19
Suminakup dini Isus si Saqueo
Naa midepet si nga Isus tug lunsud Jerico. Benaꞌ minian ilan dia, mitaanganen duuni getaw dia, ngalanen si Saqueo, kaunutan nu nga mendawat buis, kaas medatuꞌ getaw. Mauyaꞌan ni Saqueo maitaꞌen si Isus, laak ndiꞌ mesuꞌat sabaꞌ kelaun getaw, puꞌ gembabaꞌ getaw si Saqueo kini. Paladpalad kaliꞌ pegleketau, gumibek tu gunaan ni nga Isus, minaik dayun di gayu sikomoro adun maitaꞌen si Isus, puꞌ mekebian dia. Mendadi, benaꞌ mitandaꞌ si Isus di gayu kia, migangag dini Saqueo, kaliꞌ pektaluꞌ diniin, “Naa Saqueo, dedaliꞌa penaug, puꞌ subay mapitu mektulug tug balay mu nandaw.”
Naa saꞌ maꞌantu, migdedaliꞌ menaug si Saqueo, didialanen gupia si Isus tug balayen. Laak benaꞌ minitaꞌ nu nga getaw, linibak nilan dayun si Isus, laung nilan, “Paa, mauma iin, minapit mektulug dig balay nu mekesesalaꞌ getaw?”
Dagid si Saqueo, migindeg, kaliꞌ pektaluꞌ tu Kaunutan, “Mendadi Sir, su seginengaꞌ pimetangu, begayu na tu gempusuk getaw. Mukaꞌ adin sug linimbungan ku, uliꞌen ku dema tuꞌu diniini paat piluꞌ.”
Kaliꞌ sembag si Isus, “Aa naa, saꞌ maꞌniin, minateng na tuꞌu nandaw dinig balay kini ki kegawen nu Megbebayaꞌ, kagina ki getaw kini, sapuꞌ dadema ni Abraham. 10 Puꞌ naan kini, kig Bataꞌ nu Kilawan, iini luminusadu dun, puꞌ adun penengaun ku ki nga getaw mibeleng, adun guunen ku.”
Su Sambingay mekatag di Selapiꞌ Bulawan
(Mateo 25:14-30)
11 Naa selian pekineegan nu nga getaw su pekteluꞌenen, duuni sinumpat dun ni Isus sambingay. Puꞌ kagina sungu na mateng tu Jerusalem si Isus, laung dun nu nga getaw, kia na tuꞌu su kesebang nu Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ. 12 Kaas miksambingay si Isus, laungen, “Duuni metaas getaw mipanaw di melayuꞌ, puꞌ adun iini metenduꞌ gadiꞌ diag benwanen, dayun muliꞌ. 13 Mendadi, selian ndaꞌ pa panawi metaas getaw kini, pinsabineni sepuluꞌ tawan sesuguꞌenen. Benaꞌ misabinen ilan, duuni pigwakilen dinilan kwarta bulawan, pikselaad dinilan, kaliꞌ pektaluꞌ dinilan, ‘Kini, penelapiꞌ niu, sampay matengu puliꞌ.’ 14 Laak dagid su nga samasakupen tug benwa kia, mesengay nilani metaas getaw kini. Kaas saꞌ mipanaw iin, duuni sinuguꞌ nilan meglendug diniin, mangay dadema ditug benwa pegengayanen, pimuunan nilan maꞌniniꞌ. ‘Mpauk ami saꞌ meglegadiꞌ dinamii getaw kia.’
15 “Laak dagid ki kaunutan kini, mialapen gusayi pegbayaꞌen meglegadiꞌ tug benwa kia. Mendadi benaꞌ minuliꞌ, pinsabinen dayun su nga sesuguꞌenen, su pigwekilanen kiin nu kwarta, adun mesuunanen su gikteb nu tubuꞌen saꞌ pinelapiꞌ nilan. 16 Benaꞌ misabinen ilan, minadap diniin sug bekna, kaliꞌ pektaluꞌ, ‘Naa Sir, kig bigay mu dinaan kia selaad bulawan, midugangan pa sepuluꞌ laad.’
17 “ ‘Aa naa, melengas!’ laung nu gegalenen. ‘Gempiaa sesuguꞌen! Naa, kagina meseligan ka di maikaꞌ, pebayaꞌu diniꞌa sepuluꞌ lunsudan.’ ”
18 Laung ni Isus, “Mendadi, suminukli madap tu kaunutan su keduaꞌ tawanen, kaliꞌ pektaluꞌ, ‘Sir, kig bigay mu dinaan dema, midugangan na lima laad.’
19 “Laung nu kaunutan, ‘Naa yaꞌa, megbayaꞌa dadema dig lima lunsudan.’
20 “Laak dagid ki sala tawan pelum, benaꞌ minadap tu gegalen, kaliꞌ pektaluꞌ, ‘Sir, kini da gusayig bulawan mu, pinutusu di panwilu, dayun ku teguꞌay. 21 Puꞌ mindeku diniꞌa, sabaꞌ metegasig betad mu. Elapen mu su kanaꞌ daniꞌa, geniin mu su ndaꞌ mu dadema pemulanay.’
22 “ ‘Paa,’ simbag nu kaunutan, ‘melaata sesuguꞌen! Ukuman ku yaꞌa pebian di milabuꞌ taluꞌ mu kia! Misuunan mu ba metegasig betadu, elapen ku su kanaꞌ dinaan, dakus geniin ku su ndaꞌu pemulanay? 23 Naa saꞌ maꞌantu, ki kwartau kiin, mauma pelum ndaꞌ mu betangay dig bangkuꞌ, adun medawatu sia puliꞌ saꞌ mekauliꞌu, kampuꞌ nu tubuꞌen?’ 24 Liningay dayun nu kaunutan su nga getaw pegindeg dia, laungen dinilan, ‘Awiꞌ niu diniin ki selaad bulawan kiin, begay niu di sala tawan kiin sepuluꞌig daniin.’ 25 ‘Laak Sir,’ laung nilan, ‘duun naig daniin, sepuluꞌ laad!’ 26 Kaliꞌ sembag su kaunutan, ‘Taluꞌu tuꞌu diniu, adin su getaw duunig daniin, begayan pa padun.* 19:26 Saꞌitada, melaun pa gusayi pesalig diniin. Adin pelumi getaw ndaꞌidunig daniin, laak uiꞌen diniin su maikaꞌ sia daniin. 27 Laak dagid ki nga kuntrau kiin mpauk mesakup di peglegediꞌan ku, naa angay niu, bunuꞌ niu dayun dini gedapan ku!’ ”
Pigbesaan si Isus tu Kedatengen tu Syudad Jerusalem
(Mateo 21:1-11; Marcos 11:1-11; Juan 12:12-19)
28 Naa benaꞌ mideksuꞌ si Isus meksambingay, minundas ilan mpanaw, tumiwad nailan tu Jerusalem, miuna si Isus di piktendugan nilan. 29 Mendadi benaꞌ misebang ilan dig duaꞌ maikaꞌ lunsud paingalan dun Betpahe mukaꞌ Betania, dia guksad nug Bentud nu nga Gayu Olibo, suminuguꞌ si Isus dig duaꞌ tawan sakupen. 30 Laungen dinilan, “Bundas amu dig lunsud kia di gunaan. Mendadi saꞌ mateng amu ditu, duun dayuni maitaꞌ niu petubuꞌen nati asno iniketan, ndaꞌ mainsan sekayay getaw. Naa kiin, ubaday niu, agak niu dayun dini naan. 31 Naa saꞌ duuni sumaak diniu mauma ubadan niu, iini taluꞌ niu diniin, ‘Duunig baalan dun nu Kaunutan.’ ”
32 Naa sa maꞌantu, mipanaw sug duaꞌ tawan sakupen. Benaꞌ midepet ilan tug lunsud kia, mitaangan nilan tuꞌu ki maaꞌ dadema nu tinaluꞌ ni Isus dinilan. 33 Inubadan nilan dayun su nati asno. Benaꞌ pegubadan nilan, suminaak tuꞌu dinilan su nga gapuꞌen, “Uy, mauma dema ubadan ma niui nati kiin?”
34 Laung nu nga sakup ni Isus, “Duunig baalan dun nu Kaunutan.” 35 Mendadi, inagak nilan ditu ni Isus su nati asno. Benaꞌ minateng ilan dia ni Isus, inigan nilan suub nilan sug lekud nug asno, pisakay nilan dun dayun si Isus. 36 Naa benaꞌ minundas si Isus, peksakay na, mimelat su nga getaw suub nilan dia karsada mbianan ni Isus, basa nilan diniin.
37 Naa, mesempel na tuꞌu si Isus di Jerusalem, mitandaꞌ na dig dalan pegdiksun diag Bentud nga Gayu Olibo. Mendadi ki kelaun sakupen kia mitendug diniin, pinleliag ilan patiꞌ, minekeg ilan pa pagid megenal tu Megbebayaꞌ, sabaꞌ nu nga mekesalebuꞌ pinggulaula ni Isus minitaꞌ nilan. 38 Laung nilan, “Melengas pepianan nu Megbebayaꞌ ki Gadiꞌ ta kini minateng na pigwekilan nu Kaunutan Megbebayaꞌ! Melinaw na dema ditu gekbus langit! Pegbesaan su Megbebayaꞌ!”
39 Laak dagid duun dademai nga Pariseo dia piktendugan nilan. “Sir,” laung nilan, “melengas pemaagen mui nga sakup mu kiin!”
40 Kaliꞌ sembag si Isus, “Taluꞌu tuꞌu diniu, saꞌ mekeneng ilan nandaw, pia ki ngag batu kia, sumukli menekeg megdedial dinaan!”
Pingeduyan ni Isus su Getaw Jerusalem
41 Naa misebang na tuꞌu tu Jerusalem si Isus. Mendadi benaꞌ midayagen sug lunsud, mikengaduy si Isus. 42 Kaliꞌ penembit, “Ay, yaꞌa Jerusalem, saꞌ sia minilala mu dema tuꞌu nandaw kig bian nu keseksud mu tu Megbebayaꞌ! Laak mitebunan nandawi mata mu. 43 Kaas mateng pai gendaw, medending ka nu nga kuntra mu, pektebuꞌan ka nilan, pegbeletan ka padun. 44 Gebaꞌen nilan dayun tananig lunsud mu, bataꞌ megulangi mpeduma dun. Deksuꞌanen, su ngag batu binaal balay mu, ndaꞌidun nai metentud dun dig dumanen. Naa lumbus itu mpenggulaula, sabaꞌ ndaꞌ mu mailala ki gendaw linaawan ka nu Megbebayaꞌ!”
Pingutidan ni Isus su Mendagang Guliden tu Pengedapan tu Megbebayaꞌ
(Mateo 21:12-17; Marcos 11:15-19; Juan 2:13-22)
45 Naa minangay si Isus tu Pengedapan tu Megbebayaꞌ. Mendadi benaꞌ minateng dia, ki nga mendagang guliden dia, pingutidanen. 46 Miktaluꞌ si Isus dinilan, “Misulat ditu Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, ‘Ki Pengedapan dinaan, balay penenebian.’ Dagid yamu kiin, binaal niu pegegludan ngag limbungan getaw ki Pengedapan kini!”
47 Naa genat itu, gendawgendaw mekpetuꞌun si Isus dia Pengedapan tu Megbebayaꞌ. Dagid su nga kaunutan nug belian nu getaw Judea mukaꞌ su nga mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ sampay su ngag duma metaas getaw, minengaw ilan panaw nilan mekpatay dini Isus. 48 Laak ndiꞌ nilan mesuꞌat, puꞌ sug launan getaw, pekineegan nilan gupia si Isus, mpauk ilan saꞌ duuni sektaang taluꞌen ndiꞌ nilan medengeg.

*19:26 19:26 Saꞌitada, melaun pa gusayi pesalig diniin.