18
Su Sambingay mekatag dig Balulibun ndiꞌ Lumukas Menengi
Naa migukit si Isus tu nga sakupen sambingay, bianen mektituluꞌ dinilan puꞌ subay tatap ilan menenabi, ndiꞌ ilan lumukas dun. Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Naa dia salabuuk lunsud, duuni kuis dia. Ki kuis kini, kanaꞌ mendek ditu Megbebayaꞌ, ndiꞌ dadema megbasa di samatawen. Naa duun pagidig balulibun diag lunsud kia. Kig balulibun kini, tatap mangay ditu kuis, kaliꞌ pegubug diniin, ‘Sugutay mau ditu mipenggulaulau tu kuntrau!’ Naa sug bekna kitu, mpauk sia megabang su kuis ditug balulibun kia. Laak saꞌ miniben, laungen dig dialem ginaanen, ‘Aa, pia ndiꞌu mendek tu Megbebayaꞌ mukaꞌ ndiꞌu dadema megbasa di samatawu, kig balulibun kini, peksemukenu niin patiꞌ. Tumuꞌ pedaagen ku na laak, adun ndiꞌu penlukasen diniin, tatap pelum mekpuliꞌpuliꞌ dini!’
“Naa saꞌ maꞌantu,” maaꞌ laung pa nu Kaunutan tu nga sakupen, “pia melaatig betad nu kuis kiin, pegdelendem niu ki tinaluꞌen tug libun. Naa su Megbebayaꞌ pelum, saꞌ menamal menenabi diniin gebii gendaw su nga pimiliꞌen sakupen, kanaꞌ ba labi pa mekpepia dinilan? Melangan ba megabang dinilan? Taluꞌu diniu, pepiananen dayun, sembutenen pepianay. Laak dagid pia maꞌantu, saꞌ lumusadu puliꞌ dinig lumbang, naan kini kig Bataꞌ nu Kilawan, metaangan ku ba, sumalig tu Megbebayaꞌi nga getaw?”
Su Mangyaꞌ Pariseo mukaꞌ su Mendawat Buis
Mendadi, miksambingay pa gusay si Isus, pisugaten ditu sambingayen su nga getaw delendeman nilan dun, ilan laaki mekesuun, peksudiꞌan nilan su kelaun samataw nilan. 10 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Duuni Pariseo minangay ditug Balay Pengedapan tu Megbebayaꞌ, adun menenabi dia. Mukaꞌ duuni sala tawan mendawat buis, midia dadema puꞌ menenabi. 11 Naa ki Pariseo kia, kaliꞌ pegindeg menenabi, laungen dig dialem ginaanen, ‘Uu Megbebayaꞌ, mekpaladpaladu diniꞌa, puꞌ naan kini, kanaꞌu maaꞌ nug lain getaw, meglimbung, menggulaula melaat, megdusa, saꞌitada maaꞌ nu mendawat buis kinuꞌ. 12 Puꞌ kada sala simana, meduaꞌu mekpuasa. Adin su sukatu, begayu diniꞌa su kesepuluꞌ ilas dun.’ 13 Laak dagid su mendawat buis, pegindeg dia melayuꞌlayuꞌ, ndaꞌ tanan pegangag tug langit, sabaꞌ mipatiꞌ mpiid. Pengekdukeneni gegdeben, laungen, ‘Uu Megbebayaꞌ, lelaatay mau, mekesesalaꞌu getaw!’ 14 Naa,” maaꞌ laung ni Isus, “taluꞌu tuꞌu diniu, ki mendawat buis kia, saꞌ minuliꞌ tug balayen di gendaw kia, mekesuun na di pegitaꞌen nu Megbebayaꞌ. Su sala tawan, ndaꞌ. Puꞌ adin su petaasenenig lawasen, iini pebebaꞌen. Adin dema su pebebaꞌenenig lawasen, iini petaasen.”
Subay Penunggilingan su Kesalig nu Gembataꞌ
(Mateo 19:13-15; Marcos 10:13-16)
15 Naa pia su nga maikaꞌ gembataꞌ, pinguit nu nga getaw ditu ni Isus, adun pendepenanen ilan. Laak dagid benaꞌ minitaꞌ nu nga sakup ni Isus, pimaag nilani getaw kia. 16 Mendadi si Isus, pibundasen dia niin su nga gembataꞌ, laungen tu nga sakupen, “Ki nga gembataꞌ kiin, petuyang niu ilan mangay dinaan, ndiꞌ niu belibaday. Puꞌ iin laaki mekesakup tu Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ, su megimbataꞌ dig betaden. 17 Taman taluꞌu diniu, ndaꞌi getaw mekesakup tu Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ, subay su kesaligen, maꞌniin nu kesalig nu gembataꞌ kini.”
Su Tituluꞌan ni Isus mekatag di Gayak di Gimu
(Mateo 19:16-30; Marcos 10:17-31)
18 Mendadi duuni kaunutan nu getaw Judea suminaak dini Isus, “Sir, mekesuun ka. Naa taꞌ alanduni gempiau penggulaulaan, adun mpedumau tu ketubuꞌ ndaꞌi tamanen?”
19 Suminaak puliꞌ si Isus di getaw kia, “Baa, mauma dema paingalan mu dinaan, mekesuun? Ndaꞌiduni mekesuun tantu, subay su laak Megbebayaꞌ. 20 Dagid, misuunan mu na ki nga palinta, maꞌniin ‘Ndiꞌa pegdusa, ndiꞌa pekpatay, ndiꞌa pegdaaw, ndiꞌa penakesiꞌ dig balus, pegbesaay mu su ginaꞌ mu buꞌ gamaꞌ mu.’ ”
21 Kaliꞌ sembag su kaunutan, “Sir, ki kelaun palinta kia, dinunutan ku genat pa di kaikaꞌayu.”
22 Laak benaꞌ midengeg ni Isus, kaliꞌ padun pektaluꞌ, “Naa, duun pa gusayi kulang diniꞌa. Peksaluy mu ki kelaun gimu mu, dayun pemegay mu tu nga pubri getaw su galinen. Duun dayuni gaꞌus mu ditu gekbus langit. Dayun puliꞌa dini naan, pegdunuta dinaan.” 23 Dagid kaliꞌ medengeg nu kaunutan ki tinaluꞌ kia ni Isus, milegenan patiꞌ, puꞌ medatuꞌ gupia getaw iin.
24 Mendadi, benaꞌ minitaꞌ ni Isus, kaliꞌ pektaluꞌ, “Ki medatuꞌ getaw, melegen tuꞌu ki kesakupen tu Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ! 25 Melemu pa su kebian nu petubuꞌen kamelyu dig luang taiꞌ, sabayaꞌ nu kesakup nu medatuꞌ getaw tu Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ.”
26 “Aba,” laung nu nga mikedengeg tu tinaluꞌ kia ni Isus, “saꞌ maꞌantu, duun bai megawen?”
27 Kaliꞌ sembag si Isus, “Su ndiꞌ megaga nu kilawan, megaga gusay nu Megbebayaꞌ.”
28 Laak dagid si Pedro, kaliꞌ pektaluꞌ, “Sir, yami kini, pia sug balay nami, bileng na nami gupia, adun megdunut ami diniꞌa!”
29 “Waꞌa,” laung ni Isus. “Mukaꞌ taman taluꞌu diniu, adini getaw belengenen sug balayen, saꞌ su sawanen, nga pateden, mekegulangen sampay su ngag bataꞌen, sabaꞌ nu kesakupen tu Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ, 30 naa nemun, sugdaan dun melaun. Dayun di gendaw kiin ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw, mpeduma pa pagid tu ketubuꞌ ndaꞌi tamanen.”
Ketelu Deksuꞌ na Pisuun Pedaan ni Isus su Kepatayen
(Mateo 20:17-19; Marcos 10:32-34)
31 Naa sinabi ni Isus su sepuluꞌ buꞌ duaꞌ tawan peneliganen. Benaꞌ ilanilan da laak, kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Naa, pektalentenay niu gupia ini. Kini, tuad naita tuꞌu di Jerusalem. Mendadi, saꞌ mateng ita dia, naan kini, kig Bataꞌ nu Kilawan, menuud tuꞌu ki kelaun misulat dengantu nu nga pimuunan nu Megbebayaꞌ mekatag dinaan. 32 Pegwakilu tu nga kanaꞌ getaw Judea, dayun pengimusaunganu nilan, peksudiꞌanu mukaꞌ pendulaꞌanu nilan, 33 pembedasen pau nilan pagid. Dayunu petayay. Laak dagid di ketelu endawen genat di kepatayu, metubuꞌu puliꞌ.”
34 Laak dagid su nga peneligan ni Isus, ndaꞌi misabut nilan di kelaun tinaluꞌen kia. Iglud pa deliꞌ dinilan, kaas ndaꞌ nilan mesuunay su tantu kelebuꞌan nu tinaluꞌen dinilan.
Piuliꞌan ni Isusig Buta Menengi Limus
(Mateo 20:29-34; Marcos 10:46-52)
35 Naa saꞌ misebang si nga Isus dig lunsud Jerico, mitaangan nilan, duunig buta pegingkud dia geksid dalan, menengi limus. 36 Mendadi benaꞌ midengeg nug buta su gelang nu mimegbian kia getaw, sinaaken, “Alandun main?”
37 Laung nu ngag dumanen, “Megbian na dini si Isus, ki getaw Nazaret kiin.”
38 Migbeksay dayun sug buta, laungen, “Uu Isus, Sapuꞌa ni David, lelaatay mau!”
39 Kig buta kia, pigbeluꞌan dayun nu nga getaw pekpanaw di gunaan ni Isus, pimaag nilan sia. Laak palu pa mpemaag, ndiꞌ, minamal mektawag, laungen puliꞌ, “Uu Sir, sapuꞌa ni David, lelaatay mau dema tuꞌu!”
40 Tuminlen dayun si Isus. Piagaken kig buta kia di gupiden. Benaꞌ mesempel diniin, 41 sinaak ni Isus, “Taꞌi penengiin mu dinaan?”
“Sir, liagan ku sia, mekengitaꞌ nau.”
42 Miktaluꞌ si Isus, “Mekengitaꞌa na! Miuliꞌan ka na, puun di kesalig mu.”
43 Lemen laak mitaluꞌ ni Isus, mikengitaꞌ dayun tuꞌu sug buta. Mukaꞌ tumindug dayun dini Isus, pegenalenen su Megbebayaꞌ. Kampuꞌ nu ngag lumaun getaw dia, saꞌ minitaꞌ nilan su mipenggulaula, inal nilan dadema su Megbebayaꞌ.