23
Dinangat si Isus tu Gedapan ni Pilato
(Mateo 27:1-2, 11-14; Marcos 15:1-5; Juan 18:28-38)
Naa mendadi ki Pikumpungan kia nu Metaas Gukum nu getaw Judea, migdengan ilan megbuat, dayun nilan egakay si Isus ditu gubirnadur, si Pilato. Benaꞌ ditu ilan gedapan ni Pilato, binukaꞌ nilan dayun sug dangat nilan dini Isus, kaliꞌ ilan pektaluꞌ, “Ki getaw kini, mitaangan nami pesuainen sug delendeman nug bansa nami di gubirnu. Pektituluꞌanen su nga getaw, ndiꞌ nailan megbegay buis daw ditu tampusan gadiꞌ si Cesar, mukaꞌ engkenenen pa pagid puꞌ iin su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, saꞌitada gadiꞌ daw iin.”
Mendadi, suminaak si Pilato dini Isus, “Naa, metuud ba, yaꞌa su gadiꞌ nu getaw Judea?”
Kaliꞌ sembag si Isus, “Yaꞌa mai miktaluꞌ dun.”
Kaliꞌ pektaluꞌ si Pilato tu nga kaunutan nug belian dakus tu melaun getaw, “Ki getaw kini, ndaꞌiduni misimaꞌu kepemilasen tug balaꞌud.”
Minamal laak dumangat dini Isus su nga getaw Judea, laung nilan, “Dagid peksemukenen su ginaa nu nga getaw, sabaꞌ lineepen sug liwagan benwa Judea mekpetuꞌun. Mikpuun ditu Galilea, laak nemun, midepet na gupia dini Jerusalem.”
Benaꞌ midengeg ni Pilato su tinaluꞌ kia nu nga getaw Judea, sinaaken dinilan, “Naa si Isus kini, masiꞌ getaw Galilea?” Benaꞌ misuunanen puꞌ si Isus, sakup tuꞌu nug benwa pegbiaꞌan ni Herodes, pibundasen dayun si Isus pegdeksaꞌ ditu niin. Puꞌ si Herodes, mitaang dadema dia Jerusalem di gendaw kia.
Sinaakan ni Herodes si Isus
Naa benaꞌ mipebundas si Isus ditu ni Herodes, liliag gupia si Herodes, puꞌ kitu nai kaibenen, mauyaꞌanen maitaꞌen si Isus, sabaꞌ nug dengeganen. Mauyaꞌanen dadema maitaꞌen siai mekesalebuꞌ penggulaulaanen. Naa saꞌ maꞌantu, melaun sinaak ni Herodes dini Isus, laak dagid iin, ndaꞌ sembag. 10 Naa ki nga kaunutan nug belian mukaꞌ ki nga mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ kia, mimegindeg ilan dia, pinemalan nilan patiꞌ pengelegay si Isus. 11 Dayun si Herodes kampuꞌ nu nga sundalunen, migininisan dayuni keksudiꞌ nilan dini Isus. Sala keksudiꞌ nilan diniin, piselukan nilan tautau suub gadiꞌ. Dayun piwit nilan puliꞌ iin ditu ni Pilato. 12 Mendadi, kiin nai keseksud ni Herodes mukaꞌ ni Pilato, asa miniben ilan duaꞌ ndaꞌ pektubus.
Inukuman na tuꞌu Petain si Isus
(Mateo 27:15-26; Marcos 15:6-15; Juan 18:39–19:16)
13 Mendadi si Pilato, pinsabinen ki nga kaunutan nug belian nu getaw Judea dakus su ngag duma meselagetaw nilan, sampay su nga melaun getaw. 14 Benaꞌ mipungun ilan dia gedapanen, kaliꞌ pektaluꞌ dinilan si Pilato, “Naa mendadi ki getaw kini, dinangat niu dini naan, laung niu pesuainen sug delendeman nu nga getaw di gubirnu. Laak sinaakan ku di gedapan niu, dagid mekatag di kelaun dangat niu diniin, ndaꞌidun mai misimaꞌu salaꞌen dun. 15 Mukaꞌ padun,” maaꞌ laung pa ni Pilato, “maꞌantu dademaig delendeman ni Herodes, kumalenged pigwakilen puliꞌ dinita. Naa, ndaꞌidun daani salaꞌ nu getaw kini lagaꞌ na ginaanen. 16 Kaas danaan, pebadasu laak, dayun beluyay.”
17 [Laak iini tinaluꞌ dun ni Pilatoi maꞌnia, puꞌ tauntaun, metaang dig Lumpuk tug Liniusan, duunig betad ni Pilato, subay beluyenen tu nga getaw Judeai sala tawan dinilan pinikutan.]
18 Dagid su kelaunan getaw, benaꞌ midengeg nilan puꞌ beluyen sia si Isus, migdengan ilan memeksay. “Petain iin!” laung nilan. “Beluyen dinami si Barabas!” 19 (Naa si Barabas kiin, iini sala tawan pinikutan mekatag di sasaw di syudad kia, mukaꞌ migbunuꞌ samatawen.)
20 Naa saꞌ maꞌantu, mikpulingkas pa puliꞌ madap di melaun getaw si Pilato. Puꞌ mauyaꞌanen sia, iini beluyenen dinilan si Isus. 21 Laak mimeksay su nga getaw, laung nilan, “Lensangen di kurus! Lensangen ba di kurus!”
22 Ketelu deksuꞌ na ni Pilato saak dinilan, “Mauma, alandun bai salaꞌen? Ndaꞌidun daani misimaꞌu salaꞌen lagaꞌ na ginaanen! Paladpalad pebadasu laak, dayun beluyay.”
23 Laak migdegadega memeksay su nga getaw, lensangen daw di kurus si Isus. Tigaꞌwan, duminaagig beksay nilan. 24 Sinanguꞌ ni Pilato ki pinengi kia nu melaun getaw, inukumanen si Isus. 25 Su sala tawan kia pinengi nilan beluyen, ki pinirisu kia sabaꞌ mingatu tu gubirnu mukaꞌ migbunuꞌ, biluy tuꞌu ni Pilato. Kini si Isus, pigwakil ni Pilato tu petayanen, sinanguꞌen sug delendeman nu melaun getaw.
Su Kelansang dini Isus tu Kurus
(Mateo 27:32-44; Marcos 15:21-32; Juan 19:17-27)
26 Naa saꞌ maꞌantu, inagak si Isus ditu tandaꞌ petayan diniin. Naa su nga migagak diniin, duuni mipegitaꞌ nilan getaw sungu na mesebang dia Jerusalem, ngalanen si Simon, getaw Cirene. Iini linabet nu nga pegagak dini Isus, pipisan nilan dayun diniin ki kurus ni Isus, pilendug nilan diag binayaꞌ ni Isus.
27 Naa melaun gupia getaw migdedunut dini Isus, kampuꞌ nu ngag libun pekpengaduy, milegenan ilan patiꞌ ditu mbianan ni Isus. 28 Laak liningay ni Isus su ngag libun, kaliꞌ pektaluꞌ dinilan, “Naa yamu ngag libun, getaw Jerusalem, ndiꞌ niau pengeduyay! Iin sungkini pengeduyay niu, kig lawas niu gupia, mukaꞌ su ngag bataꞌ niu. 29 Puꞌ duun tuꞌui gendaw mateng, teluꞌen nu getaw, ‘Tumuꞌ pa su nga ndiꞌ mapet bataꞌen! Tumuꞌ pa su ndaꞌ mainsan mekepeduduꞌ gembataꞌ!’ ” 30 Laung pa ni Isus, “Metaluꞌ pagid nu nga getaw tu ngag binentudan, ‘Yamu bentud amu, tumuꞌ tubakay niu ami!’ Dakus tu nga maikaꞌ bentud, ‘Yamu ngag bataꞌ bentud, tebunay niu ami!’ ” 31 Diksuꞌ ni Isus su tinaluꞌen, “Puꞌ saꞌ maꞌniniꞌi kekpeleget dinaan kini, gitunganen mailaw tagun mau, naa yamu kiin, alandun saani mpenggulaula niu, gitunganen migangu tagun amu?”
32 Naa duun dademaig duaꞌ tawan mimilas tug balaꞌud nu gubirnu, piduma dini Isus egakay ditu pepatay dinilan. 33 Naa saꞌ maꞌantu, guminawas ilan dia syudad, midepet ilan dia dapit piningalan dun “Tulan Gulu.”
Dayun nilan lensangay tu kurus si Isus. Piduma dadema lensangay kig duaꞌ tawan kia mimilas tug balaꞌud, miktimpang di kurus ni Isus su kurus nilan. 34 Kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Uu Amaꞌu, pedasun mu ilan! Puꞌ ndaꞌ nilan mesabut su kelebuꞌan nu pinggulaula nilan kini.”
Naa benaꞌ milansang na tu kurus si Isus, piktali dayun nu sundalu su nga penepetenen, bian nilan mekilas dun. 35 Minelindeg dia su nga getaw, pegbantay ilan tu mipenggulaula. Su pelum kaunutan nu getaw Judea, pingimusaungan nilan si Isus, laung nilan, “Paa, megaganen daw megaweni ngag lain getaw, naa melengas guunenenig lawasen, saꞌ sia metuud, kini tuꞌu su pimiliꞌ nu Megbebayaꞌ, ki Tinduꞌen Meglekaunutan!”
36 Su nga sundalu, piksudiꞌan ilan pa pagid si Isus. Mikpesempel ilan diniin, dayun ilan peksangal penginumen dig babaꞌen, 37 kaliꞌ ilan pektaluꞌ, “Naa saꞌ pinenggiꞌ yaꞌa su gadiꞌ nu getaw Judea, naa gawen muig lawas mu!”
38 Naa duuni tuꞌus pidekep dia tandaꞌ nug dimpulu ni Isus, iini sinulat dun, “Kini su Gadiꞌ nu nga getaw Judea.”
39 Naa sug duaꞌ tawan duma ni Isus linansang di nga kurus, su mimilas tug balaꞌud, mingimusaung dini Isus su sala tawan, laungen, “Haa, kanaꞌ ba yaꞌai Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan? Saꞌ maꞌnia, mauma dema ndiꞌa ma meksigawen, guunen mu dadema ami?”
40 Laak su sala tawan pelum, pimaagenig dumanen kia, laungen diniin, “Ndiꞌa masiꞌ mendek tu Megbebayaꞌ, asa inukuman ka na dema? 41 Laak ita kini, bantangen laaki maꞌninii ginukuman dinita, puꞌ sugda tu melaat gulaula ta. Kig duma ta kini, ndaꞌ mai melaat gulaulanen.” 42 Kaliꞌ pagid pektaluꞌ dini Isus, “Uu Isus, saꞌ meglekaunutan ka na tuꞌu, ndiꞌ mau da selingaway!”
43 Kaliꞌ sembag si Isus, “Naa, taluꞌu tuꞌu diniꞌa, nandaw kini, meksalabuuk ita ditu Paraiso,” saꞌitada tu gekbus langit.
Su Kepatay na ni Isus
(Mateo 27:45-56; Marcos 15:33-41; Juan 19:28-30)
44 Naa su kelansang dini Isus tu kurus, mabuꞌ miktui gendaw, tekaw dumilemi tibuuk benwa, ndaꞌ tiagi gendaw sampay miginengaꞌ menaugi gendaw. 45 Su kurtina bilet ditug dialem nu Pengedapan tu Megbebayaꞌ, mitekaw meginengaꞌ megedit. 46 Mendadi minekeg dayun megbeksay si Isus, laungen, “Naa, uu Amaꞌu, pegwakilu diniꞌai gimuudu!” Dayun megetusi ginaanen.
47 Naa su kaunutan sundalu dia, benaꞌ minitaꞌen su mipenggulaula, inalen dayun su Megbebayaꞌ, laungen, “Aa naa, masiꞌ metuud tuꞌu, ki getaw kini, ndaꞌiduni salaꞌen!”
48 Su pelum melaun gupia getaw mipungun dia adun megbantay, benaꞌ minitaꞌ nilan su kelaun mipenggulaula, mimeguliꞌ ilan, pengekduken nilani gegdeb nilan sabaꞌ nu gembegat kelegenay nilan. 49 Naa sug launan sambat ni Isus kampuꞌ nu ngag libun tumindug diniin genat tu Galilea, pemegindeg ilan dia mesempelsempel, adun maitaꞌ nilan su mipenggulaula.
Libeng si Isus
(Mateo 27:57-61; Marcos 15:42-47; Juan 19:38-42)
50-51 Naa duuni getaw genat tug lunsud Arimatea, sakup dadema Judea kia, ngalanen si Jose. Mekesuun getaw si Jose, melegdengig betaden, dakus mekpedateng tu Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ. Iini sala tawan dadema ditu Pikumpungan nu Metaas Gukum nu getaw Judea, laak ndaꞌ sanguꞌ ditu sabut kiin nu Pikumpungan mekatag dini Isus, sampay su pinggulaula nilan diniin. 52 Mendadi kini si Jose, minangay madap dini Pilato, inubugen diniin, elapenen sug bangkay ni Isus. 53 Saꞌ maꞌantu, inangay dayun ni Jose egwatay dia kurus sug bangkay ni Isus. Benaꞌ miagwaten, pinutusen di penepeten gemputiꞌ, ditunen dayun libeng sangyab liwakan di telektap, ki ndaꞌ mainsan melebengay getaw. 54 Naa su gendaw kia, Birnis, su pengandam di Gendaw Pelali nu getaw Judea, puꞌ sala gendaw paitu.
55 Naa su ngag libun kiin tumindug dini Isus genat tu Galilea, lindug nilan si Jose, kaas minitaꞌ nilan su sangyab, dakus minitaꞌ nilan dadema su kebetang nug bangkay ni Isus dia. 56 Benaꞌ minuliꞌ ilan, pigulingel nilani nga memut tagek dakus su gininisan pagemut penguklaus nilan sia ditug bangkay ni Isus.
Benaꞌ su Gendaw Pelali nilan, milali pa su ngag libun, maaꞌ nu pinalinta nu Megbebayaꞌ.