8
Minamal si Isus Megukit di Gempia Petenday
Naa ndaꞌ maiben, mipanaw si Isus, lineepen su ngag lunsud mukaꞌ gimbelayan diag lumibut benwa, pegukitenen ki Gempia Petenday puꞌ pikpuunan na su Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ. Duma ni Isus su sepuluꞌ buꞌ duaꞌ tawan peneliganen, dakus duun dademai migdunut dinilan ngag libun, su nga gandang pingutid duni menenulay mukaꞌ piuliꞌan dig leduun nilan. Su sala tawan dinilan, si Maria Magdalena, su pingutidan diniini pitu buuk menenulay, dayun si Juana, sawa ni Cusa peneligan ni Herodes, sampay si Susana. Dakus melaun paig libun, ilani migabang meglegamut tu ketubuꞌan ni nga Isus.
Su Sambingay mekatag di Kegimula
(Mateo 13:1-9; Marcos 4:1-9)
Naa pinemalan si Isus laaway nu nga getaw genat tu ngag lumibut lunsud. Benaꞌ melaun gupia getaw mikpungun ditu niin, migukit si Isus dinilan sambingay.
Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Duuni getaw minangay tug binaalanen adun megimula. Laak benaꞌ saananen meksigwag, duunig beniꞌ mitenaꞌ ditug dalan, kaas miꞌindegan nu nga getaw mukaꞌ pingektuk nu nga manukmanuk. Naa duun dademai mitenaꞌ ditug betuan. Benaꞌ mintubuꞌ, milawes dayun, puꞌ memala sug lupaꞌ. Minatay da pelum. Naa duun pa pagidig beniꞌ mitenaꞌ dig dugian. Kaliꞌ pentubuꞌ su sigwag, mintubuꞌ dadema su ngag dugi. Benaꞌ tuminulin, milebeng dun su pimula. Laak tumuꞌ kig duma beniꞌ, mitenaꞌ tuꞌu di pialupaꞌ, kaas mekelengasi tubuꞌen. Benaꞌ sumingkuꞌ, duuni pingmegatus.”
Diksuꞌ dayun ni Isus su taluꞌen, “Adin sug duuni telinganen, mekineeg dema tuꞌu!”
Su Pantag nu nga Sambingay ni Isus
(Mateo 13:10-17; Marcos 4:10-12)
Naa mendadi, inubug dini Isus nu nga sakupen, pegulugenen dinilan su sinambingayen kia. 10 Kaliꞌ sembag si Isus, “Aa naa yamu, buasan na diniu su gandang pigbuni mekatag di kesakup tu Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ. Laak dagid pebian laak di sambingay su kegukit dun tug lain getaw, adun mengenleng dailan, laak ndiꞌ ilan mekengitaꞌ. Mekineeg dailan, laak ndiꞌ ilan mekesabut.”
Pigulug ni Isus su Sambingayen mekatag di Kegimula
(Mateo 13:18-23; Marcos 4:13-20)
11 Kaliꞌ gusay pektaluꞌ si Isus, “Naa mendadi, kinii gulugan nu sambingay kia. Kig beniꞌ kiin, iin su Gempia Petenday genat tu Megbebayaꞌ. 12 Naa sug beniꞌ mitenaꞌ diag dalan, damikian dun su nga getaw mikedengeg tu Gempia Petenday kia, laak benaꞌ medengeg nilan, mateng dayun su Palin, uaꞌenen pelum tug delendeman nilan su Gempia Petenday, adun ndiꞌ ilan mekpetuud dun, kaas ndiꞌ dailan dema megawen. 13 Naa su pelum beniꞌ mitenaꞌ diag betuan, iin su nga getaw, sikna medengeg nilan ki Gempia Petenday, telimaꞌen nilan dayun mukaꞌ penleliagen ilan dun. Laak ndaꞌ pengganget dig delendeman nilan, kaas kanaꞌ maiben su kekpetuud nilan. Saꞌ matengi kepenulay dinilan, teliudan nilan su kekpetuud nilan. 14 Naa sug beniꞌ mitenaꞌ dema dig dugian, iin su getaw tumuꞌ mikedengeg tu Gempia Petenday, laak dagid tubus itu, megelaꞌi ginaa nilan tu kelibuleng nilan tu kegleketubuꞌ nilan mukaꞌ su gaꞌus nilan sampay di nga gayepan nilan, kaas maulakanen su Gempia Petenday. Benaꞌ ki mamaꞌ bunga nilan, ndiꞌ na mainug. 15 Mendadi kig beniꞌ mitenaꞌ dia pialupaꞌ, iin tumuꞌ su nga getaw mekedengeg tu Gempia Petenday dayun pepengganget nilan dig delendeman nilan, sabaꞌ gempia mukaꞌ melegdengig delendeman nilan. Dayun mektigel ilan, sampay megbunga ilan.”
Su Metuud Sinuunan, subay Dunutan mukaꞌ Sigwagen
(Marcos 4:21-25)
16 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Mendadi ki suluꞌ, ndiꞌ tutudan dayun uklubay bandi, atawaka betangen tu silung belilidan. Segaga betangen dig dempaꞌan, adun medelaganen su nga getaw suled tug balay.
17 “Kaas adin su giglud nandaw, mbuasan da saꞌ maiben. Adin su pigbuni nandaw, pesuunen da saꞌ maiben.
18 “Kaas ki kelaunanen kini medengeg niu dini naan, talentenay niu gupia. Puꞌ adin su getaw duunig daniin, begayan pa padun. Adin pasiꞌ su getaw ndaꞌidunig daniin, laak uiꞌen pa diniin su maikaꞌ sia daniin.”* 8:18 Piulugan dun ni Isus, su getaw mektalenten tu pisuun diniin, dugangan pa gusay su sinuunanen. Su getaw ndiꞌen talentenan su pisuun diniin, laak mbeleng diniin su maikaꞌ misuunanen sia.
Su Tantu Ginaꞌ ni Isus mukaꞌ Pateden
(Mateo 12:46-50; Marcos 3:31-35)
19 Naa su ginaꞌ ni Isus mukaꞌ su nga pateden, linaawan nilan sia si Isus, laak ndiꞌ mesuꞌati kekpesempel nilan diniin, sabaꞌ nu melaun getaw. 20 Mendadi, pisuunan dun dayun si Isus, laung nu getaw diniin, “Sir, su ginaꞌ mu mukaꞌ su nga pated mu, pegindeg ilan diag liu, peksebiin ka nilan.”
21 Sumimbag si Isus, “Naa, waꞌa. Laak adini getaw mekineeg di Gempia Petenday genat tu Megbebayaꞌ, dayun pegdunutanen, iin pa pagidi ginaꞌu mukaꞌ nga patedu.”
Pimaag ni Isusi Salindapak
(Mateo 8:23-27; Marcos 4:35-41)
22 Naa duuni gendaw duminangan si Isus di sekayan, ilan nu nga sakupen. Laung ni Isus, “Naa, dumipag ita dinig linaw.” Tuminulak nailan dema. 23 Selian nilan mekpangay tug dipag, tinulug si Isus. Mendadi ndaꞌ maiben, tekaw miksalindapak, misipukan dayun ki sekayan nilan kia, misimpitan ilan gupia. 24 Mikpesempel dini Isus su nga sakupen, tinanud nilan dayun iin, laung nilan, “Ii, Sir, megbayaꞌbayaꞌ ita dun ini!”
Migbuat si Isus, pimaagen dayun su genus mukaꞌ su nga nabek. Misikpaꞌ ki salindapak, miksilengen gupia tuꞌu sug linaw. 25 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus dia nga sakupen, “Mauma dema ndaꞌiduni kesalig niu dinaan?”
Mindek dayun su nga sakup ni Isus, misebuꞌan ilan dun gupia. Kaliꞌ ilan peksinaakay, “Taꞌ gasal dun saan ini, pia su genus mukaꞌ nabek, masiꞌ mesuguꞌen, mekpetuud dayun diniin?”
Piuliꞌan ni Isusi Getaw Silunuꞌan Menulay
(Mateo 8:28-34; Marcos 5:1-20)
26 Naa midengguꞌ si nga Isus ditug benwa tug dipag Galilea piningalan dun Gerasa. 27 Benaꞌ mikelusad si Isus tu sekayan, duuni getaw dangen dig lunsud kia suminungkak diniin. Ki getaw kini, silunuꞌan menulay. Miniben na ndaꞌ peginapet, kanaꞌ na dema megbenwa dig balay, puꞌ dia na kelebengan pegbenwa. 28 Mendadi, benaꞌ minitaꞌ nu silunuꞌan kia si Isus, mimeksay, miglaub di gedapan ni Isus, minekeg mektaluꞌ, laungen, “Ii, yaꞌa Isus, Bataꞌa nu Tampusan Metaas Megbebayaꞌ, taꞌ maig labet mu dinaan? Kelelaat dema tuꞌu diniꞌa, ndiꞌ mau pa peglegetay!” 29 Kaas mitaluꞌ dun nu menulay, puꞌ sinuguꞌ ni Isus megawaꞌ di getaw kia. Betaden, tatap peglegetay nu menulay ki getaw kia, kaas ginapus nu nga getaw, pinusasan kadina, iniketan pa padun su geksuden. Dagid getusenen laak su ngag baluden, dayun uitay nu menulay tug limawaꞌ.
30 Mendadi, sinaakan ni Isus ki menulay kia, “Taꞌ mai ngalan mu?”
Kaliꞌ sembag, “Si Linaksaꞌ.” Puꞌ melaun gupia menenulay sumilunuꞌ dun. 31 Pigubug nilan dini Isus, ndiꞌen pailan pedituun linaw gapuy.
32 Naa duuni sala kauluan babuy dia mesempel, melaun gupia babuy, meglunang ilan dia gabig. Pinengi nu menenulay dini Isus, pedituunen ilan ngag babuy kia, adun sulunuꞌ ilan dinilan. Mendadi, biwang ni Isus. 33 Dayun memegawaꞌ dia getaw kia su menenulay, sumilunuꞌ ilan pelum ditu ngag babuy. Benaꞌ su sala kauluan babuy, minggebek dumiksun ditug delipasan pangay diag linaw, migelaꞌ ilan dayun melemes.
34 Mendadi, benaꞌ minitaꞌ nu nga megingat tu ngag babuy, minggebek ilan ditug lunsud, pigukit nilan dayun dia ki mipenggulaula kia, sampay ditug lumibut benwa. 35 Benaꞌ su getaw inukitan nilan dun, linaawan nilan su mipenggulaula kia. Benaꞌ midepet ilan ditu ni Isus, iini mitaangan nilan, su getaw inutidan tu menenulay, pegingkud laak iin di gedapan ni Isus. Mikseluk na suuben, miseksud na tuꞌu su pianan ginaanen. Naa, mindek patiꞌ su nga getaw. 36 Inukit dayun nu nga mikaitaꞌ dun su kebian kauliꞌay nu getaw kia silunuꞌan menenulay. 37 Saꞌ maꞌantu, su tibaꞌan getaw dig lumibut nu Gerasa, inubug nilan dini Isus, megawaꞌ dia nilan, puꞌ mindekan ilan patiꞌ. Saꞌ maꞌantu, duminangan puliꞌ si Isus ditu sekayan nilan, puꞌ dumipag ilan puliꞌ diag linaw. 38 Migubug tundug dini Isus ki getaw kia, su inutidan tu menenulay.
Dagid piuliꞌ ni Isusi getaw kia, laungen, 39 “Uliꞌa ma, pegukit mu ditu su gabang nu Megbebayaꞌ diniꞌa.”
Naa saꞌ maꞌantu, mipanaw su getaw kia, sinigwagen tuꞌu ukitay dig lunsud kia su pinggulaula ni Isus diniin.
Pitubuꞌ Puliꞌ ni Isusi Gembataꞌ mukaꞌ Piuliꞌanenig Libun
(Mateo 9:18-26; Marcos 5:21-43)
40 Naa benaꞌ minateng puliꞌ si nga Isus ditug dipag linaw, didialan si Isus nu kelaun getaw dia, puꞌ pigelatan nilan iin. 41 Mendadi, duuni minangay ditu ni Isus kaunutan di simbaan nu getaw Judea, ngalanen si Jairo. Benaꞌ minateng, miglaub di gedapan ni Isus, inubugen dayun diniin megdunut tug balayen. 42 Puꞌ duunig buntung bataꞌen delaga meliget megladu, pekagawinaa na. Kig bataꞌen kini, mabuꞌ sepuluꞌ buꞌ duaꞌ tauni gidaden. Migdunut dayun dini Jairo si Isus.
Naa selian ni Isus mpanaw, melaun gupia getaw tuminakin diniin, miꞌisel nilan si Isus. 43 Laak duuni sala tawan libun dia, sepuluꞌ buꞌ duaꞌ taun na, tebiaꞌ leduunen kig betad libun. Pia migelaꞌen su selapiꞌen di kepebulungen, ndaꞌi mekeneguliꞌ diniin. 44 Mendadi kig libun kini, mikpesempel dia teliudan ni Isus, diluꞌen dayun su kuyamay suuben. Lemen laak mideluꞌeni suub ni Isus, misikpaꞌ dayun sug duguꞌen. 45 Sinaak dayun ni Isus, “Taꞌ taway duni mikpuleg dinaan?”
Mimalaw laak su kelaun getaw. Kaliꞌ pektaluꞌ si Pedro, “Sir, linibutan ka nu nga melaun getaw kini, miꞌisela nilan!”
46 Dagid simbag ni Isus, “Duun laii mikpuleg dinaan, puꞌ mibetikan ku duuni ginuungu gumiwaꞌ dinaan.” 47 Naa sug libun kia, benaꞌ misuunanen puꞌ mitukawan iin, mikpesempel dayun dini Isus, miglaub dayun di gedapanen, mipatiꞌ mengedeg. Pigukiten dayun di gedapan nu kelaun getaw su kedeluꞌen dini Isus sampay su kauliꞌayen midengan dun. 48 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus diniin, “Naa, Enaung, miuliꞌan ka na, sabaꞌ nu kesalig mu. Uliꞌa na, gempia nai ginaa mu.”
49 Naa selian ni Isus mektaluꞌ, duuni minateng sinuguꞌ genat ditug balay ni Jairo, ki kaunutan di simbaan kiin. Benaꞌ minateng dia ni Jairo, kaliꞌ pektaluꞌ, “Naa Sir, sug bataꞌ mu kiin, ndaꞌ mu na mesaguti ginaanen. Kaas ndiꞌ na kambat salibaꞌeni Mekpetuꞌun kiin.”
50 Laak benaꞌ midengeg ni Isus, kaliꞌ pektaluꞌ dini Jairo, “Naa, ndiꞌa na melibuleng, saliga laak, dayun mauliꞌan.”
51 Mendadi, benaꞌ minateng si Isus tug balay ni Jairo, ndaꞌen peseledayig lain getaw dumanen, subay si Pedro laak mukaꞌ si Juan, si Santiago, dakus su mekegulang nu gembataꞌ kia. 52 Naa sug launan getaw dia, mimengaduy ilan, penembiten nilan su gembataꞌ. Dagid miktaluꞌ si Isus, “Naa, ndiꞌ amu dega pengaduy. Puꞌ ki gembataꞌ kiin, kanaꞌ ma minatay. Pektulug da!”
53 Piketuanan laak nu nga getaw si Isus, puꞌ misuunan nilan, minatay tantu su gembataꞌ.
54 Mendadi, piguidan ni Isus su gembataꞌ di kemeten. Sinabinen dayun, laungen, “Naa, Enaung, pegbuata!” 55 Mipuliꞌ dayun su gimuuden. Suminambut dayun megbuat su gembataꞌ. Sinuguꞌ dayun ni Isus, paanen nilan. 56 Naa su mekegulang nu gembataꞌ, mipatiꞌ ilan mesebuꞌay. Dagid inungub ilan ni Isus, pia laak daw sala tawan, ndaꞌiduni pesuunan nilan di mipenggulaula kia.

*8:18 8:18 Piulugan dun ni Isus, su getaw mektalenten tu pisuun diniin, dugangan pa gusay su sinuunanen. Su getaw ndiꞌen talentenan su pisuun diniin, laak mbeleng diniin su maikaꞌ misuunanen sia.