परमेश्‍वरसे यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम
चु किताबला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: येशूला मुल चेला यूहन्‍नासे भ्रिबा मुबा। चु यूहन्‍नासे छार कबुलरी मुबा किताबगदे न्‍हङला “थार्बा पिन्‍बा समाचार” देन गोर सोम चिठीगदेएनोन भ्रिबा मुबा।
भ्रिबा ग्‍ला: समुन्‍द्रला गुङरी मुबा पत्‍मोस भिबा ग्‍लारी भ्रिबा मुबा।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ९०-९५ (विक्रम संवत् १४७-१५२) सालला गुङरी भ्रिबा मुबा।
खाल्‍दा भ्रिबा: एशिया अञ्‍चलरी मुबा गोर निस मण्‍डलीगदेदा भ्रिबा मुबा।
चु किताबरी मुबा जम्‍मान तामगदे परमेश्‍वरसे यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम हिन्‍ना। चु ताम म्राङ्बा धुइरी यूहन्‍नादा म्‍हाङ ह्रङ्‌बान छोर्बा मुबा। यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम चा दुखला धिनगदेला बारेरी हिन्‍ना। चु “दुखला धिनगदे” यूहन्‍नाला धुइरीन शुरु तसी जिन्‍बा मुबा। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे येशू ख्रीष्‍टदा ह्राङला प्रभु हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लबा मुबा। यूहन्‍नासे खास लसी चु चिठी पढब लबागदेदा आशदेन आँट पिन्‍बाला लागिरी ओच्‍छे दुखदेन आपत विपतला धुइरी ह्राङसे लबा विश्‍वासरी याङयोङ आतना चिबाला लागिरी बिन्‍ती लबा मुला।
चु किताबला ल्‍हाना ह्रङ्‌बा खण्‍डगदेरी उन्‍बा तामदेन म्राङ्बा तामगदेदा चिनुगदेग्‍याम घोना लबा मुला। चुह्रङ्बा चिनुगदे थे धुइला विश्‍वासीगदेसे घोबारी खम्‍मुबा, तर स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा चा घोबारी गाह्रो तमुबा। हिन्‍बाम ल्‍हानान म्‍हिगदेसे चु किताबला बारेरी थरी थरीला तामगदे पाङ्‌मुला। तर मुल ताम चा प्रस्‍टन मुला। थे मुल ताम चुनोन हिन्‍ना, प्रभु ख्रीष्‍टग्‍याम परमेश्‍वरसे शैतानदेन ह्राङला जम्‍मान शत्रुगदेदा सदनना लागिरी नाश लला। ओच्‍छे जुन धुइरी शैतानदेन ह्राङला जम्‍मान शत्रुगदेथोरी ढाला थे धुइरी परमेश्‍वरसे ह्राङदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदा छार स्‍वर्गदेन छार जम्‍बुलिङ इनाम पिन्‍ना।
मुल तामगदे
शुरुला तामदेन फ्‍याफुल्‍बा १:१-८
परमेश्‍वरसे यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम १:९-२०
गोर निस मण्‍डलीगदेदा भ्रिबा चिठी २:१–३:२२
यूहन्‍नासे स्‍वर्ग म्राङ्बा ४:१-११
गोर निस लाहा छाप लबा रिल्‍सी थान्‍बा किताबला मुठा ५:१–८:५
गोर निस बिगुलगदे ८:६–११:१९
अजिङ्‍गरदेन गोर न्‍ही जन्‍तु १२:१–१३:१८
यूहन्‍नादा उन्‍बा अर्गु तामगदे १४:१–१५:८
परमेश्‍वरला बोमोसे प्‍लिङ्बा गोर निस खोरे १६:१-२१
परमेश्‍वरसे ह्राङला शत्रुगदेथोरी ढाबा १७:१–२०:१०
परमेश्‍वरसे लबा जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छाला निसाफ २०:११-१५
छार स्‍वर्ग, छार जम्‍बुलिङदेन छार यरूशलेम २१:१–२२:५
ख्रीष्‍ट दोःसी योनान फेप्‍खला २२:६-२१
परमेश्‍वरसे यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम
1
चु किताबला जम्‍मान तामगदे येशू ख्रीष्‍टग्‍याम उन्‍बा हिन्‍ना। ह्राङला गे लबा म्‍हिगदेसे योनान ततोःबा जम्‍मान तामगदेला बारेरी घोखम्‍गै भिसी परमेश्‍वरसे येशू ख्रीष्‍टदा चु जम्‍मान ताम पिन्‍जी। चु ताम पाङ्‌बाला लागिरी येशू ख्रीष्‍टसे ह्राङला गे लबा यूहन्‍ना मुबा ग्‍लारी स्‍वर्गदूत गिक पुइखजी। ह्राङसे म्राङ्बा जम्‍मान ताम यूहन्‍नासे पाङ्बा मुला। थेसे पाङ्बा परमेश्‍वरला बचनदेन येशू ख्रीष्‍टसे उन्‍बा सत्‍य ताम चुनोन हिन्‍ना। चु किताब पढब लबादेन चु किताबरी मुबा परमेश्‍वरग्‍याम पाङ्बा बचन ङ्‌यान्‍सी थे अन्‍छार भ्रबा जम्‍मान म्‍हि परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम चु जम्‍मान ताम योनान तसेला मुला।
यूहन्‍नासे फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा
एशियारी मुबा गोर निस मण्‍डलीदा ङा यूहन्‍नाग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला। दान्‍देनोन मुला, ङाच्‍छाएनोन मुबा, दोःसीनोन फेप्‍खबा परमेश्‍वरग्‍यामदेन थेला ठिला ङाच्‍छापट्टि चिबा गोर निस आत्‍माग्‍याम एनीगदेदा दयामायादेन शान्‍ति तगै।* प्रस्‍था ३:१४; उन्‍बा ४:५ ओच्‍छे परमेश्‍वरला बारेरी जम्‍मान सत्‍य ताम उन्‍बा विश्‍वास लखम्‍बा येशू ख्रीष्‍टग्‍यामसेनोन एनीगदेदा दयामायादेन शान्‍ति तगै। थे सिबागदेग्‍याम जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा सोबादेन जम्‍बुलिङरी शासन लबा ग्‍लेगदेलाएनोन ग्‍ले हिन्‍ना।* यशै ५५:४; भजन ८९:२७
थेसे य्‍हाङदा माया लसी ह्राङला कासे पापग्‍याम फेबा मुला। थेसे ह्राङला आबा परमेश्‍वरदा तेन्‍बाला लागिरी य्‍हाङदा परमेश्‍वरदा पूजा लबा म्‍हिला य्‍हुल गिक स्‍होजी। थेनोन येशू ख्रीष्‍टदा सदन सदनना लागिरी मानदेन जयजयकार तगै। आमेन।* प्रस्‍था १९:६; उन्‍बा ५:१०
च्‍यागो, थे खसुरी फेप्‍खबान मुला,
थेदा भ्‍लोसी साइबागदेदेन जम्‍मान म्‍हिसे थेदा म्राङ्ला।
ओच्‍छे जम्‍बुलिङला जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे थेला लागिरी सुर्दा लला।
हिन्‍ना चु तनोन तला। आमेन।* दानि ७:१३; मत्ती २४:३०; मर्कू १३:२६; लूका २१:२७; १ थेस ४:१७; जक १२:१०; यूह १९:३४, ३७
जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमप्रभु परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “अल्‍फादेन ओमेगा “अल्‍फादेन ओमेगा” भिबा चा ग्रीक ग्‍योइरी शुरुला हिगीदेन जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छाला हिगी भिबा हिन्‍ना। चु भिबा चा जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छादेन जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छा हिन्‍ना। ङानोन हिन्‍ना,” थे दान्‍दे मुला, ङाच्‍छाएनोन मुबा, दोःसीनोन फेप्‍खला।* उन्‍बा २१:६; २२:१३
यूहन्‍नासे येशू ख्रीष्‍टदा म्राङ्बा
ङा एनीगदेला ज्‍योज्‍यो यूहन्‍नाएनोन एनीगदेदेन छ्‌यामनोन मुला। य्‍हाङसे य्‍हाङला ग्‍ले येशूदा विश्‍वास लबासे लमा दुख नाबा मुला, तसैनोन थेसे य्‍हाङदा चु दुख नाबारी आँट पिन्‍बा मुला। चुलान लागिरी परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा ङ्‌योइबा मुला। परमेश्‍वरला बचनदेन येशू ख्रीष्‍टला बारेरी थेःना लबासे लमा ङादा समुन्‍द्रला गुङरी मुबा पत्‍मोस भिबा ग्‍लारी भोर्सी थान्‍बा मुबा। 10 प्रभुला धिनकुनु “प्रभुला धिनकुनु” भिबा चा प्रभु येशू सिबाग्‍याम सोबा धिनकुनुदा पाङ्बा हिन्‍ना। ङा परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्बा मुबा। थेनोन धुइरी ङाला ग्‍यापग्‍याम बिगुलला ह्रङ्‌बान घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिसी पाङ्‌बान लबा थेःजी, 11 “एसे जुन ताम म्राङ्ला थे जम्‍मान ताम किताब गिकरी भ्रिउ। ओच्‍छे एफिसस, स्‍मुर्ना, पर्गामम, थिआटीरा, सार्डिस, फिलाडेल्‍फियादेन लाउडिकिया शहररी मुबा गोर निस मण्‍डलीदान पुइगो।”
12 ङाइ ङादेन छ्‌याम ताम पाङ्बा खाल चीम भिसी ग्‍याप दोःसी च्‍यामा थेरी गोर निस म्‍हरला नाङसल थान्‍बा स्‍हेदेन, 13 नाङसल थान्‍बा स्‍हेला गुङरी परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ह्रङ्‌बान काङधोनान धोबा क्‍वान क्‍वान्‍बादेन कुरी म्‍हरला ह्रङ्‌बा फित्ता क्‍वान्‍बा म्‍हि गिकदा ङाइ म्राङ्जी।* दानि ७:१३; १०:५ 14 थेला थोबोदेन क्रा ऊनदेन ग्‍लिङ ह्रङ्‌बान तार तार्बा मुबा। ओच्‍छे थेला मी मे ल्‍हाम ह्रङ्‌बान मुबा।* दानि ७:९; १०:६ 15 थेला स्‍य्‍हाप चा मेरी ख्राङ्‌सी स्‍होबा झक्‍झक्‍बा काँसला ताङ ह्रङ्‌बान मुबा। ओच्‍छे थेला काइ चा स्‍योङ ङ्‌यबा ह्रङ्‌बान मुबा।* इज १:२४; ४३:२ 16 थेला दाहिने छ्‌यासे गोर निस सारगदे चुङ्बा मुबा। ओच्‍छे थेला सुङग्‍याम न्‍हीलोनपट्टि धार मुबा छ्‌यार्बा तरवार थोन्‍बा मुबा। थेला स्‍य्‍हाल चा धिनी गुङला धिनीला स्‍हेर ह्रङ्‌बान मुबा।
17 थेदा म्राङ्मा ङा सिबा तेबान तसी थेला स्‍य्‍हापरी ह्रिल्‍जी। तर थेसे ह्राङला दाहिने छ्‌या ङाथोरी थान्‍सी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थालोङ्‍गो, जम्‍मान स्‍हे शुरु लबादेन थुम्‍ना लबा ङानोन हिन्‍ना।* यशै ४४:६; ४८:१२; उन्‍बा २:८; २२:१३ 18 सोबाएनोन ङानोन हिन्‍ना। ङा सिबा मुबा। च्‍यागो, ङा सदनना लागिरी सोबा मुला। ओच्‍छे सिबा म्‍हिगदेला आत्‍मा चिबा ग्‍लादेन ग्रीक ग्‍योइरी सिबा म्‍हिगदेला आत्‍मा चिबा ग्‍लादा ‘हेडिस’ भिसी पाङ्बा मुला। थे ग्‍लारी सिबा म्‍हिगदेला आत्‍मा परमेश्‍वरसे जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छा लबा निसाफला धुइ भ्रान्‍सी चिमुला (उन्‍बा ६:८; २०:१३, १४)। कालला साँचोगदे ङादेन छ्‌यामनोन मुला। 19 थेतबासेलमा एसे जुन ताम म्राङ्बा मुला थे भ्रिउ। ओच्‍छे दान्‍दे तबा तामगदेदेन लिच्‍छा तसेला तामगदे न्‍हीनोन भ्रिउ। 20 म्‍हिसे था आयाङ्‍बा ताम एसे ङाला दाहिने यारी म्राङ्बा गोर निस सारगदेदेन म्‍हरला नाङसल थान्‍बा स्‍हे निसला अर्थ चा चुनोन हिन्‍ना। गोर निस सारगदे चा मण्‍डली निसदा च्‍याबा म्‍हिगदे ल्‍हानान ह्रङ्‌बा बाइबलरी चा “मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे” भिबादा स्‍वर्गदूत भिसी भ्रिबा मुला (उन्‍बा २:१, ८, १२, १८; ३:१, ७, १४)। हिन्‍ना। ओच्‍छे म्‍हरला नाङसल थान्‍बा स्‍हे निस चा मण्‍डली निस हिन्‍ना।”

*1:4 प्रस्‍था ३:१४; उन्‍बा ४:५

*1:5 यशै ५५:४; भजन ८९:२७

*1:6 प्रस्‍था १९:६; उन्‍बा ५:१०

*1:7 दानि ७:१३; मत्ती २४:३०; मर्कू १३:२६; लूका २१:२७; १ थेस ४:१७; जक १२:१०; यूह १९:३४, ३७

1:8 “अल्‍फादेन ओमेगा” भिबा चा ग्रीक ग्‍योइरी शुरुला हिगीदेन जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छाला हिगी भिबा हिन्‍ना। चु भिबा चा जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छादेन जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छा हिन्‍ना।

*1:8 उन्‍बा २१:६; २२:१३

1:10 “प्रभुला धिनकुनु” भिबा चा प्रभु येशू सिबाग्‍याम सोबा धिनकुनुदा पाङ्बा हिन्‍ना।

*1:13 दानि ७:१३; १०:५

*1:14 दानि ७:९; १०:६

*1:15 इज १:२४; ४३:२

*1:17 यशै ४४:६; ४८:१२; उन्‍बा २:८; २२:१३

1:18 ग्रीक ग्‍योइरी सिबा म्‍हिगदेला आत्‍मा चिबा ग्‍लादा ‘हेडिस’ भिसी पाङ्बा मुला। थे ग्‍लारी सिबा म्‍हिगदेला आत्‍मा परमेश्‍वरसे जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छा लबा निसाफला धुइ भ्रान्‍सी चिमुला (उन्‍बा ६:८; २०:१३, १४)।

1:20 ल्‍हानान ह्रङ्‌बा बाइबलरी चा “मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे” भिबादा स्‍वर्गदूत भिसी भ्रिबा मुला (उन्‍बा २:१, ८, १२, १८; ३:१, ७, १४)।