2
लुसीला ताम लोप्‍बा म्‍हिगदे
तर इस्राएलीगदेला गुङरी लुसीला ताम लोप्‍बा अगमवक्तागदे मुबा। थेह्रङ् लसीन एनीगदेला गुङरीनोन लुसीला ताम लोप्‍बा म्‍हिगदे थोन्‍ना। थेनीगदेसे खालैदा था आतना लसी नाश लबा लुसीला ताम लोप्‍ला। चुदे जे आहिन, थेनीगदेसे ह्राङला पापला सय फासी थार्ना लबा प्रभुदान ख्‍लाला। ओच्‍छे थेनीगदेसे लबा गेग्‍यामसेन थेनीगदे तिक्‍खुरीन नाश तला। ल्‍हानान म्‍हिगदे थेनीगदेसे उन्‍बा आज्‍यबा ग्‍यामरी भ्रसी पेःबा खबा गेगदे लला। थेनीगदेसे लोप्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेसे लमान सत्‍य ग्‍यामला बिरोध लला। लोभरी वाङ्सी थेनीगदेसे लुसीला ताम लोप्‍सी एनीगदेग्‍याम फाइदा किन्‍ना। तर परमेश्‍वरसे थेनीगदेला निसाफ ङाच्‍छान लसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा थेनीगदे नाश तनोन तला।
परमेश्‍वरसे पाप लबा स्‍वर्गदूतगदेदाएनोन आख्‍लानी। ओच्‍छे थेनीगदेदा नर्गरी भ्‍याङ्‍जी। तर निसाफ लबा धिनधोनाला लागिरी थेनीगदेदा धोपधोप्‍बा ग्‍लारी खीसी थान्‍बा मुला। दङबोरी परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेदाएनोन आख्‍लानी। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बागदेदा परमेश्‍वरसे नामदेन भाल बाढीग्‍याम नाश लजी। तर ह्राङदा सेम निबा ताम थेःना लबा नोआदेन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि निसदा चा नामदेन भालग्‍याम जोगब लसी थान्‍जी।* उत्‍प ६:१–७:२४ थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे सदोमदेन गमोरा भिबा शहरलाएनोन दोष स्‍याप्‍सी मेग्‍याम नाश लजी। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेला गति खाह्रङ्बा तला भिसी चुग्‍यामसेन था याङ्ला।* उत्‍प १९:२४ आज्‍यबा बानीबेहोर मुबा पेःबा खबा गेगदे लसी भ्रबा म्‍हिगदे म्राङ्सी दुख नासी चिबा ज्‍यबा म्‍हि लोतदा चा परमेश्‍वरसे जोगब लजी।* उत्‍प १९:१-१६ थे आज्‍यबा म्‍हिगदेला गुङरी चिमा थेनीगदेसे धिन धिननोन लबा पेःबा खबा गे थेःसी, म्राङ्सी ज्‍यबा म्‍हि लोतला सेमरी ल्‍हानान दुख तजी। चुह्रङ् लसी ह्राङदा तेन्‍बा म्‍हिगदेदा दुखग्‍याम खाह्रङ् लसी जोगब लसी थान्‍तोःला। ओच्‍छे नइबा गे लबागदेला निसाफ लबा धिनधोनाला लागिरी खाह्रङ् लसी खीसी थान्‍तोःमुला भिबा ताम प्रभुदा था मुला। 10 थेनीगदेसे चा खास लसी म्‍हिदा न्‍होङ्ना लबा पेःबा खबा गेगदे जे लसी भ्रमुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला अधिकारदा हेला लमुला। स्‍वर्गरी मुबागदेदा बिरोध लबारीनोन आलोङ्मुला।
चुह्रङ्बा म्‍हिगदे चा मूर्खदेन घमण्‍डी तमुला। 11 तर स्‍वर्गदूतगदे लुसीला ताम लोप्‍बागदे भन्‍दा ल्‍हानान शक्तिशालीदेन घ्रेन मुला। तसैनोन स्‍वर्गदूतगदेसे प्रभुला ङाच्‍छा स्‍वर्गरी मुबागदेदा बङ्‌सी दोष आलमुला। 12 थेह्रङ्बा लुसीला ताम लोप्‍बा म्‍हिगदेसे चा ह्राङसे घोनोन आघोबा तामगदेला बिरोध लमुला। थेनीगदे ज्ञान बुद्धि आरेबा जन्‍तु ह्रङ्‌बान मुला। थेतबासेलमा थेनीगदे सदन ह्राङला बानीबेहोरला तहरी चिमुबा। ओच्‍छे थेनीगदे चुङ्सी साइबाला लागिरी न्‍हबा जन्‍तु ह्रङ्‌बान मुला। थेतबासेलमा थेनीगदे पशु ह्रङ् तसी नाश तला।
13 थेनीगदेसे लबा आज्‍यबा गेला सजाय थेनीगदेसेन नातोःला। धिनगुङ्‌रीन सेमरी जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लबा चा ताङ्तोःबा ताम हिन्‍ना भिसी थेनीगदेसे म्‍हन्‍मुला। थेनीगदेसे एनीगदेदेन छ्‌याम भोज चबा धुइरीनोन एनीगदेदा फसब लइ भिसी म्‍हन्‍मुला। एनीगदेदा न्‍होङ्ना लबादेन पेःना लबा चु म्‍हिगदेन हिन्‍ना। 14 थेनीगदे सदन स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍बा सेम जे थोसी भ्रमुला, ओच्‍छे जतिन पाप लसैनोन थेनीगदेसे अझ पाप लबारी आख्‍लामुला। थेनीगदेसे विश्‍वासरी कमजोर मुबा म्‍हिगदेदा फसब लमुला। थेनीगदेला सेम लोभसे प्‍लिङ्बा मुला। परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्बा चुगदेन हिन्‍ना। 15 थेनीगदेसे ज्‍यबा ग्‍याम ख्‍लासी खानङ भ्रइ म्‍हन्‍बा थेरीन भ्रजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे बओरला झा बालामसे ह्रङ् लसी टाङगाला लिच्‍छा भ्रसी आज्‍यबा गे लसी भ्रजी।* गन्‍ती २२:४-३५ 16 तर बालामसे लबा चुह्रङ्बा पापसे लमा थेसे बङ्बा नातोःजी। ओच्‍छे तामनोन आपाङ्बा गधासे म्‍हिसे ह्रङ्नोन ताम पाङ्सी थे अगमवक्तादा मूर्ख गे लआपुङ्नी।
17 थेह्रङ्बा म्‍हिगदे खर्सी निबा क्‍युइला मुहानदेन लाबालुङसरसे फ्‍याङ्ना लबा खसु ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थेनीगदेला लागिरी परमेश्‍वरसे धोपधोप्‍बा ग्‍ला स्‍होसी थान्‍बा मुला। 18 थेनीगदेसे गे आखेल्‍बा घ्रेन घ्रेन ताम पाङ्सी भ्रमुला। ओच्‍छे भर्खर आज्‍यबा गे ख्‍लाबा म्‍हिगदेदा ल्‍हुइला लागिरी सेमसे जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लम्‍याङ्ला भिसी लोभ उन्‍सी फसब लमुला। 19 थेनीगदेसे म्‍हिगदेदा पापग्‍याम फेना लला भिसी कबुल लसी भ्रमुला। तर कबुल लबा म्‍हिगदे ह्राङनोन पापला नोकर दोःसी भ्रमुला। तिग्‍दा भिसम जुन तामसे म्‍हिगदेदा तहरी थान्‍ना थेनीगदे थेनोन तामला नोकर हिन्‍ना। 20 तर चुदे खालै म्‍हिसे य्‍हाङला प्रभु थार्बा पिन्‍बा येशू ख्रीष्‍टदा ङोसेसी जम्‍बुलिङला नइबा तामगदेग्‍याम फेसी जिन्‍सीनोन दोःसी थेनोन नइबा तामरी फसब तजी भिसम थेनीगदेला गति ङाच्‍छाला भन्‍दा झन आज्‍यबा तला। 21 परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम अन्‍छार भ्रतोःला भिबा ताम था याङ्सीनोन थे ताम ख्‍लाबा म्‍हिसे मी बरु परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोःसी भ्रतोःला भिबा ताम खाइमै था आयाङ्बा हिन्‍सम ज्‍यबा तसेला मुबा। 22 थेनीगदे चा “नगीसे ह्राङसेन रुइसी दोःसी ह्राङसेन चमुला” भिबादेन “ढ्‍वादा जतिन नुहाब लसै दोःसी हिलोरी क्‍याल्‍मुला” भिबा सत्‍य उखानसे पाङ्बा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना।* हितो २६:११

*2:5 उत्‍प ६:१–७:२४

*2:6 उत्‍प १९:२४

*2:7 उत्‍प १९:१-१६

*2:15 गन्‍ती २२:४-३५

*2:22 हितो २६:११