पावलसे तिमोथीदा भ्रिबा ङाच्‍छारेमला चिठी
चु चिठीला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: येशूला मुल चेला पावलसे भ्रिबा मुबा (१ तिमोथी १:१)।
भ्रिबा ग्‍ला: फिलिप्‍पी शहररी भ्रिबा मुबा।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ६३-६५ (विक्रम संवत् १२०-१२२) सालला गुङरी भ्रिबा मुबा।
खाल्‍दा भ्रिबा: तिमोथी भिबा म्‍हिदा भ्रिबा मुबा।
तिमोथी एशिया अञ्‍चलला विश्‍वास लबा भ्‍योन म्‍हि मुबा। थेला आमा यहूदी विश्‍वासी मुबा ओच्‍छे आबा चा ग्रीक य्‍हुलला म्‍हि मुबा। थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लमा थे पावलदेन छ्‌याम छ्‌यामनोन भ्रमुबा ओच्‍छे पावलदा ह्रो लमुबा। पावलसे थेदा चु ङाच्‍छारेमला चिठीरी मुल ताम सोम भ्रिबा मुला।
जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा चु चिठीरी मण्‍डलीरी मुबा लुसीला ताम लोप्‍बागदेग्‍याम होशियार तना लबा मुला। थे लुसीला ताम चा यहूदी धर्मदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला सेमरी म्‍हन्‍बा तामगदे दोङ्‌सी थोन्‍बा लुसीला तामग्‍याम खबा विश्‍वास हिन्‍ना। चु विश्‍वासग्‍याम जम्‍बुलिङ पापसे प्‍लिङ्बा मुला भिसी लोप्‍जी। ओच्‍छे म्‍हिसे परमेश्‍वरला सेमला ताम घोबारी खम्‍बा ज्ञान बुद्धि पक्‍का लसी आयाङ्‌तेधोना, गाते चबा स्‍हेगदे चबारी आख्‍ला ओच्‍छे ब्‍याह लबारी आख्‍ला, थे धुइधोना थेसे थार्बा आयाङ्।
चु चिठीरी मण्‍डलीरी खाह्रङ् लसी गे लतोःला, खाह्रङ् लसी ह्रो लतोःला, मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे खाह्रङ्बा ततोःला ओच्‍छे थेनीगदेदा ह्रो लबागदेला बानीबेहोर खाह्रङ्बा ततोःला भिसी चु जम्‍मान अर्तीगदे पिन्‍बा मुला। थेह्रङ् लसीन चिठीला थुमरी तिमोथीदा विश्‍वासीगदेला समूहगदेला लागिरी तिग लतोःबा भिबा तामला बारेरीदेन येशू ख्रीष्‍टला ज्‍यबा गे लबा म्‍हि खाह्रङ् लसी दोबारी खम्‍ला भिसी सल्‍लाह पिन्‍बा मुला।
मुल तामगदे
फ्‍याफुल्‍बा १:१-२
मण्‍डलीला बारेरी लोप्‍बा ताम १:३–३:१६
पावलसे तिमोथीला गेला बारेरी पाङ्बा ४:१–६:२१
पावलसे तिमोथीदा भ्रिबा ङाच्‍छारेमला चिठी
1
1-2 लास्‍सो, विश्‍वासरी ङाला झा तिमोथी, ङा पावलग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला। ङा य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा परमेश्‍वरदेन आश पिन्‍बा ख्रीष्‍ट येशूसे कुल्‍बा अन्‍छार ख्रीष्‍ट येशूला मुल चेला हिन्‍ना। एसे य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु ख्रीष्‍ट येशूग्‍याम मोलमदेन दया ओच्‍छे शान्‍ति याङ्‌गै।* मुल १६:१
लुसीला ताम लोप्‍बागदेदा बङ्‍‌गो
ङा माकेडोनिया भिबा ग्‍लारी निबा धुइरी एदा पाङ्बा अन्‍छार लुसीला ताम लोप्‍बागदेदा थेह्रङ् थालउ भिसी कुल्‍बाला लागिरी ए एफिससरीन चिउ। थेनीगदेदा अनुमान लसी सेमरी म्‍हन्‍सी पाङ्बा कथा ओच्‍छे आखे म्‍हेमेला बारेरी खाइमै आजिन्‍बा तामला लिच्‍छा थाभ्रउ भिसी पाङ्‍गो। थेह्रङ्बा तामसे चा य्‍हाङ न्‍हङरी छेबा बङ्बा तना लमुला, ओच्‍छे विश्‍वासग्‍याम घोखम्‍बा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा तामदा जे न्‍होङ्ना लमुला। चु कुल्‍बा ताम चा ज्‍यबा सेमदेन सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ठीक गे लबारी ओच्‍छे ज्‍यबा विश्‍वासग्‍याम खबा माया ल्‍हेना लबाला लागिरी हिन्‍ना। कोइ कोइ म्‍हिगदे चा चु जम्‍मान तामगदेदा वास्‍ता आलना गे आखेल्‍बा तामगदेरी कोल्‍सी चिमुला। थेनीगदे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम लोप्‍बा म्‍हि दोबारीम म्‍हाइमुला, तर ह्राङसेन पक्‍का लसी पाङ्बा ताम ह्राङसेन आघोमुला।
चुदे खालैसे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम ठीक लसी तेन्‍जी भिसम थे ठिम ल्‍हानान ज्‍यबा मुला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। ओच्‍छे य्‍हाङदा चु तामएनोन था मुला, थे ठिम ज्‍यबा म्‍हिला लागिरी आहिन। तर थे ठिम अन्‍छार आभ्रबागदेदेन कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बागदे ओच्‍छे परमेश्‍वरदा आतेन्‍बागदे, पापीगदे, नइबा सेम मुबागदे, परमेश्‍वरदा बिरोध लबागदे, आबा आमादा साइबागदेदेन म्‍हि साइबागदे, 10 ओच्‍छे खाल्‍दमानदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, ह्राङ ह्राङ न्‍हङरीन ब्रेल्‍सी ह्रेम्‍फेबेगदेदेन छ्‌याम भ्रबागदे, नोकर चूङ्‍बा ग्‍लुबा लसी भ्रबागदे, लुसीला ताम पाङ्बागदेदेन लुसीला तामरी साक्षी दोसी भ्रबागदे ओच्‍छे सत्‍य तामदा आहिन भिसी बिरोध लसी भ्रबागदेला लागिरी हिन्‍ना। 11 थे सत्‍य ताम ङादा जिम्‍मा पिन्‍बा ल्‍हानान ज्‍यबा परमेश्‍वरला ल्‍हानान घ्रेन थार्बा पिन्‍बा समाचार अन्‍छार मुला।
पावलदा प्रभुला दया
12 ङादा भङ पिन्‍बा य्‍हाङला प्रभु ख्रीष्‍ट येशूदा धन्‍यवाद मुला, तिग्‍दा भिसम थेसे ङादा विश्‍वासला म्‍हि म्‍हन्‍सी थेला गे लबारी ङादा धम्‍जी। 13 ङाइ ङाच्‍छा प्रभुदा बिरोध लसी बेइज्‍जत लजी। थे धुइरी ङाइ ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबासे लमा चु जम्‍मान गे आसेना आघोना लजी। थेतबासेलमा ङाइ प्रभुग्‍याम दया याङ्जी।* मुल ८:३; ९:४-५ 14 य्‍हाङला प्रभुसे ङादा ल्‍हानान दयामाया लजी। ओच्‍छे विश्‍वासदेन माया पिन्‍जी। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम य्‍हाङदा गिक स्‍होबा हिन्‍ना। 15 जस्‍तो लसीन चु जम्‍मासेन ङ्‌यान्‍तोःबादेन विश्‍वास लतोःबा ताम हिन्‍ना। पापीगदेदा थार्बा पिन्‍बारी ख्रीष्‍ट येशू जम्‍बुलिङरी फेप्‍खबा हिन्‍ना। ओच्‍छे पापीगदे न्‍हङरी जम्‍मान भन्‍दा पापी चा ङानोन हिन्‍ना। 16 ङा पापीगदे न्‍हङरी जम्‍मान भन्‍दा पापी तसैनोन ङाला लागिरी ख्रीष्‍ट येशूसे गाते दुख नाजी भिबा ताम उन्‍बाला लागिरी परमेश्‍वरसे ङादा दया लजी। चुह्रङ् लबा चा थेदा विश्‍वास लसी जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बागदेदा उन्‍बाला लागिरी हिन्‍ना। 17 खालैसे म्राङ्‍आखम्‍बादेन खाइमै आजिन्‍बा ओच्‍छे जुकजुकधोना चिबा ग्‍ले परमेश्‍वर गिकदा जे सदन मानदेन जयजयकार तगै। आमेन।
18 ङाला झा तिमोथी, ङाइ एदा चु ताम कुल्‍बा मुला, एला बारेरी परमेश्‍वरसे ङाच्‍छान पाङ्बा अन्‍छार एसे आँट याङ्सी विश्‍वासला लागिरी ज्‍यबा लडाइ लउ। 19 थे धुइरी एसे ह्राङला विश्‍वासदेन सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ठीक गे लबारी थाख्‍लागो। तिग्‍दा भिसम कोइ कोइ म्‍हिसे सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ठीक गे लबारी ख्‍लाबासे लमा थेनीगदेसे ह्राङला विश्‍वासदा नाश लबा मुला। 20 थेह्रङ् लसी नाश लबागदे न्‍हङरी हुमेनियसदेन अलेक्‍जेन्‍डर हिन्‍ना। थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा बिरोध लबा ख्‍लागै भिसी ङाइ थेनीगदेदा शैतानना यारी जिम्‍मा पिन्‍बा मुला।

*1:1-2 मुल १६:१

*1:13 मुल ८:३; ९:४-५