20
Sinaak nu Getaw su Pigenatan nu Pegbayaꞌ ni Isus
(Mateo 21:23-27; Marcos 11:27-33)
Naa pekpetuꞌun gusay si Isus di nga getaw ditug Balay Pengedapan tu Megbebayaꞌ, pegukitenen su Gempia Petenday. Mendadi duuni gendaw, ki nga kaunutan nug belian nu getaw Judea mukaꞌ su nga mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ kampuꞌ nu ngag duma kaunutan nu getaw Judea, minadap ilan dini Isus. Sinaak nilan diniin, “Naa, taluꞌ mu dinami, ki pinggulaula mu kini, taꞌ bai pegbayaꞌ mu menggulaula dun? Taꞌ taway dun bai migbegay diniꞌa pegbayaꞌ penggulaulaan mu?”
Laung pelum ni Isus dinilan, “Naa, saakan ku amu deliꞌ sektaang. Taluꞌ niu deliꞌ dinaan, si Juan kiin, adin genat su pegbayaꞌen memunag tubig tu nga getaw? Genat tu Megbebayaꞌ, saꞌ genat ba laak di kilawan?”
Naa saꞌ maꞌnia, migyagayaga dayuni nga kaunutan kia, laung nilan, “Naa, taꞌ ma? Saꞌ pinenggiꞌ sembagen ta, ‘Su pegbayaꞌ ni Juan, genat tu Megbebayaꞌ,’ naa sumumpat dayun si Isus kini, ‘Saꞌ maꞌantu, mauma dema ndaꞌ niu petuuday si Juan?’ Saꞌ sembagen ta pasiꞌ, ‘Genat laak di kilawan,’ naa mbuus betuun ita nu kelaun getaw, puꞌ mituudan ilan dun puꞌ pimuunan nu Megbebayaꞌ si Juan.” Kaas iin laaki mesembag nilan dini Isus, “Ndaꞌ nami mesuunay, saꞌ adin genat su pegbayaꞌ ni Juan.”
Laung dayun ni Isus dinilan, “Naa saꞌ maꞌantu, ndiꞌu dadema pesuun diniu saꞌ taꞌi pigenatan nu pegbayaꞌu penggulaulaan kui maꞌnini kini.”
Pisama si Isus dig Bataꞌ nu Gapuꞌ Lupaꞌ Pinatay
(Mateo 21:33-46; Marcos 12:1-12)
Mendadi, migukit si Isus sambingay tu nga getaw, laungen, “Duuni getaw migimula pegimulanan gubas. Benaꞌ mitubusen pemulanay, pisaꞌupen di nga getaw, dayun mipanaw dig lain benwa, miniben ditu. 10 Mendadi benaꞌ sumingkuꞌ na su pegimulanan, suminuguꞌ su gapuꞌen tu sala tawan sesuguꞌenen meditu nga saꞌup, puꞌ adun elapenen sug daniin gilas tu nilan. Laak dagid kaliꞌ dateng su sinuguꞌ, aba, binadas nu nga saꞌup dayun piuliꞌ nilan, ndaꞌiduni miwiten pia maikaꞌ. 11 Naa su gapuꞌ nu pegimulanan, suminuguꞌ na pelum sala tawan sesuguꞌen. Benaꞌ minateng ditu su sinuguꞌ, binadas dadema nu nga saꞌup, mukaꞌ piksudiꞌan nilan pa pagid, dayun nilan utiday dia, ndaꞌ dademai miwiten. 12 Naa su gapuꞌ nu pegimulanan, suminuguꞌ pa pelum ketelu tawan sesuguꞌenen. Iin, dinaneg dadema nu nga saꞌup, inutidan nilan pa pagid dia. 13 Naa saꞌ maꞌantu, laung nu gapuꞌ nu pegimulanan dig dialem delendemanen, ‘Naa, taꞌ maig baalen ku? Aa naa, tumuꞌ iin nai pengain ku ditu, kig bataꞌu na kini, ki petailen ku gupia. Mabuꞌ pegbesaan nilan iin.’ 14 Laak dagid saꞌ midayag nu nga saꞌup sug bataꞌen kia, miksabutsabut ilan dayun, laung nilan, ‘Aa naa, kiin na tuꞌu sug bataꞌ nu gapuꞌ nu pegimulanan kini. Tumuꞌ petain tain, adun danita na su petenged sia diniin.’ 15 Mendadi benaꞌ minateng dia nilan kig bataꞌ kini nu gapuꞌ nu pegimulanan, pinatay nilan tuꞌu.
“Naa saꞌ maꞌnia,” sinaak ni Isus, “alandun ma dayuni penggulaulaan nu gapuꞌ nu pegimulanan gubas? 16 Iin nai mangay ditu pegimulananen, adun pemunuꞌenen ki nga saꞌup kia. Dayun lain getaw na pelumi pesaꞌupen tu pegimulananen kia.”
Su ngag duma ni Isus, benaꞌ midengeg nilan, laung nilan, “Baa, penensili ndiꞌ da maꞌantui mpenggulaula!”
17 Dagid pigenlengan ilan ni Isus, sinaakanen ilan, “Dagid saꞌ pinenggiꞌ ndiꞌ mpenggulaula, kendutaꞌ mai kenuud nu sinulat ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, maꞌniniꞌ?
‘Kig batu pimilas nu nga megbaal balay,
iini mibaal tampusan gempagen gintudan nug balay.’
18 Naa kig batu kini,” maaꞌ laung pa ni Isus, “adin su getaw medapal dun, mbeliꞌan patiꞌ. Saꞌ pasiꞌ melabuꞌ kig batu kini, adin su metenaꞌanen, melasak tananig lawasen.”* 20:18 Kig batu pimilas nu getaw, guluganen si Isus, su pimilas nu nga getaw Judea, asa iini tinduꞌ nu Megbebayaꞌ tampusan metaas.
Sinaakan si Isus mekatag di Megbayad Buis
(Mateo 22:15-22; Marcos 12:13-17)
19 Naa ki nga mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ mukaꞌ su nga kaunutan nug belian nu getaw Judea, benaꞌ midengeg nilani tinaluꞌ kia ni Isus, misimaꞌ nilan puꞌ ilani pisugaten ditu nga saꞌup tu sambingayen kia. Kaas pidaap nilan sia ganam si Isus, laak ndaꞌ nilan megaga daapay, puꞌ mindek ilan tu nga getaw. 20 Minengaw pa laak ilan sikaw nilan. Mendadi, duuni sinuguꞌ nilan tautau sumaak dini Isus, adun sia metaban nilan di teluꞌenen, adun mbaal sia dangat nilan dini Isus, puꞌ pegwakil nilan sia iin tu pegbayaꞌ nu Gubirnadur. 21 Mendadi minadap dini Isus su sinuguꞌ, tautau suminaak ilan, “Naa Sir, suunan nami puꞌ pektuꞌun mu su metuud. Ndaꞌi pegisuun mu tu tindeg nu getaw, kaas ndiꞌa mpesuay di metuud, pektuꞌun mu gusay su tantu mauyaꞌan nu Megbebayaꞌ pegbetaden nu getaw. 22 Naa saꞌ maꞌantu, biwang ba ditu Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ, megbuis ita ditu tampusan gadiꞌ nu getaw Roma si Cesar, saꞌ ndaꞌ?”
23 Dagid misuunan ni Isus puꞌ iini puun nu kesaak nilan diniin kia, su tautau kekesuun nilan. Kaas laungen dinilan, 24 “Paitaꞌ niu deliꞌ dinaan selaad selapiꞌ. Naa, taꞌ taway dun baig lingaw kini? Taꞌ ngalanen bai sinulat dadema dini kini?”
Laung nilan, “Dani Cesar.”
25 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Naa saꞌ maꞌantu, kig dani Cesar, bayad da niu diniin. Dayun sug danu Megbebayaꞌ, begay da niu dema ditu Megbebayaꞌ.”
26 Maꞌantu, ndaꞌ nilan mesuꞌat melaamayi taluꞌ ni Isus di gedapan nu nga getaw. Misebuꞌan ilan ditu simbagen, mipelepeeꞌ laak su getaw sinuguꞌ sumaak diniin.
Piglantugiꞌan si Isus mekatag di Ketubuꞌ Puliꞌ nu nga Minatay
(Mateo 22:23-33; Marcos 12:18-27)
27 Naa duun pelumi nga Saduseo mituaꞌ ditu ni Isus. Naa ki nga Saduseo, ilan kinii sala pikumpungan ndiꞌ ilan metuudan dun puꞌ su nga minatay, metubuꞌ daw puliꞌ. 28 Mendadi, kaliꞌ ilan pembaalbaal sumaak dini Isus, “Naa Sir, duuni palinta dinita pisulat nu Megbebayaꞌ dini Moises, ‘Saꞌ daw matayig laki mikenginsawa na, laak ndaꞌidunig bataꞌen, naa subay sukliin nu pated nu minatay. Iini menginsawa tug balulibun, adun duunig bataꞌ nilan, lepeng bataꞌ nu minatay kitu.’ 29 Mendadi, duuni pitu tawan mekpated. Minginsawa su gulangbataꞌ, dayun minatay, ndaꞌidun paig bataꞌen. 30 Dayun su keduaꞌ pateden pelum, pinginsawanen sug balulibun dayun minatay, 31 dakus su ketelu pateden dadema. Iin nai migbatag, gikteb nu pitu tawan kia, lumbus minatay, ndaꞌidun da gusayig bataꞌen. 32 Dayun sug libun, minatay dadema. 33 Naa paladpalad saꞌ duun siai metubuꞌ daw puliꞌ genat matay, naa kig libun kia, adin ma dayuni sawanen ditu pitu tawan kia, kagina migelaꞌ ma mayan mpenginsawa nu mekpated kia?”
34 Laak dagid kaliꞌ sembag si Isus, “Baa, su kilawan pa nemun, libun laki, meksenlangan pa. 35 Laak su getaw mipemilang bantang medepet ditu gekbus langit di gendaw kiin ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw, ki mitubuꞌ puliꞌ genat matay, naa ilan, ndiꞌ nailan meksenlangan. 36 Ndiꞌ nailan mesuꞌat matay puliꞌ, segaga mesama ilan ditu nga sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ getaw langit. Maꞌantu, bataꞌ nailan tuꞌu nu Megbebayaꞌ, kagina ki gasal nilan, mipeduma nailan di ketubuꞌ puliꞌ nu nga minatay. 37 Mukaꞌ pa padun, petubuꞌen daan puliꞌ tuꞌu su nga minatay, puꞌ pia si Moises, tinakesiꞌanen dadema puꞌ metuud. Puꞌ ditu sinulat ni Moises dengantu mekatag di sigbet kiin migligaꞌ, iini piningalan dun ni Moises su Kaunutan ta, su Megbebayaꞌ pektemuyen ni Abraham, pektemuyen ni Isaac, mukaꞌ ni Jacob.” 38 Kaliꞌ gusay pektaluꞌ si Isus, “Naa misuunan ta, iini mektamuy tu Megbebayaꞌ su getaw tetubuꞌ, kanaꞌ nu nga minatay. 20:38 Iini piulugan dun ni Isus, pia miniben na matay si nga Abraham, kagina mektamuy pailan gusay, gempantek puꞌ tetubuꞌ dailan ditu gekbus langit. Mekatag di Megbebayaꞌ, ndaꞌi minatay, lumbus tetubuꞌi getaw.”
39 Saꞌ maꞌantu, kaliꞌ sembag dini Isusig duma mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ, “Naa Sir, misugatan mui tinaluꞌ mu kia!” 40 Puꞌ ndiꞌ na nilan mesuang sumaak puliꞌ diniin.
Su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, kanaꞌ Sapuꞌ Laak ni Adiꞌ David
(Mateo 22:41-46; Marcos 12:35-37)
41 Mendadi, kaliꞌ pelum saak si Isus tu nga Saduseo kia, “Mauma dema maꞌniniꞌi pekteluꞌen nu getaw? Ki gasal nu Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, laung nilan sapuꞌ laak daw ni David. 42 Naa, mauma dema maꞌniaig laung nilan, asa si David, iin na gupiai suminulat dun, ditu sala pisulat nu Megbebayaꞌ piningalan dun ngag Bebat, maꞌniniꞌ? 20:42 Kig Bebat kini, iin su piningalan dun nu getaw Judea begudiin Salmos, sug bibat nilan adun pektamuy tug Diwata.
‘Tinaluꞌ nu Kaunutan Megbebayaꞌ ditu Kaunutan ku,
Pegingkuda di gupidu, dini dapit lintuu,
43 sampay di gendaw pelebaun ku yaꞌa daagen mu su nga kuntra mu.’ ”
44 Suminaak na puliꞌ si Isus dinilan, “Kaas ki Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, gilal ni David Kaunutan. Mendadi kagina maꞌantu, ki gasalen, sapuꞌ ba laak ni David?”§ 20:44 Iini piulugan dun ni Isus, ki Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, metaas pa tanan dini Adiꞌ David, asa sapuꞌen dadema.
Mikpegad si Isus mekatag di Tautau Kekesuun
(Mateo 23:1-36; Marcos 12:38-40)
45 Naa miktituluꞌ si Isus tu nga sakupen di gedapan nu melaun getaw. 46 Mendadi, kaliꞌ pektaluꞌ, “Peglengilam amu, adun ndiꞌ amu megelinan nug betad nu nga mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ, ki nga meliag mekpanawpanaw mekseluuk melambak suub, sampay mauyaꞌan nilan pegbesaan ilan nu getaw tu nga tebuꞌan. Mukaꞌ saꞌ ditu ilan keglekebibu, pemiliꞌen nilan su pegingkudan nu pegbesaan getaw. Mesama dia simbaan, pemiliꞌen nilan su tampusan metaas gingkudan. 47 Mukaꞌ padun, peglimbungan nilani ngag balulibun, mengagaw ilan tu pimetang nilan, asa petaasen nilan su kenenabi nilan, pekpaitaꞌitaꞌ laak nilan. Naa maꞌnia, midugangan dema tuꞌui kebegat nu ginukuman ditu nga mekpetuꞌun di Palinta kiin!”

*20:18 20:18 Kig batu pimilas nu getaw, guluganen si Isus, su pimilas nu nga getaw Judea, asa iini tinduꞌ nu Megbebayaꞌ tampusan metaas.

20:38 20:38 Iini piulugan dun ni Isus, pia miniben na matay si nga Abraham, kagina mektamuy pailan gusay, gempantek puꞌ tetubuꞌ dailan ditu gekbus langit.

20:42 20:42 Kig Bebat kini, iin su piningalan dun nu getaw Judea begudiin Salmos, sug bibat nilan adun pektamuy tug Diwata.

§20:44 20:44 Iini piulugan dun ni Isus, ki Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, metaas pa tanan dini Adiꞌ David, asa sapuꞌen dadema.