28
Su Ketubuꞌ Puliꞌ ni Isus
(Marcos 16:1-10; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-10)
Mendadi benaꞌ mipapas na su Gendaw Pelali, benaꞌ daliꞌ endaw na gendaw Duminggu, si Maria Magdalena mukaꞌ su sala Maria, linaawan nilan puliꞌ su sangyab libengan dini Isus. Mendadi, benaꞌ minateng ilan dia, mitekaw meglinug metikteg, puꞌ duuni sesuguꞌen nu Kaunutan Megbebayaꞌ luminusad genat tu gekbus langit. Benaꞌ mituaꞌ dia su getaw langit, mikpesempel dayun tu gembagel batu tinakep tu sangyab, linuliden dayun dia gupid nug bisuangan nu sangyab, migingkud dayun dig batu kia. Naa su muluꞌ ni getaw langit kini, metinggas, maaꞌ nug delag nu gilat, dayun su penepetenen pa pagid, mekesulaw sabaꞌ nu keputiꞌen. Mendadi su nga getaw pelum piꞌingat diag libengan dini Isus, mipatiꞌ ilan saabay, midataꞌ ilan dayun, sabaꞌ mipendeenan ilan.
Laak kaliꞌ pektaluꞌ ki getaw langit kia tu ngag libun, “Naa, ndiꞌ amu mendek. Puꞌ misuunan ku, iini penengaun niu sia dini si Isus, kig linansang di kurus kitu. Naa, ndaꞌ nain dini. Mitubuꞌ na puliꞌ, maaꞌ da nu gandang tinaluꞌen. Puꞌ seled amu dini, bentayay pa daan niu, kinuꞌ da sia sug bililidanen. Naa, pemagas amu, laaway niu ganam su nga sakupen, ukitay niu dayun ilan, maꞌniniꞌi taluꞌ niu. ‘Si Isus, mitubuꞌ na puliꞌ. Mukaꞌ pa padun miguna na diniu ditu Galilea. Mpegitaꞌ da niu ditu!’ Naa, daal daitui pimuun dinaan petenday diniu.”
Maꞌantu, migdedaliꞌ megawaꞌ dia sangyab su ngag libun. Pia mindek ilan, mipatiꞌ ilan pagid penleliagay. Gumibek ilan dayun, puꞌ laawan nilan su nga sakup ni Isus, adun ukitan nilan dun.
Mendadi benaꞌ dia pa dalan kig duaꞌ tawan libun kia, duuni mitekaw sumungkak dinilan dia gunaan nilan, masiꞌ si Isus. Kaliꞌ pektaluꞌ, “Gempia dai ginaa niu.” Naa, apelai. Ki ngag libun kini, mikpesempel ilan dini Isus, minginlulud ilan dayun dia gedapanen, piguidan nilani geksuden. 10 Laung ni Isus, “Naa, ndiꞌ amu mendek. Segaga laaway niu dayun su nga mimated dinaan kiin, iini taluꞌ niu dinilan, mundas ilan ditu Galilea, puꞌ sungkaken ku pailan ditu.”
Migukit su nga Migingat dig Libengan dini Isus
11 Saꞌ maꞌantu, benaꞌ mipalus dia sangyabi ngag libun kia, su nga getaw kiin piꞌingat tug lebeng, mimeguliꞌ ilan ditu Jerusalem, inukit nilan dayun tu nga kaunutan nug belian su kelaun mipenggulaula kia. 12 Naa saꞌ maꞌantu, mikpungun su nga kaunutan nug belian dakus su ngag duma kaunutan nu getaw Judea, miksabutsabut ilan. Tinindanan nilan dayun su nga migingat dig libengan dini Isus kia, melaun kwarta bigay nilan dinilan, 13 puꞌ adun megbalus ilan tu melaun getaw. Kaliꞌ pektaluꞌi nga kaunutan kini, “Naa, maꞌniniꞌi taluꞌ niu ditu melaun getaw. Taluꞌ niu dinilan, benaꞌ miglegebii, miktulug amu. Benaꞌ miktulug amu, naa su nga sakup ni Isus, mituaꞌ ilan ditu, dayun nilan pegdaaway, laung niu, kig bangkay ni Isus. 14 Laak dagid kalukalu mekeseled di telinga nu Gubirnadur puꞌ miktulug amu daw, naa yami laaki metau mengamuꞌ diniin, adun ndiꞌ amu mekendutaꞌ dun.”
15 Naa saꞌ maꞌantu, dinawat dayun nu nga migingat kia su kwarta, minangay ilan tuꞌu megukit dig balus, maaꞌ dadema nu pimuun dinilan kia. Kaas maꞌniai petuuden nu nga getaw Judea dakus peksigwagen nilan pa gusay, sampay nemun.
Mikpaitaꞌ si Isus tu Sepuluꞌ buꞌ Sala Peneliganen
(Marcos 16:14-18; Lucas 24:36-49; Juan 20:19-23; Pinggulaula 1:6-8)
16 Maꞌantu, su nga sepuluꞌ buꞌ sala tawan sakup ni Isus, minundas ilan dayun tu salabuuk bentud ditu Galilea, ki gandang tinduꞌ ni Isus dinilan. 17 Benaꞌ minateng ilan diag bentud, mipekitaꞌ nilan tuꞌu si Isus, minginluꞌud ilan dayun diniin. Laak sug duma, migduaꞌduaꞌig delendeman nilan diniin. 18 Mendadi, mikpesempel dayun dia nga sakupen si Isus, kaliꞌ pektaluꞌ dinilan, “Ndaꞌiduni mesamaꞌ pegbayaꞌ di gekleb langit buꞌ lupaꞌ, migelaꞌ na gupia pegwakil dinaan. 19 Mendadi kagina maꞌantu, panaw amu, leep niu su kelaun bansa nu nga getaw, pesakup niu ilan dinaan. Bunagay niu ilan tubig, sembayay niu su Gamaꞌ mukaꞌ sug Bataꞌen sampay sug Balakat nu Megbebayaꞌ. 20 Petuꞌunay niu su kelaun bansa nu getaw, puꞌ adun petuuden nilan su taman nu pinalintau diniu.” Diksuꞌ ni Isus su taluꞌen, “Mukaꞌ ndiꞌ niu selingaway ini. Naani dumuma gusay diniu, sampay ditu kelengkeb nug benwa.”