5
परमेश्‍वरला झाथोरी लबा विश्‍वास
येशूदा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लबागदे जम्‍मान परमेश्‍वरला सन्‍तान हिन्‍ना। ओच्‍छे जुन म्‍हिसे आबादा माया लला, थे म्‍हिसे थेला सन्‍तानदाएनोन माया लला। चुदे य्‍हाङसे परमेश्‍वरदा माया लसी थेसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रजी भिसम चुग्‍यामसेन य्‍हाङसे परमेश्‍वरला कोलागदेदा माया लमुला भिबा ताम था याङ्ला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा माया लबा भिबा चा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबा हिन्‍ना। परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबारी गाह्रोएनोन आरे।* यूह १४:१५ तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला जम्‍मान कोलागदेसे जम्‍बुलिङ चु पदरी “जम्‍बुलिङ” भिबा चा जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान नइबा तामगदे हिन्‍ना।थोरी ढाबारी खम्‍ला। य्‍हाङसे जम्‍बुलिङदा ढाबा चा य्‍हाङला विश्‍वासग्‍यामनोन हिन्‍ना। खाल्‍से जम्‍बुलिङथोरी ढाखम्‍ला? जुन म्‍हिसे येशूदा परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लला, थेसे जे जम्‍बुलिङथोरी ढाखम्‍ला।
येशू ख्रीष्‍टदा क्‍युइदेन काग्‍याम उन्‍जी। क्‍युइग्‍यामसे क्‍युइग्‍याम भिबा चा येशूसे किन्‍बा बप्‍तिस्‍मा हिन्‍ना, ओच्‍छे काग्‍याम भिबा चा येशू क्रुसरी सिबा हिन्‍ना। जे आहिन, काग्‍यामसेनोन हिन्‍ना। चु ताम सत्‍य हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासेन पाङ्बा मुला, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला आत्‍मा सत्‍य हिन्‍ना। चु तामला साक्षी सोम मुला। क्‍युइदेन का ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे पाङ्बा ताम गिकनोन हिन्‍ना। चुदे य्‍हाङसे म्‍हिसे पाङ्बा ताम मी विश्‍वास लमुला भिसम परमेश्‍वरसे सुङ्बा ताम मी य्‍हाङसे झन विश्‍वास लनोन तोःबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ह्राङलान झा ख्रीष्‍टला बारेरीनोन य्‍हाङदा सुङ्बा मुला। 10 थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला झादा विश्‍वास लला, थेला ह्राङलान सेम न्‍हङरी चु जम्‍मान ताम था तला। तर जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास आल, थेसे परमेश्‍वरसे सुङ्बा सत्‍य तामदान लुसीला ताम हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍ना। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ह्राङला झाला बारेरी सुङ्बा तामनोन थेसे विश्‍वास आल। 11 य्‍हाङसे म्राङ्बा ताम चा परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा पिन्‍बा जुकजुकधोनाला जुनी हिन्‍ना। थे जुकजुकधोनाला जुनी चा परमेश्‍वरला झादेन छ्‌याम मुला।* यूह ३:३६ 12 थेतबासेलमा जुन म्‍हिदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला झा मुला, थेदेन छ्‌याम जुकजुकधोनाला जुनी मुला। जुन म्‍हिदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला झा आरे, थेदेन छ्‌याम जुकजुकधोनाला जुनी आरे।
जुकजुकधोनाला जुनी
13 परमेश्‍वरला झादा विश्‍वास लबा म्‍हि एनीगदेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा मुला भिबा ताम था याङ्‌गै भिसीन ङाइ चु ताम भ्रिबा हिन्‍ना। 14 परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार य्‍हाङसे जुन स्‍हे ह्रीसैनोन पूरा लला भिबा तामरी य्‍हाङ परमेश्‍वरथोरी ढुक्‍क मुला। 15 य्‍हाङसे जुन स्‍हे ह्रीसैनोन परमेश्‍वरसे पूरा लमुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। ओच्‍छे य्‍हाङसे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ह्रीबा स्‍हेगदेएनोन याङ्सी जिन्‍बा मुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला।
16 चुदे खालै म्‍हिसे ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङासे सिना आलबा पाप लबा म्राङ्जी भिसम थेला लागिरी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लसी पिन्‍गो। थेह्रङ् लसी एनीगदेसे प्रार्थना लजी भिसम थेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। तर सिना लबा चुरी “सिना लबा” भिबा चा परमेश्‍वरग्‍याम सदन फेबा हिन्‍ना। पापएनोन मुला, थेह्रङ्बा पाप लबा म्‍हिगदेला लागिरी चा प्रार्थना लउ भिसी ङाइ एनीगदे खालैदान आपाङ्। 17 जम्‍मान खाल्‍ला नइबा गेगदे पाप हिन्‍ना, तसैनोन सिना आलबा पापएनोन मुला।
18 परमेश्‍वरला कोलागदे खालैसेन सदन पाप आलमुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला झासे थेदा जोगब लसी थान्‍ना, ओच्‍छे शैतानसे थेदा थुर्बारी आखम। 19 चु जम्‍बुलिङ शैतानना यारी मुसैनोन य्‍हाङ परमेश्‍वरला सन्‍तान हिन्‍ना भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। 20 परमेश्‍वरला झा फेप्‍खजी, ओच्‍छे थे सत्‍य परमेश्‍वर हिन्‍ना भिबा ताम घोखम्‍गै भिसी य्‍हाङदा ज्ञान बुद्धि पिन्‍बा मुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। य्‍हाङ थेला झा येशू ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम तबासे लमा दान्‍दे य्‍हाङ सत्‍य परमेश्‍वरदेन छ्‌याम मुला। थेनोन सत्‍य परमेश्‍वर जुकजुकधोनाला जुनी हिन्‍ना।
21 थेतबासेलमा ङाला कोलागदे, एनीगदेसे मूर्तिदा तेन्‍बा ख्‍लागो। एनीगदेसे ह्राङला सेमरी परमेश्‍वरदा बाहेक अर्गु तिगैदान थाथान्‍गो।

*5:3 यूह १४:१५

5:4 चु पदरी “जम्‍बुलिङ” भिबा चा जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान नइबा तामगदे हिन्‍ना।

5:6 क्‍युइग्‍याम भिबा चा येशूसे किन्‍बा बप्‍तिस्‍मा हिन्‍ना, ओच्‍छे काग्‍याम भिबा चा येशू क्रुसरी सिबा हिन्‍ना।

*5:11 यूह ३:३६

5:16 चुरी “सिना लबा” भिबा चा परमेश्‍वरग्‍याम सदन फेबा हिन्‍ना।