4
पत्रुसदेन यूहन्‍नादा यहूदी धर्मला अदालतरी भोर्बा
पत्रुसदेन यूहन्‍ना म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ताम लबान लमा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदेदेन मन्‍दिर च्‍याबा सिपाहीगदेला कप्‍तान ओच्‍छे सदुकीगदे थेनीगदे मुबा ग्‍लारी खजी। थेनीगदेदा बोमो खजी, तिग्‍दा भिसम पत्रुसदेन यूहन्‍नासे येशू सिबाग्‍याम सोबा मुला, थेह्रङ् लसीन स्‍य्‍हान्‍दो सिबा म्‍हिगदेएनोन थेग्‍याम सोला भिसी म्‍हिगदेदा लोप्‍बान मुबा। थेतबासेलमा थेनीगदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा चुङ्‌जी, ओच्‍छे थे धुइरी ङ्‍यसे तसी जिन्‍बासे लमा न्‍हङगरदङधोना झ्‍याल्‍खानरी थान्‍जी। तर पत्रुसदेन यूहन्‍नासे पाङ्बा समाचार ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदे न्‍हङरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे विश्‍वास लजी। विश्‍वास लबा म्‍हिगदे न्‍हङरी ओस्‍पन हजार ङा ते ह्रेम्‍कोलागदे मुबा।
ओच्‍छे न्‍हङगरदङ यहूदी नेतागदे, यहूदी धर्मगुरुगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे यरूशलेमरी पोप तजी। थेरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि हन्‍नासदेन छ्‌याम कैयाफा, यूहन्‍ना, चु यूहन्‍ना चा येशूला चेला यूहन्‍ना आहिन। अलेक्‍जेन्‍डर ओच्‍छे मुल म्‍हिला स्‍य्‍हान्‍दो ह्राङला म्‍हिगदेएनोन मुबा। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा ह्राङला गुङरी भसी, “एनीगदेसे चु गे खाह्रङ्बा शक्तिदेन खाल्‍ला मिनग्‍याम लबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी।
जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌सी पत्रुससे चुह्रङ् भिसी भिजी, “यहूदी नेतागदेदेन यहूदी गन्‍बागदे, चुदे ह्राङनीसे चु कुज्‍या म्‍हिला लागिरी तिनी ङन्‍से ज्‍यबा गे लबासे लमा चु म्‍हिदा खाह्रङ् लसी खम्‍ना लजी भिसी ङ्‌योइबा छार्बा लबा हिन्‍सम, 10 चु ताम ह्राङनीदेन इस्राएलला जम्‍मान म्‍हिगदेदा था तगै, ह्राङनीसे क्रुसरी टाँगब लसी साइबादेन परमेश्‍वरसे सिबाग्‍याम सोना लबा नासरतला येशू ख्रीष्‍टला मिनरी चु म्‍हि ह्राङनीला ओन्‍छाङरी खम्‍सी राप्‍बा मुला। 11 चुनोन येशूला बारेरी बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला,
‘ह्राङनी डकर्मीगदेसे गे आखेल भिसी भ्‍याङ्‍बा युङबा चुनोन हिन्‍ना,
तर दान्‍दे चुनोन युङबा सुर युङबा दोबा मुला।’* भजन ११८:२२
12 ओच्‍छे थेसे बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैसे य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बारी आखम, तिग्‍दा भिसम जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेला गुङरी य्‍हाङदा सोना लबारी स्‍य्‍हान्‍दो खालैला मिन आरे।”
13 ओच्‍छे ल्‍हाना पढब आलबादेन तिगै तालिम आकिन्‍बा सोजो म्‍हि पत्रुसदेन यूहन्‍नासे म्‍हिगदेदा लोप्‍बा आँट लबा म्राङ्सी यहूदी नेतागदे, यहूदी धर्मगुरुगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे उदेक म्‍हन्‍जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍ना येशूदेन छ्‌याम चिबा चीम भिसी था याङ्जी। 14 थे कुज्‍या म्‍हि खम्‍सी पत्रुस, यूहन्‍नादेन छ्‌याम राप्‍सी चिबा म्राङ्बासे लमा थेनीगदेसे तिगै पाङ्‌बारी आखम्‍नी। 15 थेतबासेलमा थेनीगदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा अदालतग्‍याम मङग्‍यार निउ भिसी कुल्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी चुह्रङ् भिसी सल्‍लाह लबारी छ्‌याइजी, 16 “दाहेन्‍से य्‍हाङसे चु न्‍हीदा तिग लबा? तिग्‍दा भिसम चु न्‍हीसे लबा उदेकला गे यरूशलेमरी चिबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे था याङ्सी जिन्‍बा मुला। ओच्‍छे चु ताम य्‍हाङसेनोन आहिन भिबारी आखम। 17 तर चु ताम स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे थाआयाङ्‌गै भिसी ‘दाहेन्‍से एनीगदेसे चु येशूला बारेरी खालै म्‍हिदा तिगै थापाङ्‍गो’ भिसी य्‍हाङसे चु न्‍हीदा पाङ्तोःला।”
18 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा ङ्‌योइसी, “च्‍यागो, दाहेन्‍से एनीगदेसे येशूला बारेरी खालैदा तिगै थापाङ्‍गो ओच्‍छे तिगै ताम थालोप्‍गो” भिसी कुल्‍जी। 19 तर पत्रुसदेन यूहन्‍नासे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरला ताम आङ्‌यान्‍ना ह्राङनीला ताम ङ्‌यान्‍बारी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ठीक हिन्‍ना कि आहिन ह्राङनीसेन म्‍हन्‍गो। 20 तिग्‍दा भिसम ङन्‍से म्राङ्बादेन थेःबा ताम आपाङ्ना ङनी चिनोन आखम” भिसी जोहाब पिन्‍जी।
21 थेनीगदेसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा सजाय पिन्‍बारी तिगै ग्‍याम आम्राङ्‌माहेन्‍से पत्रुसदेन यूहन्‍नादा ल्‍हानान बङ्‌सी पुइजी। तिग्‍दा भिसम थेरी तबा उदेकला गेला लागिरी जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला जयजयकार लबान मुबा। 22 तिग्‍दा भिसम थे उदेकला गेग्‍याम खम्‍बा म्‍हि बोगल न्‍ही दिङ भन्‍दा ल्‍हाना तबा मुबा।* मुल ३:७-८
येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेला प्रार्थना
23 थेग्‍याम पुइमाहेन्‍से पत्रुसदेन यूहन्‍ना ह्राङला ह्रोगदे मुबा ग्‍लारी खजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेसे पाङ्बा जम्‍मान ताम ह्रोगदेदा पाङ्सी पिन्‍जी। 24 थेनीगदेसे चु ताम थेःमाहेन्‍से सेम गिक लसी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लबारी छ्‌याइजी, “प्रभु, मु जम्‍बुलिङदेन समुन्‍द्र ओच्‍छे थेरी मुबा जम्‍मान स्‍हे ह्राङसेन स्‍होबा हिन्‍ना।* प्रस्‍था २०:११; नहे ९:६; भजन १४६:६ 25 ओच्‍छे ह्राङला गे लबा ङन्‍ना आखे म्‍हेमे दाऊदला सुङग्‍याम ह्राङला आत्‍मासे चुह्रङ् सुङ्बा मुबा,
‘अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे तिग्‍दा बोमो खबा,
ओच्‍छे म्‍हिगदेसे तिग्‍दा गे आखेल्‍बा तामगदे म्‍हन्‍बा?
26 जम्‍बुलिङला ग्‍लेगदेदेन शासन लबागदे
परमप्रभुदेन थेसे धम्‍बा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टला बिरोधरी
लडाइ लबाला लागिरी तयार तजी।’* भजन २:१-२
27 “चु सत्‍य ताम हिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम ह्राङसे धम्‍बा तिगै दोष आरेबा ह्राङला गे लबा येशूला बिरोधरी हेरोददेन पन्‍तियस पिलातस ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे, इस्राएलीगदेदेन छ्‌याम चुनोन शहररी ह्रुप तबा मुबा।* मत्ती २७:१-२; मर्कू १५:१; लूका २३:१, ७-११; यूह १८:२८-२९ 28 ङाच्‍छान ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बादेन ह्राङला शक्तिसे तिग लबारी म्‍हाइमुबा थे पूरा तबा मुला। 29 दाहेन्‍से प्रभु, थेनीगदेसे ङन्‍दा लोङ्‌ना लबा ताम ह्राङसे ढन्‍गो, ओच्‍छे ह्राङला गे लबा म्‍हि ङन्‍दा ह्राङला बचन म्‍हिगदेदा थेःना लबारी भङ पिन्‍गो। 30 ओच्‍छे ह्राङला शक्तिग्‍याम आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लमा ह्राङला गे लबा तिगै दोष आरेबा येशूला मिनग्‍याम उदेकला चिनुदेन गे तगै।”
31 चुह्रङ् लसी प्रार्थना लसी जिन्‍माहेन्‍से थेनीगदे पोप तबा ग्‍ला लिगलिग तजी, ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मान परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌जी। “परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्बा” भिबा चा परमेश्‍वरला शक्ति याङ्बा हिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेनीगदे आलोङ्ना परमेश्‍वरला बचन थेःना लबारी छ्‌याइजी।
विश्‍वासीगदेला साझा सम्‍पत्ति
32 चु धुइरी चा प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे न्‍हङला खालैसेनोन ह्राङला धन सम्‍पत्ति चु ङाला हिन्‍ना भिसी आभिमुबा। थेनीगदे जम्‍मालान सेम गिकनोन तबासे लमा थेनीगदेदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान धन सम्‍पत्ति य्‍हाङला भिसी भिमुबा।* मुल २:४४-४५ 33 थे मुल चेलागदेसे परमेश्‍वरला घ्रेन शक्ति याङ्सी प्रभु येशू सिबाग्‍याम सोबा हिन्‍ना भिबा तामला साक्षी दोसी पाङ्मुबा, ओच्‍छे परमेश्‍वरसे थेनीगदे जम्‍मादान ल्‍हानान मोलम पिन्‍जी। 34 थेनीगदेला न्‍हङरी खालैदान तिगै स्‍हेला खाँचो आतमुबा, तिग्‍दा भिसम वारी बु मुबादेन दिम मुबागदेसे थे चूङ्सी खबा टाङगा भसी, 35 मुल चेलागदेदा पिन्‍मुबा। ओच्‍छे जुन जुन म्‍हिदा खाँचो तमुबा थेनीगदेदा भो लसी पिन्‍मुबा। 36 ओच्‍छे साइप्रस य्‍हुल्‍साला लेवी वंशला योसेफ भिबा म्‍हिदा मुल चेलागदेसे बारनाबास भिसी मिन थान्‍मुबा (बारनाबास भिबा चा आँट पिन्‍बाला झा हिन्‍ना), 37 थेसे ह्राङला वारी बु चूङ्‌जी, ओच्‍छे टाङगा भसी मुल चेलागदेदा पिन्‍जी।

4:6 चु यूहन्‍ना चा येशूला चेला यूहन्‍ना आहिन।

*4:11 भजन ११८:२२

*4:22 मुल ३:७-८

*4:24 प्रस्‍था २०:११; नहे ९:६; भजन १४६:६

*4:26 भजन २:१-२

*4:27 मत्ती २७:१-२; मर्कू १५:१; लूका २३:१, ७-११; यूह १८:२८-२९

4:31 “परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्बा” भिबा चा परमेश्‍वरला शक्ति याङ्बा हिन्‍ना।

*4:32 मुल २:४४-४५