2
परमेश्‍वरला बचन आङ्‌यान्‍बा म्‍हि
ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा धुइरी य्‍हाङ थेदेन छ्‌यामनोन ह्रुप तला भिबा तामला बारेरी ङन्‍से एनीगदेदा पाङ्बा मुला।* १ थेस ४:१५-१७ खालैसे एनीगदेदा प्रभु फेप्‍खबा धुइ तसी जिन्‍बा मुला भिसी पाङ्जी भिसम थेह्रङ्बा ताम ङनीग्‍याम खबा ताम हिन्‍ना भिसी एनीगदे थालोङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे ङन्‍ना मिन किन्‍सी तामग्‍याम, चिठीग्‍याम ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम पाङ्बा हिन्‍ना भिसी एनीगदेदा फसब लबारी म्‍हाइमुला। तर एनीगदेसे थेनीगदेला ताम विश्‍वास थालउ भिबा ङन्‍ना बिन्‍ती मुला। ओच्‍छे एनीगदेदा खालैसेन तिगै ताम लसी फसब थालगै। तिग्‍दा भिसम पाप गे लबादेन नाश ततोःबा म्‍हि खसी परमेश्‍वरदा ल्‍हानान बिरोध आलतेधोना प्रभु फेप्‍खबा धुइ आख। थे म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होसी म्‍हिगदेसे परमेश्‍वर भिसी तेन्‍बा जम्‍मान स्‍हेला बिरोध लला। ओच्‍छे ङानोन परमेश्‍वर हिन्‍ना भिसी थे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी चिला।* दानि ११:३६; इज २८:२
ङा एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी ङाइ पाङ्बा ताम एनीगदेसे ढन्‍बा आरे? थे म्‍हि थेला धुइ आतमान थोन्‍ना भिसी परमेश्‍वरसे दान्‍देधोना थेदा रोकब लसी थान्‍बा मुला भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। तिग्‍दा भिसम थे परमेश्‍वरला बचन आङ्‌यान्‍बा म्‍हिसे न्‍हङ न्‍हङ‌नोन गे लसी जिन्‍बा मुला। तर थेदा रोकब लसी थान्‍बा शक्तिसे थेदा आख्‍लातेधोना थेसे लबा नइबा गेगदे म्राङ्आखम। थे परमेश्‍वरला बचन आङ्‌यान्‍बा म्‍हि थोन्‍ना। जमाहेन्‍से प्रभु येशू घ्रेन शक्तिरी फेप्‍खसी थेदा फू लसीन नाश लला।* यशै ११:४
परमेश्‍वरला बचन आङ्‌यान्‍बा थे म्‍हि शैतानना शक्ति थोसी खला। ओच्‍छे थेसे ल्‍हानान थरीला फट्टा चिनुगदेदेन उदेकला गेगदे लला।* मत्ती २४:२४ 10 ओच्‍छे नाश तबागदेदा थेसे नइबा गे लसी फसब लला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा सत्‍य ताम सेम आनिनी। 11 थेतबासेलमा थेनीगदेसे लुसीला तामरीन विश्‍वास लगै भिसी परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा अलमल तबा शक्ति गिक थेनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखला। 12 तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे सत्‍य तामरी विश्‍वास आलना नइबा तामनोन ज्‍यबा भिसी म्‍हन्‍बासे लमा परमेश्‍वरसे थेनीगदेथोरी निसाफ लबा हिन्‍ना।
थार्बा याङ्बाला लागिरी धम्‍बागदे
13 प्रभुसे माया लबा आलेगदे, एनीगदेला लागिरी ङन्‍से सदन परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍नोन तोःबा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेदा तिगै दोष आरेबा म्‍हि स्‍होबारी परमेश्‍वरला आत्‍मादेन एनीगदेसे विश्‍वास लबा सत्‍य तामग्‍याम थार्बा याङ्‌गै भिसी परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ङाच्‍छाहेन्‍सेन धम्‍बा हिन्‍ना। 14 ङन्‍से एनीगदेदा थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचारग्‍याम य्‍हालदेन शक्ति पिन्‍बारी य्‍हाङला परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ङ्‌योइबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा परमेश्‍वर प्रभु येशू ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम ताङ्‍बा ह्रङ् एनीगदेदेन छ्‌यामएनोन ताङ्ला। 15 थेतबासेलमा ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङन्‍से ङाच्‍छा लोप्‍बा तामग्‍याम तसै ङन्‍से भ्रिबा चिठीग्‍याम तसै एनीगदेसे ङन्‍से लोप्‍बा ताम ङ्‌यान्‍सी कोङ्‌सी चिउ।
16 य्‍हाङदा माया लबा प्रभु येशू ख्रीष्‍टदेन परमेश्‍वर आबासे थेला दयामायाग्‍याम य्‍हाङदा जुकजुकधोनाला आँटदेन ज्‍यबा आश पिन्‍बा मुला। 17 थेतबासेलमा परमेश्‍वरसेन अझ सेमरी आँट पिन्‍सी एनीगदेदा जम्‍मान ज्‍यबा गेदेन ज्‍यबा ताम लबारी सदन भङ पिन्‍गै।

*2:1 १ थेस ४:१५-१७

*2:4 दानि ११:३६; इज २८:२

*2:8 यशै ११:४

*2:9 मत्ती २४:२४