2
Pidasun ni Isus su Salaꞌ nu Pilung sampay Piuliꞌanen
(Mateo 9:1-8; Lucas 5:17-26)
Naa duuni santaꞌ gebii, mipuliꞌ si Isus ditu Capernaum. Naa benaꞌ misuunan nu nga getaw diag lunsud puꞌ dia na balay si Isus, melaun dayun getaw mikpungun dia, ndaꞌ megelaꞌ diag dialem balay su nga getaw. Mikeet dadema sug lenuꞌan. Pigukit dayun ni Isus dinilan su Gempia Petenday. Mendadi saanan ni Isus megukit, duuni nga getaw minateng, pegbuligan nilan di sinampuyuan ki pilung, paat tawani pegbulig dun. Naa sabaꞌ nu melaun getaw, ndiꞌ mesuꞌati kekpesempel nilan dini Isus. Laak kaliꞌ ilan pegleketau, minaik ilan ditu gatep, giwangan nilan dayun su gatep dia tandaꞌ ni Isus. Saꞌ miguangan na nilan, tintun nilan dayun su pilung, dia da gusay sinampuyuan nilan dun. Mendadi si Isus, benaꞌ minitaꞌen ki kesalig nilan diniin, miktaluꞌ di pilung kia, “Naung, pidasun na su salaꞌ mu.”
Naa, duun pelumi nga mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ, pegingkud ilan dia. Mendadi ki nga mekpetuꞌun kini, benaꞌ midengeg nilan ki tinaluꞌ kia ni Isus, kaliꞌ ilan taluꞌ dig dialem delendeman nilan, “Paa, ki getaw kini, mauma dema mekakuꞌ mektaluꞌ di maꞌnini? Piksudiꞌanen pelum su Megbebayaꞌ! Taꞌ mai mekepedasun di salaꞌ, subay su laak Megbebayaꞌ?”* 2:7 Piulugan nilan dun, minakabul daw si Isus, puꞌ pilepengen tu Megbebayaꞌ sug lawasen.
Misuunan dayun ni Isusig dialem nug delendeman nilan kia. Kaliꞌ dayun pektaluꞌ dinilan, “Mauma dema maꞌniini teluꞌen niu dig dialem delendeman niu? Puꞌ saꞌ su kilawan laak, melemu pebelusen saꞌ teluꞌenen tu mipilung, ‘Pidasun na su salaꞌ mu.’ Melemu dadema pebelusen saꞌ teluꞌenen, ‘Pegbuata, sikwat mui sinampuyuan diniꞌa kiin, panawa dayun.’ 10 Dagid naan kini, luminusad nau, miksibaluyu Bataꞌ nu Kilawan. Saꞌ maꞌantu, paitaꞌu diniu puꞌ duuni pegbayaꞌu mekpedasun di salaꞌ dinig dibabaw lumbang.” Luminingay dayun si Isus tu pilung mukaꞌ miktaluꞌ diniin, 11 “Naa, taluꞌu tuꞌu diniꞌa, pegbuata, sikwat mui sinampuyuan diniꞌa kiin, mukaꞌ uliꞌa!”
12 Suminambut tuꞌu megbuat su mipilung kia, sinikwaten su sinampuyuan diniin kia, dayun mipanaw dia gedapan nu kelaunan getaw. Naa saꞌ maꞌnia, mipatiꞌ ilan gupia mesebuꞌay dun dunut mipenalan nilan gelaꞌ su Megbebayaꞌ, laung nilan, “Kitu nai kaibenen, iin pa ta maitaꞌi mipenggulaula maꞌnini kini!”
Pisakup ni Isus si Levi
(Mateo 9:9-13; Lucas 5:27-32)
13 Naa mipanaw na pelum si Isus, mipuliꞌ ditu geksid Linaw Galilea. Benaꞌ melaun gupia getaw mikpungun ditu niin, piktuꞌunanen ilan dayun. 14 Benaꞌ mipanaw na puliꞌ si Isus, duuni mipekitaꞌen sala tawan mendawat buis pegingkud diag bataꞌ gupisinanen, ngalanen si Levi, gamaꞌen si Alfeo. Sinabi ni Isus si Levi, laungen, “Dunuta dinaan.” Benaꞌ midengeg ni Levi, migbuat dayun, migdunut tuꞌu dini Isus, suminakup na diniin.
15 Naa duuni gendaw, si Isus mukaꞌ su nga sakupen, minaan ilan diag balay ni Levi kia. Melaun mendawat buis mukaꞌ duma mekesesalaꞌ getaw dumingan dinilan maan. Puꞌ melaun getaw maaꞌ danilan betad suminakup na dini Isus. 16 Naa mitaang dun, dia dademai nga mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ, sakup ilan nu pikumpungan nu getaw Judea piningalan dun nga Pariseo. Mendadi ki nga mekpetuꞌun kini, benaꞌ minitaꞌ nilan si Isus dumingan maan di nga mendawat buis mukaꞌ di ngag duma mekesesalaꞌ getaw, sinaakan nilan dayun su nga sakup ni Isus. Laung nilan, “Paa, mauma dema dumingan main maan di nga getaw, maꞌniaig betad nilan?”
17 Kaliꞌ medengeg ni Isus su sinaak nilan, simbagen, “Naa su getaw ndaꞌig leduunen, ndiꞌ kambat mekpebulung, subay su laak duunig leduunen. Naa, naan kini, maꞌantu dadema, iini luminusadu dun dinig lumbang, adun pesikesuunen ku su laak mekesesalaꞌ getaw, kanaꞌ nu nga gandang mekesuun getaw.”
Sinaakan si Isus mekatag di Kekpuasa
(Mateo 9:14-17; Lucas 5:33-39)
18 Naa duuni gendaw, su nga sakup ni Juan kiin su memunag tubig mukaꞌ su nga Pariseo, mikpuasa ilan. Mendadi duuni nga getaw minangay tu ni Isus, kaliꞌ ilan saak diniin, “Sir, mauma dema maꞌantu? Su nga sakup ni Juan mukaꞌ nu nga Pariseo, betad nilan, mekpuasa ma. Dagid su ngag daniꞌa sakup, ndiꞌ mailan mekpuasa.”
19 Kaliꞌ sembag si Isus, “Waꞌa daan, puꞌ penenggiꞌan dun sug belaꞌi. Su nga suminaup dig belaꞌi, kendutaꞌen ba nilan pekpuasa, saanan duma pa nilan su menginsawa? Sinegay duma pa nilan iin, ndiꞌ mailan mekpuasa! 20 Laak dagid, duuni gendaw mateng, uiꞌen na dinilan ki menginsawa, dekag pailan tuꞌu mekpuasa.” 2:20 Piuluganen dun, duuni gendaw mateng, mawaꞌ si Isus di nga sakupen, dayun mekpuasa ilan, puꞌ melegenan ilan.
21 Laung pagid ni Isus, “Mesama da saꞌ eklebani suub. Duun bai getaw, iini ekleben dig danul suuben kig begu gupia penepeten? Puꞌ saꞌ pinenggiꞌ pemaꞌantuunen, saꞌ mengeleeꞌ sug begu penepeten, mauguten dayun sug danul kia, benaꞌ megdegadega dayun su keliwag nu gediten. 2:21 Kig begu penepeten mukaꞌ sug danul, pitanggiꞌ dun ni Isus sug daniin tituluꞌan mukaꞌ sug daan betad nu nga getaw Judea. Sug begu tituluꞌan ni Isus, ndiꞌ mayun dun su ngag daan betad. Subay megbegu betad su getaw.
22 “Mukaꞌ pa pagid sug betad megbetang penginumen di pemetangan binaal panit petubuꞌen, maꞌantu dadema.§ 2:22 Sug betad nu getaw Judea, tibuuk panit kanding atawaka karnirui pemetangan nilan tu penginumen nilan. Saꞌ medanul, meletuꞌ. Duun bai getaw megbetang begu penginumen dig daan pemetangan? Puꞌ saꞌ pinenggiꞌ maꞌnia, saꞌ tumulin su penginumen, ndiꞌ ba megbetu su panit petubuꞌen? Deksuꞌanen, megulaꞌ su penginumen, mukaꞌ meglaat dadema su pemetanganen. Kaas sug begu penginumen, subay begu dadema su pemetanganen.”
Kaunutan nu Gendaw Pelali si Isus
(Mateo 12:1-8; Lucas 6:1-5)
23 Naa duuni Gendaw Pelali, minayan si nga Isus di pegimulanan trigo. Naa selian nilan mayan dia, mikpuun su nga sakup ni Isus mengetes tu trigo. 24 Mendadi ki nga Pariseo, benaꞌ minitaꞌ nilan su kengetes nu nga sakup ni Isus tu trigo, laung nilan diniin, “Paa, bentayay mu pa daan kig baalen ni nga sakup mu kiin! Ki Gendaw Pelali, binandu dinita ditu Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ duunig baalen ta di gendaw kini!”
25 Kaliꞌ sembag si Isus dinilan, “Baa, pia da. Puꞌ si David kanugdiin, ndaꞌ ba niu mbasa su pinggulaulanen dadema saꞌ mitegelan ilan megutem, ilan nu ngag dumanen? 26 Puꞌ sumiled si David ditug Balay Pengedapan tu Megbebayaꞌ, inaanen su pan ginilak tu Megbebayaꞌ, inilasanen dun padun su ngag dumanen. Su pinggulaulanen dun, timpu pa ni Abiatar, su Tampusan Metaas Belian nu getaw Judea. Asa binandu ditu Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ duuni maan di pan kia, subay su laak ngag belian.”* 2:26 Piulugan dun ni Isus, di pegitaꞌen nu Megbebayaꞌ, ndaꞌ mekesalaꞌ si David saꞌ inaanen su pan kia.
27 Diksuꞌ ni Isus su sinumpaten di nga Pariseo, “Ki Gendaw Pelali, kanaꞌ iini biwat dun nu Megbebayaꞌ su kilawan, puꞌ adun pegbesaanen su Gendaw Pelali. Iin pasiꞌi pinain dun nu Megbebayaꞌ su Gendaw Pelali, adun mbaal pepia tu nga kilawan. 28 Mendadi naan kini, kig Bataꞌ nu Kilawan, naani Kaunutan megbayaꞌ dig baalen nu kilawan, pia su metaang di Gendaw Pelali.”

*2:7 2:7 Piulugan nilan dun, minakabul daw si Isus, puꞌ pilepengen tu Megbebayaꞌ sug lawasen.

2:20 2:20 Piuluganen dun, duuni gendaw mateng, mawaꞌ si Isus di nga sakupen, dayun mekpuasa ilan, puꞌ melegenan ilan.

2:21 2:21 Kig begu penepeten mukaꞌ sug danul, pitanggiꞌ dun ni Isus sug daniin tituluꞌan mukaꞌ sug daan betad nu nga getaw Judea. Sug begu tituluꞌan ni Isus, ndiꞌ mayun dun su ngag daan betad. Subay megbegu betad su getaw.

§2:22 2:22 Sug betad nu getaw Judea, tibuuk panit kanding atawaka karnirui pemetangan nilan tu penginumen nilan. Saꞌ medanul, meletuꞌ.

*2:26 2:26 Piulugan dun ni Isus, di pegitaꞌen nu Megbebayaꞌ, ndaꞌ mekesalaꞌ si David saꞌ inaanen su pan kia.