17
Su Kegdaang di Samataw
(Mateo 18:6-7; Marcos 9:42)
Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus tu nga sakupen, “Naa, minget ndiꞌ mesuꞌat puꞌ ndaꞌiduni kegdaang di getaw. Laak pia maꞌantu, mekelelaatlelaat su getaw mekegdaang di samatawen! Ki mekegdaang dun, saꞌ pinenggiꞌ palintangan galingan dayun lebuꞌay tug laud, tumuꞌ megaan daitu, sabayaꞌ nu ginukuman nu Megbebayaꞌ tu getaw mekegdaang di sala tawan gembataꞌ kini.* 17:2 Su teluꞌen ni Isus gembataꞌ, piuluganen dun su nga sakupen gembabaꞌi tindeg nilan. Kaas pekpetubud amu!
Su Kepedasun di Samataw
(Mateo 18:21-22)
“Saladuaꞌ diniu, saꞌ duuni samasakup mu mekesalaꞌ diniꞌa, naa tituluꞌay mu iin. Dayun saꞌ megbiksuꞌig duma mu kia, pedasun mu. Pia pa mekesalaꞌ diniꞌa pitu deksuꞌ sendaw, dayun pitu deksuꞌ dadema mekpuliꞌpuliꞌ diniꞌa mektaluꞌ, ‘Migbiksuꞌu dun,’ naa pia maꞌantu, subay pedesunen mu gusayig duma mu kia.”
Su Kesalig tu Megbebayaꞌ
Naa kaliꞌ pektaluꞌ tu Kaunutan su nga peneliganen, “Sir, paiseg mu ki kesalig nami.”
Kaliꞌ sembag su Kaunutan, “Ki kesalig niu, pia laak sia maꞌniin bagel salabuuk lisu mustasa, naa megaga niu suguꞌayi gembagel gayu kinuꞌ, laung niu, ‘Mbakuta, mpemulaa dayun tug laud!’ Naa maꞌantu da, mekpetuud dadema diniu ki gayu kia.”
Ndiꞌ Mpia Mekpenalenal su Sakup ni Isus
Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Naa pinenggiꞌ sala tawan diniu, duuni sesuguꞌen mu megdaru atawaka megingat karniru. Naa saꞌ muliꞌ diag balay su sesuguꞌen mu, teluꞌen mu ba di sesuguꞌen mu kia, ‘Bundasa dini, gingkuda maan’? Ndiꞌ mu ba teluꞌen sungkin diniin, ‘Naa, baꞌugay mau, pegilisa, ilakay mau dayun’? Mukaꞌ teluꞌen mu pagid diniin, ‘Naa saꞌ metubusu maan mukaꞌ minum, dekaga pa aan.’ Dayun saꞌ metubus nu sesuguꞌen su sinuguꞌan mu diniin, mekpaladpalada ba diniin? Mabuꞌ ndiꞌ. 10 Mendadi maꞌantu dadema amu, saꞌ mpenggulaula niuig launan sinuguꞌ diniu, naa iin dayuni taluꞌ niu, ‘Sesuguꞌen laak ami, daal da laaki binaal nami su mbantang baalen nami.’ ”
Su nga Getaw ndiꞌ Metau Ebangan
11 Naa selian ni nga Isus dig dalan pangay tu Jerusalem, mikebian ilan dig dulunan nu Samaria mukaꞌ nu Galilea. 12 Mendadi, benaꞌ misebang ilan di maikaꞌ lunsud, duuni suminungkak dini Isus sepuluꞌ tawan migladu mekesalebuꞌ nuka. Ki nga pegladu kini, pegindeg ilan di melayuꞌlayuꞌ, 13 kaliꞌ ilan pektawag diniin, laung nilan, “Uu Sir Isus, lelaatay mu ami!”
14 Benaꞌ minitaꞌ ni Isus su sepuluꞌ tawan, laungen dinilan, “Angay amu tug belian, pebantay niu dunig lawas niu.”
Lemen laak ilan mikepanaw, mitekaw mawaꞌi mekesalebuꞌ nuka nilan.
15 Naa sala tawan di sepuluꞌ kia, benaꞌ mibatiken puꞌ miuliꞌan na, mipuliꞌ dia ni Isus, pekpenekeg megenal tu Megbebayaꞌ. 16 Benaꞌ midepet di gedapan ni Isus, miglaub mekpaladpalad diniin. Asa iin, getaw Samaria. 17 Benaꞌ midengeg ni Isus su kekpaladpaladen, kaliꞌ pektaluꞌ, “Asa kanaꞌ ba sepuluꞌ tawani pineguliꞌan? Saꞌ maꞌantu, adin ma su nga siam? 18 Daal da laak masiꞌi mipuliꞌ megenal tu Megbebayaꞌi sala tawan kini kanaꞌ getaw Judea?” 19 Laung dayun ni Isus tu getaw Samaria, “Naa, pegbuata, bundasa di gengayan mu. Miuliꞌan ka puun di kesalig mu.”
Ki Keglekaunutan na Tuꞌu nu Megbebayaꞌ
(Mateo 24:23-28, 37-41)
20 Naa duuni nga Pariseo, sinaak nilan dini Isus saꞌ nanu meglekaunutan na tuꞌu su Megbebayaꞌ. Kaliꞌ sembag si Isus, “Ki Keglekaunutan na tuꞌu nu Megbebayaꞌ, ndiꞌ mbentayan nu getaw. 21 Ndiꞌ metaluꞌ nu getaw, ‘Bentayay pa daan niu, kiin na!’ atawaka ‘Kia nain!’ Puꞌ taluꞌu diniu, ki Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ, dini na niu tuꞌu.”
22 Kaliꞌ gusay pektaluꞌ si Isus tu nga sakupen, “Duuni gendaw mateng, taginaa niu dun, mbianan niu su Keglekaunutan ku, naan kini kig Bataꞌ nu Kilawan, pia sendaw laak sia. Laak bulug ndiꞌ niu pa mbianan. 23 Mukaꞌ duun pai mektaluꞌ diniu maꞌniniꞌ, ‘Bentayay pa daan niu, kiin na!’ atawaka duuni mektaluꞌ, ‘Bentayay pa daan niu, kinuꞌ na!’ Laak ndiꞌ niu laaway. 24 Puꞌ maaꞌ nu gilat, tekaw tiaganen sug langit genat tu dapit silangan mangay tu sindepan, maꞌantu dau dema, naan kini kig Bataꞌ nu Kilawan, saꞌ mateng su gendaw di kelusadu puliꞌ. 25 Laak iinig bekna mpenggulaula, naan, kig Bataꞌ nu Kilawan, mianu di meliget lasay, pemilasen pau pagid nu nga getaw nemun.
26 “Puꞌ ki kelusadu puliꞌ, naan kini kig Bataꞌ nu Kilawan, iini samanen, su mipenggulaula ditu timpu pa ni Noe. 27 Di gendaw kitu, minaan su getaw, mininum ilan, migbelaꞌi ilan, sampay da dun di gendaw nu keseled ni nga Noe tug butuk, dayun mikpuun sug Bagyu Lampap. Dayun mitekawan melemesi kelaun getaw kitu. 28 Maꞌantu da pagid su gendawan ni Lot. Ndaꞌidunig lain delendeman nu getaw, minaan laak ilan, mininum, mindagang, migimula ilan, dakus migbaal balay. 29 Laak dagid su gendaw nu kelaguy ni nga Lot tug lunsud Sodoma, iin na dayun su kepelabuꞌ gapuy mukaꞌ batu megligaꞌ tug lunsud kitu genat tug langit. Mitekaw dayun megelaꞌ matay su nga getaw dia. 30 Mendadi, naan kini kig Bataꞌ nu Kilawan, maꞌantu dadema ki ketuaꞌu puliꞌ.”
31 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Mendadi, saꞌ matengi gendaw kiin, adin su getaw metaang dia gatep nug balayen, laak su pimetangen, dia da dialem balayen, ndiꞌ pia melangan suled pa diag dialem puꞌ malap di pimetangen. Samanen su getaw saꞌ metaang ditug binaalanen, ndiꞌ dadema mpia muliꞌ. 32 Iini pegdelendem niu, su sawa ni Lot dengantu. 17:32 Saanan ni nga Lot meglaguy tug lunsud pilebuꞌan nu Megbebayaꞌ dengantu, luminingay su sawa ni Lot, dayun pibaal masin. 33 Naa adini mpauk megwakil gumulen dinaan, mbeleng diniin su ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Adin su pegwakilen dinaan su gumulen, iin, malapen sungkin su ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. 34 Taluꞌu tuꞌu diniu, saꞌ matengu gebii, metaang duunig duaꞌ tawan megubay metulug, tekaw elapen su sala tawan, mbilin sug dumanen. 35 Duun pa pagidig duaꞌ tawan libun peglegaling. Tekaw mawaꞌi sala tawan, elapen, bilinen su sala tawan. 36 [Duun pa pagidig duaꞌ tawan laki pekpengimbaal dig lupaꞌ, benaꞌ su sala tawan, tekaw uaꞌay, mbilin laak sug dumanen.]”
37 Benaꞌ midengeg nu nga sakup ni Isus, sinaak nilan diniin, “Sir, adin ma mpenggulaula?”
Kaliꞌ sembag si Isus, “Adin sug duunig bangkay dun, ditu dayun mekpungun su nga menagit.”

*17:2 17:2 Su teluꞌen ni Isus gembataꞌ, piuluganen dun su nga sakupen gembabaꞌi tindeg nilan.

17:32 17:32 Saanan ni nga Lot meglaguy tug lunsud pilebuꞌan nu Megbebayaꞌ dengantu, luminingay su sawa ni Lot, dayun pibaal masin.