पावलसे थेसलोनिकेला विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा न्‍हीरेमला चिठी
चु चिठीला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: येशूला मुल चेला पावलसे भ्रिबा मुबा। चु चिठी भ्रिबाला लागिरी पावलदा सिलासदेन तिमोथी भिबा म्‍हिसे ह्रो लबा मुबा (२ थेसलोनिकी १:१)।
भ्रिबा ग्‍ला: कोरिन्‍थ शहररी भ्रिबा मुबा।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ५१ (विक्रम संवत् १०८) सालरी भ्रिबा मुबा।
खाल्‍दा भ्रिबा: थेसलोनिके शहररी मुबा विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा मुबा।
थेसलोनिके शहरला मण्‍डली न्‍हङरी ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खला भिबाला बारेरी ल्‍हानान तामगदे तबा मुबा। चु तामला बारेरी ल्‍हानान ताम तबासे लमा थेसलोनिके शहरला विश्‍वासीगदेला गुङरी लुसीला तामगदे थोन्‍जी। थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धुइ मी ङाच्‍छान तसी जिन्‍बा मुला भिसी विश्‍वास लमुबा। थेनीगदेला चुह्रङ्बा विश्‍वास म्राङ्सी पावलसे थेनीगदेदा घोना लबाला लागिरी चु न्‍हीरेमला चिठी भ्रिबा मुबा। चु चिठीरी पावलसे ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा भन्‍दा ङाच्‍छा ख्रीष्‍टला बिरोध लबा नइबा गे लबा म्‍हि खला, ओच्‍छे थेसे जम्‍मान नइबा तामगदे लबान निला भिसी भ्रिबा मुला।
पावलसे चु चिठी पढब लबागदेदा जस्‍तोन दुख तसैनोन ह्राङसे लबा विश्‍वास आख्‍लाना कोङ्‌सी चिउ। ओच्‍छे पावलसे ह्राङदेन ह्राङला ह्रोगदेसे ह्रङ् लसी सदन ज्‍यबा गे लतोःला भिसी थेनीगदेदा पाङ्बा मुला।
मुल तामगदे
फ्‍याफुल्‍बा १:१-२
स्‍याबासदेन आँट पिन्‍बा १:३-१२
ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबाला बारेरी घोना लबा २:१-१७
ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबागदेला बानीबेहोर ३:१-१५
चिठीला थुमरी भ्रिबा ताम ३:१६-१८
पावलसे थेसलोनिकेला विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा न्‍हीरेमला चिठी
1
लास्‍सो य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा थेसलोनिकेरी मुबा जम्‍मान विश्‍वासीगदेदा ङा पावलदेन सिलास ओच्‍छे तिमोथीला फ्‍याफुल्‍ला!* मुल १७:१ परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम एनीगदेदा दयामायादेन शान्‍ति तगै।
धन्‍यवाददेन प्रार्थना
आलेगदे, एनीगदेला लागिरी परमेश्‍वरदा ङन्‍से सदन धन्‍यवाद पिन्‍तोःबा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला विश्‍वास ल्‍हानान बढब तबा मुला, ओच्‍छे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी एनीगदेला माया बढब तबा मुला। ओच्‍छे एनीगदे जम्‍मान दुख कष्‍ट नासी विश्‍वासरी याङयोङ आतना चिबा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेला चुह्रङ्बा विश्‍वासला बारेरी ङन्‍से परमेश्‍वरला अर्गु मण्‍डलीगदेला गुङरीनोन ताङ्सी ताङ्सी पाङ्म्‍याङ्बा मुला। एनीगदेसे दुख नाबासे लमा एनीगदे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला म्‍हि दोबा मुला। चु जम्‍मान तामग्‍याम परमेश्‍वरसे खालैला ली आच्‍याना ठीक निसाफ लबा मुला भिबा ताम था याङ्बा मुला। एनीगदेदा दुख पिन्‍बादा परमेश्‍वरसेन दुख पिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर खालैला ली आच्‍याना ठीक निसाफ लबा परमेश्‍वर हिन्‍ना। प्रभु येशू ख्रीष्‍ट शक्तिशाली स्‍वर्गदूतगदेदेन मेला ल्‍हामरी स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खला। ओच्‍छे दुख नाबा ङन्‍देन एनीगदेदा थे धुइरीन परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा चु दुखग्‍याम फेला। तर परमेश्‍वरदा ङोआसेबागदेदेन य्‍हाङला प्रभु येशूला थार्बा पिन्‍बा समाचार आङ्‌यान्‍बागदेदा परमेश्‍वरसे सजाय पिन्‍ना। थेनीगदे प्रभुदेन प्रभुला घ्रेन य्‍हालदेन शक्तिग्‍याम फेसी चितोःला। ओच्‍छे थेनीगदेसे सदनना लागिरी नाश तबा सजाय याङ्ला।* यशै २:१० 10 चु ताम चा प्रभु येशू फेप्‍खबा धुइरी तला। थे धुइरी परमेश्‍वरला जम्‍मान विश्‍वास लबा म्‍हिगदेसे प्रभु येशूदा ल्‍हानान जयजयकार लला। जमा धुइरी एनीगदेएनोन थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन तला, तिग्‍दा भिसम ङन्‍से पाङ्बा तामरी एनीगदेसे विश्‍वास लजी।
11 थेतबासेलमा य्‍हाङला परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ङ्‌योइबा अन्‍छार ज्‍यना लसी भ्रखम्‍गै, ओच्‍छे एनीगदेसे लबारी म्‍हाइबा ज्‍यबा गेदेन एनीगदेला विश्‍वासग्‍याम लबा गे थेला शक्तिग्‍याम पूरा लगै भिसी ङन्‍से प्रार्थना लबा मुला। 12 थेह्रङ् लजी भिसम एनीगदेग्‍याम प्रभु येशूला मान तला ओच्‍छे प्रभु येशूएनोन एनीगदे म्राङ्सी ताङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम दयामाया याङ्बा मुला।

*1:1 मुल १७:१

*1:9 यशै २:१०