10
Sinuguꞌ ni Isus Mpanaw su Pitu Puluꞌ buꞌ Duaꞌ Tawan Sakupen
Mendadi tubus nitu, duun pa paduni tinduꞌ nu Kaunutan pitu puluꞌ buꞌ duaꞌ tawan, sinuguꞌen ilan meguna diniin pigdeduaꞌ tawan, adun tukiden nilan laaway su ngag lunsud maikaꞌ saꞌ gembagel, adin su sungunen dadema laaway. Miktaluꞌ si Isus di nga sakupen, “Naa ki sengkuꞌ, gembagel gupia sia, laak meliang dai getaw meglegani dun.* 10:2 Miksambingay si Isus mekatag di nga getaw miuyaꞌ na sumakup tu Megbebayaꞌ, damikian dun kig binaalan, saꞌ gempia na geniin. Kaas penenebi amu tu Megbebayaꞌ, su gapuꞌ nu sengkuꞌ, adun suguꞌenen pai ngag duma getaw meglegani. Mendadi,” maaꞌ laung pa ni Isus, “panaw namu! Dagid pektalentenay niu ini. Ki kesuguꞌu diniu mpanaw, petanggiꞌu amu di karniru mingingelet di nga mendapaꞌ dun. Naa ndaꞌi uiten niu pitaka, saꞌ gambag, pia sepatus. Mukaꞌ ndiꞌ amu melangan megabitabit dig dalan. Adin sug bekna balay mekpepenaik diniu, udasay niu su getaw dun. Taluꞌ niu, ‘Pepianani nga getaw dini.’ Dayun su getaw dig balay kia, saꞌ pangay tu tantu kepia, naa mpianan tuꞌu. Laak saꞌ kanaꞌ pangay tu kepia, ndiꞌ dadema mpianan. Naa kig balay kia pepenaiken amu dun, ditu laak amu tuun. Adin su gikteb ilaken nilan diniu, aan niu, mukaꞌ su painum diniu, inum niu dadema. Puꞌ ki getaw megabang di ngag dumanen, mbantang gestuan di kaꞌaanen. Mukaꞌ ndiꞌ amu peglelegalin dig lain. Naa pia adinig lunsud medetengan niu, dayun penembaꞌen amu dun, naa pia alanduni ilaken diniu dia, ndiꞌ amu mekalangalang maan dun. Pauliꞌay niu su nga megladu dig lunsud kia, mukaꞌ taluꞌ niu dinilan, ‘Mesempel na diniu su Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ.’ 10 Adin sug lunsud medetengan niu, dayun ndiꞌ menembaꞌ diniu, naa angay amu diag duuni tebuꞌan dun, pektaluꞌ amu, 11 ‘Paa, pia sug lepup lupaꞌ mineket di geksud nami, punasen nami, adun metakesiꞌanig lunsud kini. Laak talentenay niu ini, mesempel na diniu su Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ!’ ” 12 Diksuꞌ ni Isus su taluꞌen, “Taman taluꞌu diniu, saꞌ mateng su Gendaw nu Kengukum nu Megbebayaꞌ di tibaꞌan getaw, tumuꞌ megaan pai ginukuman tug lunsud Sodoma kitu, sabayaꞌ di ginukuman tug lunsud kia ndiꞌ menembaꞌ diniu!”
Gembageli Ginukuman tu nga Memilas dini Isus
(Mateo 11:20-24)
13 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Paa, yamu pa di nga getaw Corasin mukaꞌ getaw Betsaida, mekelelaatlelaat amu! Puꞌ su nga mekesalebuꞌ pinggulaulau dig lunsud niu, saꞌ pinenggiꞌ ditu mipenggulaula Tiro mukaꞌ Sidon dengantu, aba, su nga getaw ditu, migdedaliꞌ ilan sia memekseluk saku dakus meglebug gabu dig lawas nilan, tuꞌus tu kegbiksuꞌ nilan sia tu salaꞌ nilan! 14 Kaas saꞌ mateng ki Gendaw nu Kengukum nu Megbebayaꞌ di tibaꞌan getaw, tumuꞌ megaan pa su ginukuman di nga getaw Tiro mukaꞌ Sidon kitu, sabayaꞌ di ginukuman diniu. 15 Mukaꞌ yamu dadema di nga getaw Capernaum! Petaasen ma niu siai tindeg niu, sampay medepet amu ditu gekbus langit? Baa, lebuꞌen amu tug linaw gapuy!”
16 Laung pa ni Isus tu nga sakupen, “Adini mekineeg diniu, iin dademai mikineeg dinaan. Adini memilas diniu, iin dademai mimilas dinaan. Mukaꞌ adini memilas dinaan, mipemilasen dadema su suminuguꞌ dinaan.”
Su Kauliꞌ nu Pitu Puluꞌ buꞌ Duaꞌ Tawan Sinuguꞌ ni Isus Mpanaw
17 Naa ki pitu puluꞌ buꞌ duaꞌ tawan kiin sinuguꞌ ni Isus mpanaw, mipuliꞌ ilan ditu niin, pinleliag ilan gupia. Kaliꞌ ilan pektaluꞌ, “Aa naa, Sir, pia su menenulay, masiꞌ daagen nami, sabaꞌ nu pegbayaꞌ mu!”
18 Kaliꞌ sumpat si Isus, “Waꞌa daan. Naa kiin, iin su minitaꞌu mitekaw melabuꞌ si Satanas genat tug langit, maaꞌ nu kelabuꞌ nug letiꞌ. 19 Puꞌ metuud lai daan, bigayan ku amu pegbayaꞌ adun maindegan niui nga mamak atawaka nga gulangulang, dakus daagen niu su gikteb pegbayaꞌ nu Kuntra ta, di ndiꞌ damu mekendutaꞌ dun. 20 Laak dagid pia maꞌantu, kanaꞌ laak iini pegleliag amu dun, su kedaag niu tu menenulay. Segaga iini pegleliag amu dun, su kepeduma nu ngalan niu mesulat tu nga ngalan nu suminakup ditu gekbus langit.”
Liliag si Isus
(Mateo 11:25-27; 13:16-17)
21 Naa mitaang dun, liliag patiꞌ si Isus, sabaꞌ nug Balakat nu Megbebayaꞌ. Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Mikpaladpaladu diniꞌa, Amaꞌ, yaꞌai Kaunutan di gekleb langit buꞌ lupaꞌ. Puꞌ su tantu sinuunan kini, iglud mu tu nga getaw metaasi sinuunanen, puꞌ iin laaki pisuunan mu dun, ki nga getaw kini maikaꞌi sebutenen. Naa melengas da, Amaꞌ, puꞌ maꞌnia dai miuyaꞌan mu.”
22 Laung pa padun ni Isus, “Sug lumaun metuud, migelaꞌ pegwakil dinaan nu Gamaꞌu. Naa naan kini, kig Bataꞌen, ndaꞌiduni mekesuun dinaan, subay su Gamaꞌu laak. Mukaꞌ su Gamaꞌu, ndaꞌidun dademai mekesuun diniin, subay naan laak kini, kig Bataꞌen, sampay adin laaki getaw mauyaꞌan ku pesuunan ku dun.”
23 Mendadi, minadap si Isus dia nga sakupen, kaliꞌ pektaluꞌ dinilan, ilan da laak, “Naa, yamu, liliag amu tantu, sabaꞌ nu minitaꞌ niu kini! 24 Puꞌ taman taluꞌu diniu, melaun pimuunan nu Megbebayaꞌ mukaꞌ gadiꞌ, taginaa nilan dun sia maitaꞌ nilan ki minitaꞌ niu kini, dagid ndaꞌ nilan maitaꞌ. Taginaa nilan dun pagid medengeg nilan ki midengeg niu kini, dagid ndaꞌ nilan dadema medengeg.”
Su Sambingay mekatag di Mekesuun Getaw Samaria
25 Mendadi, duuni mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ minadap dini Isus, puꞌ adun pengimanenen sia su metaluꞌen. Suminaak dini Isus su mekpetuꞌun, “Naa Sir, taꞌ alandun mai gempia penggulaulaan ku adun mpedumau tu ketubuꞌ ndaꞌi tamanen?”
26 Kaliꞌ sembag si Isus, “Naa, taꞌ alanduni misulat ditu Palinta nu Megbebayaꞌ? Taꞌi kesabut mu dun?”
27 Kaliꞌ sembag su mekpetuꞌun di Palinta, laungen, “Kini. Saladuaꞌ diniu, petail mu tantu su Kaunutan mu Megbebayaꞌ, saꞌitada pegwakil mu diniin su tibuuk ginaa mu mukaꞌ su tibuuk gimuud mu dakus su gikteb sekeg mu sampay su tibuuk delendeman mu. Mukaꞌ pa pagid, petail mu dadema sug duma mu. Su kepetail mu diniin, pelepeng mu di kepetail mu dig lawas mu.”
28 Laung dayun ni Isus, “Aa naa, misugatan mu gupiai sembag mu kiin. Kiai penggulaula mu, adun mpedumaa tuꞌu tu ketubuꞌ ndaꞌi tamanen.”
29 Laak su mengiman sia dini Isus kia, mpauk daagen. Kaas sinaaken na pelum dini Isus, “Asa taꞌ adin dunig dumau petailen ku?”
30 Kaliꞌ sembag si Isus, “Naa, maꞌniniꞌ. Duuni getaw mipanaw, pegdiksun pangay tu Jerico genat ditu Jerusalem. Naa selian pekpanawi getaw kini, inapaꞌ tulisan. Libasan nu tulisan, bintul nilan padun, dayun nilan belengay, simaꞌan nilan ginaa maikaꞌ. 31 Naa mendadi mitaang dun, duuni minian diag dalan kia belian nu getaw Judea. Sug belian, benaꞌ minitaꞌeni tinulis kini, migliaw laak diag dipag dalan, minundas. 32 Benaꞌ ndaꞌ maiben, duun pelumi sala tawan sapuꞌ ni Levi minian dadema dia. Benaꞌ minitaꞌ nu sapuꞌ ni Levi su tinulis, maꞌnia dadema, migliaw laak pelum diag dipag dalan, minundas dadema. 33 Laak dagid, duuni getaw Samaria mipanaw, mituaꞌ dadema dia. Iin, benaꞌ minitaꞌen su tinulis, milelaat dun. 34 Mikpesempel dayun diniin mukaꞌ binulungen penginumen buꞌ lana su ngag banegen, igbeden pa pagid. Dayunen pesakay tu petubuꞌenen, inateden di pektulugan nu nga getaw, tinagikulen dia. 35 Benaꞌ migendaw, migbegay duaꞌ denario tu gapuꞌ nu pektulugan kia, laungen, ‘Saꞌ mesuꞌat, yaꞌai pegibaꞌ dun. Adin su kulang nu gastu dun, biadan ku da diniꞌa saꞌ mpuliꞌu dini.’ ”
36 Benaꞌ mideksuꞌ ni Isus su sambingayen, sinaakanen dayun su mengiman sia diniin di taluꞌen, “Naa taꞌ ma, alandunig delendeman mu? Ki telu tawan kia, adin ma dinilani mibaal gitunganen duma nu inapaꞌ tulisan kia?”
37 Simbag nu mekpetuꞌun di Palinta, “Su milelaat diniin.”
Laung ni Isus diniin, “Naa yaꞌa, penunggilingay mu dadema.”
Gempiai Piktalentenan ni Maria batul ni Marta
38 Naa sabaꞌ ni nga Isus mpanaw, midepet ilan dig lunsud. Naa duunig libun dia, ngalanen si Marta, pinembaꞌen si nga Isus ditug balayen. 39 Naa duuni pated ni Marta, ngalanen si Maria. Benaꞌ sumiled tug balay su Kaunutan, kini si Maria, migingkud di gedapanen, adun pektalentenanen su teluꞌenen. 40 Si Marta pelum, milibuleng patiꞌ tu pegulingelenen, puꞌ melaun gupia. Mendadi, linabet ni Marta si Isus, laungen, “Naa, Sir, petuyangen mau masiꞌ, salau laak megilak, ndiꞌ megabangi ngudan ku kiin? Melengas sia teluꞌen mu diniin, megabang dinaan!”
41 Kaliꞌ sembag su Kaunutan, “Ay, yaꞌa Marta, kelibuleng mu gupiai melaun baalen mu kiin! 42 Segaga salabuuk laaki talentenan nu getaw, gembageli gatagen. Tumuꞌ kiin, ki piktalentenan ni Maria, ki ndiꞌ na mawiꞌ diniin.”

*10:2 10:2 Miksambingay si Isus mekatag di nga getaw miuyaꞌ na sumakup tu Megbebayaꞌ, damikian dun kig binaalan, saꞌ gempia na geniin.