6
परमेश्‍वरला मिनदेन य्‍हाङसे लोप्‍बा तामदा खालैसे दोष आलबाला लागिरी जम्‍मान नोकरगदेसे ह्राङ ह्राङला मालिकला तहरी चिसी मालिकसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍तोःला भिसी म्‍हन्‍गो। विश्‍वासरी ज्‍योज्‍यो आले नाना आङा तजी भिदेमा विश्‍वास लबा मालिकदा विश्‍वास लबा नोकरगदेसे मान आलबा आहिन। बरु थेनीगदेसे ह्राङला मालिकदा अझ ज्‍यना लसी मान लगै। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे लबा गेग्‍याम ह्राङलान सेम निबा विश्‍वासीगदेदान फाइदा तबा हिन्‍ना।
सत्‍यला धनदेन फट्टा ताम लोप्‍बा
चु अन्‍छार गे लउ भिसी थेनीगदेदा लोप्‍सी आँट पिन्‍गो। चुदे खालै म्‍हिसे लोप्‍बा ताम य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला सत्‍य बचनदेन परमेश्‍वरदा तेन्‍बारी लोप्‍बा तामदेन आढिक्‍नी भिसम थे म्‍हिसे ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी भ्रमुला, तर थेसे तिगै आघोमुला। थे भिथाला ताम लबादेन ताम गिक गिकरी कल लबा रोगसे स्‍याप्‍बा म्‍हि हिन्‍ना। चुह्रङ्बा तामगदेसे डाह लबा, कल लबा बिरोध लबादेन नइबा म्‍हन्‍बा ताम खना लमुला। ओच्‍छे बुद्धि न्‍होङ्‍बादेन सत्‍य ताम आङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम कल लमुला, ओच्‍छे परमेश्‍वरदा तेन्‍बा भिबा चा धन सम्‍पत्ति स्‍होबारी हिन्‍ना भिसी थेनीगदेसे म्‍हन्‍मुला।
ह्राङदेन छ्‌याम जुन स्‍हे मुला थेरीन सन्‍तोक लसी परमेश्‍वरदा तेन्‍जी भिसम थेनोन जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन सम्‍पत्ति हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङसे चु जम्‍बुलिङरी न्‍ह तिगै भसी खजी न्‍ह तिगै भोर्सी निला। तर चबादेन क्‍वान्‍बारी जे छ्‌योजी भिसम य्‍हाङ ओतेरीन सन्‍तोक तला।
तर फ्‍युक्‍पो दोबारी म्‍हाइबा म्‍हिगदे चा थेनीगदेला सेमरी खबा आज्‍यबा तामदेन न्‍होङ्बा सेमसे लमा थेनीगदे फसब तला। चु जम्‍मान नइबा म्‍हन्‍बा तामगदेसे थेनीगदेदा नर्गरी धोना लला। 10 तिग्‍दा भिसम जम्‍मान न्‍होङ्ना लबा तामगदे खबान टाङगाला लिच्‍छा भ्रबासे लमा हिन्‍ना। टाङगाला लिच्‍छा भ्रबासे लमा कोइ कोइ म्‍हिसे मी विश्‍वास लबान ख्‍लासी आज्‍यबा ग्‍यामपट्टि भ्रबा मुला, ओच्‍छे थेनीगदेला सेम ल्‍हानान दुखसे क्रोबा मुला।
पावलसे तिमोथीदा कुल्‍बा ताम
11 तर परमेश्‍वरला म्‍हि एसे चु जम्‍मान आज्‍यबा तामगदे ख्‍लागो। ओच्‍छे जुन ताम सत्‍यदेन ज्‍यबा मुला थे तामला लिच्‍छा भ्रउ। थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी, परमेश्‍वरदा तेन्‍बारी, विश्‍वासरी भ्रबारी, माया लबारी, सेम नाबारीदेन सोजो तसी भ्रबारी भङ लउ। 12 थेतबासेलमा ए जुकजुकधोनाला जुनीला लागिरी विश्‍वासरी सदन ङाच्‍छा बढब तउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एदा चुलान लागिरी ङ्‌योइबा मुबा। एसे थे जुकजुकधोनाला जुनीला बारेरी ल्‍हानान म्‍हिला ओन्‍छाङरी ज्‍यना लसी उन्‍बा मुला। 13 जम्‍मादान जुनी पिन्‍बा परमेश्‍वर ओच्‍छे पन्‍तियस पिलातसला ङाच्‍छा सत्‍य ताम सुङ्बा ख्रीष्‍ट येशूला ङाच्‍छा ङाइ एदा कुल्‍ला।* यूह १८:३७ 14 एदा खालैसे दोष आलबाला लागिरी ङाइ एदा कुल्‍बा चु ताम य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍ट दोःसी आफेप्‍खतेधोना ढुक्‍क तसी पूरान ङ्‌यान्‍गो। 15 परमेश्‍वर जम्‍मादान मोलम पिन्‍बादेन जम्‍मानथोरी शासन लबा, ओच्‍छे ग्‍लेगदेलाएनोन ग्‍ले, प्रभुगदेलाएनोन प्रभु परमेश्‍वर हिन्‍ना। धुइ पूरा तमाहेन्‍से थेसेन ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धुइ उन्‍ना। 16 खाइमै आसिबा चा थे जे हिन्‍ना, ओच्‍छे थे खालै निआखम्‍बा य्‍हालरी धन्‍छ्‌यामुला। थेदा खालै म्‍हिसे खाइमै म्राङ्बा आरे ओच्‍छे म्राङ्बारीएनोन आखम। ओच्‍छे थेनोन परमेश्‍वरदा सदन मानदेन शक्ति तगै। आमेन।
17 चु जम्‍बुलिङला फ्‍युक्‍पोगदेदा ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी भ्रबारी आत भिसी कुल्‍गो। ओच्‍छे नाश तसी निबा सम्‍पत्तिरी आहिन, तर य्‍हाङदा ताङ्ना लबारी जम्‍मान स्‍हे ल्‍हानान पिन्‍बा परमेश्‍वरथोरी आश लउ भिसी पाङ्‍गो। 18 थेनीगदेला टाङगा ज्‍यबा गेरी चलब लउ भिसी पाङ्‍गो, ओच्‍छे थेनीगदेदा स्‍य्‍हान्‍दोदा ज्‍यबा सेमसे भो लसी पिन्‍बा ज्‍यबा गेरी फ्‍युक्‍पो दोगो भिसी कुल्‍गो। 19 चुह्रङ् लसी धन सम्‍पत्ति सोजी भिसम थेनीगदेदा खबा धिनगदेरी ज्‍यबा तला। चु थेनीगदेसे याङ्बा पक्‍का जुनी हिन्‍ना।
20 तिमोथी, एदा जुन गे जिम्‍मा पिन्‍बा मुला, थे जोगब लसी थान्‍गो। ओच्‍छे परमेश्‍वरदा आतेन्‍बा तामदेन आतोःबा तामगदे चा भिथाला ज्ञान जे हिन्‍ना। थेतबासेलमा थेह्रङ्बा तामगदे ख्‍लागो। 21 चु तामगदे ङ्‌यान्‍सी भ्रबा गाते म्‍हिगदेसे विश्‍वास लबान ख्‍लाबा मुला।
एदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला दयामाया तगै।

*6:13 यूह १८:३७