3
प्रभु दोःसी फेप्‍खबा धिन
ङाला सेम निबा ह्रोगदे, ङाइ एनीगदेदा भ्रिबा चु न्‍हीरेमला चिठी हिन्‍ना, एनीगदेला सेमसे चोखो ताम म्‍हन्‍गै भिसी चु चिठी न्‍हीरीन गाते तामगदे ढन्‍ना लबा मुला। ओच्‍छे ल्‍हानान ङाच्‍छा परमेश्‍वरला अगमवक्तागदेसे पाङ्बा तामदेन मुल चेलागदेसे एनीगदेदा थेःना लबा य्‍हाङला थार्बा पिन्‍बा प्रभुसे कुल्‍बा तामदा एनीगदेसे सदन ढन्‍गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला।
जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा एनीगदेसे चु ताम घोतोःला, लिच्‍छाला धिनरी ह्राङलान सेमला तहरी भ्रबा म्‍हिगदे थोन्‍ना। थे म्‍हिगदेसे एनीगदेसे विश्‍वास लबा सत्‍य तामदा खिसी लबान चुह्रङ् भिसी पाङ्ला,* यहू १८ “ख्रीष्‍टसे ङा दोःसी खला भिसी कबुल लमुबा आहिन? खाइ खबा? य्‍हाङला आखे म्‍हेमेनोन सिसी निजी, चु जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍से तबा जम्‍मान ताम दान्‍देधोनाएनोन तबान मुला।”
तर परमेश्‍वरसे बचनग्‍यामसेन मुदेन जम्‍बुलिङ ङाच्‍छान स्‍होबा हिन्‍ना, ओच्‍छे जम्‍बुलिङ चा क्‍युइला गुङरी क्‍युइग्‍यामसेन स्‍होबा हिन्‍ना भिबा ताम था याङ्सीनोन थेनीगदेसे वास्‍ता आलमुला।* उत्‍प १:६-९ थेनोन क्‍युइसे जम्‍बुलिङ डुबब लसी नाश तजी।* उत्‍प ७:१०-१२, २१-२३ तर परमेश्‍वरदा आतेन्‍बा म्‍हिगदेला निसाफ लसी सजाय पिन्‍बा धिनना लागिरी थेनोन परमेश्‍वरला बचनसे दान्‍देला मुदेन जम्‍बुलिङदा मेग्‍याम नाश लबाला लागिरी जोगब लसी थान्‍बा मुला।
ङाला सेम निबा ह्रोगदे, प्रभुला लागिरी धिन गिक हजार दिङ ते तला, हजार दिङ धिन गिक तेएनोन तला भिबा ताम एनीगदेसे थाम्‍लेःगो।* भजन ९०:४ ह्राङसे लबा कबुल पूरा लबारी प्रभुसे घइना लला भिसी कोइ कोइ म्‍हिसे पाङ्सैनोन प्रभुसे घइना आल। तर जम्‍मासेन ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगै ओच्‍छे खालैनोन नाश थातगै भिसी प्रभुसे एनीगदेदा भ्रान्‍बा मुला।
10 तर प्रभु दोःसी फेप्‍खमा य्‍हो खबा ह्रङ् लसी फेप्‍खला। थे धुइरी मु गुडुङ्बा ह्रङ्‌बा घ्रेन आवाज खसी मु म्‍हासी निला, ओच्‍छे मुरी मुबा जम्‍मान स्‍हे चा मेला रापसे ङ्‌युला, ओच्‍छे जम्‍बुलिङदेन थेरी मुबा जम्‍मान स्‍हे क्रोसी नाश तला।* मत्ती २४:४३; लूका १२:३९; १ थेस ५:२; उन्‍बा १६:१५
11 चु जम्‍मान स्‍हेगदे चुह्रङ् लसी ङ्‌युसी निला भिबा ताम था तबासे लमा एनीगदे खाह्रङ्बा म्‍हि ततोःला भिसम एनीगदे परमेश्‍वरदा सेम निबा बानीबेहोर थोबादेन सदन परमेश्‍वरदा ढन्‍बा म्‍हि दोतोःला। 12 एनीगदेसे परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धिन योनान खगै भिसी म्‍हन्‍सी भ्रान्‍बा मुला। थे धिनरी मु मेसे क्रोसी नाश तला। ओच्‍छे मुरी मुबा जम्‍मान स्‍हेगदे चा मेला रापसे ङ्‌युला। 13 तर प्रभुसे कबुल लबा अन्‍छार य्‍हाङ चा छार मुदेन छार जम्‍बुलिङला ग्‍याम च्‍यासी चिला। थे छार जम्‍बुलिङरी जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरदा सेम निबा गे जे लला।* यशै ६५:१७; ६६:२२; उन्‍बा २१:१
14 थेतबासेलमा ङाला सेम निबा ह्रोगदे, एनीगदे चु ताम तला भिसी भ्रान्‍सी चिबासे लमा परमेश्‍वरला शान्‍तिरी गिक तसी चिबाला लागिरी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा तिगै दागदेन दोष आरेबा म्‍हि दोबारी भङ लउ। 15 य्‍हाङला प्रभु योनान आफेप्‍खबा चा म्‍हिगदेसे थार्बा याङ्बा हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍गो। य्‍हाङला सेम निबा आले पावलसेनोन प्रभुसे पिन्‍बा ज्ञान बुद्धिग्‍याम एनीगदेदा चुनोन ताम भ्रिबा मुबा। 16 थेसे भ्रिबा जम्‍मान चिठीरीनोन थेसे चु तामगदे भ्रिबा मुला। थेसे भ्रिबा चिठीगदेरी कोइ कोइ ताम चा घोबारी गाह्रो मुला। थेतबासेलमा आघोबादेन तिगै तामरी टुङ्‍गो आरेबा म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला बचनरी मुबा तामदा उल्‍टोपाल्‍टो लबा ह्रङ् लसी थे तामगदेदाएनोन उल्‍टोपाल्‍टो लसी ह्राङसे ह्राङदान नाश लबा गे लमुला।
17 थेतबासेलमा ङाला सेम निबा ह्रोगदे, एनीगदेदा चु ताम ङाच्‍छाहेन्‍सेन था मुबासे लमा होशियार तसी चिउ। परमेश्‍वरला बचन आङ्‌यान्‍बादेन तिगै तामदा वास्‍ता आलबा न्‍होङ्बा म्‍हिगदेला तामरी अलमल तसी ह्राङसे लबा विश्‍वासदा थाख्‍लागो। 18 तर य्‍हाङला प्रभु थार्बा पिन्‍बा येशू ख्रीष्‍टला दयामायादेन थेसे पिन्‍बा ज्ञानरी बढब तबान निउ। प्रभुदा तिनी, न्‍हङगर ओच्‍छे सदन मानदेन जयजयकार तगै। आमेन।

*3:3 यहू १८

*3:5 उत्‍प १:६-९

*3:6 उत्‍प ७:१०-१२, २१-२३

*3:8 भजन ९०:४

*3:10 मत्ती २४:४३; लूका १२:३९; १ थेस ५:२; उन्‍बा १६:१५

*3:13 यशै ६५:१७; ६६:२२; उन्‍बा २१:१