24
Su Ketubuꞌ Puliꞌ ni Isus
(Mateo 28:1-10; Marcos 16:1-8; Juan 20:1-10)
Mendadi benaꞌ daliꞌ endaw di gendaw Duminggu, ki ngag libun kia, mipanaw ilan, mipuliꞌ ilan ditu sangyab libengan dini Isus, iwit nilan su nga pagemut miandam nilan adun penguklaus sia ditug bangkay ni Isus. Laak dagid benaꞌ mesempel nailan dia sangyab, iini midetengan nilan, su gembagel batu tinakep tu sangyab, masiꞌ linulid na. Dayun ilan sumuut dia sangyab, dagid ndaꞌ nilan mbaangay dia sug bangkay nu Kaunutan si Isus. Mendadi, benaꞌ pekelibuleng pa su ngag libun saꞌ taꞌ alandun saani mipenggulaula, tekaw dayun duunig duaꞌ tawan suminaing dinilan pegindeg, meketinggasi penepetenen. Ki ngag libun kini, mikegdungguꞌ ilan, sabaꞌ mipatiꞌ ilan mendek. Dagid kaliꞌ pektaluꞌ dinilan kig duaꞌ tawan kia, “Ki getaw tetubuꞌ, mauma dema penengaun niu sia dinig lebengan di nga minatay? Kiin, ndaꞌ na dini. Pitubuꞌ na puliꞌ. Iini pegdelendem niu su tinaluꞌen diniu kiin saanan niu ditu pa Galilea, maaꞌ laungen, ‘Naan kini kig Bataꞌ nu Kilawan, subay pegwakilu di pegbayaꞌ nu mikesalaꞌ getaw, mukaꞌ lensangenu di kurus. Dayun di ketelu endawen, metubuꞌu puliꞌ.’ ”
Iin pa midelendem tuꞌu nu ngag libun su tinaluꞌ kia ni Isus. Mendadi saꞌ maꞌantu, mipuliꞌ ilan dayun genat tu sangyab, pingukitan nilan su nga sepuluꞌ buꞌ sala tawan peneligan ni Isus dakus su kelaun duma nilan ditug launan mipenggulaula. 10 Naa su migukit dun tu nga peneligan ni Isus, ilan si Maria Magdalena mukaꞌ si Juana, dakus si Maria ginaꞌ ni Santiago, sampay nga samalibun nilan. 11 Laak benaꞌ midengeg nu nga peneligan ni Isus, dig delendeman nilan, sagya laak gukiten, kaas ndaꞌ ilan pekpetuud dun. 12 Laak dagid si Pedro, suminambut megbuat, gumibek dayun ditu sangyab. Benaꞌ midepet dia, migdungguꞌ mekselip diag dialem. Iin laaki minitaꞌen su nga penepeten, su kamun pinutus ditug bangkay ni Isus. Minuliꞌ dayun si Pedro, milibuleng gupia, saꞌ taꞌ alandun saani mipenggulaula.
Mikpaitaꞌ si Isus dig Duaꞌ Tawan Sakupen
(Marcos 16:12-13)
13 Naa mendadi su gendaw kia, duunig duaꞌ tawan sakup ni Isus pekpanaw dadema, pegangay ilan tu maikaꞌ lunsud piningalan dun Emmaus, genat ilan tu Jerusalem, mabuꞌ duuni sepuluꞌ buꞌ telu kilumitruig layuꞌen. 14 Naa saanan nilan dig dalan, pegyegaan nilan su kelaun mipenggulaula kia. 15 Naa segay nilan megyagayaga mukaꞌ meksinaakay, mitekaw metuaꞌ dia nilan, si Isus na gupia. Tumindug dayun dinilan. 16 Laak dagid pia minitaꞌ nilan iin, ndaꞌ nilan mailala. 17 Sinaak ni Isus dinilan, “Taꞌ alanduni pegyegaan niu kiin, sinegay niu mpanaw?”
Tuminlen ilan dayun, midemeng ilan gupia. 18 Dayun su sala tawan, ngalanen si Cleopas, kaliꞌ sembag, “Taꞌ itu, kig launan getaw dia Jerusalem nemun, sala mu da masiꞌi ndaꞌ mu mesuunay ki mipenggulaula dia kia nemun?”
19 “Taꞌ mai mipenggulaula?” sinaak ni Isus.
Kaliꞌ ilan sembag, “Su nga mipenggulaula ni Isus, getaw Nazaret. Puꞌ pimuunan iin nu Megbebayaꞌ, ginuungan tantu su kengukiten dakus su nga penggulaulaanen di pegitaꞌen nu nga getaw sampay di pegitaꞌen nu Megbebayaꞌ. 20 Laak dagid tinipu nu nga kaunutan nug belian ta dakus nga meselagetaw, adun ukuman lagaꞌ na ginaanen. Pilansang nilan dayun di kurus. 21 Asa yami, pedetengen nami sia, iin na tuꞌu ki meglegawen dig bansa ta Israel! Mukaꞌ padun, kini nai ketelu endawen genat di kepatayen. 22 Pidag pa tanan, duuni ngag libun di pikumpungan nami, misebuꞌan ami dun gupia, puꞌ kamun daliꞌ endaw, milapus ilan mpanaw tu sangyab libengan dun. 23 Laak benaꞌ minateng ilan dia, ndaꞌ nilan pelum mbaangay sug bangkay ni Isus. Naa mipuliꞌ ilan dayun, inukit nilan dinami, duuni mikpaitaꞌ daw dinilani nga sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ getaw langit. Tinaluꞌ daw nu nga getaw langit, mitubuꞌ na puliꞌ daw si Isus. 24 Naa saꞌ maꞌantu, duunig duma nami minangay ditug libengan dun, dayun minitaꞌ nilan, maaꞌ da gupia nu tinaluꞌ nu ngag libun. Laak dagid si Isus, ndaꞌ nilan dema maitaꞌ.”
25 “Ay, yamu pa di getaw,” laung ni Isus, “benguꞌbenguꞌen amu! Mauma dema melegen amu metuuday dun, su kelaun sinulat dengantu ditu Taluꞌ nu Megbebayaꞌ nu nga getaw pimuunanen? 26 Kanaꞌ ba metuud, ki Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, su gasalen, mbiananeni kelaun lasayen kini, dayun gasalen dadema, megdedengeg na tantu?” 27 Dayun pigulug ni Isus dig duaꞌ tawan kia su kelaun sinulat pedaan mekatag diniin ditu Taluꞌ nu Megbebayaꞌ. Pikpuunanen su nga sinulat ni Moises, dayun gilaꞌen su sinulat nu kelaun duma getaw pimuunan nu Megbebayaꞌ.
28 Naa maꞌantu, misebang ilan diag lunsud gengayan nilan. Si Isus, maꞌniin mundas pa, 29 laak ginuut nug duaꞌ tawan kia ndiꞌ pa mundas, laung nilan, “Naa, pektuluga na dia nami, puꞌ lelabung na, sungu na meglegebii.” Paladpalad migdunut si Isus dinilan suled diag balay, mektulug dia sia. 30 Naa dekag dia nailan pengaanan, inimud ni Isus su pan. Dekag mikpaladpalad tu Megbebayaꞌ, pimetanen su pan, tinulunen dayun dinilan. 31 Naa maꞌniin mibuasan nai mata nilan, minilala nilan dayun si Isus. Luminilung dayun si Isus. 32 Mendadi, sug duaꞌ tawan sakupen, kaliꞌ ilan pegyagayaga, laung nilan, “Pia su diin paita dalan kamun, kanaꞌ ba misingkuꞌ tug langitig leliag ta, segayen megyaga dinita, su inubaden dinita kia su Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ?”
33 Maꞌantu, migbuat dayun sug duaꞌ tawan, mipuliꞌ ilan ganam ditu Jerusalem. Midetengan nilan, mipungun na su sepuluꞌ buꞌ sala tawan peneligan ni Isus dakus su nga samasakup nilan. 34 Laung dayun nu nga mipungun kia, “Naa, metuud daan tuꞌu, mitubuꞌ su Kaunutan! Mikpaitaꞌ ma na dini Simon!”
35 Dayun sug duaꞌ tawan genat tug Emmaus, inukit nilan pa pagid ki mipenggulaula nilan kia diag dalan, sampay su kailala nilan dini Isus saananen mekpeta tu pan.
Mikpaitaꞌ si Isus di ngag Duma Sakupen
(Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-18; Juan 20:19-23; Pinggulaula 1:6-8)
36 Naa ndaꞌ pa medeksuꞌ nug duaꞌ tawan su gukiten nilan, mitekaw metuaꞌ si Isus, iin gupiai suminaing mindeg dinilan. Kaliꞌ pektaluꞌ, “Naa, gempiai ginaa niu.”
37 Laak maꞌniin ilan igyang, mipatiꞌ ilan mendek, puꞌ laung nilan dun, maitaꞌ nilani multu. 38 Dagid kaliꞌ pektaluꞌ si Isus, “Mauma dema melibuleng amu? Mauma dema duaꞌduaꞌi kesalig niu? 39 Tayay pa daani kemetu kini mukaꞌ geksudu, naan tantu ini. Depenay niau, adun mesuunan niu. Puꞌ su multu, ndaꞌi guneden, ndaꞌidun dademai tulanen, maꞌniin dinaan minitaꞌ niu kini.”
40 Dayunen paitaꞌ dinilan su geksuden dakus kemeten. 41 Melegen nilan metuuday, sabaꞌ leliag nilan. Saanan nilan mesebuꞌan dun, sinaak ni Isus, “Duuni gaan niu dini?” 42 Tinulun nilan dayun diniini sedaꞌ, tinitiꞌ. 43 Dayun tuꞌu aanay ni Isus di pegitaꞌen nilan.
Ki Tituluꞌan Pingumbilin ni Isus tu nga Sakupen
44 Mendadi, kaliꞌ pektaluꞌ si Isus tu nga sakupen, “Naa, kini na tuꞌu su tinaluꞌu pedaan diniu sug diin, su duminuma pau diniu. Ki misulat mekatag dinaan ditu Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, tinaluꞌu daan diniu puꞌ subay megelaꞌ menuud, genat tu Palinta misulat ni Moises mukaꞌ su nga pimuunan nu Megbebayaꞌ dengantu, sampay su ngag Bebat.”* 24:44 Kig Bebat kini, iin su piningalan dun nu getaw Judea begudiin Salmos, sug bibat nilan adun pektamuy tug Diwata.
45 Naa saꞌ maꞌantu, biwasan ni Isus sug delendeman nu nga sakupen kia, adun mesabut na nilan su Misulat Taluꞌ kia nu Megbebayaꞌ. 46 Kaliꞌ pektaluꞌ dinilan, “Iini misulat, ki Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan, subay mayan dig lasay, dayun di ketelu endawen, metubuꞌ puliꞌ. 47 Mukaꞌ misulat dadema, subay pegukit pebian di pegbayaꞌu ki keksikesuun nu getaw adun pedesunen su salaꞌen. Pekpuunan pegukitay dini Jerusalem, dayun ditu kelaun bansa nu getaw. 48 Mendadi, yamu nai menakesiꞌ di kelaun mipenggulaula kini. 49 Naa taluꞌu diniu, pelusaden ku pa tuꞌu dini niu kig Balakat nu Megbebayaꞌ, ki pinasad ni Amaꞌu. Laak pegunung pamu dini syudad, sampay da dun di gendaw lumusad iin genat tu gekbus langit, dayun begayan amu niin ginuung.”
Pilentu si Isus ditu Gekbus Langit
(Marcos 16:19-20; Pinggulaula 1:9-11)
50 Naa inagak ni Isus su nga sakupen tug liu nu syudad, gikteb tug lunsud Betania. Benaꞌ minateng ilan dia, tinggal ni Isus kig baingkenen, pinenebianeni nga sakupen kia. 51 Mendadi, selianen menenabi dinilan, sumiway dayun dinilan, pilentu ditu gekbus langit si Isus. 52 Naa su nga sakupen, linuꞌudan nilan si Isus, dayun ilan puliꞌ tu Jerusalem, mipatiꞌ ilan penleliagay. 53 Genat itu, tatap ilan meditug Balay Pengedapan tu Megbebayaꞌ, pegenalan nilan dia su Megbebayaꞌ.

*24:44 24:44 Kig Bebat kini, iin su piningalan dun nu getaw Judea begudiin Salmos, sug bibat nilan adun pektamuy tug Diwata.