7
Piuliꞌan ni Isusi Getaw Lainig Bansanen
(Mateo 8:5-13)
Naa benaꞌ mideksuꞌen su kelaun pidengegen tu nga getaw dia, mipanaw si Isus ditug lunsud piningalan dun Capernaum. Naa duuni getaw diag lunsud kia, kaunutan di sundalu nu getaw Roma, migladui petailenen sesuguꞌenen, pekagawinaa da dun. Mendadi su kaunutan, benaꞌ midengegen su kedateng ni Isus, duuni sinuguꞌen nga kaunutan nu getaw Judea, adun sebiin nilan si Isus, adun sia mangay meneguliꞌ di sesuguꞌenen kia. Naa benaꞌ minateng ditu ni Isus su nga sinuguꞌ, kaliꞌ ilan penengi diniin, “Ki kaunutan sundalu kiin, mbantang dema tuꞌu ebangan mu, puꞌ melelaat dig bansa ta, iini miglegastu di simbaan nami.”
Saꞌ maꞌantu, sumikat tuꞌu si Isus, migdunut dayun tu nga sinuguꞌ kia. Laak benaꞌ mesempel nailan tug balay, suminuguꞌ su kaunutan sundalu di nga sambaten mangay mekpetenday dini Isus, pimuunen dinilan, “Naa Sir, petuyangen na, laungen, ndiꞌa na mundas. Puꞌ naan, kanaꞌ mbantang penaikan muig balayu. Kaas ndaꞌu makuꞌ madap diniꞌa. Pektaluꞌa laak diin, naa misuunan ku puꞌ mauliꞌan tuꞌui sesuguꞌen ku kia. Puꞌ maaꞌ dinaan kini, duuni metaas pa dinaan sumuguꞌ dinaan, duun pa pagidi sundalu suguꞌen ku. Teluꞌan kui sala tawan, ‘Dituun ka angay,’ meditu dayun. Teluꞌan ku pelumi sala tawan, ‘Diniin ka angay,’ medini dadema. Saꞌ teluꞌan ku su gulipen ku, ‘Maꞌniniꞌi baalen mu,’ naa baalenen dayun.”
Benaꞌ midengeg ni Isus su pimuunen kia, misebuꞌan dun gupia. Liningayen dayun su kelaun getaw tumindug diniin, laungen dinilan, “Taman taluꞌu diniu, ki kaunutan kiin, ndaꞌu mainsan mbianayi kesalig mesama di kesaligen, pia pa dini nita nga getaw Israel!”
10 Naa benaꞌ minateng puliꞌ su nga sinuguꞌ ditug balay nu kaunutan sundalu, iini mitaangan nilan, miuliꞌan na tuꞌu su sesuguꞌen kia.
Pitubuꞌ Puliꞌ ni Isusig Bataꞌ nug Balulibun
11 Tubus nituꞌ ndaꞌ maiben, mipanaw si Isus, ilan nu nga sakupen sampay melaun gupia getaw, minangay ilan ditug lunsud piningalan dun Nain. 12 Naa benaꞌ misebang ilan tu gengaꞌan nug lunsud, duuni nga getaw pegbulig minatay misungkak nilan. Ki minatay kini, buntung bataꞌ balulibun. Dakus melaun getaw genat tug lunsud migdunut tug balulibun. 13 Mendadi su Kaunutan si Isus, benaꞌ minitaꞌen sug balulibun, milelaat dun dayun, laungen diniin, “Naa Dadaꞌ, ndiꞌa na pengaduy.” 14 Naa mukaꞌ mikpesempel si Isus, dipenanen sug lungun. Mitenlen dayun su nga migbulig dun. Miktaluꞌ si Isus, “Naa Nuung, taluꞌu diniꞌa, pegbuata!” 15 Migingkud tuꞌu ki minatay kia, dunut mikektaluꞌ na. Pigwakil dayun ni Isus tu ginaꞌen.
16 Naa apelai, su nga kelaun getaw, mindekan ilan patiꞌ. Inal nilan dayun su Megbebayaꞌ, laung nilan, “Mituaꞌ na dinita ki metaas pimuunan nu Megbebayaꞌ! Liningiꞌan na tuꞌu nu Megbebayaꞌi nga piglegetawanen!”
17 Naa saꞌ maꞌantu, mileep tug benwa Judea su gukiten di pinggulaula ni Isus, sampay ditug lumibut benwa.
Sinaak ni Juan saꞌ si Isus su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan
(Mateo 11:2-19)
18 Naa si Juan kiin, su Memunag Tubig, inukit diniin nu nga sakupen su tibaꞌan pinggulaula ni Isus. 19 Mendadi sinabi ni Juanig duaꞌ tawan sakupen, sinuguꞌen ilan meditu nu Kaunutan si Isus, pimuunen dinilan, laung, “Sir, kelelaat taluꞌ mu dinami saꞌ yaꞌa na tuꞌu su pedetengen nami lumusad, atawaka mekpedateng pami dig lain?”
20 Naa benaꞌ midepet ditu ni Isus su nga sinuguꞌ ni Juan, laung nilan diniin, “Sir, sinuguꞌ ami ni Juan su Memunag Tubig. Pimuunen dadema dinami saaken diniꞌa, saꞌ yaꞌa ma daw su pedetengen nami lumusad, atawaka megelat pami dig lain?”
21 Naa mitaang dun, melaun mimegladu mukaꞌ mesaitan pineguliꞌan ni Isus dakus melaun getaw piglegetan menenulay, sampay melaun buta pipengitaꞌen. 22 Mendadi, sumimbag si Isus ditu nga sakup ni Juan, laungen, “Naa, puliꞌ amu ditu ni Juan, ukit niu diniin ki taman minitaꞌ niu kini mukaꞌ ki midengeg niu. Su ngag buta, mikengitaꞌ na. Su nga pilung, mikepanaw na. Su nga migladu mekesalebuꞌ nuka, miuliꞌan na. Su ngag bengel dema, mikedengeg na. Sampay su nga minatay, pitubuꞌ na puliꞌ. Mukaꞌ su gempusuk getaw, inukitan na tu Gempia Petenday. 23 Kaas adini getaw ndiꞌ memilas dinaan, iini liliag!”
24 Mendadi, saꞌ mipalus su nga sakup ni Juan, migukit si Isus tu melaun getaw mekatag dini Juan. Sinaak ni Isus dinilan, “Naa kini si Juan, saꞌ linaawan niu iin ditug limawaꞌ, alandun mai pedetengen niu diniin? Laung niu ba si Juan, maaꞌ nu sala puun tigbaw, melemu mpilay nu genus? Kanaꞌen. 25 Naa saꞌ maꞌantu, alandun mai pedetengen niu diniin? Laung niu dun puꞌ getaw migimakay? Baa, kanaꞌen dadema, puꞌ su getaw migimakay dakus melengasi kebetangen, subay ditu laak penengaway balay nu nga gadiꞌ! 26 Mendadi saꞌ maꞌantu, taꞌi pedetengen niu maitaꞌ niu? Getaw pimuunan nu Megbebayaꞌ? Waꞌa lai! Mukaꞌ taman taluꞌu diniu, kini si Juan, kanaꞌ laak pimuunan nu Megbebayaꞌ. 27 Puꞌ iinen dadema su mibetang ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, laung, ‘Miktaluꞌ su Megbebayaꞌ, Mendadi paunaan ku diniꞌa ki pemuunan ku, puꞌ adun pengendamenen sug bianan mu.’ ” 28 Kaliꞌ gusay pektaluꞌ si Isus, “Naa saꞌ maꞌantu, taman taluꞌu diniu, genat pa dini Adan sampay nemun, ndaꞌi sala tawan metaas pa dini Juan. Laak dagid pia maꞌantu, adin su tampusan gembabaꞌ sakup di Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ, iini metaas padun dini Juan.”
29 Naa su melaun getaw kampuꞌ nu nga mendawat buis, benaꞌ midengeg nilan su tinaluꞌ kia ni Isus, mikpetuud ilan tu Megbebayaꞌ, ilani gandang binunagan ni Juan tubig. 30 Laak dagid su nga Pariseo mukaꞌ su nga mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ, pimilas nilan sug delendeman nu Megbebayaꞌ dinilan, kaas mipauk ilan bunagan ni Juan tubig.
31 Kaliꞌ padun pektaluꞌ si Isus, “Mendadi ki getaw nemun, alandun mai penenggiꞌan ku dun? Alandun bai samanen? 32 Petanggiꞌu di gembataꞌ pemeglingkulu pegayep dia padiꞌan. Beksayan nilan su nga samambataꞌ nilan, laung nilan, ‘Mauma saꞌ minlantuyan ami diniu, ndaꞌ amu peksabay? Dayun saꞌ miksulang ami, mauma ndaꞌ amu pelum pengaduy?’ 33 Puꞌ si Juan,” laung ni Isus, “mituaꞌ diniu, iinig betaden mekpuasa mukaꞌ ndiꞌ minum mekebulek. Laung niu dayun, ‘Pingepuꞌan menulay!’ 34 Tubus itu naan kini, kig Bataꞌ nu Kilawan, mituaꞌu pelum diniu, betadu maan dau mukaꞌ minum dau dema. Laung niu pelum, ‘Paa, bentayay pa daan niu, medalu masiꞌ maan mukaꞌ penenatan meginum, sambaten pa paduni nga mendawat buis mukaꞌ ki ngag duma mekesesalaꞌ getaw!’ 35 Laak dagid ki tantu sinuunan genat tu Megbebayaꞌ, mailala dia penggulaulaan nu megdunut dun.”
Sug Libun Gembageli Kegbasanen dini Isus
36 Naa inggat si Isus maan tug balay nu sala tawan Pariseo. Miliag si Isus, midia dayun adun sumalu dinilan maan. 37 Naa duuni sala tawan libun dangen dig lunsud kia, tebiaꞌ meglaat pekesuunan. Laak pia maꞌantu, kig libun kini, benaꞌ midengegen pekaan si Isus diag balay nu Pariseo, midia dayun, peguit bataꞌ bandi gemputiꞌ, mipenuꞌ pagemut. 38 Mendadi, benaꞌ mitulan sug libun, migindeg di teliudan ni Isus, mesempel di geksuden. Pengaduy namal sug libun kia, mitegduꞌan luaꞌen su geksud ni Isus. Benaꞌ mibasaꞌ luaꞌen su geksud ni Isus, pinunasan dayun nug libun, iini pinunasen dun sug buuken, dunut pingelekanen su geksud ni Isus, kegbasanen diniin. Binunaganen padun nu pagemut su geksud ni Isus. 39 Dekag minitaꞌ nu Pariseo kia, maaꞌ laungen pa dig dialem delendemanen, “Paa, ki getaw kini, saꞌ sia metuud puꞌ pimuunan nu Megbebayaꞌ, mailalanen siaig libun kini mikpuleg diniin, mesimaꞌen sia puꞌ meglaat pekesuunan!”
40 Dagid si Isus, kaliꞌ pektaluꞌ, “Simon, duuni teluꞌen ku diniꞌa.”
Kaliꞌ sembag si Simon, “Sigi, Sir, pedayun mu.”
41 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Naa, duuni mekpautang kwarta, piutangen duaꞌ tawan. Ki sala tawan, inutangen lima gatus denario. Su sala, lima puluꞌ da. 42 Naa sabaꞌ ndaꞌ ilan mekebayad, pidasun nailan duaꞌ. Naa saꞌ maꞌantu, taꞌ ma, adin saan dinilan duaꞌ su gembageli kepetailen ditu mikpedasun diniin?”
43 Laung ni Simon, “Mabuꞌ ki getaw gembageli gutangen pidasun.”
“Metuud,” laung ni Isus. 44 Liningayen dayun sug libun kia, kaliꞌ pektaluꞌ dini Simon, “Naa, maꞌantu dadema kig libun kini. Yaꞌa, saꞌ mitulanu dinig balay mu, ndaꞌ mau tanan begayay tubig gugasu sia di geksudu. Laak kig libun kini, kig luaꞌen nai ginugasen di geksudu, sug buuken demai pinunasen dun. 45 Yaꞌa, ndaꞌ mau dedialay di galek. Laak dagid iin, sikna nau mitulan dini, ndaꞌen mainsan sikpaꞌay pengelekayi geksudu. 46 Yaꞌa, ndaꞌ mu bunagay lanai guluu, laak dagid iin, binunaganen pagemuti geksudu. 47 Paladpalad taman taluꞌu diniꞌa, ki salaꞌ nig libun kini, pia melaun, gempantek puꞌ pidasun na, puꞌ gembageli kepetailen dinaan. Laak adin su getaw pidasun di maikaꞌ, maikaꞌ dademai kepetailen.”
48 Miktaluꞌ dayun si Isus dig libun kia, “Pidasun nai salaꞌ mu.”
49 Naa su ngag duma ni Isus maan, benaꞌ midengeg nilan ki tinaluꞌen kini, mikpuun ilan sumaak dig delendeman nilan, laung nilan, “Paa, adin saan getaw ini, pia su salaꞌ, pedesunenen?”
50 Laung ni Isus tug libun kia, “Naa, migawen ka tuꞌu, sabaꞌ nu kesalig mu. Uliꞌa na, gempia nai ginaa mu.”