꞌan ni Isusi Getaw Pegladu Mekesalebuꞌ Nuka
(Mateo 8:1-4; Marcos 1:40-45)
12 Naa selian ni Isus di sala lunsud, mitaang duuni getaw dia, mileep mekesalebuꞌ nukaig lawasen. Mendadi, benaꞌ minitaꞌ nu getaw kini si Isus, miglaub dayun di gedapanen, kaliꞌ penengi diniin, laungen, “Sir, saꞌ mauyaꞌan mu da, suunan ku megaga mau pauliꞌay!”
13 Tinggal ni Isusig baingkenen, dipenaneni getaw kia, kaliꞌ pektaluꞌ, “Naa, mauyaꞌan ku lai. Mauliꞌan ka dadema tuꞌu!” Seduꞌunduꞌun dayun miawaꞌ su mekesalebuꞌ nukanen. 14 Laak inungub ni Isus su piuliꞌanen kia, laungen, “Pia sala tawan, ndaꞌiduni ukitan mu di mipenggulaula kini. Segaga angaya tug belian, pekpebantaya diniin, dayun ilak mu sug betang pinalinta ni Moises dengantu, puꞌ adun metakesiꞌan ka nu getaw, miawaꞌ na su kelemuꞌay mu.”
15 Dagid minamal laak mesigwag sug dengegan ni Isus. Kaas melaun gupia getaw mikpungun adun mekineeg diniin dakus mekpebulung diniin di ngag leduun nilan. 16 Laak taang dun, megawaꞌ si Isus di tebenan getaw, mangay tu meliaw benwa, adun menenabi dia.
Pidasun ni Isus su Salaꞌ nu Pilung sampay Piuliꞌanen
(Mateo 9:1-8; Marcos 2:1-12)
17 Naa duuni gendaw, mikpetuꞌun si Isus. Duun dademai pemegingkud dia ki nga sakup nu pikumpungan nu getaw Judea piningalan dun Pariseo, mukaꞌ nga mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ. Genat ilan di kelaun lunsud sakup Galilea dakus Judea, sampay genat tu Jerusalem. Naa si Isus, ginuungan meneguliꞌ di pegladu, puun tu Kaunutan Megbebayaꞌ. 18 Mendadi, duuni nga getaw minateng, pegbuligan nilan di sinampuyuan ki mipilung. Benaꞌ midepet ilan diag balay kia, peseleden nilan sia ki mipilung, adun pebeliliden nilan di gedapan ni Isus. 19 Laak dagid sabaꞌ nu melaun getaw, ndiꞌ mesuꞌati keseled nilan diag balay. Kaliꞌ ilan pegleketau, minaik ilan tu gatep, inawaꞌ nilan dayuni nga santaꞌ laad nu gatep kia tisaꞌ. Saꞌ miguangan su gatep, tintun nilan dayun su mipilung, dia da gusay sinampuyuan dun. Pibelilid nilan dayun dia titengaꞌ nu nga getaw, dia gedapan ni Isus. 20 Mendadi si Isus, benaꞌ minitaꞌen ki kesalig nilan diniin, miktaluꞌ di pilung kia, “Naung, pidasun na su salaꞌ mu.”
21 Naa mendadi, ki nga Pariseo kini mukaꞌ ki nga mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ, benaꞌ midengeg nilan ki tinaluꞌ kia ni Isus, kaliꞌ ilan taluꞌ dig dialem delendeman nilan, “Paa, ki getaw kini, mauma dema piksudiꞌanen pelum su Megbebayaꞌ? Taꞌ mai mekepedasun di salaꞌ, subay su laak Megbebayaꞌ?”* 5:21 Piulugan nilan dun, minakabul daw si Isus, puꞌ pilepengen tu Megbebayaꞌ sug lawasen.
22 Misuunan dayun ni Isusig dialem nug delendeman nilan kia. Kaliꞌ dayun pektaluꞌ dinilan, “Mauma dema maꞌniini teluꞌen niu dig dialem delendeman niu? 23 Puꞌ saꞌ su kilawan laak, melemu pebelusen saꞌ teluꞌenen tu pilung, ‘Pidasun na su salaꞌ mu.’ Melemu dadema pebelusen saꞌ teluꞌenen, ‘Pegbuata, panawa.’ 24 Dagid naan kini, luminusad mau, miksibaluyu Bataꞌ nu Kilawan. Saꞌ maꞌantu, paitaꞌu diniu puꞌ duuni pegbayaꞌu mekpedasun di salaꞌ dinig dibabaw lumbang.” Luminingay dayun si Isus tu pilung mukaꞌ miktaluꞌ diniin, “Naa, taluꞌu tuꞌu diniꞌa, pegbuata, sikwat mui sinampuyuan diniꞌa kiin, mukaꞌ uliꞌa!”
25 Suminambut tuꞌu megbuat dia gedapan nu melaun getaw su pilung kia, sinikwaten su sinampuyuan diniin kia, dayun muliꞌ, pegenalanen su Megbebayaꞌ. 26 Naa su kelaun getaw dia, mipatiꞌ ilan mesebuꞌay dun, inal nilan gelaꞌ su Megbebayaꞌ dunut mindek pailan pagid, laung nilan, “Mekesalebuꞌ gupiai minitaꞌ ta kini nandaw!”
Pisakup ni Isus si Levi
(Mateo 9:9-13; Marcos 2:13-17)
27 Tubus nitu, mipanaw si Isus. Benaꞌ mipanaw, duuni mipekitaꞌen sala tawan mendawat buis pegingkud diag bataꞌ gupisinanen, ngalanen si Levi. Sinabi ni Isus si Levi, laungen, “Dunuta dinaan.” 28 Benaꞌ midengeg ni Levi, migbuat dayun, bilengen tanan su kelaun sengkapanen, migdunut tuꞌu dini Isus, suminakup na diniin.
29 Naa si Levi, pigbesaanen si Isus di gaan tug balayen, gembibu gupia. Melaun mendawat buis suminaup, melaun dademai getaw dumingan dinilan maan. 30 Mendadi ki nga mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ mukaꞌ ki nga sama Pariseo nilan, pigbensi nilan su nga sakup ni Isus, laung nilan, “Paa, mauma dema dumingan mamu maan di nga mendawat buis kia mukaꞌ di ngag duma mekesesalaꞌ getaw?”
31 Kaliꞌ sembag si Isus, “Naa su getaw ndaꞌig leduunen, ndiꞌ kambat mekpebulung, subay su laak duunig leduunen. 32 Naa naan kini, maꞌantu dadema, iini luminusadu dun dinig lumbang, adun pesikesuunen ku su laak mekesesalaꞌ getaw, kanaꞌ nu nga gandang mekesuun getaw.”
Sinaakan si Isus mekatag di Kekpuasa
(Mateo 9:14-17; Marcos 2:18-22)
33 Naa mendadi duuni nga getaw, kaliꞌ ilan pektaluꞌ dini Isus, “Saꞌ su nga sakup ni Juan, betad nilan mekpuasa mukaꞌ menenabi. Mesama dadema su nga sakup nu nga Pariseo. Dagid su ngag daniꞌa sakup, laak maan ilan dakus minum ilan pelum.”
34 Kaliꞌ sembag si Isus, “Waꞌa daan, puꞌ penenggiꞌan dun sug belaꞌi. Su nga suminaup dig belaꞌi, kendutaꞌen ba nilan pekpuasa, saanan duma pa nilan su menginsawa? 35 Laak dagid duuni gendaw mateng, uiꞌen na dinilan ki menginsawa, dekag pailan tuꞌu pekpuasa.” 5:35 Piuluganen dun, duuni gendaw mateng, mawaꞌ si Isus di nga sakupen, dayun mekpuasa ilan, puꞌ melegenan ilan.
36 Naa minalap pelum si Isus penenggiꞌan, laungen, “Duun bai getaw sukpay dig begu suuben, adun iini ekleben dig danul suuben kig begu gupia penepeten? Puꞌ saꞌ pinenggiꞌ pemaꞌantuunen, mesabaꞌen megedit sug begu, asa kig begu gekleb, ndiꞌ dadema mbantang ditug daan penepeten. 5:36 Kig begu penepeten mukaꞌ sug danul, pitanggiꞌ dun ni Isus sug daniin tituluꞌan mukaꞌ sug daan betad nu nga getaw Judea. Sug begu tituluꞌan ni Isus, ndiꞌ mayun dun su ngag daan betad. Subay megbegu betad su getaw.
37 “Mukaꞌ pa pagid sug betad megbetang penginumen di pemetangan binaal panit petubuꞌen, maꞌantu dadema.§ 5:37 Sug betad nu getaw Judea, tibuuk panit kanding atawaka karnirui pemetangan nilan tu penginumen nilan. Saꞌ medanul, meletuꞌ. Duun bai getaw megbetang begu penginumen dig daan pemetangan? Puꞌ saꞌ pinenggiꞌ maꞌnia, saꞌ tumulin sug begu penginumen, ndiꞌ ba megbetu su panit petubuꞌen? Deksuꞌanen, megulaꞌ su penginumen, mukaꞌ meglaat dadema su pemetanganen. 38 Kaas sug begu penginumen, subay begu dadema su pemetanganen. 39 Laak ndaꞌi getaw mitagam na meginum dig daan penginumen, metumuꞌen dayun sug begu penginumen. Puꞌ laungen, ‘Melengas sug daan.’ ”

*5:21 5:21 Piulugan nilan dun, minakabul daw si Isus, puꞌ pilepengen tu Megbebayaꞌ sug lawasen.

5:35 5:35 Piuluganen dun, duuni gendaw mateng, mawaꞌ si Isus di nga sakupen, dayun mekpuasa ilan, puꞌ melegenan ilan.

5:36 5:36 Kig begu penepeten mukaꞌ sug danul, pitanggiꞌ dun ni Isus sug daniin tituluꞌan mukaꞌ sug daan betad nu nga getaw Judea. Sug begu tituluꞌan ni Isus, ndiꞌ mayun dun su ngag daan betad. Subay megbegu betad su getaw.

§5:37 5:37 Sug betad nu getaw Judea, tibuuk panit kanding atawaka karnirui pemetangan nilan tu penginumen nilan. Saꞌ medanul, meletuꞌ.