यहूदासे भ्रिबा चिठी
चु चिठीला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: येशूदेन याकूबला आले यहूदासे भ्रिबा मुबा (यहूदा १:१, मत्ती १३:५५, मर्कूस ६:३)।
भ्रिबा ग्‍ला: पक्‍का था आरे, तर कोइ कोइ बाइबल विद्वानगदेसे यरूशलेम शहरग्‍याम तखम्‍ला भिसी पाङ्बा मुला।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ६५-७० (विक्रम संवत् १२२-१२७) सालला गुङरी भ्रिबा मुबा।
खाल्‍दा भ्रिबा: येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदा भ्रिबा मुबा।
यहूदासे चु चिठी लुसीला ताम लोप्‍बा म्‍हिगदेग्‍याम होशियार तना लबाला लागिरी भ्रिबा मुबा। थे लुसीला ताम लोप्‍बा म्‍हिगदेसे ह्राङसे ह्राङदान येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी पाङ्मुबा। चु चिठी पत्रुससे भ्रिबा न्‍हीरेमला चिठी ह्रङ्‌बान मुला। यहूदासे चु चिठी पढब लबागदेदा परमेश्‍वरसे ह्राङला म्‍हिगदेदा पिन्‍बा विश्‍वासदा जोगब लसी थान्‍बाला लागिरी आँट पिन्‍बा मुला।
मुल तामगदे
फ्‍याफुल्‍बा १-२
लुसीला ताम लोप्‍बागदेला बानीबेहोरदेन होशियार तना लबा तामगदे ३-१६
विश्‍वासरी कोङ्‌सी चिउ भिसी होशियार तना लबा १७-२३
परमेश्‍वरला जयजयकार लबा २४-२५
यहूदासे भ्रिबा चिठी
1
लास्‍सो, येशू ख्रीष्‍टदा तेन्‍बा ङा याकूबला आले यहूदाग्‍याम परमेश्‍वरसे धम्‍सी माया लबागदेदेन येशू ख्रीष्‍टसे जोगब लसी थान्‍बागदेदा फ्‍याफुल्‍ला!* मत्ती १३:५५; मर्कू ६:५
एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम ल्‍हानान दया, शान्‍तिदेन माया याङ्‌गै।
पाप लबागदेदा परमेश्‍वरसे सजाय पिन्‍ना
ङाला सेम निबा ह्रोगदे, य्‍हाङदा परमेश्‍वरसे माया लसी थार्ना लबा गेला बारेरी सेमहेन्‍सेन भ्रिइ म्‍हन्‍मुबा। तर परमेश्‍वरसे ह्राङला लागिरी फेसी थान्‍बा म्‍हिगदेदा सदनना लागिरी तिरेम पिन्‍बा विश्‍वासदा जोगब लसी थान्‍बारी चा एनीगदेसे भङ याङ्‌गै भिसी ङाइ चु ताम भ्रिनोन तोःला भिसी म्‍हन्‍जी। तिग्‍दा भिसम लुसीला ताम लोप्‍बा कोइ कोइ म्‍हिगदे एनीगदेला गुङरी खालैसे था आयाङ्ना लसी वाङ्बा मुला। थेनीगदे चा परमेश्‍वरदा आतेन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना। थेनीगदेसे एनीगदेदा परमेश्‍वरग्‍याम दयामाया याङ्बा गा भिसी पाप लपुङ्मुला। ओच्‍छे येशू ख्रीष्‍टनोन य्‍हाङला प्रभुदेन मालिक हिन्‍ना भिसीएनोन विश्‍वास आलमुला। चुह्रङ्बा म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला भिसी ङाच्‍छान परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा मुला।
ङाच्‍छा प्रभुसे तिग तिग लजी भिबा ताम एनीगदेदा था मुसैनोन ङाइ एनीगदेदा कोइ कोइ ताम ढन्‍ना लला। थेसे ह्राङला म्‍हि इस्राएलीगदेदा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम तेःसी भजी। तसैनोन थेनीगदे न्‍हङला विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेदा लिच्‍छा नाश लजी।* प्रस्‍था १२:५१; गन्‍ती १४:२९-३० ओच्‍छे थेदा पिन्‍बा अधिकारला वास्‍ता आलना ह्राङला ग्‍ला ख्‍लासी भ्रबा स्‍वर्गदूतगदेदाएनोन निसाफ लबा धुइरी सजाय पिन्‍बाला लागिरी खाइमै स्‍योर्बारी आखम्‍ना लसी प्रभुसे च्‍याल्‍दासे खीसी धोपधोप्‍बा ग्‍लारी थान्‍बा मुला। थेह्रङ् लसीन सदोमदेन गमोरा भिबा शहर ओच्‍छे थे शहरला क्‍यारमारला शहरला जम्‍मान म्‍हिगदेदा प्रभुसे नाश लजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबादेन ह्रेम्‍फेबे ह्रेम्‍फेबेन ब्रेल्‍सी नइबा गे लसी भ्रमुबा। थे म्‍हिगदेदा खाइमै आसिबा मेग्‍याम सजाय पिन्‍सी दान्‍देला म्‍हिगदेदा उन्‍बा मुला।* उत्‍प १९:१-२४
थेह्रङ् लसीन म्‍हङ म्राङ्बा चु लुसीला ताम लोप्‍बा म्‍हिगदेसे ह्राङसे ह्राङदान पाप लपुङ्मुला, ओच्‍छे परमेश्‍वरग्‍याम अधिकार याङ्बा म्‍हिगदेदा हेला लबादेन स्‍वर्गरी मुबागदेदा खिसी लमुला। मुल स्‍वर्गदूत मिखाएलसेनोन मोशाला लासला बारेरी शैतानदेन छ्‌याम अधिकारला ताम लमा शैतानदा बिरोध लसी आबङ्ना “प्रभुसेन एदा बङ्‍गै” भिसी पाङ्बा मुबा।* दानि १०:१३, २१; १२:१; उन्‍बा १२:७; व्‍यव ३४:६; जक ३:२ 10 तर चुह्रङ्बा म्‍हिगदेसे चा ह्राङसे घोतोःबा तामएनोन घोनोन आघोना बिरोध लसी भ्रमुला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे ज्ञान आरेबा जन्‍तुगदे ह्रङ्‌बान मुला। थेह्रङ्बा बानीबेहोरसे लमान थेनीगदे नाश तला।
11 थेनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम घ्रेन सजाय याङ्ला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे कयिन भिबा म्‍हिला ह्रङ्‌बान बानीबेहोर थोसी भ्रबा मुला। ओच्‍छे टाङगाला लागिरी बालाम भिबा म्‍हिसे लबा ह्रङ्‌बान नइबा गे लसी भ्रबा मुला। थेह्रङ् लसीन कोरह भिबा म्‍हिसे ह्रङ्नोन परमेश्‍वरग्‍याम अधिकार याङ्बा तिगै दोष आरेबा म्‍हिगदेदान बिरोध लसी भ्रबा मुला। थेतबासेलमा थेनीगदेएनोन थे म्‍हिगदे ह्रङ्नोन नाश तला।* उत्‍प ४:३-८; गन्‍ती २२:१-३५; १६:१-३५
12 चु म्‍हिगदे चा एनीगदेसे मण्‍डलीरी लबा भोजगदेरी बेइज्‍जत लबागदे हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे तिगै धन्‍दा सुर्दा आलना ह्राङला जे वास्‍ता लसी ल्‍हानान चबा थुङ्बा लमुला। थेनीगदे लाबासे भोर्बा नाम आरेबा खसुदेन तिगै आरोबा सेर्खला दोङ ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थेह्रङ्बा दोङ चा न्‍हीरेमधोना सिसी टाहेन्‍सेन नइसी गुर्मुला। 13 थेनीगदे समुन्‍द्ररी रेःबा छाल ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम समुन्‍द्ररी छाल रेःमा बोप्‍स्‍या थोन्‍बा ह्रङ् लसी थेनीगदेला सुङग्‍याम नइबा तामगदे थोन्‍ना। थेह्रङ् लसीन थेनीगदे मुग्‍याम ताइसी म्‍हासी निबा सार ह्रङ्‌बान मुला। थेह्रङ्बा म्‍हिगदेला लागिरी चा जुकजुकधोनाला लागिरी धोपधोप्‍बा ग्‍ला स्‍होसी थान्‍बा मुला।
14 आदमहेन्‍से पुस्‍ता निस लिच्‍छाला हनोक भिबा म्‍हिसेनोन थेह्रङ्बा म्‍हिगदेला बारेरी ङाच्‍छान चुह्रङ् भिसी पाङ्बा मुबा, “च्‍यागो, परमप्रभु झ्‍यासीन झ्‍याबारी आखम्‍बा ह्राङला म्‍हिगदेदेन ग्रीक बाइबलरी “म्‍हिगदे” भिसी पाङ्बा आरे। थेतबासेलमा बाइबलला ल्‍हाना ह्रङ्‌बा विद्वानगदेसे स्‍वर्गदूतगदे हिन्‍ना भिसी पाङ्बा मुला (मत्ती २५:३१)। छ्‌याम फेप्‍खबान मुला।* उत्‍प ५:१८, २१-२४ 15 थेसे जम्‍मान म्‍हिगदेला निसाफ लला ओच्‍छे परमेश्‍वरदा आतेन्‍ना पाप गे लसी परमेश्‍वरला बिरोध लसी नइबा ताम लबागदेदा सजाय पिन्‍ना। 16 गनगन लबागदे, स्‍य्‍हान्‍दोदा दोष लबागदे, नइबा सेम अन्‍छार गे लबागदे, घ्रेन दोःसी ताम लबागदेदेन ह्राङला फाइदाला लागिरी लुसीला ताम पाङ्बागदे चा चुगदेन हिन्‍ना।”
विश्‍वास थाख्‍लागो भिसी पाङ्बा
17 तर ङाला सेम निबा ह्रोगदे, एनीगदेसे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला मुल चेलागदेसे ङाच्‍छा पाङ्बा ताम थाम्‍लेःगो। 18 थेनीगदेसे चुह्रङ् भिसी पाङ्मुबा, “लिच्‍छाला धिनरी परमेश्‍वरदा आतेन्‍बादेन सेमरी जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन अन्‍छार लसी भ्रबा म्‍हिगदेसे खिसी लला।”* २ पत्रु ३:३ 19 एनीगदेदा गिकसेम गिकग्‍याम फेना लबा म्‍हिगदे, म्‍हिला ज्ञान बुद्धि अन्‍छार भ्रबा परमेश्‍वरला आत्‍मा आरेबा म्‍हिगदे चुगदेन हिन्‍ना।
20 तर ङाला सेम निबा ह्रोगदे, एनीगदे चा ह्राङसे लबा चोखो विश्‍वासरी बढब तबान निउ। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिरी प्रार्थना लउ। 21 जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बाला लागिरी एनीगदेसे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला दया भ्रान्‍सी चिउ, ओच्‍छे परमेश्‍वरला मायारी ह्राङसे ह्राङदान जोगब लसी थान्‍गो। 22 थेह्रङ् लसीन शङ्का लबा म्‍हिगदेदा एनीगदेसे दया लउ। 23 स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा नर्गला मेग्‍याम तेःसी जोगब लउ, ओच्‍छे खालै खालैदा दया लबारी होशियार तउ, पापसे लमा न्‍होङ्बा थेनीगदेला बानीबेहोरदा बिरोध लउ।
परमेश्‍वरला जयजयकार लउ
24 एनीगदेदा पापरी फसब तबाग्‍याम जोगब लबा शक्तिशाली परमेश्‍वरला जयजयकार तगै। थेसे एनीगदेदा तिगै दोष आरेबा म्‍हि स्‍होसी ह्राङलान घ्रेन य्‍हालला ङाच्‍छा ताङ्ना लसी भोर्ला। 25 य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम य्‍हाङदा थार्ना लबा थेनोन परमेश्‍वर गिक जे सदन जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन ओच्‍छे थेदा जे घ्रेन मानदेन जयजयकार ओच्‍छे शक्तिदेन अधिकार ङाच्‍छाहेन्‍से दान्‍देधोना ओच्‍छे जुकजुकधोनान तगै। आमेन।

*1:1 मत्ती १३:५५; मर्कू ६:५

*1:5 प्रस्‍था १२:५१; गन्‍ती १४:२९-३०

*1:7 उत्‍प १९:१-२४

*1:9 दानि १०:१३, २१; १२:१; उन्‍बा १२:७; व्‍यव ३४:६; जक ३:२

*1:11 उत्‍प ४:३-८; गन्‍ती २२:१-३५; १६:१-३५

1:14 ग्रीक बाइबलरी “म्‍हिगदे” भिसी पाङ्बा आरे। थेतबासेलमा बाइबलला ल्‍हाना ह्रङ्‌बा विद्वानगदेसे स्‍वर्गदूतगदे हिन्‍ना भिसी पाङ्बा मुला (मत्ती २५:३१)।

*1:14 उत्‍प ५:१८, २१-२४

*1:18 २ पत्रु ३:३