यूहन्‍नासे भ्रिबा सोमरेमला चिठी
चु चिठीला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिसे भ्रिबा मुबा (३ यूहन्‍ना १:१)। बाइबलला ल्‍हाना ह्रङ्‌बा विद्वानगदेसे चु मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि चा येशूला मुल चेला यूहन्‍ना हिन्‍ना भिसी पाङ्बा मुला।
भ्रिबा ग्‍ला: पक्‍का था आरे, तर कोइ कोइ बाइबल विद्वानगदेसे एफिसस शहरग्‍याम तखम्‍ला भिसी पाङ्बा मुला।
भ्रिबा साल: ल्‍हाना ह्रङ्‌बा बाइबल विद्वानगदेसे ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ९० (विक्रम संवत् १४७) सालरी भ्रिबा मुबा भिसी पाङ्बा मुला।
खाल्‍दा भ्रिबा: गायस भिबा म्‍हिदा भ्रिबा मुबा।
चु चिठीरी यूहन्‍नासे गायसदा ज्‍यबा म्‍हि भिसी पाङ्बा मुला, तिग्‍दा भिसम थेसे विश्‍वास लबागदेदा ह्रो लबा मुबा। ओच्‍छे यूहन्‍नासे डेमेत्रियस भिबा म्‍हिग्‍याम होशियार तसी चिउ भिसी गायसदा पाङ्बा मुला।
मुल तामगदे
फ्‍याफुल्‍बा १-४
गायसला बारेरी पाङ्बा ज्‍यबा ताम ५-८
डियोत्रिफसदा दोष लबा ताम ९-१०
डेमेत्रियसला बारेरी पाङ्बा ज्‍यबा ताम ११-१२
चिठीला थुमरी भ्रिबा ताम १३-१५
यूहन्‍नासे भ्रिबा सोमरेमला चिठी
1
लास्‍सो ङाला सेम निबा ह्रो गायस, ङा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला! सत्‍य ताम अन्‍छार भ्रबा एदा ङाइ सेमहेन्‍सेन माया लबा मुला।* मुल १९:२९; रोमी १६:२३; १ कोर १:१४ ङाला सेम निबा ह्रो, ए विश्‍वासरी ज्‍यबा मुला भिबा ताम ङादा था मुला। थेह्रङ् लसीन एदा सदन ज्‍यबा तगै भिसी ङाइ एला लागिरी प्रार्थना लबा मुला। ए विश्‍वासरी कोङ्बा मुला भिबादेन सत्‍यरी चिबा मुला भिबा ताम म्राङ्सी थेग्‍याम खबा कोइ कोइ ज्‍योज्‍यो आलेगदेसे ङादा पाङ्जी। थे ताम थेःसी ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। थेह्रङ् लसी ङाला कोलागदे सत्‍यरी भ्रबा मुला भिबा ताम थेःम्‍याङ्बा भन्‍दा घ्रेन ताङ्‍बा ताम ङाला लागिरी अर्गु तिगै आरे।
सत्‍य तामरी गिक तबागदेदा सेमहेन्‍सेन ह्रो लउ
ङाला सेम निबा ह्रो, एसे जम्‍मान ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेला लागिरी विश्‍वासला गे लबा मुला। एसे ङोसेबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेला लागिरी जे आहिन, ङोआसेबा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेला लागिरीएनोन गे लबा मुला। एसे थेनीगदेदा गाते माया लसी वास्‍ता लजी भिबा ताम थेनीगदेसे मण्‍डलीला ङाच्‍छा पाङ्बा मुला। थेनीगदेसे लबारी छ्‌याइबा गेरी एसे अझ ह्रो लसम एला गेग्‍याम परमेश्‍वर ताङ्ला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे प्रभुला गे लबारी भ्रबासे लमा प्रभुदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेग्‍याम तिगै स्‍हे आकिन्‍ना खबा मुला। थेतबासेलमा सत्‍य तामरी गिक तबाला लागिरी थेनीगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी य्‍हाङसे चुह्रङ्बा गे लबा म्‍हिगदेदा ह्रो लतोःला।
ङाइ मण्‍डलीला लागिरी तिगै ताम भ्रिबा मुबा। तर एनीगदेला गुङरी मुबा ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन म्‍हन्‍बा डियोत्रिफससे ङाला तामदा वास्‍ता आलनी। 10 ङा थेरी खमा थेसे लबा जम्‍मान ताम एनीगदेदा पाङ्ला। थेसे य्‍हाङला बिरोध लसी लुसीला ताम लबा मुला। चुदे जे आहिन, थेसे विश्‍वासी ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा वास्‍ता आलमुला। ओच्‍छे वास्‍ता लबारी म्‍हाइबागदेदाएनोन मण्‍डलीग्‍याम मङग्‍यार तेःमुला।
11 ङाला सेम निबा ह्रो, ए आज्‍यबा तामला लिच्‍छा थाभ्रउ, तर ज्‍यबा तामला लिच्‍छा भ्रउ। जुन म्‍हिसे ज्‍यबा लला थे परमेश्‍वरला म्‍हि हिन्‍ना। तर जुन म्‍हिसे आज्‍यबा लला थेसे परमेश्‍वरदा ङोसेबा आरे। 12 तर डेमेत्रियसदा चा जम्‍मासेन ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी पाङ्‌मुला, चु ताम मी थेसे लबा सत्‍य गेग्‍यामसेन था याङ्ला। थेला बारेरी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे पाङ्बा ताम ङन्‍सेनोन पाङ्‌खम्‍ला। ङन्‍से पाङ्बा ताम सत्‍य ताम जे तमुला भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला।
13 ङाइ पाङ्तोःबा ताम मी ल्‍हानान मुबा। तसैनोन दान्‍दे ङादा चिठीरी भ्रिबा सेम आरे। 14 तर य्‍हाङ योनान ह्रुप तला भिसी ङाइ आश लबा मुला, य्‍हाङ ह्रुप तसीन जम्‍मान ताम लला।
15 एदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला शान्‍ति तगै। चुरी मुबा जम्‍मान ह्रोगदेसेनोन एदा फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा मुला। थेरी मुबा जम्‍मान ह्रोगदेदाएनोन ङाइ फ्‍याफुल्‍बा मुला भिसी पाङ्सी पिन्‍गो।

*1:1 मुल १९:२९; रोमी १६:२३; १ कोर १:१४