पावलसे थेसलोनिकेला विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा ङाच्‍छारेमला चिठी
चु चिठीला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: येशूला मुल चेला पावलसे भ्रिबा मुबा। चु चिठी भ्रिबाला लागिरी पावलदा सिलासदेन तिमोथी भिबा म्‍हिसे ह्रो लबा मुबा (१ थेसलोनिके १:१)।
भ्रिबा ग्‍ला: कोरिन्‍थ शहररी भ्रिबा मुबा।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ५० (विक्रम संवत् १०७) सालरी भ्रिबा मुबा। बाइबलला ल्‍हाना ह्रङ्‌बा विद्वानगदेसे पावलसे भ्रिबा चिठीगदे न्‍हङला चु जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा भ्रिबा चिठी हिन्‍ना भिसी पाङ्‌मुला।
खाल्‍दा भ्रिबा: थेसलोनिके शहररी मुबा विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा मुबा।
थेसलोनिके भिबा शहर रोम य्‍हुल्‍सारी परब तबा माकेडोनिया भिबा अञ्‍चलला ग्‍लेखाङ मुबा। पावल फिलिप्‍पी शहरग्‍याम चु शहररी निजी, ओच्‍छे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लसी मण्‍डली शुरु लजी (मुल चेला १७:१०)। तर थे शहररी यहूदीगदेसे तिगै धिन लिच्‍छा पावलदा बिरोध लजी। यहूदी धर्म सेम निबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे पावलसे थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचाररी विश्‍वास लबा म्राङ्सी थे यहूदीगदेसे पावलदा बिरोध लजी। थे यहूदीगदेसे ल्‍हानान बिरोध लबासे लमा पावल थेसलोनिके शहरग्‍याम बेरिया भिबा शहररी निजी। लिच्‍छा पावल कोरिन्‍थ शहरग्‍याम धोखमा थेदेन छ्‌यामनोन प्रभुला गे लबा तिमोथीग्‍याम थेसलोनिके शहररी मुबा मण्‍डलीला बारेरी थेःजी।
चु ङाच्‍छारेमला चिठी पावलसे थेसलोनिके शहररी मुबा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदा आँट पिन्‍बारीदेन तिगै ताम लोप्‍बाला लागिरी भ्रिबा मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेसे लबा विश्‍वासदेन मायाला बारेरी थेःसी पावलसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। पावलसे ह्राङ थेनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी ह्राङ खाह्रङ् लसी चिबा मुबा थे ताम ढन्‍ना लबा मुला।
जमाहेन्‍से पावलसे ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबाला बारेरी मण्‍डली न्‍हङरी थोन्‍बा तामगदेला जोहाब चुह्रङ् लसी पिन्‍बा मुला। तिग ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा भन्‍दा ङाच्‍छान सिबा विश्‍वासीगदेसे ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खमा याङ्बा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला? ख्रीष्‍ट दोःसी खाइमा फेप्‍खला? चुनोन धुइरी पावलसे थेनीगदेदा ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खला भिसी भ्रान्‍सी चिमा तिगै तामरी आकोल्‍ना कुटिसी ख्रीष्‍टला गे लबान निउ भिसी पाङ्बा मुला।
मुल तामगदे
फ्‍याफुल्‍बा १:१
पावलसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बादेन जयजयकार लबा १:२-१०
थेसलोनिकेरी पावलसे लबा गे २:१–३:१३
ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबागदेला बानीबेहोर ४:१-१२
ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबाला बारेरी घोना लबा ४:१३–५:११
चिठीला थुमरी भ्रिबा ताम ५:१२-२८
पावलसे थेसलोनिकेला विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा ङाच्‍छारेमला चिठी
1
लास्‍सो थेसलोनिकेरी मुबा जम्‍मान विश्‍वासीगदेदा ङा पावलदेन सिलास ओच्‍छे तिमोथीग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला! एनीगदे जम्‍मासेन परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम दयामायादेन शान्‍ति याङ्‌गै।* मुल १७:१
थेसलोनिकेला म्‍हिगदेसे लबा विश्‍वास
ङन्‍से प्रार्थना लबा धुइरी सदन एनीगदेदा ढन्‍सी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बा मुला। एनीगदेसे विश्‍वास लमाहेन्‍से गाते ज्‍यबा गे लबा मुला। ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी गिकसेम गिकदा माया लसी गाते दुख लसी गे लबा मुला। ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट फेप्‍खला भिसी एनीगदेसे लबा आश खाह्रङ्बा कोङ्बा मुला। चु जम्‍मान ताम ङन्‍से य्‍हाङला परमेश्‍वर आबाला ङाच्‍छा ढन्‍बा मुला।
ज्‍योज्‍यो आले नाना आङा, परमेश्‍वरसे माया लसी एनीगदेदा धम्‍बा मुबा भिसी ङन्‍दा था मुला। ओच्‍छे ङन्‍से एनीगदेदा थेःना लबा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार ताम जे आहिन। तर परमेश्‍वरला आत्‍मादेन शक्तिग्‍याम ङन्‍सेनोन सेमहेन्‍से घोसी विश्‍वास लबा सत्‍य ताम मुबा। ओच्‍छे ङनी एनीगदेदेन छ्‌याम चिबा धुइरी एनीगदेला लागिरी ङनी खाह्रङ्बा मुबा भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। एनीगदे प्रभु येशूदेन ङनी ह्रङ्‌बान दोबा मुला। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे जस्‍तोन दुख पिन्‍सैनोन एनीगदे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम ताङ्सी ताङ्सी परमेश्‍वरला बचनरी विश्‍वास लजी।* मुल १७:५-९ थेतबासेलमा एनीगदे माकेडोनियादेन अखैया भिबा अञ्‍चलरी मुबा जम्‍मान विश्‍वासीगदेला गुङरी ज्‍यबा म्‍हि दोबा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेग्‍याम परमेश्‍वरला बचन माकेडोनियादेन अखैया भिबा अञ्‍चलरी जे थेःना लबा आहिन। तर एनीगदेसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबा ताम जम्‍मान ग्‍लारी थेःबा मुला। थेतबासेलमा दाहेन्‍से ङन्‍से पाङ्तोःबा अर्गु ताम तिगै आरे। तिग्‍दा भिसम ङनी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खमा एनीगदेसे ङन्‍दा खाह्रङ् लसी मान लबा मुला। ओच्‍छे छोन्‍बोदेन सत्‍य परमेश्‍वरला गे लबारी मूर्तिगदेदा तेन्‍बा ख्‍लासी एनीगदे परमेश्‍वरपट्टि दोःजी भिबा ताम म्‍हिगदेसेन पाङ्ला। 10 थेह्रङ् लसीन एनीगदेसे परमेश्‍वरला झा येशू स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खला भिसी भ्रान्‍सी चिबा मुला। थेदा परमेश्‍वरसेन सिबाग्‍याम सोना लबा मुबा। ओच्‍छे थेसेन य्‍हाङदा पापला सजायग्‍याम थार्ना लला भिबा तामएनोन थेनीगदेसेन पाङ्ला।

*1:1 मुल १७:१

*1:6 मुल १७:५-९