3
प्रार्थना
ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङन्‍ना लागिरी प्रार्थना लसी पिन्‍गो, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे थेःबा ह्रङ् प्रभुला बचन अर्गु जम्‍मान ग्‍लाला म्‍हिगदेसे योनान थेःगै। ओच्‍छे थेनीगदेसेनोन एनीगदेसे ह्रङ्नोन प्रभुला बचनदा मान लगै। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे ङन्‍दा आज्‍यबा म्‍हिदेन पापी म्‍हिगदेग्‍यामसेनोन जोगब लसी पिन्‍गै भिसी प्रार्थना लसी पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान म्‍हिगदेसे मी विश्‍वास आल। तर प्रभु मी विश्‍वास लखम्‍बा प्रभु हिन्‍ना। थेसे एनीगदेदा विश्‍वासरी कोङ्‌ना लला ओच्‍छे शैतानग्‍याम जोगब लसी थान्‍ना। ङन्‍से कुल्‍बा ताम अन्‍छारनोन एनीगदेसे गे लबान मुला। ओच्‍छे थेह्रङ् लसीन सदन गे लला भिबा ताम ङन्‍से प्रभुग्‍यामनोन था याङ्बा मुला। परमेश्‍वरसे एनीगदेदा लबा मायादेन ख्रीष्‍टसे नाबा दुख एनीगदेसेनोन लबारीदेन नाबारी खम्‍गै भिसी प्रभुसेन उन्‍गै।
ब्‍लेगुगदेदा पाङ्बा ताम
ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला अधिकारग्‍याम ङन्‍से एनीगदेदा चु ताम कुल्‍ला। ङन्‍से लोप्‍बा ताम अन्‍छार आभ्रबादेन ब्‍लेगु विश्‍वासीगदेग्‍याम थारेङ तसी चिउ। तिग्‍दा भिसम ङन्‍से लबा ह्रङ्नोन लतोःला भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी ङनी खाइमै ब्‍लेगु दोसी आचिनी। ङन्‍से टाङगा आफाना खालैला तिगै आचनी, बरु एनीगदेदा दुख थातगै भिसी ङन्‍से धिन म्‍हुननोन दुख लसी गे लजी। एनीगदेग्‍याम ङन्‍से टाङगा किन्‍बा अधिकार आरे भिसी आहिन, तर एनीगदेसेनोन ङन्‍से ह्रङ्नोन लगै भिसी ङन्‍से चुह्रङ् लबा हिन्‍ना। 10 एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी ङन्‍से एनीगदेदा “खालैसे गे आलनी भिसम थेसे चबा थुङ्बा थालगै” भिसी पाङ्मुबा। 11 तिग्‍दा भिसम एनीगदे न्‍हङरी कोइ कोइ म्‍हिसे ब्‍लेगु दोसी तिगै गे आलना म्‍हिसे लबा गेरी ओह्रङ्नोन या झाङ्मुला भिबा ताम ङन्‍से थेःमुला। 12 थेतबासेलमा थेह्रङ्बा म्‍हिगदेदा प्रभु येशू ख्रीष्‍टला अधिकारग्‍याम ङाइ चुह्रङ् लसी कुल्‍ला। थेनीगदे कुटिसी ह्राङ ह्राङला गे लगै ओच्‍छे ह्राङ ह्राङलान यासे स्‍होसी चउ। 13 तर ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, एनीगदे चा ज्‍यबा लबारी खाइमै दुख थाम्‍हन्‍गो।
14 ङन्‍से भ्रिबा चु चिठीला ताम चुदे खालैसे आङ्‌यान्‍नी भिसम थे म्‍हिदा ङोसेसी थान्‍गो, ओच्‍छे थेह्रङ्बा म्‍हिला संगतनोन थालउ। थेह्रङ् लसम थे ह्राङनोन पेःला। 15 तसैनोन थेदा शत्रु ह्रङ्‌बा थाम्‍हन्‍गो, तर ज्‍योज्‍यो आलेदा ह्रङ् लसी थेदा अर्ती पिन्‍गो।
चिठीला थुमरी भ्रिबा ताम
16 य्‍हाङदा शान्‍ति पिन्‍बा प्रभुसे एनीगदेदा जस्‍तोन तसै सदन शान्‍ति पिन्‍गै। ओच्‍छे प्रभु सदन एनीगदेदेन छ्‌याम तगै।
17 ङा पावल ह्राङलान यासे फ्‍याफुल्‍ला भिसी भ्रिबा मुला। ओच्‍छे ङाला जम्‍मान चिठी ङोसेबाला लागिरी सदन ङाइ चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला।
18 य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला दयामाया एनीगदे जम्‍मानदेन छ्‌याम तगै।