2
मण्‍डलीरी प्रार्थना लबा धुइरी था ततोःबा ताम
जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा एसे जम्‍मालान लागिरी प्रार्थना लउ, एसे थेनीगदे जम्‍मालान लागिरी परमेश्‍वरग्‍याम मोलम ह्रीसी पिन्‍गो, ओच्‍छे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍गो। ग्‍लेगदेदेन घ्रेन घ्रेन पदरी मुबागदे जम्‍मालान लागिरीनोन प्रार्थना लउ। थेह्रङ् लजी भिसम य्‍हाङ सदन सुख शान्‍तिरी ढुक्‍क तसी परमेश्‍वरदा तेन्‍सी थेदा मान लसी चिम्‍याङ्ला। चुह्रङ् लबा ल्‍हानान ज्‍यबा हिन्‍ना, य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा परमेश्‍वरदाएनोन चुह्रङ्बान सेम निमुला। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान म्‍हिसे सत्‍यदा ङोसेसी थार्बा याङ्‌गै भिबा परमेश्‍वरला सेम मुला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर गिक जे मुला ओच्‍छे म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला ङाच्‍छापट्टि भबा म्‍हिएनोन गिक जे मुला। थे म्‍हि चा ख्रीष्‍ट येशू हिन्‍ना। येशू ख्रीष्‍टसे जम्‍मान म्‍हिगदेला पापला सय फाबारी ह्राङलान ल्‍हुइ बलिदान पिन्‍जी, चु ताम चा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा धुइरीन उन्‍जी। चुलान लागिरी ङादा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा विश्‍वासदेन सत्‍यला बारेरी लोप्‍बाला लागिरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा म्‍हिदेन मुल चेला स्‍होजी। ङाइ पाङ्बा चु ताम पूरान सत्‍य हिन्‍ना, लुसीला ताम आहिन।* २ तिमो १:११
थेतबासेलमा संगती लबा जम्‍मान ग्‍लारी ह्रेम्‍फेबेगदेसे तिगै बोमोदेन कल आलना ह्राङ ह्राङला तिगै दोष आरेबा या थीसी प्रार्थना लगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला।
थेह्रङ् लसीन म्‍ह्रिङम्‍हेमेगदेएनोन ल्‍हाना क्रा स्‍होसी ज्‍योबादेन म्‍हर, मोती ओच्‍छे ल्‍हानान सयला क्‍वान क्‍वान्‍सी आहिन, तर सोजो तसी स्‍वाहब तबा क्‍वान क्‍वान्‍सी भ्रगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला।* १ पत्रु ३:३ 10 तर जुन म्रिङम्‍हेमेगदेसे ङा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍मुला थेनीगदे चा ज्‍यबा गेग्‍याम ज्‍योसी भ्रगै।
11 ओच्‍छे म्रिङम्‍हेमेगदे कुटिसी तहरी चिसी लोप्‍गै। 12 म्रिङम्‍हेमेगदेसे ह्रेम्‍फेबेगदेदा तहरी थान्‍बादेन परमेश्‍वरला बचन लोप्‍बा अधिकार चा ङाइ आपिन, तर थेनीगदे कुटीसीन चितोःला। 13 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ङाच्‍छा आदमदा स्‍होसी जे हव्वादा स्‍होबा हिन्‍ना।* उत्‍प २:७, २१-२२ 14 ओच्‍छे ङाच्‍छा आदमदा आहिन, तर म्रिङम्‍हेमेदा चा शैतानसे पापरी फसब लबा हिन्‍ना।* उत्‍प ३:१-६ 15 तसैनोन थेसे ज्‍यना लसी विश्‍वास लसी परमेश्‍वरला मायादेन तिगै दोष आरेबा म्‍हि दोसी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा तसी चिजी भिसम थेदा कोला न्‍हबा धुइरी जोगब लला। कोइ कोइ विद्वानगदेसे “कोला न्‍हबा धुइरी जोगब लला” भिबा चा न्‍हबा कोलाग्‍याम थार्बा याङ्ला भिबा हिन्‍ना। चु कोला चा येशू हिन्‍ना।* उत्‍प ३:१५

*2:7 २ तिमो १:११

*2:9 १ पत्रु ३:३

*2:13 उत्‍प २:७, २१-२२

*2:14 उत्‍प ३:१-६

2:15 कोइ कोइ विद्वानगदेसे “कोला न्‍हबा धुइरी जोगब लला” भिबा चा न्‍हबा कोलाग्‍याम थार्बा याङ्ला भिबा हिन्‍ना। चु कोला चा येशू हिन्‍ना।

*2:15 उत्‍प ३:१५