9
Sinuguꞌ ni Isus Mpanaw su Sepuluꞌ buꞌ Duaꞌ Peneliganen
(Mateo 10:5-15; Marcos 6:7-13)
Naa su sepuluꞌ buꞌ duaꞌ tawan kiin mitenduꞌ ni Isus peneliganen, sinabinen ilan. Mendadi, benaꞌ mipungun ilan, bigayan ilan ni Isus ginuung mukaꞌ pegbayaꞌ mengutid tu kelaun menenulay mukaꞌ meneguliꞌ tu ngag leduun. Sinuguꞌ ilan dayun ni Isus mpanaw, adun megukit ilan mekatag di Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ mukaꞌ meneguliꞌ tu nga pegladu. Puli pailan mpanaw, piktituluꞌanen ilan, laungen, “Saꞌ mpanaw amu, ndaꞌiduni sengkapan uiten niu, pia sekud, gambag, balun niu pan, atawaka selapiꞌ, mukaꞌ salabuuk laaki suub niu. Adin sug bekna balay mekpepenaik diniu, ditu laak amu tuun, sampay mekebundas amu dig lain lunsud. Adin sug lunsud ndiꞌ menembaꞌ diniu, pegawaꞌ amu dayun dia, mukaꞌ ekpug niu sug lepup lupaꞌ di geksud niu, adun metakesiꞌanig lunsud kia.”
Mendadi maꞌnia, mipanaw tuꞌu su nga sepuluꞌ buꞌ duaꞌ peneligan ni Isus, lineep nilan dayun su ngag lunsud, migukit ilan tuꞌu di Gempia Petenday mukaꞌ pineguliꞌan nilan su nga pegladu tu kelaun benwa gingayan nilan.
Mikalangalangig Delendeman ni Herodes
(Mateo 14:1-12; Marcos 6:14-29)
Naa su kaunutan dia Galilea si Herodes, benaꞌ midengegen sug lumaun pinggulaula ni Isus, mikalangalangig delendemanen. Puꞌ sug duma getaw, pekteluꞌen nilan puꞌ kiin si Isus, iin si Juan su Memunag Tubig, masiꞌ mitubuꞌ puliꞌ. Dagid sug duma mektaluꞌ, laung nilan puꞌ kiin si Isus, iin si Elias dengantu, mituaꞌ puliꞌ daw. Mukaꞌ duun pa pagidi mektaluꞌ, laung nilan puꞌ si Isus kiin, iini sala tawan pelum pimuunan dengantu, mitubuꞌ puliꞌ daw. Kaas mitaluꞌ ni Herodes, “Uy, si Juan, piputukan ku ma gulu. Naa saꞌ maꞌantu, kini midengegu, adin dun saan getaw iin?” Saꞌ maꞌnia, mauyaꞌan gupia ni Herodes mpekitaꞌen sia si Isus.
Pinaan ni Isus sug Lima Ngibu Tawan
(Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; Juan 6:1-14)
10 Naa ki nga peneligan ni Isus, su nga sinuguꞌen mangay megukit, mipuliꞌ nailan ditu ni Isus. Benaꞌ minateng ilan, inukit nilan dayun diniin su kelaunan pinggulaula nilan. Saꞌ mitubus, inggat ilan ni Isus mekpain ilan sia deliꞌ ditu sala lunsud piningalan dun Betsaida. 11 Laak su nga melaun getaw, misuunan nilani kepanaw kia ni nga Isus. Saꞌ maꞌantu, miglendug ilan. Laak didialan ilan ni Isus, inukitanen ilan dayun mekatag di Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ, sampay pineguliꞌanen su nga pegladu dinilan.
12 Mendadi, benaꞌ sungu na mesindepi gendaw, mikpesempel dini Isus su sepuluꞌ buꞌ duaꞌ tawan peneliganen, kaliꞌ ilan pektaluꞌ diniin, “Sir, su nga melaun getaw, melengas suguꞌen mu mangay ilan tu ngag lunsud mukaꞌ tu mektabuꞌ benwa, puꞌ adun mekesukat ilan lebungan nilan dakus mekenengaw ilan pektulugan nilan. Puꞌ kig benwa kini, meliaw ma.”
13 Sumimbag si Isus, “Yamu mai pekpaan dinilan.”
“Apelai, Sir!” simbag nu nga sakupen. “Duun laakig lima buuk pan nami, dayun duunig duaꞌ buuk sedaꞌ. Naa mabuꞌ ndiꞌ dadema mesuꞌat suguꞌen mu ami mangay sumaluy gaan, ki sukal dini nga melaun gupia getaw kini?” 14 (Puꞌ su getaw dia, lima ngibu tawan su laak lumbus laki.)
Mendadi, kaliꞌ pektaluꞌ si Isus di nga sakupen, “Naa pekpinigpinigen niu ilan pemaingkuday, duun saani piglima puluꞌ tawan sala penunan dun.”
15 Piningkud nilan tuꞌu sug launan getaw. 16 Mendadi, inimud ni Isus kig lima buuk pan kia mukaꞌ sug duaꞌ buuk sedaꞌ, dayun megangag tug langit mukaꞌ mekpaladpalad tu Megbebayaꞌ. Pikpetapetanen dayun su pan mukaꞌ sedaꞌ, piktukiden pegilasay tu nga sakupen, adun pengilaken nilan tu nga getaw. 17 Minaan dayun su kelaun getaw, mukaꞌ migelaꞌ ilan mbesug. Benaꞌ mibesug nailan, kaliꞌ pengikpesay nu nga sakup ni Isus su sawad nilan, sepuluꞌ buꞌ duaꞌ dig belanan mipenuꞌen.
Su Tantu Gasal ni Isus
(Mateo 16:13-19; Marcos 8:27-29)
18 Naa, duuni gendaw sumiway si Isus tu melaun getaw adun menenabi, dumanen laak su nga sakupen. Benaꞌ misuay ilan, sinaak ni Isus tu nga sakupen, “Mendadi naan kini, saꞌ su gasalu, alanduni ketaluꞌ dun nu getaw?”
19 Kaliꞌ sembag su nga sakupen, “Yaꞌa daw si Juan su Memunag Tubig. Saꞌ sug duma mektaluꞌ, yaꞌa daw si Elias dengantu. Mukaꞌ duun pa pagidi mektaluꞌ, yaꞌa dawi sala tawan pa pelum pimuunan nu Megbebayaꞌ dengantu, mitubuꞌ daw puliꞌ.”
20 “Mendadi yamu dema,” sinaak ni Isus, “taꞌ mai ketaluꞌ niu dun, ki gasalu?”
Sumimbag si Pedro, “Yaꞌa na gupia su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan.”
Pisuun Pedaan ni Isus ki Kekpeleget diniin mukaꞌ ki Kepatayen
(Mateo 16:20-28; Marcos 8:30–9:1)
21 Laak dagid benaꞌ midengeg ni Isus su tinaluꞌ kia ni Pedro, inunguben su nga sakupen, ndiꞌ nilan pesuun tu getaw ki gasalen kia. 22 Kaliꞌ pagid pektaluꞌ dinilan, “Naan, kig Bataꞌ nu Kilawan, melaun pai kekpeleget dinaan. Mukaꞌ pemilasenu pa pagid nu nga kaunutan nu getaw Judea mukaꞌ su nga kaunutan nug belian kampuꞌ nu mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ. Deksuꞌanen, petainu nilan. Laak dagid di ketelu endawen genat di kepatayu, petubuꞌenu puliꞌ.”
23 Kaliꞌ dayun pektaluꞌ si Isus tu melaun getaw, “Mendadi, saꞌ duuni getaw mauyaꞌanen sumakup dinaan, iin, subay teliudanen sug daniin delendeman, pisanenen dayun gendawgendaw ki kurusen, dakus dumunut dinaan.* 9:23 Ki teluꞌen pisanen nu getaw ki kurusen, piulugan dun ni Isus, senguꞌen nu getaw ki memis mukaꞌ gempait puun di kesakupen dini Isus, pia pa lagaꞌ na ginaanen. 24 Puꞌ adini mpauk megwakil gumulen dinaan, mbeleng diniin su ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Adin su pegwakilen dinaan su gumulen sabaꞌ nu kesakupen dinaan, iin, malapen sungkin su ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. 25 Puꞌ pia pa malap nu getaw su tibuuk lumbang, dayun mbeleng diniin su ketubuꞌ ndaꞌi tamanen, naa alandun bai gatagen? Ndaꞌidun! 26 Adini getaw mpiid mangken di kesakupen dinaan mukaꞌ di taluꞌu, naa naan, kig Bataꞌ nu Kilawan, mpiid dau dema mangken diniin sakupu saꞌ lumusadu puliꞌ dini. Mukaꞌ saꞌ lumusadu puliꞌ, maitaꞌ na di tiagu su kelengas nu pegbayaꞌu, iin dademai kelengas nu pegbayaꞌ nu Gamaꞌu Megbebayaꞌ mukaꞌ danu nga pinaas sesuguꞌenen getaw langit.” 27 Diksuꞌ ni Isus su taluꞌen, “Taman taluꞌu diniu, yamu nga getaw pegindeg dini nandaw, duun diniui ndiꞌ matengi gumulen, meduaꞌ matanen ki Keglekaunutan na tuꞌu nu Megbebayaꞌ.”
Su Kepalin nu Palas ni Isus
(Mateo 17:1-8; Marcos 9:2-8)
28 Naa duun saani sala simana, tumiwad si Isus dig bentud adun menenabi dia. Pidunuten si nga Pedro, si Juan, mukaꞌ si Santiago. 29 Mendadi, selian ni Isus menenabi, masiꞌ mitekaw mpalini palasen. Sampay su nga penepetenen, metilak gupia sabaꞌ keputiꞌen. 30 Mukaꞌ padun tekaw duunig duaꞌ tawan dumanen pegabitabit, masiꞌ si Moises mukaꞌ si Elias, 31 tumiag dademai palas nilan. Pegyegaan nilan sug delendeman nu Megbebayaꞌ sungu penuuday ni Isus saꞌ mateng ditu Jerusalem, saꞌitada ki kepatayen. 32 Laak si nga Pedro kia, tinulug pailan gupia. Dagid mitanud ilan, kaas minitaꞌ nilan dayun tumiagi palas ni Isus. Minitaꞌ nilan dadema sug duaꞌ tawan pegindeg di gupiden. 33 Saanan lumilung nug duaꞌ tawan duma ni Isus, kaliꞌ pektaluꞌ si Pedro, “Aa Sir, melengas puꞌ dini dami! Naa, megbaal ami bebelayan telu buuk, salabuuk daniꞌa, salabuuk dani Moises, mukaꞌ salabuuk dema dani Elias.” (Laak ndaꞌ ni Pedro mesuunayi gempia sia teluꞌenen.)
34 Naa selian ni Pedro mektaluꞌ, duuni gabun mituaꞌ mikeleklem dinilan. Kaliꞌ peleklemay dun si nga Pedro, mipatiꞌ ilan mendek. 35 Duuni miktaluꞌ dig dialem gabun, laungen, “Kini na tuꞌu sug Bataꞌu, ki pimiliꞌu. Pekineegay niu iin!”
36 Dekag mideksuꞌ mektaluꞌ, minitaꞌ nilan, sala da dun ni Isus dia. Genat itu, pigunguban pa nilan ki minitaꞌ nilan kia, miniben pa dekag nilan pegukit di nga getaw.
Piuliꞌan ni Isusi Gembataꞌ Piglegetan Menulay
(Mateo 17:14-18; Marcos 9:14-27)
37 Naa benaꞌ miksala gendaw, duminiksun si nga Isus. Kaliꞌ ilan diksun, melaun gupia getaw suminungkak dini Isus. 38 Mendadi, kaliꞌ pektawagi sala tawan, laungen, “Sir, kig bataꞌu kini, penengiin ku diniꞌa, bentayay mu, puꞌ buntung bataꞌu! 39 Iin, peglegetan menulay. Saꞌ matengi kegleget dun, metekaw megbeksay, dayun bebuyen, megbulaꞌig babaꞌen. Ndiꞌ sia megawaꞌ diniin ki menulay. Dekag pa megawaꞌ diniin, metegelan dun gupiaig bataꞌu kini! 40 Naa, inubugu di nga sakup mu kini, utidan nilan sia ki menulay, laak ndaꞌ nilan megaga.”
41 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus tu nga getaw dia, “Ay, yamu pa di nga getaw nemun, ndaꞌi salig niu, mipenulay amu! Pinlukas nau dumuma diniu. Santaꞌ pai kaibenen, ki ketigelu diniu?” Laung ni Isus tu gamaꞌ nu gembataꞌ kia, “Uit mu dini kig bataꞌ mu kiin!”
42 Puli pa midepet dia ni Isus su gembataꞌ, pibuksak nu menulay kia, binabuy dayun. Mendadi pimaag dayun ni Isus ki menulay kia, piuliꞌanen tuꞌu su gembataꞌ, pigwakilen dayun puliꞌ tu gamaꞌen. 43 Su kelaun getaw migbantay, misebuꞌan ilan patiꞌ di metaas ginuung kia nu Megbebayaꞌ.
Keduaꞌ Deksuꞌ Pisuun Pedaan ni Isus su Kepatayen
(Mateo 17:22-23; Marcos 9:30-32)
Mendadi, selian misebuꞌan su melaun getaw tu taman pinggulaulanen, kaliꞌ pektaluꞌ si Isus tu nga sakupen, 44 “Mendadi yamu, talentenay niu gupia kini taluꞌu diniu. Naan kini, kig Bataꞌ nu Kilawan, duuni gendaw mateng, pegwakilu tu pegbayaꞌ nu getaw.” 45 Dagid ki tinaluꞌ kia ni Isus, ndaꞌ metekad nu nga sakupen. Puꞌ ndaꞌ pa mbuasay sug delendeman nilan, kaas ndiꞌ pa nilan mesabut, mukaꞌ mekalangalang ilan dema sumaak dun diniin.
Ndiꞌ Pia Mekagaw Tindeg su Sakup ni Isus
(Mateo 18:1-5; Marcos 9:33-37)
46 Naa mendadi su nga peneligan ni Isus, miksual ilan, saꞌ taway dun dinilani tampusan metaasi tindegen. 47 Laak misuunan ni Isus kig delendeman nilan kia. Dayun suminabi si Isus sala tawan gembataꞌ, piꞌindegen dia gupiden, 48 kaliꞌ pektaluꞌ, “Adin su menembaꞌ di gembataꞌ kini sabaꞌ nu kesakupen dinaan, naa gitunganen, naani mipenembaꞌen. Pidag pa tanan, kagina pinembaꞌu niin, mipenembaꞌen dadema su suminuguꞌ dinaan. Puꞌ adin diniui mekpebabaꞌ gupia dig lawasen, iini tampusan metaasi tindegen.”
Adin su kanaꞌ Kuntra nu Sakup ni Isus, iini Suguten
(Marcos 9:38-40)
49 Laak dagid si Juan, kaliꞌ pektaluꞌ dini Isus, “Sir, duuni minitaꞌ nami getaw megutid di menenulay, sembayanen su ngalan mu. Laak pimaag nami, puꞌ kanaꞌ tain samasakup di pikumpungan ta.”
50 Laak kaliꞌ sembag si Isus, “Naa, ndiꞌ niu pemaagay. Puꞌ adini getaw kanaꞌ kuntra niu, iini sugut niu.”
Mimilas dini Isus su nga Kanaꞌ Getaw Judea
51 Naa mendadi, saꞌ sungu na mateng su kepuliꞌ ni Isus ditu gekbus langit, pia maꞌantu, pinanteken di ginaanen megdayun da gusay tu Jerusalem. Saꞌ maꞌantu, sumikat ilan dayun, 52 duuni piuna ni Isus nga sakupen mangay tu salabuuk lunsud tu Samaria, adun pengendamen nilan sia su kengintuluganen dia. 53 Dagid su nga getaw Samaria kia, benaꞌ misuunan nilan kig delendeman ni Isus pegangay ditu Jerusalem, benwa nu getaw Judea, naa ndaꞌ nilan dayun penembaꞌay si nga Isus diag lunsud nilan. 54 Saꞌ maꞌantu, laung nu sakupen, si Santiago mukaꞌ si Juan, “Naa, uu Kaunutan, liagan mu ba mekpelabuꞌ ami dinilan dupiꞌ gapuy genat tug langit, adun mesapul ilan?”
55 Laak liningay ni Isus su nga sakupen kia, pimaagen ilan dayun. 56 Minundas dayun tug lain lunsud si nga Isus.
Su Tantu Kesakup dini Isus
(Mateo 8:19-22)
57 Naa mendadi, selian ni nga Isus mundas, duuni getaw pektaluꞌ diniin, “Sir, pia adin ka angay, megdunutu diniꞌa.”
58 Kaliꞌ sembag si Isus, “Laak naan, kig Bataꞌ nu Kilawan, ndaꞌidun tanani pektulugan ku. Tumuꞌ pa su nga teleksuy, duuni gateb nilan, mukaꞌ su nga manukmanuk, duuni salag nilan.”
59 Naa duun pelumig lain getaw, miktaluꞌ si Isus diniin, “Sakupa dinaan.”
Kaliꞌ sembag, “Laak Sir, muliꞌ pau deliꞌ, puꞌ unaan ku pa lebengay su gamaꞌu.”
60 Kaliꞌ pelum sembag si Isus, “Baa, su nga pangay tu kepatay ndaꞌi tamanen, melengas ilan nai meglebeng tu nga matay dinilan. Yaꞌa pelum, angaya na megukit mekatag di Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ.”
61 Duun pa pelumi sala tawan, kaliꞌ pektaluꞌ dini Isus, “Sir, sumakupu diniꞌa. Laak saꞌ mesuꞌat, buang mu dinaan, megudas pau deliꞌ tu nga gapen ku.”
62 Kaliꞌ pelum sembag si Isus diniin, “Paa, adin su getaw mekpuun megdaru, dayun peglingay peglingay tu teliudanen, kiin, kanaꞌ mbantang megabang tu Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ.”

*9:23 9:23 Ki teluꞌen pisanen nu getaw ki kurusen, piulugan dun ni Isus, senguꞌen nu getaw ki memis mukaꞌ gempait puun di kesakupen dini Isus, pia pa lagaꞌ na ginaanen.