5
विश्‍वासीगदेदा लतोःबा बानीबेहोर
एसे खेप्‍बा दोबा म्‍हिदा थाबङ्‌गो, तर थेदा आबादा ह्रङ् लसी सम्‍झब लउ। ओच्‍छे ह्राङ भन्‍दा जजागदेदा आलेदा ह्रङ् लसी व्‍यवहार लउ। थेह्रङ् लसी खुइ दोबा म्रिङम्‍हेमेगदेदा आमादा ह्रङ् लसी ओच्‍छे ह्राङ भन्‍दा जजा म्रिङम्‍हेमेगदेदा ह्राङला आङादा ह्रङ् लसी ज्‍यबा व्‍यवहार लउ।
साँच्‍चिलान, खालै आरेबा ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेदा वास्‍ता लउ। तर चुदे खालै ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेला कोलागदेदेन छाया छुया मुसम थेनीगदेसे सयार लसी ह्राङला आबा आमाला गुण फागै। ओच्‍छे थेनीगदेसे ङाच्‍छा ह्राङलान दिमरी परमेश्‍वरला बचन अन्‍छार गे लगै। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा चुनोन ताम सेम निमुला। तर साँच्‍चिलान, खालै आरेबा ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेसे चा परमेश्‍वरथोरी आश लसी धिन म्‍हुननोन प्रार्थना लसी चिमुला। तर चुह्रङ् आलना थेसे मोजमजा लसी भ्रजी भिसम थे सिबा तेबान तला।
विश्‍वासीगदेदा तिगै दोष आतबाला लागिरी चु ताम थेनीगदेदा लोप्‍गो। तर चुदे खालैसे ह्राङला म्‍हिगदेदेन ह्राङला दिमला म्‍हेमेगदेदा चबा क्‍वान्‍बा आपिन्‍नी भिसम थेसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला। ओच्‍छे थे विश्‍वास आलबा म्‍हिगदे भन्‍दाएनोन गे आखेल्‍बा तला।
ह्रेम्‍बो सिसैनोन ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेला मिन भ्रिबा खातारी मिन भ्रिसी थान्‍बाला लागिरी बोगल सोम दिङ छ्‌योबा ततोःला, ह्राङला ह्रेम्‍बोला सतरी चिबा ततोःला, 10 ओच्‍छे थेसे ज्‍यबा गे लसी मान याङ्बा, कोलागदे ज्‍यना लसी च्‍याबा, डोन्‍बोगदेदेन परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा ज्‍यना लसी क्‍योङ्बा, “परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा ज्‍यना लसी क्‍योङ्बा” भिबा चा यहूदीगदेला ठिम अन्‍छार विश्‍वासीगदेला काङ ख्रुसी मान लबा हिन्‍ना। दुख याङ्बागदेदा ह्रो लबा ह्रङ्‌बा ज्‍यबा गेरी सेम लबा म्‍हि ततोःला।
11 तर छामे म्रिङम्‍हेमेला ह्रेम्‍बो सिसैनोन थेला मिन ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेला मिन भ्रिबा खातारी थाभ्रिउ। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेला सेमसे आङ्‌यान्‍नी भिसम थेनीगदेसे ख्रीष्‍टदा ख्‍लासी दोःसी ब्‍याह लला। 12 चुह्रङ् लसी थेनीगदेसे ङाच्‍छा लबा कबुल अन्‍छार आभ्रबासे लमा थेनीगदेसे सजाय याङ्ला। 13 ओच्‍छे थेनीगदे म्‍हिला दिम दिमरी कोर्सी भ्रबादेन ब्‍लेगु दोसी भ्रबा जे आहिन, तर म्‍हिला तामगन लसी भ्रबा ओच्‍छे म्‍हिसे लबा गेरी या झाङ्‌बादेन पाङ्‌बारीन आतबा ताम पाङ्सी भ्रबा तला। 14 थेतबासेलमा ह्रेम्‍बो सिबा छामे म्रिङम्‍हेमेसे दोःसी ब्‍याह लसी कोलागदे तगै ओच्‍छे थेसे ह्राङला दिमनाम स्‍होगै। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङला शत्रुगदेसे य्‍हाङदा दोष लआम्‍याङ्‍गै भिबा ङाला सेम मुला। 15 तिग्‍दा भिसम कोइ कोइ ह्रेम्‍बो सिबा छामे म्रिङम्‍हेमेगदे मी ङाच्‍छान शैतानपट्टि निसी जिन्‍बा मुला।
16 चुदे खालै विश्‍वासी म्रिङम्‍हेमेला ह्राङला म्‍हि न्‍हङरी ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमे मुसम थेसे ह्रो लगै, ओच्‍छे मण्‍डलीदा तिगै दुख थातगै। थेतबासेलमा मण्‍डलीसे चा साँच्‍चिन खालै आरेबा ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेदा ह्रो लबारी खम्‍गै।
17 ल्‍हानान दुख लसी मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेदा मान लसी थेनीगदेदा गेला ज्‍यालाएनोन याङ्तोःबा भन्‍दा ल्‍हानान पिन्‍गो, ओच्‍छे दुख लसी परमेश्‍वरला बचन थेःना लबादेन लोप्‍बा म्‍हिसे मी झन चु याङ्नोन तोःला। 18 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी
“दाइँ लबा ग्‍लापला सुङरी भोर थाक्‍वान्‍गो”
भिसी भ्रिबा मुला।
ओच्‍छे
“गे लमाहेन्‍से ज्‍याला याङ्नोन तोःला”
भिसी सुङ्बा मुला।* व्‍यव २५:४; मत्ती १०:१०; लूका १०:७
19 म्‍हि न्‍ही सोम साक्षी आरेतेधोना मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिदा लबा दोष थाङ्‌यान्‍गो।* व्‍यव १७:६; १९:१५ 20 स्‍य्‍हान्‍दोगदेसेनोन पाप गे थालगै भिसी सदन पाप गे लसी भ्रबा म्‍हिगदेदा जम्‍मालान ओन्‍छाङरी बङ्‍‌गो।
21 परमेश्‍वरदेन ख्रीष्‍ट येशूला ङाच्‍छापट्टि ओच्‍छे परमेश्‍वरसे धम्‍बा स्‍वर्गदूतगदेला ङाच्‍छापट्टि एसे खालैला ली च्‍यासी गे आलना जम्‍मादान च्‍योच्‍यो लसी चु ठिमगदे ङ्‌यान्‍गो भिसी ङाइ एदा कुल्‍ला। 22 खालै म्‍हिथोरी हतार लसी या थान्‍सी प्रार्थना लसी मण्‍डलीला गे जिम्‍मा थापिन्‍गो। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेला पापरी थाभ्रउ। ओच्‍छे सदन पापग्‍याम जोगब तसी चिउ।
23 ङाच्‍छा ह्रङ् क्‍युइ जे आहिन, तर एला फो धुइ धुइरी आखम्‍बासे लमा एसे जजाकर अङगुरला निङगु थुङ्‍गो।
24 कोइ कोइ म्‍हिला पाप चा प्रस्‍टन म्राङ्‌मुला ओच्‍छे थेनीगदे निसाफरी परब तमुला। तर स्‍य्‍हान्‍दो गाते म्‍हिला पाप चा लिच्‍छा जे म्राङ्‌मुला। 25 थेह्रङ् लसी गाते ज्‍यबा गेगदे ङाच्‍छान प्रस्‍टन म्राङ्‌मुला ओच्‍छे प्रस्‍टन आम्राङ्बा गेगदे मुसैनोन जम्‍मासेन था याङ्ला।

5:10 “परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा ज्‍यना लसी क्‍योङ्बा” भिबा चा यहूदीगदेला ठिम अन्‍छार विश्‍वासीगदेला काङ ख्रुसी मान लबा हिन्‍ना।

*5:18 व्‍यव २५:४; मत्ती १०:१०; लूका १०:७

*5:19 व्‍यव १७:६; १९:१५