यूहन्‍नासे भ्रिबा न्‍हीरेमला चिठी
चु चिठीला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिसे भ्रिबा मुबा (२ यूहन्‍ना १:१)। बाइबलला ल्‍हाना ह्रङ्‌बा विद्वानगदेसे मण्‍डलीला गे लबा चु मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि चा येशूला मुल चेला यूहन्‍ना हिन्‍ना भिसी पाङ्बा मुला।
भ्रिबा ग्‍ला: पक्‍का था आरे, तर कोइ कोइ बाइबल विद्वानगदेसे एफिसस शहरग्‍याम तखम्‍ला भिसी पाङ्बा मुला।
भ्रिबा साल: ल्‍हाना ह्रङ्‌बा बाइबल विद्वानगदेसे ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ९० (विक्रम संवत् १४७) सालरी भ्रिबा मुबा भिसी पाङ्बा मुला।
खाल्‍दा भ्रिबा: परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्रिङम्‍हेमेदेन थेला कोलागदेदा भ्रिबा मुबा (२ यूहन्‍ना १:१)। थे म्रिङम्‍हेमे खाल हिन्‍ना भिबा ताम खालैदा था आरे। थे म्रिङम्‍हेमे चा मण्‍डली गिक मुबा ओच्‍छे थेला कोलागदे चा थे मण्‍डलीला म्‍हिगदे मुबा भिसी कोइ कोइ बाइबल विद्वानगदेसे पाङ्बा मुला।
चु चिठीरी गिकसेम गिकदा माया लउ ओच्‍छे लुसीला ताम लोप्‍बा म्‍हिदेन थेसे लोप्‍बा तामग्‍याम होशियार तसी चिउ भिसी पाङ्बा मुला।
मुल तामगदे
फ्‍याफुल्‍बा १-३
माया चा जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम हिन्‍ना ४-६
लुसीला तामग्‍याम जोगब तसी चिउ भिसी होशियार तना लबा ७-११
चिठीला थुमरी भ्रिबा ताम १२-१३
यूहन्‍नासे भ्रिबा न्‍हीरेमला चिठी
1
लास्‍सो परमेश्‍वरसे धम्‍बा आङा, एदेन एला कोलागदेदा ङा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला! ङाइ एदेन एला कोलागदेदा ल्‍हानान माया लबा मुला। ङाइ जे आहिन, सत्‍यदा ङोसेबागदे जम्‍मासेन एनीगदेदा माया लबा मुला। तिग्‍दा भिसम थे सत्‍य य्‍हाङदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌याबा मुला। चु सत्‍य य्‍हाङदेन छ्‌याम दान्‍दे जे आहिन सदन धन्‍छ्‌याला।
य्‍हाङ सत्‍यदेन मायारी गिक तसी चिबागदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वर आबादेन थेला झा येशू ख्रीष्‍टग्‍याम मोलमदेन दया ओच्‍छे शान्‍ति तला।
ख्रीष्‍टसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रतोःला
य्‍हाङदा परमेश्‍वर आबासे कुल्‍बा अन्‍छार एला कोइ कोइ झा झामेगदे सत्‍य ग्‍यामरी भ्रबा म्राङ्सी ङा ल्‍हानान ताङ्जी। आङा, दाहेन्‍से ङाइ एदा चु ताम पाङ्ला, चु ताम चा ङाइ एदा कुल्‍बा छार ताम आहिन। तर य्‍हाङसे गिकसेम गिकदा माया लतोःला भिसी ङाच्‍छाहेन्‍सेन य्‍हाङदा कुल्‍बा ताम हिन्‍ना।* यूह १३:३४; १५:१२, १७ परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबा भिबान गिकसेम गिकदा माया लबा हिन्‍ना। एसे ङाच्‍छाहेन्‍सेन थेःबा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम चुनोन हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदे जम्‍मासेन गिकसेम गिकदा माया लसी ढिक्‍सी चितोःला।
तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेदा फसब लबा म्‍हिगदे जम्‍बुलिङला जम्‍मान ग्‍लारी खसी जिन्‍बा मुला। थे म्‍हिगदे चा येशू ख्रीष्‍ट जम्‍बुलिङरी म्‍हिला रुपरी फेप्‍खबा हिन्‍ना भिसी विश्‍वास आलबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। चुगदे चा छल लबादेन ख्रीष्‍टदा बिरोध लबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेसे दुख लसी लबा गेला इनाम आस्‍योर्बाला लागिरी थेह्रङ्बा म्‍हिगदे म्राङ्सी एनीगदे ह्राङनोन होशियार तसी चिउ। तर ह्राङसे याङ्तोःबा इनाम पूरान याङ्‌खम्‍बा म्‍हि दोगो।
ख्रीष्‍टसे कुल्‍बा अन्‍छार आभ्रबा, तर स्‍य्‍हान्‍दोला ताम ङ्‌यान्‍सी भ्रबा म्‍हिदेन छ्‌याम परमेश्‍वर आत। तर ख्रीष्‍टसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिदेन छ्‌याम परमेश्‍वरदेन थेला झा तला। 10 चुदे खालै म्‍हि एनीगदे मुबा ग्‍लारी खसी ख्रीष्‍टसे कुल्‍बा अन्‍छारला ताम आपाङ्नी भिसम एनीगदेसे ह्राङला दिमरी वाङ्थापुङ्‍गो। ओच्‍छे थेह्रङ्बा म्‍हिदा फ्‍याथाफुल्‍गो। 11 तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा म्‍हिदा फ्‍याफुल्‍बा चा य्‍हाङसे थेदा नइबा गे लबारी आँट पिन्‍बा हिन्‍ना।
12 ङाइ एनीगदेदा पाङ्तोःबा ताम मी ल्‍हानान मुबा। तसैनोन दान्‍दे ङाइ जम्‍मान ताम चिठीरी भ्रिबा आरे। तर ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खसी ह्रुप तसी जम्‍मान ताम लबा सेम मुला, थे धुइरी य्‍हाङ ल्‍हानान ताङ्म्‍याङ्ला।
13 थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे धम्‍बा एला आङाला झा झामेगदेसेनोन एदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला।

*1:5 यूह १३:३४; १५:१२, १७