2
पावलसे थेसलोनिके भिबा ग्‍लारी लबा गे
च्‍यागो आलेगदे, ङनी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खबा ल्‍हानान ज्‍यबा तजी भिबा एनीगदेदा थानोन मुला। थेह्रङ् लसीन ङाच्‍छा ङन्‍से फिलिप्‍पी भिबा शहररी दुखदेन म्‍हिला हेला नाजी भिबा तामएनोन एनीगदेदा था मुला। तर ङन्‍दा बिरोध लबागदे ल्‍हानान मुसैनोन परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबारी परमेश्‍वरसे ङन्‍दा आँट पिन्‍जी।* मुल १६:१९-२४; १७:१-९ तिग्‍दा भिसम ङन्‍से लोप्‍बा तामगदे लुसीला तामएनोन आहिन्‍बा मुबा। ओच्‍छे नइबा तामदेन एनीगदेदा जाल लसी लोप्‍बा तामएनोन आहिन्‍बा मुबा। तर परमेश्‍वरसे ङन्‍दा च्‍यासीन थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा जिम्‍मा ङन्‍दा पिन्‍बा हिन्‍ना। थेतबासेलमा म्‍हिदा ताङ्ना लबारी आहिन तर य्‍हाङला सेमला ताम था याङ्बा परमेश्‍वरदा ताङ्ना लबारी म्‍हिगदेदा थेःना लबा हिन्‍ना। एनीगदेदाएनोन चु ताम थानोन मुला ङन्‍से एनीगदेदेन छ्‌याम तिगै चिप्‍ले तामएनोन आलनी ओच्‍छे तिगै याङ्ला भिसी लोभएनोन आलनी। चु ताम परमेश्‍वरदान था मुला।
6-7 ङनी ख्रीष्‍टला मुल चेला तबासे लमा एनीगदेथोरी अधिकार लखम्‍सेला मुबा। तसैनोन ङन्‍से एनीगदेदेन स्‍य्‍हान्‍दो खालै म्‍हिगदेसे ङन्‍दा ज्‍यबा म्‍हि भिगै भिसी आम्‍हाइनी। तर ह्राङला कोलागदेदा सयार लबा आमासे ह्रङ् लसी ङन्‍से एनीगदेदा माया लजी। च्‍यागो आलेगदे, एनीगदेला मायासे लमा ङन्‍से एनीगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार जे आहिन, तर ङन्‍ना ज्‍यानएनोन एनीगदेला लागिरी पिन्‍बारी ङनी तयार मुबा। तिग्‍दा भिसम ङन्‍से एनीगदेदा ल्‍हानान माया लमुबा। ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा थानोन मुला। ङन्‍से परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबा धुइरी खालैदा दुख आपिन्‍गे भिसी धिन म्‍हुननोन दुख लसी गे लबा मुबा।
10 विश्‍वासीगदेला गुङरी ङन्‍से लबा गे परमेश्‍वरदा सेम निबादेन चोखो ओच्‍छे तिगै दोष आरेबा मुबा। चु ताम एनीगदेदेन परमेश्‍वरदान था मुला। 11 ओच्‍छे आबासे ह्राङला झा झामेदेन छ्‌याम लबा ह्रङ्‌बान व्‍यवहार लसी ङन्‍से एनीगदेदा परमेश्‍वरदा सेम निबा ग्‍यामरी भ्रबाला लागिरी आँट पिन्‍जी भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। 12 थेतबासेलमा एनीगदेला चालचलन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार तगै। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेदा थेला य्‍हुल्‍सा, शक्तिदेन य्‍हालरी ङ्‌योइबा मुला।
13 ङन्‍से एनीगदेदा थेःना लबा बचनदा म्‍हिगदेला बचन आहिन तर परमेश्‍वरलान बचन हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लजी। थेनोन परमेश्‍वरला बचनसे एनीगदे न्‍हङरी गे लबान मुला। थेतबासेलमा चुलान लागिरी ङन्‍से सदन परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बा मुला। 14 तिग्‍दा भिसम एनीगदेएनोन ख्रीष्‍ट येशूदा विश्‍वास लबा यहूदिया अञ्‍चलरी मुबा परमेश्‍वरला मण्‍डलीगदे ह्रङ्‌बान दोबा मुला। ओच्‍छे यहूदिया अञ्‍चलरी मुबा म्‍हिगदेसे ह्राङलान म्‍हि यहूदीगदेग्‍याम दुख नाबा ह्रङ् लसी एनीगदेसेनोन ह्राङलान म्‍हिगदेग्‍याम दुख नाबा मुला।* मुल १७:५ 15 चुनोन यहूदीगदेसे प्रभु येशू ख्रीष्‍टदेन अगमवक्तागदेदा साइजी, ओच्‍छे ङन्‍दाएनोन दुख पिन्‍जी, ओच्‍छे परमेश्‍वरदा बोमो खना लबादेन जम्‍मान म्‍हिगदेदा बिरोध लबा मुला।* मुल ९:२३, २९; १३:४५, ५०; १४:२, ५, १९; १७:५, १३; १८:१२ 16 ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे थार्बा याङ्‌गै भिसी थेःना लबा ताम यहूदीगदेसे ङन्‍दा थेःना लआपुङ्नी। थेह्रङ् लसी यहूदीगदेसे पापथोरी झन पाप लजी। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे यहूदीगदेदा सजाय पिन्‍बा मुला।
पावलसे थेसलोनिकेरी मुबा म्‍हिगदेदा स्‍याप्‍बारी ल्‍हानान सेम लबा
17 य्‍हाङ ज्‍योज्‍यो आले नाना आङा न्‍हङरी तिगै धिनना लागिरी फेसै य्‍हाङला सेम फेबा आरे। थेतबासेलमा दोःसी एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तबा सेम ङन्‍दा ल्‍हानान मुला। 18 एनीगदे मुबा ग्‍लारी ङनी खबारी म्‍हाइमुबा। ओच्‍छे ङा पावल एनीगदे मुबा ग्‍लारी ल्‍हानान रेम खबारी म्‍हाइमुबा। तर ङनी खबारी म्‍हाइमा सदन शैतानसे ग्‍याम काजी। 19 य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धुइरी थेला ङाच्‍छा ङन्‍से लबा आशदेन ताङ्तोःबा ताम एनीगदेन आहिन? हिन्‍ना। 20 ङन्‍से याङ्तोःबा मानदेन ङनी ताङ्तोःबा ताम भिबान एनीगदे हिन्‍ना।

*2:2 मुल १६:१९-२४; १७:१-९

*2:14 मुल १७:५

*2:15 मुल ९:२३, २९; १३:४५, ५०; १४:२, ५, १९; १७:५, १३; १८:१२