11
Su Tituluꞌan ni Isus mekatag di Kenenabi
(Mateo 6:9-13; 7:7-11)
Mendadi duuni gendaw, menenabi si Isus. Benaꞌ mitubus, kaliꞌ pektaluꞌi sala tawan sakupen, “Sir, saꞌ mesuꞌat, pektuꞌunay mu ami menenabi, maꞌniin ni Juan kiin, piktuꞌunanen dadema su nga sakupen.”
Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Naa saꞌ menenabi amu, kiniig bian nu kenenabi niu. Iini taluꞌ niu,
‘Uu Amaꞌ nami,
melengas pegbesaan ka nu nga getaw puꞌ yaꞌa su Megbebayaꞌ.
Melengas pekpuunan na su Keglekaunutan mu.
Begayay mu ami gendawgendaw di nga gaan nami, sukal di ketubuꞌ nami.
Pedasun mu ami di nga salaꞌ nami,
puꞌ yami, mekpedasun ami dadema tu taman mekesalaꞌ dinami,
mukaꞌ ndiꞌ mu buangay mpenulay ami.’ ”
Subay Penenebiin tu Megbebayaꞌ su Kulang nu Sakupen
Mendadi, miksambingay si Isus, laungen, “Naa pinenggiꞌ sala tawan diniu, mangay tug balay nu sambaten meginengaꞌi gebii, teluꞌenen dayun, ‘Uu Sambat, saꞌ mesuꞌat, pautang mau telu buuk pan. Puꞌ duuni sala sambatu minateng ditu naan, melayuꞌi pigenatanen! Naa ndaꞌidun pelumi ilaku dun!’ Dayun sumbag su sambaten dia seled, ‘Aa, ndiꞌ mu semukayi tulugu! Siniraan naig balayu. Migbelilid nai nga gembataꞌu, sampay naan. Kaas ndiꞌu mesuꞌat megbuat megbegay diniꞌa.’ ” Maaꞌ laung pa ni Isus, “Naa, taꞌ ma dayuni mpenggulaula? Taluꞌu tuꞌu diniu, ki sambaten kia, pia mpauk megbuat megbegay diniin puun tu kesambat nilan, laak metegelan da gusay megbuat dakus megbegay tu kelaun kulang diniin, saꞌ su menengi, ndiꞌ lumukas menengi diniin. Kaas pesamau dademai teluꞌen ku diniu. Penamal amu menenabi tu Megbebayaꞌ, begayan amu niin. Penamal amu menengaw, puꞌ mekebaang amu. Peksabi amu namal diag bisuangan, puꞌ pukaꞌan amu tuꞌu. 10 Puꞌ adini menamal menenabi, begayan tuꞌu. Adini menamal menengaw, mekebaang, mukaꞌ adini meksabi diag bisuangan, mpukaꞌan. 11 Puꞌ yamu ngag duunig bataꞌen, duun bai sala tawan diniu, saꞌ pinenggiꞌ menengi sedaꞌig bataꞌen, begayen sungkin diniin mamak? 12 Atawaka saꞌ meksaak gumanuk, begayen pelum diniin gulangulang? 13 Mendadi yamu, saꞌ metau amu megbegay kepianan tu gembataꞌ niu, asa melaat getaw laak amu, naa labi na su Gamaꞌ niu ditu gekbus langit, pepengapuꞌen dema tuꞌu kig Balakat nu Megbebayaꞌ tu nga meksaak dun diniin!”
Ilegan si Isus Pingepuꞌan nu Palin
(Mateo 12:22-30; Marcos 3:20-27)
14 Naa duuni getaw beed, sabaꞌ silunuꞌan menulay. Inutidan ni Isus su migleget dun. Benaꞌ miutidanen su menulay, mikektaluꞌ puliꞌ sug beed. Misebuꞌan dayun su nga getaw dia. 15 Laak laung nug duma getaw, “Aa, ki getaw kiin, iini megaganen dun utidayi menenulay, puꞌ bigayan ginuung ni Beelsebul, su kaunutan nilan.”* 11:15 Kig Beelsebul kini, iini sala ngalan nu Palin. Sala pa piningalan dun, si Satanas.
16 Naa sug duma getaw pelum, pengimanan nilan sia si Isus, kaas miksaak ilan diniin mekesalebuꞌ tuꞌus, adun gempantek daw puꞌ genat tu Megbebayaꞌ su pegbayaꞌen. 17 Laak misuunan ni Isus sug delendeman nilan. Kaliꞌ pektaluꞌ dinilan, “Adin su nasud meksimawiꞌ mukaꞌ megunay megbunuꞌ, ndiꞌ maiben metulag. Samanen ki salapenan, saꞌ meksimawiꞌ mukaꞌ meksual, metulag dadema. 18 Naa, maꞌantu dadema si Satanas. Saꞌ pinenggiꞌ meksimawiꞌ su peglegediꞌanen dayun megunay megbunuꞌ, ndiꞌ ba metulag, deksuꞌanen mbeleng? Asa teluꞌen niu pengutidan ku su menenulay puun nu pegbayaꞌ ni Beelsebul. 19 Keduaꞌen, saꞌ sia metuud puꞌ genat dini Beelsebuli pegbayaꞌu mengutid dun, naa su nga sakup niu pelum, adin ba genat su pegbayaꞌ nilan? Puꞌ ilan, utidan da nilan demai menenulay. Baa, mitakesil amu nu pinggulaula nu nga sakup niu! 20 Laak dagid saꞌ iin pasiꞌi migbegay dinaan pegbayaꞌ mengutid dun su Megbebayaꞌ, naa maꞌananen, mituaꞌ na diniu su Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ.”
21 Laung pa pagid ni Isus, “Kig letaban getaw, saꞌ meksangkap na besi dayun iin da gupiai megingat tug balayen, naa ndiꞌ sia magaw su pimetangen. 22 Laak pia maꞌantu, saꞌ duuni mateng lumabaw pa dun diniin, iin pelumi dumaag. Egaunen dayun su kelaun besi seligan nu gapuꞌ balay, dakus su kelaun gimunen, pekilasenen dayun tu ngag dumanen.” 11:22 Ki Palin, pitanggiꞌ ni Isus dig letaban getaw daagen, adun pesabuten di nga getaw puꞌ ki pegbayaꞌ ni Isus, metaas pa tug danu Palin.
23 Miktaluꞌ padun si Isus, laungen, “Adini getaw kanaꞌu sugut, iini kuntrau. Adini ndiꞌ megabang dinaan mekpungun sakupu, iini mekpelak dun.”
Melemu Mpuliꞌ su Melaaten
(Mateo 12:43-45)
24 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Mendadi su menulay, saꞌ utidan di getaw, leepenen dayunig benwa ndaꞌi tubig dun menengaw pelelianen. Naa benaꞌ ndaꞌiduni mbaanganen, maaꞌ laungen dig dialem delendemanen, ‘Tumuꞌ muliꞌ nau ditug balay kia pigenatan ku.’ 25 Naa benaꞌ mateng puliꞌ tug balay kia, aba, metaanganen siniligan na sug balay dakus pingikpesan. 26 Saꞌ maꞌantu, mangay dayun dumanen menenulay pitu buuk, melaat pa dun diniin, dayun megelaꞌ ilan muliꞌ dia. Kaas deksuꞌanen, su kebetang nu getaw kia piglegetan salabuuk da sia menulay, melaat pa tug bekna mipenggulaulanen.”
Su Tantu Kepianan
27 Naa selian ni Isus mektaluꞌ, duunig libun dia tebenan getaw minekeg mektaluꞌ dini Isus, laungen, “Sug libun minataꞌ diniꞌa mukaꞌ mikpeduduꞌ diniꞌa, liliag tantu!”
28 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Tumuꞌ su getaw mekedengeg di taluꞌ nu Megbebayaꞌ dakus mekpetuud dun, iin tantu gupiai liliag!”
Su Getaw Mimilas, Menengi Mekesalebuꞌ Tuꞌus
(Mateo 12:38-42)
29 Mendadi benaꞌ pekpungunpungun su nga getaw mekpesempel dini Isus, kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Paa, yamu pa di nga getaw nemun, medupang amu gupia! Penengiin niu dinaani mekesalebuꞌ tuꞌus, asa daal da laaki tuꞌus begay diniu, ki maaꞌ nu mipenggulaula nu pimuunan nu Megbebayaꞌ dengantu si Jonas. 30 Puꞌ si Jonas, mibaal tuꞌus tu getaw Ninibe. Naa naan kini kig Bataꞌ nu Kilawan, maꞌantu dadema, mbaalu tuꞌus diniu nga getaw nemun. 31 Dayun sug Bai tug benwa Seba dengantu, mbantang megindeg tumakesil diniu saꞌ mateng su Gendaw nu Kengukum nu Megbebayaꞌ di tibaꞌan getaw. Puꞌ daniin, miktegel mpanaw dinig benwa ta Israel, melayuꞌ gupia dig benwanen, puꞌ adun mekineeg ditu telisebuten tituluꞌan ni Adiꞌ Salomon. Naa yamu kiin, duun kinii mituaꞌ diniu, metaas pa dini Salomon. 32 Mukaꞌ saꞌ mateng na tuꞌu su Kengukum, naa su nga getaw pa pagid dengantu sakup Ninibe kitu, mbantang dailan dema megindeg tumakesil diniu nga getaw nemun. Puꞌ maꞌantu dadema ilan, saꞌ tinituluꞌan ilan ni Jonas, miksikesuun ilan. Mendadi yamu, taman taluꞌu diniu, duun kinii mituaꞌ diniu, metaas pa dini Jonas!”
Subay Pektalentenan nu Getaw su Tiag
(Mateo 5:15; 6:22-23)
33 Mendadi kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Ki suluꞌ, ndiꞌ tutudan dayun egluden nu getaw, mesama ndiꞌen ukluban bandi. Segaga betangen dig dempaꞌan, adun medelaganen su nga getaw suled tug balay. 34 Naa su mata niu, iini suluꞌ nug lawas niu. Kaas saladuaꞌ diniu saꞌ pinenggiꞌ gempiai mata mu, naa medelagan na su tibuuk lawas mu. 11:34 Su mata nu getaw, pitanggiꞌ ni Isus tu kenembaꞌen tu metuud. Laak dagid saꞌ duuni mesait di mata mu, naa medeleman dademai tibuuk lawas mu. 35 Kaas peglengilama, tekaw mbuus sug laung mu dun tiag mu, masiꞌ medelem. 36 Laak saꞌ meleep dig lawas mu ki medelag, ndaꞌiduni medelem dun, naa maꞌantu, lumbus medelag, maꞌniin mitiagan ka suluꞌ.”
Pigbeluꞌan ni Isus su nga Tautau Mekesuun
(Mateo 23:1-36; Marcos 12:38-40)
37 Naa benaꞌ mideksuꞌ megukit si Isus, duuni Pariseo migenggat diniin maan tug balayen. Saꞌ maꞌnia, minangay dema dia si Isus, migingkud dayun maan. 38 Laak saꞌ minaan si Isus, misebuꞌan su Pariseo, kaliꞌen maitaꞌ puꞌ ndaꞌ ni Isus pegelaꞌ dunutay sug bian mengingenaw tinituluꞌ nu nga Pariseo tu nga getaw. 39 Dagid kaliꞌ pektaluꞌ su Kaunutan, “Paa, yamu pa di nga Pariseo, ugasan niu sug dibabaw nu pinggan niu mukaꞌ tasa niu, laak dagid dig dialem, mipenuꞌ amu nu pingagaw niu puun di melaat betad niu.§ 11:39 Su nga Pariseo, pitanggiꞌ ilan ni Isus di pinggan, limpiu su laak dibabawen, puꞌ su kekesuun nilan, paitaꞌitaꞌ da laak. 40 Benguꞌbenguꞌen amu! Su Megbebayaꞌ miwat tug lawas nu getaw, kanaꞌ bain da gusayi miwat tug delendemanen? 41 Segaga peglegamut amu tu pubri, adun melimpiu amu tantu, saꞌitada mekesuun amu.”
42 Laung pa ni Isus, “Yamu pa di nga Pariseo, mekelelaatlelaat amu! Puꞌ pia su mekaikaꞌ pimula niu sampay su gininisan pegdaut, naa begay niu tu Megbebayaꞌ su kesepuluꞌ ilasen. Dagid ki melegdeng betad mukaꞌ ki kepetail niu sia tu Megbebayaꞌ, baa, ndaꞌ dig delendeman niu. Asa kiin siaig bantang pegbetaden niu, sampay su ngag duma pinalinta pa pagid.
43 “Yamu nga Pariseo, mekelelaatlelaat amu daan! Puꞌ saꞌ ditu simbaan ta, liagan niu su tampusan metaas gingkudan. Saꞌ ditu amu pelum tebuꞌan, mauyaꞌan niu pegbesaan amu nu nga getaw. 44 Mekelelaatlelaat amu dema tuꞌu! Puꞌ pitanggiꞌu amu di ngag lebeng ndaꞌi tuꞌus dun, maindegan laak nu getaw, puꞌ ndaꞌ nilan suunay puꞌ masiꞌ lebeng itu, kanaꞌ mpia.”
45 Naa mendadi, duuni mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ, kaliꞌ sumpat, “Naa Sir, saꞌ maꞌniai teluꞌen mu, pepiidpiidan mu dami dema!”
46 Kaliꞌ sembag si Isus, “Waꞌa lai! Yamu nu nga mekpetuꞌun di Palinta, mekelelaatlelaat amu dadema! Pipisan niu gembegat tituluꞌan tu nga samataw niu, asa yamu, ndiꞌ niu tanan etateni salabuuk tu nga tenduꞌ niu meguit tu guiten nilan kia. 47 Mekelelaatlelaat amu daan! Puꞌ su ginepuꞌay niu, binunuꞌ nilan su nga pimuunan nu Megbebayaꞌ dengantu. Yamu dadema, migbaal amu melengas lebeng tu nga pimuunan kitu. 48 Naa saꞌ maꞌantu, mitakesiꞌan niu su kesanguꞌ niu tu melaat gulaula kia nu nga ginepuꞌay niu. Puꞌ su ginepuꞌay niui mimunuꞌ dun, dayun yamui migbaal melengas lebeng nilan. 49 Kaas maꞌniniꞌi tinaluꞌ nu Megbebayaꞌ, genat di ketelisebutayen, ‘Suguꞌen ku dinilani nga pemuunan ku mukaꞌ peneligan ku. Dagid sug duma, peglegetan pa nilan. Sug duma pelum, petain nilan.’ ”
50 Kaliꞌ padun pektaluꞌ si Isus, “Naa kagina maꞌantu, yamu pa di getaw nemun, melabuꞌ tuꞌu diniu su ginukuman tu kekpatay ditu kelaun pimuunan nu Megbebayaꞌ, genat pa kebuat di gekleb langit buꞌ lupaꞌ 51 sampay tu kekpatay dini Abel dakus su kebunuꞌ dini Zacarias, su pinatay kia ditug Balay Pengedapan tu Megbebayaꞌ, dia gelet nu gentudan gilak mukaꞌ su Meꞌelig Sugud. Taman taluꞌu diniu nga getaw nemun kini, melabuꞌ tuꞌu diniu su ginukuman tu kelaun kemunuꞌ kitu!”
52 Laung pa padun ni Isus, “Mekelelaatlelaat amu dema tuꞌu, yamu nu nga mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ! Puꞌ inawiꞌ niu su gunsiꞌ mekepukaꞌ tu metuud, mukaꞌ inapaꞌ niu su nga getaw suled sia, dagid yamu, ndaꞌ damu dema seled!”
53 Naa selian ni Isus megawaꞌ dia, pigbensi nu nga mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ mukaꞌ su nga Pariseo. Piglantugiꞌan nilan gupia, 54 pengepaꞌan nilan siai taluꞌen, adun metaban nilan sia si Isus di teluꞌenen.

*11:15 11:15 Kig Beelsebul kini, iini sala ngalan nu Palin. Sala pa piningalan dun, si Satanas.

11:22 11:22 Ki Palin, pitanggiꞌ ni Isus dig letaban getaw daagen, adun pesabuten di nga getaw puꞌ ki pegbayaꞌ ni Isus, metaas pa tug danu Palin.

11:34 11:34 Su mata nu getaw, pitanggiꞌ ni Isus tu kenembaꞌen tu metuud.

§11:39 11:39 Su nga Pariseo, pitanggiꞌ ilan ni Isus di pinggan, limpiu su laak dibabawen, puꞌ su kekesuun nilan, paitaꞌitaꞌ da laak.